Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2017

18.08.2017

Ökningen av antalet beställningar i exportindustrin har ökat efterfrågan på Finnveras exportfinansiering

I och med att Finlands ekonomi har återhämtat sig och beställningarna i exportindustrin har ökat, har efterfrågan på Finnveras exportgarantier och -krediter ökat. Finnveras exportgarantifullmakt och finansieringsfullmakt för exportkrediter höjdes i början av 2017 för att bolaget ska kunna tillgodose den ökade efterfrågan särskilt på fartygsfinansiering. Höjningen av maximibeloppen för Finnveras exportgarantier och -krediter visade sig vara nödvändig i början av året. De förhöjda fullmakterna behövdes för att säkra nya stora beställningar men även bland annat i telebranschen. Efterfrågan på SMF- och midcapfinansiering har varit jämnare under början av året. Koncernen uppvisade ett starkt resultat för början av året: en vinst på 57 miljoner euro (-7).
Enligt en utomstående bedömning av Finnveras verksamhet som arbets- och näringsministeriet låtit göra är bolagets riskhantering på en utmärkt nivå vid en internationell jämförelse. I samband med beviljande av finansiering hanterar Finnvera riskerna med en noggrann analys. Ansvarsstockens utveckling följs kontinuerligt och skyddas i den utsträckning det är möjligt bland annat med återförsäkringar.
Under rapportperioden tillgodosåg Finnveras kapitalanskaffning den ökade efterfrågan på exportkrediter. I maj emitterade Finnvera ett 15 års masskuldebrevslån på 750 miljoner euro som var mycket efterfrågat. Masskuldebrevslånet höjdes med private placement på 100 miljoner euro i slutet av juni. Av de masskuldebrevslån som Finnvera hittills har emitterat har detta lån den längsta lånetiden.

Affärsverksamhet och resultatutveckling

I januari–juni uppgick export- och specialborgen som Finnvera erbjöd till 6,3 miljarder euro, vilket är mer än fem gånger så mycket som under motsvarande period föregående år (1,2). Även utbudet av exportkrediter ökade avsevärt. I januari–juni erbjöd Finnvera 5,7 miljarder euro i exportkrediter (0,5). På ökningen inverkade stora enskilda projekt bland annat i fartygs- och telebranscherna.

Finnvera fortsatte att påskynda finansieringen av små exportaffärer genom att lansera en garanti för kundfordringar som lämpar sig för exportaffärer under två miljoner euro med kort betalningstid. Målet är att påskynda finansieringen och främja verksamhetsförutsättningarna för finländska exportföretag av alla storlekar.

Den totala ansvarsstocken av exportgarantier och specialborgen, inklusive gällande ansvar och offertansvar, uppgick till 22,4 miljarder euro i slutet av juni (18,4). Den totala ansvarsstocken ökade med 22 procent under rapportperioden. På ökningen inverkade särskilt ökningen av antalet offertansvar. Av det totala ansvaret uppgick de gällande ansvaren i slutet av juni till 15,8 miljarder euro, vilket betyder att ökningen endast var 2 procent jämfört med ingången av året. Ansvaret enligt maximifullmakten på 27 miljarder euro för exportgarantier uppgick i slutet av juni till 17,2 miljarder euro (14,4).

Efterfrågan på SMF- och midcapfinansiering var något större i januari–juni än föregående år. Lån och borgen erbjöds under rapportperioden dock 6 procent mindre än föregående år med anledning av den marknadsbestämda finansieringen. SMF- och midcapfinansieringens låne- och borgensstock i hemlandet var vid rapportperiodens slut 2,2 miljarder euro, vilket var 2 procent lägre än vid årets början. SMF-företagsfinansiering har fortfarande i första hand sökts för driftskapital, men en positiv trend är att finansieringen i högre grad än tidigare söks för investeringar och tillväxtföretag. Under rapportperioden fortsatte Finnvera den lyckade kampanjen för att påskynda ägarbyten i SMF-företag. Målet är att med hjälp av ägarbyten öka antalet tillväxtföretag. I slutet av juni deltog Finnvera i finansieringen av nästan 550 företags ägararrangemang, vilket var 3 procent mer än föregående år. Mätt i euro var finansieringen av ägarbyten 18 procent mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Finnverakoncernen

 

 

 

 

 1.1.–30.6.2017

1.1.–30.6.2016

Förändring %

Finansieringsbeslut, mn euro

 

 

 

    Lån och borgen

454

483

-6 %

    Exportgarantier och specialborgen

6 262

1 226

411 %

    Exportkrediter

5 748

477

1105 %

 

 

 

 

 

30.6.2017

31.12.2016

Förändring %

Ansvarsstock, mn euro

 

 

 

    Lån och borgen                                                                       

2 226

2 261

-2 %

    Exportgarantier och specialborgen                              

22 397

18 426

22 %

    Exportkrediter

5 043

4 782

5 %

 

 

 

 

 

 1.1.–30.6.2017

1.1.–30.6.2016

Förändring %

Räntenetto samt provisionsintäkter och -kostnader, mn euro             

90

93

-4 %

Verksamhetskostnader, mn euro

23

25

-8 %

Rörelsevinst, mn euro          

60

-7,4

913 %

Resultat, mn euro      

57

-6,9

929 %

 

 

 

 

 

30.6.2017

31.12.2016

Förändring %

Balansomslutning, mn euro                                                            

9 986

9 498

5 %

Eget kapital, mn euro                                                                     

1 264

1 207

5 %

  - varav fria fonder, mn euro                                                          

1 012

955

6 %

 

 

 

 

 

30.6.2017

31.12.2016

Förändring %-enh. 

Soliditet, %                                                                                    

12,7 %

12,7 %

0,0

Kapitaltäckning, Tier 2, inhemsk verksamhet, %                                                             

23,1 %

22,5 %

0,6

Förhållandet kostnader-intäkter, %                                               

25,4 %

27,0 %

-1,6

Koncernens resultat i januari–juni 2017 uppvisade en vinst på 57 miljoner euro, medan resultatet under motsvarande period föregående år uppvisade en förlust på 7 miljoner.  
Den största orsaken till att resultatet var bättre än föregående år var att förlusterna och förlustreserveringarna i moderbolaget Finnvera Abp:s exportgarantiverksamhet var mindre. Exportgarantiförlusterna och förlustreserveringarna var endast 2 miljoner euro i januari–juni, medan det under jämförelseperioden registrerades förluster och lades till förlustreserveringar till ett belopp av 66 miljoner euro. Koncernens borgens- och garantiförluster och -reserveringar samt nedskrivningar på lån uppgick till sammanlagt 9 miljoner euro under rapportperioden (65), dvs. 57 miljoner euro mindre än under motsvarande period föregående år. Nedskrivningarna och förlustreserveringarna som antecknats är uppskattningar vars belopp kan förändras till och med betydligt när uppgifterna kompletteras och specificeras.
En orsak till att koncernens resultat förbättrades under rapportperioden var förutom de minskade garantiförlusterna och -reserveringarna även vinsterna från poster som värderats till verkligt värde. Dessa uppgick till 3 miljoner euro (-10). Ökningen av vinsterna från poster som värderats till verkligt värde berodde i synnerhet på förändringarna i verkligt värde för derivat och skulder samt kapitalinvesteringar.
Resultatet förbättrades också av att verksamhetskostnaderna minskade med 8 procent eller 2 miljoner euro. De minskade verksamhetskostnaderna berodde särskilt på att personalkostnaderna samt hyres- och fastighetskostnaderna blivit mindre.
Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat under rapportperioden var 53 miljoner euro (-7). Beträffande enskilda affärsverksamheter var resultatet följande: andelen av affärsverksamheten inom storföretag var 40 miljoner euro (-17) och inom SMF- och midcapaffärsverksamheten 13 miljoner euro (10). Dotterföretagens inverkan på koncernresultatet under rapportperioden var 4 miljoner euro (0,1).

Finnvera Group

H1/2017

H1/2016

Förändring

Förändring

2016

 

Mn

Mn

Mn

%

Mn

Räntenetto

23

27

-3

-12 %

50

Provisionsintäkter och -kostnader (netto)

66

67

-0,3

-1 %

144

Vinster/förluster från poster som värderats till verkligt värde

3

-10

12

127 %

-20

Nettointäkter av investeringsverksamhet

-0,5

0,1

-0,7

-496 %

0

Övriga rörelseintäkter

0,6

0,2

0,4

202 %

12

Administrationskostnader

-22

-22

-0,4

-2 %

-44

Avskrivningar och nedskrivningar

-0,8

-0,7

0,2

25 %

-2

Övriga rörelsekostnader

-1,0

-2,6

-1,6

-61 %

-4

Nedskrivningar på fordringar, borgens- och garantiförluster

-9

-65

-57

-87 %

-66

Nedskrivningsförlust av övriga finansiella tillgångar

0

0

0

0 %

-2

Rörelseresultat

60

-7,4

67

913 %

69

Räkenskapsperiodens resultat

57

-6,9

64

929 %

70

Finansieringsutsikter

Efterfrågan på Finnveras exportgarantier och -krediter väntas vara stark även i fortsättningen. På de totala beloppen inverkar med all sannolikhet i hög grad enskilda stora projekt särskilt i fartygs- och telebranscherna även i fortsättningen. Storföretagens handelsförhandlingar som kräver långfristig finansiering är ofta långvariga och vi ser inga betydande förändringar jämfört med den tidigare prognostiserade efterfrågan.
Efterfrågan gäller oftare än tidigare även industriländer i väst, vilket lyfter fram den långfristiga finansieringens betydelse i exportaffärer med kapitalvaror. Fartygs-, tele- och skogsindustrin väntas fortfarande stå för den största delen av efterfrågan som gäller storföretagens exportaffärer. Av Finnveras stora ansvarsländer kan en svag ekonomisk tillväxt skönjas i Ryssland och efterfrågan på exportgarantier väntas också öka jämfört med tidigare år. Trots problemen inom ekonomin och förvaltningen i Brasilien väntas efterfrågan på garantier fortsätta och i stor utsträckning gälla olika branscher. Ny efterfrågan kan också skönjas i Mellanöstern.
Efterfrågan på och beviljande av Finnveras SMF-finansiering väntas bli livligare i slutet av året i och med att Finlands ekonomi växer i god takt.  Under början av året var en större del av finansieringen än tidigare inriktad på tillväxtföretag. År 2016 började Europeiska investeringsfonden (EIF) garantera krediter för banker och såväl antalet krediter som Finnveras partiella borgen ökade. Under början av 2017 mer än tredubblades det partiella borgensbeloppet till ungefär 24 miljoner euro jämfört med slutet av fjolåret. Detta förutspår en stark efterfrågan även i fortsättningen.
Kampanjen för att påskynda ägarbyten fortsatte i början av året och mätt i antal finansierades ett rekordantal ägarbyten under årets första månader jämfört med tidigare år. Även efterfrågan på finansiering för ägarbyten väntas fortsätta på god nivå under resten av året.
Beträffande finansieringsmarknaden är det troligt att trenden beträffande efterfrågan på SMF-finansiering i hemlandet fortsätter i oförändrad form även under årets sista månader.

Verkställande direktör Pauli Heikkilä:

”Av efterfrågan på Finnveras exportgarantier och finansiering att döma kan Finlands export antas återhämta sig även i andra branscher. Barometrarna som offentliggjordes under våren förutspådde en ökning av investeringar även i hemlandet och därigenom ökad efterfrågan på finansiering, men detta har ännu inte synts som någon klar ökning av efterfrågan på Finnveras SMF-finansiering i hemlandet. Vi förmodar att detta beror på att banksektorn fungerar väl i Finland och kan tillgodose efterfrågan på finansiering på ett marknadsbestämt sätt. De ekonomiska utsikterna är goda och företag som ansöker om finansiering har en bättre ekonomi än tidigare, vilket kan minska riskspridningsrollen som företaget förväntar sig av Finnvera. Ett nytt alternativ är borgen som beviljas av Europeiska fonden för strategiska investeringar. Denna borgen kan bankerna utnyttja som ett alternativ till Finnveras borgen.
Användningen av Finnveras fullmakter innebär samtidigt att statens totala ansvar beträffande exportfinansiering har ökat snabbt. Det bör dock beaktas att ökningen av fullmakterna gäller exportaffärer vars leveranser sker i framtiden. Ökningen av Finnveras verkliga ansvar som lyfts nu är klart måttligare. Finnvera hanterar risker med en noggrann analys när krediter beviljas och med en kontinuerlig uppföljning av ansvarsstocken. Enligt den internationella bedömningsrapport som arbets- och näringsministeriet låtit utföra och som publicerades i mars 2017 är systemet för exportfinansiering som Finnvera genomfört i Finland av hög kvalitet och riskhanteringen representerar den högsta internationella nivån.

I ekonomiskt hänseende hade Finnvera en stark början på året. Som helhet betraktat är det vårt mål även i fortsättningen att Finnveras verksamhet på lång sikt är självbärande och att verksamheten finansieras med inkomster från garantiverksamheten. Vår lagstadgade uppgift är att bära kreditrisker som är förknippade bland annat med exportaffärer. Det är omöjligt att till alla delar förutspå hur enskilda risker förverkligas.”

Halvårsrapport 1.1.–30.6.2017, på engelska (PDF)

Ytterligare information:

Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400
Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn 029 460 2458

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information