Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Nya ledamöter i Finnveras förvaltningsråd och styrelse

26.04.2013

Finnveras bolagsstämma valde 26.4.2013 nya ledamöter till bolagets förvaltningsråd och styrelse.

Förvaltningsrådets sammansättning

Nya ledamöter i förvaltningsrådet är finansieringschef Helena Hakkarainen (representerar Finnveras personal), arbetsmarknadsdirektör Anna Lavikkala, riksdagsledamot Lea Mäkipää och styrelseordförande Antti Zitting.

Som förvaltningsrådets ordförande fortsätter riksdagsledamot Johannes Koskinen och som vice ordförande riksdagsledamot Lauri Heikkilä. Som ledamöter fortsätter företagare Paula Aikio-Tallgren, direktör Kaija Erjanti, riksdagsledamot Lasse Hautala, riksdagsledamot Miapetra Kumpula-Natri, arbetskraftspolitiskt sakkunnig Leila Kurki, riksdagsledamot Esko Kurvinen, ordförande Kasperi Launis, riksdagsledamot Jari Myllykoski, riksdagsledamot Antti Rantakangas, riksdagsledamot Osmo Soininvaara, ordförande Timo Vallittu och riksdagsledamot Sofia Vikman.

Styrelsens sammansättning

Till bolagets styrelseordförande valdes ekonom Markku Pohjola och till första vice ordförande överdirektör Pekka Timonen samt till andra vice ordförande specialsakkunnig Marianna Uotinen. Till ny ordinarie medlemmar valdes LL.M. Kirsi Komi, verkställande direktör Vesa Luhtanen och ekonom Pirkko Rantanen-Kervinen. Som ledamot fortsätter, vicehäradshövding jur.lic. Risto Paaermaa.

Vid bolagsstämman ändrades bolagsordningen så att styrelsesuppleanter inte längre väljs till styrelsen.

Bokslut 2012 och disposition av vinstmedel

Bolagsstämman fastställde också koncernens och moderbolagets bokslut för tiden 1.1–31.12.2012 och beviljade bolagets förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet samt godkände styrelsens förslag till disposition av moderbolagets vinstmedel.

Val av revisor

KPMG Oy Ab fortsätter som bolagets ordinarie revisor och CGR Juha-Pekka Mylén som huvudansvarig revisor.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400
förvaltningsdirektör Risto Huopaniemi, tfn 029 460 2520

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information