Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens Q4 och bokslut 1.1–31.12.2015

29.02.2016

Täta kast och ett rekord

Den globala ekonomin fick en gnutta luft under vingarna jämfört med året innan. Den ekonomiska utvecklingen var emellertid inte särskilt jämn under 2015. Olika situationer och prognoser avlöste varandra under hela året. De blygsamma exportutsikterna och tristessen på den inhemska marknaden medförde en låg efterfrågan på investeringsfinansiering från små och medelstora företag. Däremot ansökte man flitigt om driftkapitalfinansiering och kredit för ägarbyte. Fartygsbeställningarna utgjorde den största enskilda tillväxtfaktorn i efterfrågan på exporfinansiering. Finnvera behövdes också i flera andra stora exportprojekt.

Affärsverksamhet och resultatutveckling

Antalet exportgarantiofferter givna av Finnvera var 28 procent större och antalet offerter som gällde finansiering av exportkrediter 46 procent större än 2014. Antalet lån och borgen som beviljades SMF-företag och företag som är större än EU:s definition av SMF-företag ökade med 19 procent jämfört med föregående år.

Finnverakoncernen
   

 

1.1.–31.12.2015

 

1.1.–31.12.2014

 

Förändring %

Offererad finansiering

 

 

 

    Lån och borgen

906 mn

763 mn

19 %

    Exportgarantier och specialborgen 

6 760 mn

5 274mn

28 %

    Exportkrediter

4 131 mn

2 829 mn

46 %

 

31.12.2015

31.12.2014

Förändring %

Ansvar

 

    Lån och borgen

2 285 mn

2 378 mn

-4 %

    Exportgarantier och specialborgen 

17 436 mn

12 600 mn

38 %

    Exportkrediter

4 240 mn

3 330 mn

27 %

 

1.1.–31.12.2015

1.1.–31.12.2014

Förändring %

Räntebidrag och provisionsintäkter och -kostnader (netto) 

197 mn

189 mn

4 %

Rörelsevinst

114 mn

101 mn

13 %

Räkenskapsperiodens resultat 

111 mn

100 mn

11 %

 

31.12.2015

31.12.2014

Förändring %-enhet

Soliditet 

13,3 %

15,2 %

-1,9 %

Kapitaltäckning, Tier 2 

19,6 %

18,6 %

1 %

Förhållandet kostnader-intäkter

28,3 %

25,9 %

2,4 %

Resultatet för sista kvartalet 2015 var 5 miljoner euro, vilket var 46 miljoner sämre än föregående kvartal (51). Det sämre resultatet berodde i huvudsak på att nedskrivningarna på fordringar och borgens- och garantiförlusterna var 33 miljoner euro större än under föregående kvartal. Det att nedskrivningarna på fordringar och borgens- och garantiförlusterna ökade från föregående kvartal berodde delvis på att nedskrivningar och förlustreserveringar hävdes och förminskades under föregående kvartal.

Koncernen gjorde ett resultat på 111 miljoner euro (101). Resultatet förbättrades med 10 procent från föregående år. Den främsta orsaken till det bättre resultatet var att nedskrivningarna på fordringar och borgens- och garantiförlusterna hos moderbolaget Finnvera Abp var 57 procent, 19 miljoner euro mindre. Resultatet förbättrades också av moderbolagets 8 procent högre räntebidrag och 2 procent större provisionsintäkter och -kostnader netto.

Moderbolaget Finnvera Abp gjorde ett resultat på 95 miljoner euro (94). Resultatet ökade med en procent jämfört med 2014. Granskat per affärsverksamhet uppvisade moderbolaget följande resultat: exportfinansieringen 82 miljoner euro (97) och SMF-finansieringen 38 miljoner euro (6).  Moderbolagets resultat påverkades dessutom av nedskrivningen på 25 miljoner euro (9) i investeringsansvaren.

Finnverakoncernen

Q4/2015

Q3/2015

Förändring

Q4/2014

Förändring

*2015

*2014

Förändring

Resultat

mn

mn

%

mn

%

mn

mn

%

Räntebidrag

13

15

-12

10

35

56

52

8

Provisionsintäkter och -kostnader (netto)

34

34

-1

35

-4

141

137

3

Vinster/förluster från poster som värderats till verkligt värde

-13

-2

-

4

-

-21

-10

108

Övriga rörelseintäkter

2

0

-

0

-

2

2

43

Administrationskostnader

-12

-9

32

-11

9

-44

-41

8

Nedskrivningar på fordningar, borgens- och garantiförluster

-17

16

201

-9

84

-15

-34

-57

    Lån och borgen

-21

6

444

-26

-22

-87

-105

-18

    Kreditförlustersättning från staten

13

9

42

18

-28

83

64

30

    Från exportgaranti- och specialborgensverksamheten

-9

1

927

-1

-

-10

8

232

Rörelsevinst

5

53

-90

27

-81

114

101

13

Räkenskapsperiodens resultat

5

51

-90

25

-80

111

100

11

Finansieringsutsikter

Den ekonomiska tillväxten och investeringarna hålls förmodligen på låg nivå 2016. Driftskapitalfinansieringen utgör kärnan för SMF-finansieringen. De små och medelstora företagen förväntas dock reagera positivt på den ökande mängden ägarbyten och nyheterna om investeringar hos storföretag och öka efterfrågan på finansiering. Finnvera har dessutom en serie nya mandat och nya finansieringsprodukter som främjar en ökning av finansieringsvolymen i affärsverksamheten SMF-företag.

När det gäller storföretag och affärer där kapitaltillgångar säljs för export är Finnveras finansieringslösningar för köparen fortsättningsvis avgörande. Efterfrågan på exportgarantier och -krediter förväntas sjunka något jämfört med 2015, om inga enskilda större beställningar inträffar under 2016. Enligt prognoserna står fortsättningsvis fartygsindustrin, teleindustrin och skogsindustrin för den största delen av exportefterfrågan hos storföretagen.

Enligt aktuella bedömningar torde Finnverakoncernen göra ett sämre resultat 2016 jämfört med 2015. Osäkerhetsfaktorerna kring den ekonomiska utvecklingen gör det svårt att bedöma hur resultatet utvecklas. Om de realiserade riskerna är större än förutspått kan situationen försämras betydligt jämfört med prognoserna.

Verkställande direktör Pauli Heikkilä:

”De nya uppdrag som Finnvera fått gav året fart och höjde efterfrågan på finansiering. Vi beviljade små och medelstora företag klart mer finansiering än 2014. Bakom denna tillväxt ligger framför allt våra nya mandat och det glädjande höga antalet ägarbyten. Investeringarna har dock inte ännu kommit igång. SMF-finansiering ansöktes fortsättningsvis främst för driftskapital. 

Antalet offerter som gällde exportaffärer var rekordhögt. Årets ljuspunkt var utan vidare de fartygsbeställningar som följde de nya ägararrangemangen vid Åbovarvet, en betydande händelse i hela industrins historia. Detta syntes klart i vår exportfinansiering. Stora fartygsaffärer kräver så gott som alltid att köparen får finansiering genom exportgarantier eller eventuellt genom finansiering under själva byggnadsprocessen. Detta innebär att fartygsfinansieringen kommer att utgöra omkring en tredjedel av våra aktuella ansvar, vilket är exceptionellt mycket. Varvet är en viktig sysselsättare i Åbonejden. Det har dessutom flera hundra underleverantörer som i sin tur har tiotusentals anställda.”

Bokslut 2015, på engelska (PDF)

Redogörelse för forvaltnings- och styrsystemet, på engelska (PDF)

Mer information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn +358 29 460 2458

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors Ab
London Stock Exchange
Centrala massmedier
www.finnvera.fi

Finnvera publicerar sin årsberättelse 2015 som webbpublikation på sin webbplats vecka 10, på finska och engelska. Företagsansvarsrapporten har inkluderats i årsberättelsen. Halvårsrapporten 1.1–30.6.2016 publiceras den 11 augusti 2016.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information