Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Risknivåerna för ansvarsstockarna har ökat - Finnverakoncernens bokslut 1.1–31.12.2011

20.03.2012

Inom Finnveras finansiering till små och medelstora företag var år 2011 aktivare än året innan, och beloppet för den offererade finansieringen ökade klart jämfört med föregående år. Även antalet offererade exportgarantier och specialborgensförbindelser var drygt 1,5 gånger större än år 2010. Förlusterna från finansieringen till små och medelstora företag ökade med cirka en femtedel från året innan, vilket minskade moderbolagets resultat. Inom exportfinansieringen var förlusterna fortfarande på låg nivå. Både koncernens och moderbolagets resultat var emellertid liksom året innan klart vinstbringande.

Finnvera finansierade inhemsk företagsverksamhet med 977 miljoner euro under redovisningsperioden (914). Exportgarantier och specialborgen offererades för sammanlagt 3 796 miljoner euro (2 380).

–    Investeringarna var fortfarande på en låg nivå, och mer än hälften av den offererade finansieringen till små och medelstora företag gällde driftskapital. Antalet exportkrediter som trädde i kraft ökade kraftigt och utökade provisionsintäkterna. Som en följd av detta hölls resultatet för redovisningsåret i sin helhet på god nivå trots de ökade kreditförlusterna, konstaterar verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Räkenskapsperiodens resultat

Finnverakoncernens resultat uppgick till 64 miljoner euro, vilket var en miljon bättre än året innan. Till det förbättrade resultatet bidrog framför allt förändringarna i kapitalplaceringarnas verkliga värde och det ökade räntebidraget. Resultatet försvagades av ökade kredit-, borgens- och garantiförluster i moderbolaget.

Av moderbolagets resultat på 58 miljoner euro (66) var exportfinansieringens andel 54 miljoner euro. Den resterande delen av resultatet genererades från efterskänkningen av det kapitallån som beviljades Seed Fond Vera Ab på grund av det förlustbringande resultatet år 2010. Antalet konkurser och företagssaneringar var fortsatt hög i Finland. På grund av de förverkligande förlusterna och moderbolagets tilläggssjälvrisk för kreditersättningarna på 6 miljoner euro redovisade finansieringen till små och medelstora företag ett nollresultat.

Antalet konkurser ökade kreditförlusterna

Kredit- och garantiförlusterna från finansieringen till små och medelstora företag samt nedskrivningsförlusterna var före statens kreditförlustersättningar 83 miljoner euro (68), dvs. 21 procent större än under föregående år. Kreditförlustersättningen från staten var 32 miljoner euro (25).

Förlusterna av och förlustreserveringarna för exportgaranti- och specialborgensverksamheten var fortfarande låga, 4 miljoner euro (5).

Ansvarstockarna har ökat och risknivån stigit

Finnveras ansvarstockar och deras risknivåer har ökat betydligt under de senaste åren. Detta märks i form av försvagade riskklassificeringar hos kundföretagen samt som en relativ ökning av mängden oreglerade fordringar och obetalda prestationer. Ökningen i ansvarsstockens risknivå märktes också i klart större förluster inom finansieringen till små och medelstora företag år 2011 jämfört med året innan. Exportfinansieringens ansvarsstock har mer än fördubblats på fyra år. Inom exportfinansieringen redovisades emellertid inte några stora förluster under redovisningsperioden, och man ökade inte heller förlustreserveringarna i någon betydande grad.

Kapitaltäckning

Finnverakoncernens kapitaltäckningsgrad var 15,5 procent vid utgången av år 2011 (14,6). Målsättningen för kapitaltäckningen är minst 12 procent. Finnvera Abp:s kapitaltäckning var 15,2 procent (14,5).

Framtidsutsikter

Nervositeten på finansmarknaden och de osäkra utsikterna inom världsekonomin bromsar upp den ekonomiska tillväxten också i Finland. Det finns fortfarande ett behov av finansiering för driftskapital i små och medelstora företag. Företagen gör mycket få investeringar, vilket minskar efterfrågan på Finnveras finansiering, men å andra sidan vill bankerna ha med Finnvera i allt flera finansieringsprojekt för att dela risken.

Osäkerheten på finansmarknaden, som började med hög skuldsättning i flera utvecklade ekonomier, har försvagat exportföretagens framtidsutsikter. I och med det nya instrumentet för finansiering av exportkrediter som beviljas av bankerna är det sannolikt att Finnveras andel i köparkreditarrangemang kommer att öka. Efterfrågan på exportfinansiering är i hög grad beroende av hur väl ekonomierna i de för Finland viktiga exportländerna, såsom i Sverige, Ryssland och Tyskland utvecklas och på vilket sätt Finlands konkurrenskraft utvecklas.

Osäkerhetsfaktorerna i anslutning till den ekonomiska utvecklingen försvårar bedömningen av resultatutvecklingen. Enligt nuvarande bedömning torde resultatet för år 2012 bli svagare än för år 2011.

Finnvera publicerar för första gången sin årsberättelse som en webbpublikation på sin webbplats. Årsberättelsen innehåller rapporterna Årsöversikt och Ekonomisk översikt, vilka publicerats som separata rapporter under tidigare år. Även företagsansvarsrapporten har inkluderats som en del av årsberättelsen.

Läs årsberättelsen: www.finnvera.fi/arsberattelse2011

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 20 460 7321
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn +358 20 460 7409

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information