Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Företagen har dåliga uppfattningar om tillgången på finansiering – finansiering är tillgänglig för lönsamma projekt

13.09.2016

Antalet tillväxtorienterade SMF-företag har ökat sedan i våras och antalet kraftigt tillväxtorienterade företag är redan på samma nivå som före finanskrisen. Företagen tragglar dock med att ansöka om finansiering.

Den positiva utvecklingstrenden som kunde skönjas redan i våras håller i sig. SMF-företagens konjunkturförväntningar för den närmaste framtiden är betydligt positivare än tidigare. Trenden återspeglas också i företagens tillväxtvilja, då redan 11 procent av företagen meddelar sig vara kraftigt tillväxtorienterade och 39 procent eftersträvar tillväxt i den mån det är möjligt.

Internationalisering betraktas som en viktig väg till tillväxt. Antalet kraftigt tillväxtorienterade SMF-företag är redan lika stort som före finanskrisen.

Det har inte skett några förändringar i tillgången på främmande kapital och något fler SMF-företag än tidigare planerar att ansöka om finansiering under nästa år. Å andra sidan uppgav var tionde respondent att de under de senaste 12 månaderna skulle ha behövt finansiering men inte ansökt. Ivern att ansöka om internationaliseringsfinansiering har inte heller ökat i proportion till den ökade tillväxtviljan.

– Cirka 80 procent av dem som ansökt om finansiering berättar att finansieringsvillkoren eller tillgången på finansiering har haft en negativ inverkan på genomförandet av projekt. Då till och med vart tionde företag låter bli att ansöka om finansiering eftersom de förmodar att tillgången är dålig, måste vi ännu tydligare informera SMF-företagen om att finansiering beviljas för lönsamma projekt, säger Finnveras affärsområdesdirektör Katja Keitaanniemi.

Ett positivt tecken på en fungerande finansmarknad är dock att 46 procent av de företag som trots behovet inte ansökt om finansiering uppger att deras projekt ändå har kunnat genomföras enligt planerna.

Export- och investeringsförväntningarna har blivit större

Bland dem som besvarat SMF-företagsbarometern är förväntningarna beträffande export också positiva och exporten förväntas öka kraftigt i alla branscher. Nu söks finansiering något mer än tidigare för investeringar och antalet företag som ansöker om driftskapital har minskat.

Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet sammanställer tillsammans SMF-företagsbarometern två gånger per år. Målet är att klarlägga verksamheten och de ekonomiska verksamhetsbetingelserna i små och medelstora företag. Barometern hösten 2016 grundar sig på svaren från över 6 000 SMF-företag.

Ytterligare information:
affärsområdesdirektör Katja Keitaanniemi, tfn 029 460 2888
informatör Jonna Myllykangas, tfn 029 460 2740

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information