Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens Q4 och bokslut 1.1–31.12.2014

27.02.2015

Finnvera fick betydligt bättre finansieringsmöjligheter

Finansmarknaden i Finland präglades av oklara ekonomiska utsikter och följderna av den allt stramare bankregleringen som särskilt syntes i svagare kredittagares kreditvillkor och -marginaler.  Efterfrågan på finansiering gällde nästan enbart driftskapital och investeringsprojekten var mycket få. Staten förbättrade möjligheterna till offentlig finansiering betydligt för Finnveras del.

Koncernens ekonomiska utveckling

Finnverakoncernens resultat 2014 uppgick till 101 miljoner euro, vilket är 27 miljoner euro bättre än resultatet för föregående år (75). De största orsakerna till det förbättrade resultatet var nedskrivningarna på fordringar och borgens- och garantiförlusterna som var 34 miljoner euro (64), vilket är 47 procent mindre än föregående år. Resultatet förbättrades också av att förvaltningskostnaderna minskade med 5 procent till 41 miljoner euro (43) och nettobeloppet av provisionsintäkter och -kostnader var 3 procent större, 138 miljoner euro (134). Resultatförbättringen försvagades på motsvarande sätt bland annat av att räntebidraget var mindre, 52 miljoner euro (56), till följd av att räntenivån och SMF-finansieringens kreditstock minskat, större förluster inom kapitalinvesteringsverksamheten och värderingarna av derivat och skulder till verkligt värde, sammanlagt 10 miljoner euro (2). Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat 2014 var 94 miljoner euro (69).

Koncernens rörelsevinst uppgick till 102 miljoner euro (75) och fördelades per affärsområde enligt följande: rörelsevinsten från SMF-finansieringen uppgick till 6 miljoner euro (7) och rörelsevinsten från exportfinansieringen till 104 miljoner euro (74). Rörelsevinsten från finansieringen av kapitalinvesteringsverksamhet var 7 miljoner euro negativ (5).

Finnverakoncernens resultat under det sista kvartalet 2014 var 25 miljoner euro, med andra ord klart sämre än resultatet under det tredje kvartalet (42). Den största orsaken till det försvagade resultatet var att nedskrivningarna på fordringar samt borgens- och garantiförlusterna var nästan dubbelt så stora som under det tredje kvartalet, 19 miljoner euro större.

Finnveras ansvarsstockar och deras risknivåer har ökat betydligt under de senaste åren. År 2014 sjönk dock ansvarsstocken inom SMF-finansieringen och risknivån steg inte längre. Ansvarsstocken inom exportfinansieringen ökade 2014, men risknivån steg inte på motsvarande sätt som inom SMF-finansieringen. Risknivåerna är dock fortfarande på hög nivå, vilket bevisas av de stora nedskrivningarna samt borgens- och garantiförlusterna inom SMF-finansieringen under de senaste åren, även om nedskrivningarna på fordringar samt borgens- och garantiförlusterna 2014 var på en lägre nivå än 2013. Inom exportfinansieringen har man varken under de senaste åren eller under 2014 behövt redovisa några stora förluster. De beräknade förlustreserveringarna inom exportfinansieringen minskades 2014 enligt förlustreserveringarna i bokslutet för föregående år.

Finnveras resultat och hur väl principen om självbärande verksamhet förverkligas på lång sikt är under kommande år i hög grad beroende av storleken på bolagets ansvarsstockar och riskerna som är förknippade med dessa. Då resultatet granskas är det viktigt att beakta att helhetsansvaret inom Finnveras exportgaranti- och specialborgensverksamhet uppgick till 12,6 miljarder euro i slutet av december 2014 och SMF-finansieringens kredit- och borgensansvar samt borgens- och garantifordringar till 2,4 miljarder euro. I förhållande till detta ansvar är nettoresultatet som ger upphov till en förlustbuffert i balansräkningen nu cirka 0,7 procent per år och eget kapital 6 procent.

Koncernens nyckeltal 31.12.2014 (31.12.2013)

  • Kapitaltäckningsgrad, Tier 2 18,6 % (16,9)
  • Kostnads-intäktsrelation 25,7 % (27,0)
  • Soliditet 14,4 % (18,4)

Finansieringsutsikter

Det har skett ett uppsving i Förenta Staternas ekonomi, men i euroområdet stampar den ekonomiska tillväxten däremot på stället. I Ryssland ledde sanktionerna mot ekonomin, sänkningen av oljepriset och den ändrade politiska riktningen till ekonomiska svårigheter i slutet av 2014.

Situationen har en väsentlig inverkan på efterfrågan på Finnveras exportfinansiering och bolagets riskställning om den osäkra politiska och ekonomiska situationen fortsätter. Finnveras finansiering spelar en allt viktigare roll vid uppkomsten av exportaffärer.  Trots detta väntas efterfrågan på exportfinansiering minska jämfört med föregående år, vilket beror på det låga antalet investeringar till följd av osäkerheten. Finnveras möjligheter att även finansiera storföretagens inhemska, exportorienterade projekt konkretiseras i att Finnvera deltar i exportindustrins investeringsprojekt i hemlandet.

På grund av den lama ekonomiska tillväxten och den låga investeringsnivån är efterfrågan på SMF-finansiering måttlig 2015. Enligt Finnveras bedömningar kan bolagets nya mandat och delvis även bankregleringen dock höja nivån på den totala efterfrågan. Finansieringsbehoven gäller fortfarande huvudsakligen driftskapital.

Den ekonomiska osäkerheten försvårar bedömningen av resultaten. Stora individuella ersättningar för exportgarantier kan försvaga situationen betydligt jämfört med bedömningarna. Enligt aktuella bedömningar väntas Finnverakoncernens resultat för 2015 vara något svagare än resultatet för 2014.

Verkställande direktör Pauli Heikkilä:

"Till följd av ändringarna i lagar och förbindelser kan vi öka vår risktagning både inom SMF-finansiering och exportfinansiering. Våra finansieringssätt utökades av masskuldebrevsfinansiering, beviljandet av garantier för stora företags inhemska investeringar som gäller export och möjligheten att finansiera företag som är större än EU:s definition av små och medelstora företag. Då lagförslaget som gäller den så kallade återfinansieringsborgen träder i kraft kan vi konstatera att vi beträffande fullmakter och finansiella instrument är på samma nivå som våra viktigaste kontrolländer, till exempel Sverige och Tyskland.

Ett av våra mål är att identifiera tillväxtföretag och sporra dessa till internationell tillväxt. För företag på hemmamarknaden är vår princip i fråga om riskfördelningen att banken eller en annan privat finansiär, till exempel ett försäkringsbolag, är huvudfinansiär. Vår finansiering gäller i synnerhet finansiering som företag behöver i förändringssituationer och finansiering som nystartade företag behöver i etableringsskedet. Vi fortsätter att arbeta för att vår finansiering ska vara så effektiv som möjligt och beviljas för sådana objekt som är de viktigaste med tanke på näringspolitiken."

Bokslut 2014, på finska (PDF)

Bokslut 2014, på engelska (PDF)

Redogörelse för forvaltnings- och styrsystemet, på finska (PDF)

Redogörelse för forvaltnings- och styrsystemet, på engelska (PDF)

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn 029 460 2458

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Oslo Børs ASA
London Stock Exchange
Centrala massmedier
www.finnvera.fi

Finnvera publicerar sin årsberättelse 2014 som webbpublikation på sin webbplats vecka 11 på finska och engelska samt en kortversion på svenska. Företagsansvarsrapporten har också inkluderats i årsberättelsen.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information