Sök i finnvera.fi

När du grundar ett företag

Tillbaka

Finansieringsplanering

För att ansöka om nödvändig finansiering för att grunda ett företag krävs noggrann planering och olika ekonomiska kalkyler. För att utarbeta och upprätthålla en affärsverksamhetsplan och en resultatplan kan man använda till exempel det elektroniska verktyg som finns i tjänsten Mitt FöretagsFinland. En affärsverksamhetsplan och en resultatplan behövs också som bilaga till Finnveras finansieringsansökan.

Minimibeloppet för Finnveras borgensprodukter är 10 000 euro och för Finnveras lånefinansiering 50 000 euro. Detta berör ändå inte företagarlånet, som beviljas för privata företagare. Företagarlånets minimigräns är 10 000 euro.

Begynnelseborgen

Om du ansöker om banklån och ditt företag saknar sådana säkerheter som banken kräver kan Finnveras partiella borgen (begynnelseborgen) vara lösningen för att finansiering ska kunna ordnas. Banken skickar borgensansökan direkt till Finnvera för din räkning.

Lånevillkoren och återbetalningen fastställs i enlighet med låneavtalet som ingås med banken. Finnveras borgensandel kan vara högst 80 procent, men beloppet av begynnelseborgen som beviljas ett företag kan vara sammanlagt högst 80 000 euro.

Lånefinansiering

Storleken på den finansiering som behövs avgör om Finnvera kan finansiera projektet ensam eller om det krävs andra finansiärer och en tillräcklig självfinansieringsandel för att ordna finansieringen.

Om finansieringsbehovet för ett projekt överstiger 50 000 euro behövs även andra finansiärer, vanligen en bank, samt en tillräcklig självfinansieringsandel. Vid företagsförvärv kan även den säljande parten vara partiell finansiär.

Minimibeloppet för Finnveras lånefinansiering är 50 000 euro. Detta berör ändå inte företagarlånet, som beviljas för privata företagare. Företagarlånets minimigräns är 10 000 euro.

Finansieringsandelar och självfinansiering

Finnveras andel av den totala finansieringen, som beviljats som lån eller borgen, varierar från fall till fall. Vår finansieringsandel är vanligen 50 procent och bankens 50 procent. Om man användar begynnelseborgen kan Finnveras borgensandel vara högst 80 procent, men beloppet av begynnelseborgen som beviljas ett företag kan vara sammanlagt högst 80 000 euro.

Nödvändig självfinansieringsandel

Storleken på den självfinansieringsandel som krävs varierar i enlighet med projektets innehåll. Vanligen förutsätter vi en självfinansieringsandel på 15 procent vid investeringar och 20 procent vid företagsförvärv och generationsskiften.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information