Att köpa ett företag eller affärsverksamhet

Företagare genom förvärv?

Ett företagsförvärv är ett bra sätt att bli företagare. Mycket är redan gjort och det är lättare för dig att göra upp utvecklingsplaner utgående från det som redan finns. Vid företagsarrangemang erbjuder vi lån och borgen för att betala köpesumman, för investeringar eller för driftskapital.

Information om ägarbyte

Vid företagsarrangemang behövs finansiering vanligen för att betala köpesumman, för investeringar och för driftskapitalet. Dessa kan finansieras med Finnveras lån och borgen.

Finansieringsplanering när du grundar ett företag

För att ansöka om nödvändig finansiering för att grunda ett företag krävs noggrann planering och olika ekonomiska kalkyler.

Ansökan om finansiering när du grundar ett företag

Det är ofta naturligt för ett nystartat företag att ansöka om finansiering hos sin bank. Om företaget inte har alla de säkerheter som banken kräver kan Finnveras begynnelseborgen vara en lösning för att få bankfinansiering.

Priset

Finnvera tar ut ränta (referensränta + marginal) på lånefinansiering som bolaget erbjuder och borgensprovision på borgen. Utöver dessa debiteras en expeditionsavgift på beviljad finansiering.

Återbetalning av lån

Lånet återbetalas i enlighet med den amorteringsplan som har antecknats i avtalet.

Produkter

Finnveraborgen

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv. Finnveraborgen lämpar sig för små och medelstora företag samt på särskilda grunder även för storföretag. Med Finnveraborgen är det också möjligt att garantera ökade behov av driftskapital till följd av coronaviruset, om Finnveras begynnelseborgen eller SMF-borgen inte lämpar sig för företagets situation.

Finnveralån

Finnveralånet (Investerings- och driftskapitallån) är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion. OBS! Förhandla först om finansiering med din bank. Finnvera kan för närvarande endast bevilja ett Finnvera-lån som en del av den överenskomna totala finansieringen tillsammans med andra finansiärer.

Företagarlån

Företagarlånet är ett personligt lån för företagaren. Med företagarlån är det möjligt att finansiera placeringar i ett aktiebolags aktiekapital och/eller placeringar i investerat fritt eget kapitals fond. OBS! Förhandla först om finansiering med din bank. Företagarlånet beviljas inte för driftskapitalbehov orsakad av coronakrisen. Först och främst ta reda på villkoren för ett lån som beviljas till ett företag garanterat av Finnvera, och sekundärt för ett lån som beviljas från Finnvera.