Att ansöka om finansiering för tillväxt

Innehållsförteckning

Ansökan om SMF-borgen

Det är ofta naturligt för ett tillväxtföretag att ansöka om finansiering hos sin bank. Om företaget inte har alla de säkerheter som banken kräver kan Finnveras SMF-borgen vara en lösning för att få bankfinansiering.

Banken ansöker om SMF-borgen av Finnvera för din räkning vilket betyder att du eller ditt företag behöver inte själv vara i direkt kontakt med Finnvera.

Läs mer: SMF-borgen

 

Ansökning av övrig finansiering

Om SMF-borgen inte är lämplig för finansiering av ditt projekt kan du ansöka om Finnveras övriga finansieringslösningar säkert och enkelt i vår onlinetjänst. Du kan logga in på onlinetjänsten med personliga bankkoder eller mobilcertifikat.

Den som ansöker om finansiering och identifierar sig i vår i onlinetjänst ska vara en ansvarig person för företaget och ha firmateckningsrätt eller ägare till ett företag som grundas. I finansieringsansökan kan utöver de ovan nämnda även en anställd som handlar med fullmakt för företaget anges som företagets kontaktperson. Kravet på sökande och kontaktperson baserar sig i synnerhet på Finnveras skyldighet att utreda finansieringsbeslut samt de krav på kundkontroll som regleringen om penningtvätt ställer. 

Hur bedöms ett företag?

Om banken ansöker om Finnveras SMF-borgen som säkerhet för sitt lån, grundar sig vårt borgensbeslut på bankens bedömning av företagets tillväxtpotential, kreditvärdighet och möjligheter till framgång.

När det gäller övriga finansieringslösningar gör Finnvera en utredning över företagets möjlighet att idka lönsam affärsverksamhet och förverkliga sina planer.

I utredningen bedöms företagets mål, utvecklingsplaner och marknadssituationen samt den lokala konkurrenssituationen. Det fastställs också om den totala finansieringen och självfinansieringsandelen som krävs för företagets affärsverksamhet  är tillräcklig. Företagaren ska också ha en ordnad personlig ekonomi.

Säkerheternas betydelse

Om SMF-borgen används för finansiering av ditt projekt kräver vi inga separata motsäkerheter för vår borgen.

Säkerheter har en egen roll när det övriga finansieringslösningar, även om vårt finansieringsbeslut grundar sig på en bedömning av företagets möjligheter till framgång. Behovet av säkerheter granskas separat för varje projekt.

När det gäller övriga finansieringslösningar förutsätter vi i första hand att aktiebolagets huvudägare placerar i bolagets eget kapital eller, om detta inte är möjligt, en personlig borgen. Placeringens eller den personliga borgens belopp är 25 procent av ansvarsbeloppet, dock minst 3 000 och högst 20 000 euro. Innehavare av firma, bolagsmän i öppet bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag svarar även i övrigt alltid personligen för sitt företags lån.

Vid större finansieringsbehov används ofta företagsinteckningar eller fastighetsinteckningar som säkerhet. En bostad som företagaren äger och har i eget bruk använder Finnvera dock inte som säkerhet för finansiering.

Uppgifter som behövs för ansökan

Behandlingen av ansökningar om SMF-borgen sker utgående från de uppgifter som banken tillställt Finnvera.

Om du själv ansöker om Finnveras övriga finansieringslösningar i vår online-tjänst, behövs bland annat följande information om företaget, företagaren och projektet för en ansökan om finansiering:

  • basuppgifter om företaget, företagaren och ägaren till företaget
  • en beskrivning av projektet som behöver finansiering
  • en plan för den totala finansieringen av projektet.

För handläggningen av ansökan behöver vi dessutom företagets affärsverksamhetsplan och resultatplan för de tre följande åren. Dessa uppgifter måste lämnas in som en separat bilaga eller fyllas i på mellanbladen i ansökan.

För ett befintligt företag behöver vi dessutom bokslutsuppgifter för de tre föregående åren  och de senaste tillgängliga uppgifterna för den pågående räkenskapsperioden. Vid företagsförvärv bifogas även bokslutsuppgifterna för de tre föregående åren för företaget som köps samt en bolagsordning eller ett bolagsavtal om endera finns tillgängligt.

Även andra bilagor som du anser viktiga för handläggningen av ansökan kan bifogas. Vid planeringen av tillväxten är det viktigt att beakta bl.a. att kassatillgångarna är tillräckliga. För att säkerställa detta används en kassaflödesberäkning. På Suomi.fi webbplats kan du läsa mer om hur en kassaflödesberäkning görs.

Ekonomins grundläggande kalkyler och uppföljning, Suomi.fi

Finansieringsbeslut

SMF-borgen

I allmänhet behandlar vi bankens ansökan om SMF-borgen under tre vardagar och tillställer banken vårt finansieringsbeslut. Lånevillkoren och återbetalning av lånet bestäms i enlighet med låneavtalet som ingås med banken.

Övriga finansieringslösningar

Om du själv ansöker om Finnveras övriga finansieringslösningar i vår online-tjänst, kontaktar vi dig per telefon inom ungefär en vecka från att ansökan kommit in. När det gäller små projekt tar det oss cirka två veckor att fatta beslut. I fråga om stora finansieringsbehov har vi som mål att fatta besluten inom den tidsperiod som kundens projekt förutsätter.