Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Förhandsinformation om Finnvera-koncernens år 2018: Efterfrågan på exportfinansiering på en hög nivå – Andelen investeringar ökade i SMF- och midcap-finansiering

31.01.2019

Exportfinansieringen som Finnvera beviljar stora företag för exporthandel låg under 2018 på en lägre nivå än rekordåret 2017, men efterfrågan på nya exportgarantier, särborgen och exportkrediter var i likhet med året innan mycket stor. Finansieringen av SMF- och midcap-företag låg ungefär på samma nivå som förra året. Investeringarnas andel av totala projekt inom SMF- och midcap-finansiering ökade, medan driftskapitalfinansieringen minskade. Borgen och garantier relaterade till SMF- och midcap-företagens export utgjorde närmare 20 procent av den beviljade finansieringen. Mätt i euro ökade finansieringen av ägarbyten med sex procent.

Efterfrågan på exportgarantier och särborgen samt exportkrediter fortfarande stor

Under 2018 låg efterfrågan på exportfinansiering i likhet med året innan på en mycket hög nivå. Efterfrågan betonas i huvudsak till USA och andra västliga industriländer. Under 2018 beviljades exportgarantier och särborgen för stora företags exporthandel för 3,0 miljarder euro (7,5) och exportkrediter för 2,2 miljarder euro (6,6). Genomförandet av stora enskilda exportaffärer har en stor inverkan på den beviljade finansieringen, vilket även förklarar den årliga variationen i finansieringsvolymen.

Finansieringen riktades i likhet med tidigare år särskilt mot fartygs-, tele- och skogssektorerna. Ett av de största enskilda finansieringsprojekten var Meyer Turkus färska kryssningsfartygsprojekt, för vilket Finnvera beviljade en exportgaranti och exportkredit på över 500 miljoner euro. Avsikten är att överlåta fartyget till köparen under 2023. Därutöver beviljade Finnvera även en garanti på över en miljard euro för en exportkredit, med vilken USA:s näst största operatör AT&T köper Nokias nätverksleveranser. Stora finansierings- och exportprojekt har även en betydande multiplikatoreffekt via mervärde som produceras i hemlandet i form av kännbara sysselsättningsverkningar i de exporterande företagen och underleverantörsnätverken.

Strukturen i Finlands exportindustri betonas till kapitalvaror, och rollen av de finansieringslösningar som erbjuds köparen är central i exporthandel med kapitaltillgångar som stora företag säljer. Finansiering av exportgarantier har ökat på senare år, och två tredjedelar av de beviljade exportgarantierna inkluderar även en exportkredit.

Cirka hälften av de totala ansvaren för exportgarantier riktas mot USA, och strax över hälften är relaterade till kryssningsfartyg. Av ansvarsstocken på 23,3 miljarder euro inom exportgarantier och särborgen utgörs cirka 10 miljarder euro av lyfta garantier och krediter. Klart mer än hälften av ansvarsstocken är bindande finansieringsanbud eller avtal som ännu inte medför en kreditrisk relaterade till exportföretags kommande leveranser.

Starkare finansieringsfokus på tillväxt, internationalisering och ägarbyten

Under 2018 erbjöd Finnvera finansiering till SMF- och midcap-företag för 943 miljoner euro (963), vilket betyder att finansieringen låg på ungefär samma nivå som förra året. De viktigaste anledningarna till att finansieringen minskade något var en god tillgång på bankfinansiering och en ökad användning av europeiska borgensinstrument, vilket är ett utmärkt exempel på att företagens finansieringsmöjligheter har blivit mångsidigare. Användningen av Europeiska fonden för strategiska investeringar, Efsi, blev vanligare bland banker, något som för sin del ersatte behovet av att använda Finnveras borgen.

Investeringarnas andel av totala projekt inom SMF- och midcap-finansiering ökade till 38 procent (34). Andelen finansiering som beviljades för driftskapital av de totala projekten minskade däremot med sex procentenheter till 47 procent (53).

I enlighet med strategin låg fokus inom finansiering som beviljas SMF- och midcap-företag allt mer på nystartade, växande, internationaliserande och ändringsorienterade företag samt på ägarbyten.

Under 2018 beviljade Finnvera begynnelseborgen riktade till nystartade företag och företag som varit verksamma i mindre än tre år för sammanlagt strax över 31 miljoner euro (37).

Till växande och internationaliserande företag beviljades finansiering för 389 miljoner euro (385), vilket utgjorde 41 procent (40) av den beviljade SMF- och midcap-finansieringen. Inom växande och internationaliserande företag ökade investeringarnas andel i euro av finansierade totala projekt till 29 procent (19).

Borgen och garantier relaterade till SMF- och midcap-företagens export beviljades för sammanlagt 178 miljoner euro (181) under 2018. Ett strategiskt mål är att öka antalet företag som anlitar exportfinansieringstjänster med 30 procent från år 2018 till år 2021, och för att främja målet startade Finnvera tillsammans med Handelskammaren, banker och kreditförsäkrare en exportfinansieringsturné riktad mot SMF-företag. Syftet med turnén att förbättra SMF-företagens kunskaper om skydd mot risker och utnyttjande av finansiering när det gäller att vinna exportaffärer. Cirka 200 företag deltog i turnén. Därutöver arrangerade Finnvera närmare 50 företagsvisa finansieringsworkshoppar. Detta antal kommer att tredubblas i år.

Finnvera beviljade 129 miljoner euro i finansiering av ägarbyten (121) och deltog i genomförandet av 921 ägarbyten i företag (984). Snittstorleken på finansierade företagsförvärv ökade något från ifjol.

Ansvarsstocken inom SMF- och midcap-finansiering var 2,3 miljarder euro vid utgången av 2018.

Finnverakoncernens verksamhetsberättelse och bokslut för 2018 samt årsöversikt publiceras 26.2.2019.

Mer information:

Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information