Finansieringsplanering när du grundar ett företag

Innehållsförteckning

Finansieringsplanering

För att ansöka om nödvändig finansiering för att grunda ett företag krävs noggrann planering och olika ekonomiska kalkyler. För att utarbeta och upprätthålla en affärsverksamhetsplan och en resultatplan kan man använda till exempel det elektroniska verktyg som finns i tjänsten Mitt FöretagsFinland. En affärsverksamhetsplan och en resultatplan behövs också som bilaga till Finnveras finansieringsansökan.

Minimibeloppet för Finnveras borgensprodukter är 10 000 euro. 

Begynnelseborgen

Om du ansöker om banklån och ditt företag saknar sådana säkerheter som banken kräver kan Finnveras begynnelseborgen vara lösningen för att finansiering ska kunna ordnas. Banken skickar borgensansökan direkt till Finnvera för din räkning. Begynnelseborgen är också lämplig för små finansieringsbehov, eftersom det minimibelopp som garanteras av den ursprungliga garantin är 12 500 euro.

Lånevillkoren och återbetalningen fastställs i enlighet med låneavtalet som ingås med banken. Finnveras borgensandel kan vara högst 80 procent, men beloppet av begynnelseborgen som beviljas ett företag kan vara sammanlagt högst 80 000 euro. Finnvera kräver inte någon självfinansieringsandel till projektet, men beloppet förhandlas med banken som beviljar lånet.

Om begynnelseborgen inte är lämplig för finansiering av ditt företags projekt kan du också ansöka om Finnveraborgen som säkerhet för lånet. Du kan ansöka Finnveraborgen själv i vår onlinetjänst eller be din bank ansöka om borgen.

Finansieringsandelar och självfinansiering

Finnveraborgens andel av den totala finansieringen varierar från fall till fall. För uppstartsföretag kan Finnveras finansieringsandel vara upp till 80 procent av projektet.

Nödvändig självfinansieringsandel

Storleken på den självfinansieringsandel som krävs varierar i enlighet med projektets innehåll. Vanligen förutsätter vi en självfinansieringsandel på 15 procent vid investeringar och 20 procent vid företagsförvärv och generationsskiften.