Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens Q4 och bokslut 1.1–31.12.2013

28.02.2014

Efterfrågan gällde främst SMF-företagens behov av driftskapital och export

SMF-företagens investeringar var fortfarande på en låg nivå 2013. Finansiering behövdes närmast för driftskapital och omorganisering av befintliga krediter. Efterfrågan på exportfinansiering var livlig i ett fåtal branscher. Med hjälp av det nya exportkreditsystemet kunde Finnvera tillgodose exportföretagens finansieringsbehov.

Affärsverksamhet och resultatutveckling

Finnvera beviljade sammanlagt 756 miljoner euro i lån och borgen till små och medelstora företag, dvs. 11 procent mindre än 2012. Antalet offererade exportgarantier och specialborgensförbindelser sjönk med 36 procent jämfört med föregående år till sammanlagt 3 398 miljoner euro. De direkta kapitalinvesteringarna uppgick till 16 miljoner euro och offererades till sammanlagt 85 företag.

Finnverakoncernen redovisade en vinst på 75 miljoner euro (53) 2013, vilket innebär att resultatet var 21 miljoner euro bättre än året innan. Till det förbättrade resultatet bidrog främst ökningen av produktionsintäkterna från moderbolaget Finnvera Abp:s exportfinansiering samt minskningen av SMF-finansieringens nedskrivningar på fordringar och borgensförluster. Resultatförbättringen försvagades på motsvarande sätt av att räntebidraget sjunkit till följd av att räntenivån och kreditstocken inom SMF-finansieringen minskat. Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat 2013 var 69 miljoner euro (56).

Koncernens rörelsevinst på 75 miljoner euro (54) fördelades per affärsområde enligt följande: rörelsevinsten från SMF-finansieringen uppgick till 7 miljoner euro (-4) och rörelsevinsten från exportfinansieringen till 74 miljoner euro (62). Rörelsevinsten från finansieringen av kapitalinvesteringsverksamhet var 5 miljoner euro negativ (-3).

Finnverakoncernens resultat under det sista kvartalet 2013 var 3 miljoner euro. Resultatet var betydligt, dvs. 24 miljoner, svagare än resultatet för det tredje kvartalet. Det sämre resultatet under det sista kvartalet berodde i synnerhet på att nedskrivningarna på fordringar och borgens- och garantiförlusterna var större, 35 miljoner euro, än under det föregående kvartalet.

Finnveras ansvarsstockar och deras risknivåer har ökat betydligt under de senaste åren och under 2013 ökade risknivåerna ytterligare. Ökningen av risknivån återspeglas inom SMF-finansieringen bland annat i en försvagning i kundföretagens riskklassificering samt i en relativ ökning av andelen oreglerade fordringar och obetalda prestationer. Ett bevis för att risknivån har höjts är också att de realiserade nedskrivningarna på fordringar och borgens- och garantiförlusterna har varit större än under tidigare år, även om nedskrivningarna och förlusterna 2013 sjönk jämfört med föregående år. Inom exportfinansieringen har man varken under de senaste åren eller under 2013 behövt redovisa några stora förluster. Det har inte heller varit nödvändigt att öka förlustreserveringarna i någon högre grad i proportion till ansvarsstocken.

Koncernens nyckeltal 31.12.2013 (31.12.2012)

  • Kapitaltäckning 17,6 % (16,3)
  • Kostnads-intäktsrelation 27,0 % (27,6)
  • Soliditet 18,4 % (20,3)

Framtidsutsikter

Efterfrågan på SMF-finansiering är låg ännu i början av året på grund av de osäkra ekonomiska utsikterna och den låga investeringsviljan. Det tar tid att starta nya projekt eftersom investerings- och finansieringsbesluten som gäller riskhaltiga projekt är utmanande i synnerhet när det råder lågkonjunktur. Svaga tecken på återhämtning kan skönjas i större utsträckning än tidigare, men det är ännu osäkert när Finlands export kvicknar till på allvar. Därför är Finnveras exportfinansieringslösningar viktiga för att stärka de finländska exportföretagens konkurrenskraft. Efterfrågan på exportgarantier och -krediter upprätthåller riskerna i mottagarländerna, en rätt låg ekonomisk tillväxt samt en hårdare konkurrens inom exporten, där finansieringslösningarna som köparen erbjuds framhävs.

Enligt aktuella bedömningar torde Finnverakoncernens resultat för 2014 vara svagare än resultatet för 2013. Osäkerhetsfaktorerna i anslutning till den ekonomiska utvecklingen försvårar bedömningen av resultatutvecklingen och om de realiserade riskerna är större än vad som prognostiserats kan situationen försvagas betydligt jämfört med bedömningarna.

Verkställande direktör Pauli Heikkilä:
"I Finland var den ekonomiska situationen fortfarande nedstämd 2013. Till detta bidrog det ringa antalet investeringar samt att Finlands industris struktur och konkurrensförmåga har försvagats. Båda dessa inverkade på Finlands export. På den globala marknaden kunde ett begynnande uppsving märkas och i kölvattnet klarade sig en del av våra kundföretag mycket ypperligt.

Finansmarknaden har anpassat sig till de förändringar som regleringen medfört och bankfinansieringen fungerar ännu relativt bra i Finland. Å andra sidan har bankerna ändrat sina strategier, vilket bland annat återspeglas i större krav på säkerheter och självfinansiering. Även prissättningen av risker har granskats. Detta har lett till att marginalerna för nya bankkrediter har blivit bredare. Enligt de utredningar som gjorts upplever de minsta SMF företagen att tillgången på finansiering har försvårats mest, men de huvudsakliga orsakerna till finansieringssvårigheterna har dock varit en sjunkande omsättning och en svag lönsamhet.

Finnvera har med åtgärderna som följer regeringsprogrammet fått ökade förutsättningar att finansiera SMF-företag och med hjälp av företagsanalysen göra en realistisk bedömning av företagens förutsättningar för lönsam verksamhet. Statsrådet torde under våren 2014 besluta om antalet fullmakter för Finnveras exportfinansiering. Tryggandet av fullmakterna skulle vara av central betydelse för exportörer av kapitalvaror. Statsrådet beslutar också om Finnveras eventuella nya uppgift att teckna masskuldebrevslån som SMF-företagen emitterat."

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn 029 460 2458

Bokslut 2013 (PDF)

Redogörelse för forvaltnings- och styrsystemet (PDF)

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Oslo Børs ASA
Centrala massmedier
www.finnvera.fi

Finnvera publicerar sin årsberättelse 2013 som webbpublikation på sin webbplats vecka 11. Företagsansvarsrapporten har också inkluderats i årsberättelsen.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information