Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens halvårsöversikt 21.1.–30.6.2019

23.08.2019

Finnverakoncernen, börsmeddelande 23.8.2019

Ökad efterfrågan på exportfinansiering under årets första hälft – i Finland ökade tillväxtföretagens andel av finansieringen

Kommentarer från verkställande direktör Pauli Heikkilä:

”Under årets första hälft beviljade Finnvera mer exportgarantier och särborgen än under motsvarande period året innan, och tillväxttrenden i efterfrågan på nya garantier och borgen fortsatte. Även efterfrågan på exportkrediter ökade, även om antalet beviljade nya krediter under årets första hälft inte var lika stort som under motsvarande period förra året. Förutom fartygssektorn koncentrerades den beviljade finansieringen till tele- och skogsindustrin. Investeringsboomen hos världens största kryssningsrederier för att förnya fartygen syns som bokningar av varvskapacitet i flera år framåt. Finland är ett av de få länder i världen med förmågan att bygga de mest krävande kryssningsfartygen, och detta har ett bevisat betydande mervärde för nationalekonomin.

Den årliga variationen i finansieringsvolymerna påverkas av tidpunkten för enskilda stora exportaffärer, men det är viktigt att tillräckliga befogenheter för Finnvera säkerställs i regeringsprogrammet med beaktande av riskhanteringsbehoven. Exportfinansieringens effekter sträcker sig långt i och med underleverantörsnätverk och arbetstillfälle, vilket stärker dess betydelse för nationalekonomin. Enligt flera ekonomiska indikatorer har årets första hälft varit bra, men stormakternas handelstvist har försämrat i tillväxtutsikterna särskilt på tillväxtmarknader.

Vid sidan av den ökade efterfrågan hos Finnvera har den kommersiella finansieringsmarknaden aktiverats inom exportfinansiering, och vissa av Finnveras åtaganden har betalats bort i förtid. Samma fenomen har synts även inom inhemsk finansiering. SMF- och midcap-finansieringen som Finnvera beviljade under årets första hälft sjönk något jämfört med i fjol. Emellertid ökade den relativa andelen av finansiering som riktades till tillväxtföretag av den beviljade finansieringen. Investeringarnas andel av de finansierade totala projekten var 40 procent och låg kvar på samma nivå som förra året. Den beviljade finansieringen riktades till 85 procent till nystartade, växande, internationaliserande och ändringsorienterade företag samt ägarbyten, i linje med strategin.

Koncernens resultat för årets första hälft, 72 miljoner euro, var 47 procent bättre än resultatet för motsvarande period förra året. Det positiva resultatet ökar Finnveras ekonomiska buffertar för framtiden. I enlighet med det självbärandemål som ställts upp för Finnvera väntar vi oss att bolagets rörelsekostnader på lång sikt ska kunna täckas med inkomsterna från rörelsen.”

Finnverakoncernen, rörelseverksamhet och resultatutveckling

H1/2019 (H1/2018)

 • Beviljade lån och borgen: 430 mn euro (442), förändring -3 %
 • Beviljade exportgarantier och särborgen: 2 259 mn euro (1 411), förändring 60 %
 • Beviljade exportkrediter: 132 mn euro (1 124), förändring -88 %
  • Kreditrisk gällande exportkrediter täcks av moderbolagets exportgaranti
  • Antalet exportgarantier och -krediter under översiktsperioderna påverkas av enskilda stora offerter som lämnats till fartygs- och telesektorn

30.6.2019 (30.6.2018)

 • Ansvarsstock, lån och borgen för SMF- och midcap-företag: 1 949 mn euro (1 974), förändring -1 %
 • Ansvarsstock, exportgarantier och specialborgen, inkl. SMF- och midcap-exportgarantier: 23 665 mn euro (23 631), förändring 0 %
  • varav lyfta ansvar 11 056 mn euro (10 275), förändring 8 %
  • Inkl. exportkreditansvar, som täcker exportkrediters kreditrisk
 • Ansvarsstock, exportkrediter: 6 992 mn euro (5 981), förändring 17 %

Finnverakoncernen, H1/2019 (vs. H1/2018)

Räkenskapsperiodens resultat
H1/2019
72 Mn e
(49), förändring 47 %

Balansomslutning
30.6.2019
12,2 Md e
(11,0), förändring 10 %

Antal anställda
i genomsnitt
H1/2019
 363 
(376), förändring -3 %

Fritt eget kapital och
statgarantifonden
30.6.2019
1,9 Md e
(1,8), förändring 4 %

Förhållandet kostnader-intäkter
H1/2019
24,6 %
(29,3), förändring -4,7 %-enhet

Självförsörjningsgrad
30.6.2019
11,8 %
(12,3), förändring -0,5 %-enhet

Fokus av finansiering
H1/2019
85 %*
(86), förändring -1 %-enhet

NPS-index
(net promoter score)
H1/2019
64
(70), förändring -6 poäng

* av SMF och midcap-finansiering fokuserade på nystartade,
växande, internationaliserande och ändringsorienterade företag samt på ägarbyten.

Koncernens resultat för januari–juni, 72 miljoner euro (49) var 47 procent bättre än resultatet för motsvarande period förra året. Resultatförbättringen påverkades i synnerhet av positiva förändringar av verkligt värde i skulder och derivat samt klart mindre realiserade och förväntade förluster än förra året. Även ökningen i nettosumman för provisionsintäkter och -kostnader förbättrade resultatet jämfört med motsvarande period förra året.

Finnverakoncernen
Resultatutväckling

H1/2019
Mn e

H1/2018
Mn e

Förändring
Mn e

Förändring
%

2018
Mn e

Räntebidrag

19

23

-4

-17 %

42

Provisionsintäkter och -kostnader (netto)

68

65

3

5 %

135

Vinster/förluster från poster som värderats till verkligt värde via
resultaträkningen och valutavinster och -förluster

17

0,1

17

-

-9

Administrationskostnader

-23

-23

-0,3

-1 %

-46

Realiserade och förväntade förluster

-9

-27

-19

-68 %

-45

Kreditförlustersättning från staten

7

13

-5

-43 %

24

Rörelsevinst

77

51

26

50 %

100

Räkenskapsperiodens resultat

72

49

23

47 %

98

Finansieringsutsikter

Finlands ekonomiska tillväxt väntas avta under 2019. Finlands Banks sänkte i juni sin tillväxtprognos, och enligt prognosen kommer bruttonationalprodukten att i år växa med 1,6 procent.

Finnveras målsättning är att behålla fokus på SMF- och midcap-finansiering i nystartade, växande, internationaliserande och ändringsorienterade företag samt i ägarbyten. Den avtagande ekonomiska tillväxten kan strama åt bankernas finansieringserbjudande, då Finnveras uppgift att komplettera finansieringsmarknaden betonas. Under hösten inför Finnvera en ny finansieringsprodukt, med vilken vi allt bättre kan svara mot finansieringsbehoven hos små tillväxtföretag. Målet är att i enlighet med strategin öka antalet SMF-företag som använder exportfinansiering samt vidare erbjuda rådgivningstjänster för finansiering av exporthandel och riskberedskap. Finnvera väntar att detta kommer att öka efterfrågan på finansiering i år. Påskyndandet av ägarbyten inom företag fortsätter, och Finnvera väntar sig att tillhörande efterfrågan på finansiering kommer att ligga kvar på en hög nivå.

Efterfrågan på exportfinansiering har ökat under årets första hälft. Finnvera väntar sig att efterfrågan på exportgarantier och -krediter förblir stark under 2019 och koncentreras ytterligare till fartygs-, tele- och skogssektorerna. I likhet med tidigare år påverkas den totala efterfrågan av genomförandet av stora enskilda projekt. Regionalt väntas efterfrågan vara starkast i Förenta staterna och Latinamerika, och i allt större omfattning även på andra tillväxtmarknader. Exportgarantiinstituten roll i finansiering av exporthandel blir vanligtvis större när ekonomiska och politiska osäkerhetsfaktorer ökar.

Ytterligare information:

Pauli Heikkilä, verkställande direktöt, tfn 029 460 2400

Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn 029 460 2458

Halvårsöversikt 1.1.–30.6.2019 (PDF)

Sändlista:

NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, centrala massmedier, www.finnvera.fi

Halvårsöversikten är tillgänglig på finska och engelska via www.finnvera.fi/finansiella_rapporter

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information