Ansökan om finansiering när du grundar ett företag

Innehållsförteckning

Ansökan om begynnelseborgen

Det är ofta naturligt för ett nystartat företag att ansöka om finansiering hos sin bank. Om företaget inte har alla de säkerheter som banken kräver kan Finnveras begynnelseborgen vara en lösning för att få bankfinansiering.

Banken ansöker om begynnelseborgen av Finnvera för din räkning vilket betyder att du eller ditt företag behöver inte själv vara i direkt kontakt med Finnvera.

Läs mer: Begynnelseborgen

Behandlingen av ansökningar om begynnelseborgen sker utgående från de uppgifter som banken tillställt Finnvera.

Ansökan om övriga financiering

Om begynnelseborgen av någon anledning inte är lämplig för finansiering av ditt projekt, kan du ansöka om Finnveras övriga finansieringslösningar tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Du kan logga in på onlinetjänsten med personliga bankkoder eller mobilcertifikat.

Du kan ansöka om finansiering redan innan företaget har grundats. Finansieringsdokument kan dock endast skapas och finansieringen kan träda i kraft när ditt företag har införts i handelsregistret.

Den som ansöker om finansiering och identifierar sig i vår i onlinetjänst ska vara en ansvarig person för företaget och ha firmateckningsrätt eller ägare till ett företag som grundas. I finansieringsansökan kan utöver de ovan nämnda även en anställd som handlar med fullmakt för företaget anges som företagets kontaktperson. Kravet på sökande och kontaktperson baserar sig i synnerhet på Finnveras skyldighet att utreda finansieringsbeslut samt de krav på kundkontroll som regleringen om penningtvätt ställer.

Uppgifter som behövs för ansökan 

Om du själv ansöker om Finnveras övriga finansieringslösningar i vår online-tjänst, behövs bland annat följande information om företaget, företagaren och projektet för en ansökan om finansiering:

  • basuppgifter om företaget, företagaren och ägaren till företaget
  • en beskrivning av projektet som behöver finansiering
  • en plan för den totala finansieringen av projektet.

För handläggningen av ansökan behöver vi dessutom företagets affärsverksamhetsplan och resultatplan för de tre följande åren. Dessa uppgifter måste lämnas in som en separat bilaga eller fyllas i på mellanbladen i ansökan.

För ett befintligt företag behöver vi dessutom bokslutsuppgifter för de tre föregående åren  och de senaste tillgängliga uppgifterna för den pågående räkenskapsperioden. Vid företagsförvärv bifogas även bokslutsuppgifterna för de tre föregående åren för företaget som köps samt en bolagsordning eller ett bolagsavtal om endera finns tillgängligt.

Även andra bilagor som du anser viktiga för handläggningen av ansökan kan bifogas.

Hur bedöms ett företag?

Om banken ansöker om Finnveras begynnelseborgen som säkerhet för sitt lån, grundar sig vårt borgensbeslut på bankens bedömning av företagets kreditvärdighet och möjligheter till framgång.

När det gäller övriga finansieringslösningar…Innan ett finansieringsbeslut fattas klarlägger Finnvera företagets möjligheter att idka lönsam affärsverksamhet och genomföra sin plan.

I utredningen bedöms företagets mål, utvecklingsplaner och marknadssituationen samt den lokala konkurrenssituationen. Det fastställs också om den totala finansieringen och självfinansieringsandelen som krävs för företagets affärsverksamhet  är tillräcklig. Företagaren ska också ha en ordnad personlig ekonomi.

Säkerheternas betydelse

Även om vårt finansieringsbeslut grundar sig på en bedömning av utsikterna för att företaget ska vara framgångsrikt spelar säkerheter också en egen roll. Behovet av säkerheter bedöms separat för varje projekt.

Av huvudägarna i ett företag som ansöker om begynnelseborgen förutsätter vi proprieborgen som särborgen, som ska täcka 25 procent av Finnveras borgensbelopp. Minimibeloppet för proprieborgen är 3 000 euro.

När det gäller övriga finansieringslösningar förutsätter vi i första hand att aktiebolagets huvudägare placerar i bolagets eget kapital eller, om detta inte är möjligt, en personlig borgen. Placeringens eller den personliga borgens belopp är 20 procent av ansvarsbeloppet, dock minst 3 000 och högst 20 000 euro. Innehavare av firma, bolagsmän i öppet bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag svarar även i övrigt alltid personligen för sitt företags lån.

Vid större finansieringsbehov används ofta företagsinteckningar eller fastighetsinteckningar som säkerhet. En bostad som företagaren äger och har i eget bruk använder Finnvera dock inte som säkerhet för finansiering.

Finansieringsbeslut

Begynnelseborgen

I allmänhet behandlar vi bankens ansökan om begynnelseborgen under tre vardagar och tillställer banken vårt finansieringsbeslut. Lånevillkoren och återbetalning av lånet bestäms i enlighet med låneavtalet som ingås med banken.

Övriga finansieringslösningar

Om du själv ansöker om Finnveras övriga finansieringslösningar i vår online-tjänst, kontaktar vi dig per telefon inom ungefär en vecka från att ansökan kommit in. När det gäller små projekt tar det oss cirka två veckor att fatta beslut. I fråga om stora finansieringsbehov har vi som mål att fatta besluten inom den tidsperiod som kundens projekt förutsätter.

Positivt beslut

Om din ansökan godkänns får du ett finansieringsanbud av Finnvera. Om du beslutar dig för att acceptera anbudet, kan du göra det genom att ta kontakt med kontaktpersonen som nämns i anbudet och komma överens om lyftande av lånet eller när borgen ska träda i kraft.

När villkoren för finansieringsanbudet har uppfyllts och finansieringshandlingarna undertecknats, kan lånet betalas in på det konto som du har uppgett eller borgen kan ges för ett lån eller för en annan förbindelse som en annan finansiär har beviljat.

Negativt beslut

Om finansieringsbeslutet är negativt skickar vi ett skriftligt meddelande med motiveringar om detta. Vi kan även gå genom detaljerna per telefon, om du vill.

De vanligaste orsakerna till att ansökan avslås:

  • Förutsättningarna för lönsam affärsverksamhet anses saknas.
  • Företagets finansiella situation är alltför utmanande för en utomstående finansiär.
  • Finnvera kan på grund av lagbestämmelser inte finansiera företagets bransch.
  • Det råder ett alltför hårt konkurrensläge och överkapacitet i branschen.
  • Projektets egenfinansieringsandel är otillräcklig.
  • Sökanden har betalningsstörningar eller skatteskulder.

Trots ett negativt lånebeslut kan Finnveras partiella säkerhet för ett lån eller annan förbindelse som en annan finansiär beviljar utgöra en lösning för att ordna finansieringen.

I alla frågor som gäller ansökningar kan du ta kontakt med Finnveras telefontjänst, tfn 029 460 2581.