Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2016

11.08.2016

Finnveras mandat ökade betydligt - resultatet blev en lindrig förlust

Under rapportperioden höjdes de maximala beloppen av Finnveras exportkrediter och -borgen genom lagändringar. Den branta ökningen i fartygsfinansiering på senare år samt ökningen i antalet exportprojekt inom datakommunikation och skogsindustri var de största orsakerna bakom behovet av att höja beloppen. Till följd av förluster och förlustreserveringar inom exportgarantiverksamheten redovisar koncernen en förlust på 7 miljoner för det första halvåret. Kumulativt sett är Finnveras exportgaranti emellertid självbärande trots det negativa resultatet.

Behovet av kapitalanskaffning ökade i takt med den stärkta efterfrågan på exportfinansieringstjänster. Masskuldebrevslånet på en miljon euro med fast ränta, som Finnvera emitterade i april, var bolagets första tioåriga masskuldebrevslån i euro.

I april startade Finnvera i samarbete med företagarorganisationerna en kampanj för att sätta fart på ägarbyten i SMF-företag. Genom olika slags aktiveringsåtgärder strävar man efter att öka företagens medvetenhet i frågor om bl.a. värdebestämning och beskattning. Mätt i euro ökade ägarbyten som finansierades av Finnvera med 17 procent under det första halvåret.

Med stöd av regeringsprogrammet introducerade Finnvera det nya tillväxtlånet, som är en mellanfinansieringsprodukt i form av främmande kapital. Tillväxtlånet är avsett för finansiering av betydande tillväxt- och internationaliseringsprojekt i SMF- och midcap-företag.

Affärsverksamhet och resultatutveckling

Under översiktperioden var efterfrågan på Finnveras exportgarantier och specialborgen ca 50 procent och efterfrågan på finansiering av exportkrediter närmare 90 högre än föregående år. Däremot minskade efterfrågan på SMF- och midcap-finansiering med 17 procent.

Även om efterfrågan på exportgarantier och specialborgen ökade, gav Finnvera under rapportperioden 76 procent mindre offerter på exportgarantier och specialborgen och 87 procent mindre exportkreditofferter jämfört med föregående år. Beloppet av lån och borgen till SMF- och midcap-företag sjönk med 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Finnverakoncernen

1.1.-30.6.2016

1.1.-30.6.2015

Förändring %

Finansieringsbeslut, mn euro

 

 

 

    Lån och borgen

483

541

-11 %

    Exportgarantier och specialborgen

1 226

5 124

-76 %

    Exportkrediter

477

3 601

-87 %

 

 

 

 

 

30.6.2016

31.12.2015

Förändring %

Ansvarsstock, mn euro

 

 

 

    Lån och borgen

2 322

2 285

2 %

    Exportgarantier och specialborgen

16 896

17 436

-3 %

    Exportkrediter

4 718

4 240

11 %

 

 

 

 

 

1.1.-30.6.2016

1.1.-30.6.2015

Förändring %

Räntenetto samt provisionsintäkter och -kostnader, mn euro

93

102

-8 %

Rörelsevinst, mn euro

-7

56

-113 %

Resultat, mn euro

-7

55

-113 %

 

 

 

 

 

30.6.2016

31.12.2015

Förändring %

Balansomslutning, mn euro

9 166

8 418

9 %

Eget kapital, mn euro

1 116

1 121

0 %

  - varav fria fonder, mn euro

865

871

-1 %

 

 

 

 

 

30.6.2016

31.12.2015

Förändring %-enh.

Soliditet, %

12,2 %

13,3 %

-1,1 %

Kapitaltäckning, Tier 2, %

18,9 %

19,6 %

-0,7 %

Förhållandet kostnader-intäkter, %

30,6 %

28,3 %

2,3 %

För januari–juni redovisar Finnverakoncernen en förlust på 7 miljoner euro, när resultatet ett år tidigare var en vinst på 55 miljoner euro. Resultatet var 62 miljoner sämre än resultatet för motsvarande period föregående år.

Att förlusterna och förlustreserveringarna inom moderbolaget Finnveras exportgarantiverksamhet var större än under jämförelseperioden var den största orsaken till det första halvårets negativa resultat. Förlusterna och förlustreserveringarna uppgick till 66 miljoner euro (2) under rapportperioden. Under rapportperioden framgick det att en risk i anslutning till den brasilianska koncernen Oi S.A. kan komma att realiseras. Enligt den uppskattning som råder för närvarande kan risken medföra en förlust på ca 55 miljoner euro. Med utgångspunkt i detta ökades beloppet av garantiförlustreserveringar under rapportperioden. Förlustreserveringarna är uppskattningar i det här skedet. Beloppen av reserveringarna kan förändras avsevärt allteftersom informationen ökar och preciseras.

Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat var -7 miljoner euro (56) och fördelades på affärsverksamheterna enligt följande: storföretag -17 miljoner euro (48) och SMF-företag 10 miljoner euro (8).

Under bolagets 17 verksamhetsår har koncernen för varje räkenskapsperiod och sedan första hälften av 2009 även för varje halvårsperiod redovisat ett positiv resultat fram till rapportperioden januari–juni som nu har gått ut. Även moderbolaget Finnveras exportgarantiverksamhet har så länge bolaget haft verksamhet varit självbärande kumulativt sett, även om man beaktar det negativa resultatet för januari–juni.

Finnverakoncernen

H1/2016

H1/2015

Förändring

Förändring

*2015

 

Mn

Mn

Mn

%

Mn

Räntenetto

27

28

-2

-6

56

Provisionsintäkter och -kostnader (netto)

67

73

-7

-9

141

Vinster/förluster från poster som värderats till verkligt värde

-10

-6

4

63

-21

Administrationskostnader

-22

-22

0

1

-44

Övriga rörelsekostnader

-3

-3

0

-5

-6

Nedskrivningar på fordringar, borgens- och garantiförluster

-65

-14

51

352

-15

Från krediter och borgen

-15

-72

-57

-79

-87

Kreditförlustersättning från staten

15

60

-45

-74

83

Från exportgaranti- och specialborgensverksamheten

-66

-2

64

-

-10

Rörelseresultat

-7

56

-63

-113

114

Räkenskapsperiodens resultat

-7

55

-62

-113

111

Utsikter för finansieringen

Efterfrågan på Finnveras exportgarantier och finansiering väntas öka även framöver. Uttryckt i euro torde tonvikten i efterfrågan alltjämt ligga på kryssningsfartyg, telekommunikation och skogssektorn. I dessa branscher har ett internationellt konkurrenskraftigt system för exportfinansiering på grund av dimensionsklassen en betydande roll för enskilda investeringar.

Nya exportmarknader har öppnat sig bland annat i Iran och Argentina. Att marknader öppnas med offentlig finansiering, som t.ex. genom Finnveras exportgarantier, är av stor vikt för exportaffärerna. När det gäller ansvarsländerna väntas det osäkra läget i Brasilien, Turkiet och Ryssland fortsätta, vilket medför utmaningar för de företag som driver verksamhet i länderna. Å andra sidan ger den försvagade lokala valutan t.ex. i Brasilien och Ryssland stöd åt exportföretagens verksamhetsbetingelser, vilket kan öka intresset för investeringar och ge finländska företag exportmöjligheter. Resultatet av folkomröstningen i Storbritannien om att lämna EU torde skapa osäkerhet i Europa i flera år framåt.

Under årets första hälft var efterfrågan på Finnveras SMF-finansiering mindre jämfört med läget ett år tidigare. Även den beviljade finansieringen var lägre än i fjol. Under årets första hälft gjorde Finnvera förberedelser för ibruktagandet av den nya mellanfinansieringsprodukten – tillväxtlån – och för rollen som förmedlarorganisation i Europeiska fonden för strategiska investeringar. Dessa i kombination med ägarbytesprogrammet väntas öka efterfrågan på och beviljandet av finansiering under årets andra hälft.

Enligt en prognos som baserar sig på årets början torde resultatet för år 2016 bli svarare än för år 2015. Kumulativt sett är Finnveras exportgarantiverksamhet självbärande oberoende av det negativa resultatet för det första halvåret.

Verkställande direktör Pauli Heikkilä:

”Siffrorna för Finnveras ansvarsåtaganden har stigit till rekordnivå och efterfrågan på Finnveras exportgarantier och finansiering väntas öka även i fortsättningen. Ett fungerande exportfinansieringssystem är viktigt för att finländska företag ska kunna konkurrera om exportaffärer på lika goda finansieringsvillkor som sina konkurrenter.

När det gäller finansieringen till SMF-företag har ökningen i antalet företagsförvärv varit positiv. Vi fortsätter att främja och stödja ägarbyten; ju fler företag som fortsätter verksamheten, desto bättre går det för ekonomin i Finland. Nya ägare brukar också ha nya idéer och stark tillväxtvilja.

Arbetet med att utveckla nätverket Team Finland pågår aktivt. Förbättringar i den gemensamma servicemodellen som tillämpas i Finland kommer att genomföras under återstoden av 2016. Den respons som hittills inkommit från kunderna har varit positiv. Team Finland-samarbetet tar ytterligare fart när Finnvera, Finpro och Tekes samt Finlands Industriinvestering inom kort flyttar till gemensamma lokaler i Team Finland-huset i Gräsviken, Helsingfors.

Finnveras lagstadgade uppgift är att bära en del av de kreditrisker som oundvikligen förknippas med exportaffärer. Sådana risker blev verklighet under det gångna halvåret.”

Halfårsrapport 1.1.-30.6.2016 (PDF)

Ytterligare information:

Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400

Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn 029 460 2458

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information