Ägarbyte

Kunde du tänka dig att sälja ditt företag? Har du planer på att köpa ett företag?

Identifiera rätt tidpunkt. Då ett företag övergår från en ägare till en annan är det både för säljaren och köparen dags att vända blad: investeringen i framtiden för med sig en färdig grund att bygga på och belöningen för utfört arbete bär mot nya karriär- och livsskeden.

Information om ägarbyte

Vid företagsarrangemang behövs finansiering vanligen för att betala köpesumman, för investeringar och för driftskapitalet. Dessa kan finansieras med Finnveras lån och borgen.

Minneslista vid företagsköp

Om du planerar att köpa ett företag, börja med den här checklistan.

Att ansöka om finansiering för tillväxt

Det är ofta naturligt för ett tillväxtföretag att ansöka om finansiering hos sin bank. Om företaget inte har alla de säkerheter som banken kräver kan Finnveras SMF-borgen vara en lösning för att få bankfinansiering.

Finansieringsplanering av ett växande företag

För ett tillväxtföretag är förhandsplanering av finansieringen ett riskbedömningsverktyg. När riskerna kan mätas, kan de också hanteras bättre.

Återbetalning av lån

Lånet återbetalas i enlighet med den amorteringsplan som har antecknats i avtalet.

Priset

Finnvera tar ut ränta (referensränta + marginal) på lånefinansiering som bolaget erbjuder och borgensprovision på borgen. Utöver dessa debiteras en expeditionsavgift på beviljad finansiering.

Produkter

Finnveralån

Finnveralånet (Investerings- och driftskapitallån) är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion. OBS! Förhandla först om finansiering med din bank. Finnvera kan för närvarande endast bevilja ett Finnvera-lån som en del av den överenskomna totala finansieringen tillsammans med andra finansiärer.

Finnveraborgen

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv. Finnveraborgen lämpar sig för små och medelstora företag samt på särskilda grunder även för storföretag. Med Finnveraborgen är det också möjligt att garantera ökade behov av driftskapital till följd av coronaviruset, om Finnveras begynnelseborgen eller SMF-borgen inte lämpar sig för företagets situation.

Företagarlån

Företagarlånet är ett personligt lån för företagaren. Med företagarlån är det möjligt att finansiera placeringar i ett aktiebolags aktiekapital och/eller placeringar i investerat fritt eget kapitals fond. OBS! Förhandla först om finansiering med din bank. Företagarlånet beviljas inte för driftskapitalbehov orsakad av coronakrisen. Först och främst ta reda på villkoren för ett lån som beviljas till ett företag garanterat av Finnvera, och sekundärt för ett lån som beviljas från Finnvera.

Tillväxtlån

Finnvera kan bevilja tillväxtlån för finansiering av SMF- och midcap-företags betydande tillväxt- eller internationaliseringsprojekt och företagsarrangemang.