Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Förhandsinformation om år 2017 på Finnvera: Exportfinansieringen ökade kraftigt – investeringarnas andel av finansieringen i växande och internationaliserande företag fortsatte öka

30.01.2018

Finnveras exportfinansiering ökade kraftigt under 2017. Finnvera beviljade nästan 80 procent fler exportgarantier och särborgen än året innan. Även antalet exportkrediter ökade betydligt, till 6,6 miljarder euro. Finansieringen riktas särskilt mot fartygs- och telebranscherna, där Finnvera medverkade i de största finansieringsprojekten i sin historia. Inom sm- och midcap-finansiering låg fokus på växande och internationaliserande företag. Investeringarnas andel av de totala projekten i växande och internationaliserande företag fortsatte öka under 2017. Även antalet finansierade ägarbyten låg kvar på en hög nivå.

Antalet exportgarantier och särborgen samt exportkrediter ökade

Den beviljade exportfinansiering ökade som väntat under 2017: Finnvera beviljade exportgarantier och särborgen för 7,5 miljarder euro (4,2), vilket är nästan 80 procent mer än året innan. Även antalet exportkrediter ökade betydligt. Finnvera beviljade exportkrediter för 6,6 miljarder euro (0,8).

Finnveras finansieringsfullmakt för exportgarantier höjdes i början av året till 27 miljarder och finansieringsfullmakten för exportkrediter till 22 miljarder euro, vilket gjorde det möjligt att besvara den ökade efterfrågan på finansiering.

Exportindustrin har goda utsikter. Företag särskilt inom varvs-, datakommunikations- samt energi- och skogsindustrin har en orderstock som i vissa fall sträcker sig flera år framåt. Av ansvarsstocken på 22,2 miljarder euro inom exportgarantier och särborgen utgörs cirka 9 miljarder euro av lyfta garantier och krediter. Detta innebär att över hälften av ansvarsstocken är offerter eller avtal som hänför sig till exportföretagens kommande leveranser ända fram till år 2024.

År 2017 medverkade Finnvera i den största fartygsfinansieringen i sin historia och samtidigt i det största finansieringsprojektet i sin historia, då Finnvera deltog i finansieringen av rederiet Royal Caribbean Cruises kryssningsfartygsorder med mer än 2,5 miljarder euro.

Inom telesektorn medverkade Finnvera till en finansiering på cirka 1,3 miljarder euro av Nokias nätverksenhetsleveranser till teleoperatören Verizon. Finansieringen skapades som ett samarbete mellan flera kreditgarantiinstitut, eftersom även det kanadensiska kreditgarantiinstitutet Export Development Canada (EDC) medverkade i finansieringsarrangemanget. Finansieringen som kreditgarantiinstituten genomförde var den första i sitt slag.

Stora finansierings- och exportprojekt har en betydande sysselsättningspåverkan i exportföretaget och underleverantörsnätverket, och Finnvera medverkar i finansieringen av hela värdekedjan i företag verksamma inom sektorer som är viktiga för den finländska exportindustrin. Ett utmärkt exempel på de stora företags investeringar med långtgående konsekvenser är Metsä Fibres bioproduktfabrik som togs i drift under 2017.

Ökad finansiering för tillväxt, internationalisering och ägarbyten

Under 2017 erbjöd Finnvera finansiering för sm- och midcap-företag för sammanlagt 963 miljoner euro (1 040), vilket är 7 procent mindre än året innan. Minskningen beror på att den europeiska ESIR-finansiering som bankerna aktivt utnyttjar delvis har ersatt behovet av använda borgen från Finnvera.

Finnveras finansiering av växande och internationaliserande företag ökade dock i enlighet med strategin. Andelen växande och internationaliserande företag ökade till  40  procent av finansieringen (38 %), eller 385 miljoner euro.

Investeringsaktiviteten bland växande och internationaliserande företag började efter en lång nedgång återigen öka under 2016, och såväl antalet finansierade projekt som eurobeloppet på finansierade investeringar fortsatte öka under 2017. I växande och internationaliserande företag ökade investeringarnas andel av finansierade totala projekt till cirka 180 miljoner euro eller 19 procent (17 %). Tillväxten i exporten av programvaror och servicekoncept syns även i investeringsstrukturen – trenden är att andelen immateriella investeringar ökar.

Ansvarsstocken inom sm- och midcap-finansiering var 2,5 miljarder euro vid utgången av 2017.

Ägarbyten inom företag fick stor synlighet under året, vilket berättar om att vikten av företagsförvärv för en livskraftig företagsverksamhet och skapande av tillväxtföretag har erkänts. Antalet finansierade ägarbyten låg år 2017 på samma nivå som förra året, och Finnvera medverkade i finansieringen av ägarbyten i närmare 1 000 företag med sammanlagt 121 miljoner euro (141).

Finnvera offentliggör 20.2.2018 bokslutet för 1.1–31.12.2017. Årsberättelsen publiceras vecka 8 på Finnveras webbplats.

Mer information:

Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information