Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens halvårsöversikt 1.1–30.6.2018

22.08.2018

Finnverakoncernen, Börsmeddelande 22.8.2018, Halvårsöversikt H1/2018, kl. 12.30

Den stora efterfrågan på finansiering har höjt exportfinansieringens ansvarsstock

Kommentarer från verkställande direktör Pauli Heikkilä:

”Den ekonomiska tillväxten i Finland har tagit fart med draghjälp från världsekonomin. Den stora efterfrågan på finansiering särskilt i kryssnings- och telekombranscherna har höjt ansvarsstocken inom Finnveras exportgarantier och särborgen till över 23 miljarder euro, varav 10 miljarder utgör lyfta ansvar. Ansvaren som ännu inte lyfts, 13 miljarder euro, anknyter till leveranser som sker i framtiden. Under början av innevarande år har dock färre nya stora exportprojekt inletts än förra året.

Antalet lån och borgen som Finnvera beviljade SMF- och midcap-företag låg på en något lägre nivå under årets början än i fjol. För närvarande sköter bankerna i hög grad om företagsfinansieringen och Finnvera har till uppgift att komplettera finansmarknaden. I Finland har man även funnit EU:s strategiska investeringar (Esif) väl, vilket för sin del ersätter finansiering från Finnvera. Det är positivt att den SMF- och midcap-finansiering som Finnvera beviljar riktas i större omfattning än tidigare mot investeringar och exportprojekt, vilka vi försöker påskynda med rådgivningstjänster tillsammans med andra finansiärer och kreditförsäkrare. Den viktigaste indikatorn för hur vi lyckats är genomslagskraft, och med hjälp av rådgivningstjänsterna försöker vi främja företagens tillväxt och internationalisering på ett nytt sätt.

Koncernens resultat för årets första hälft var 49 miljoner euro. Resultatet var lägre än för motsvarande period förra året. Det självbärandemål som ställts upp för Finnvera är att företagets rörelsekostnader på lång sikt ska kunna täckas med inkomsterna från rörelsen. Finnvera utvecklar sin verksamhet och riskhantering kontinuerligt med hjälp av bland annat återförsäkring”.

Finnverakoncernen, rörelseverksamhet och resultatutveckling

H1/2018 (H1/2017)

 • Beviljade lån och borgen: 0,4 md euro (0,5), förändring -3 %
 • Beviljade exportgarantier och specialborgen: 1,4 md euro (6,3), förändring -77 %
 • Beviljade exportkrediter: 1,1 md euro (5,7), förändring -80 %
  • Det minskade antalet exportgarantier och -krediter jämfört med året innan påverkades av enskilda stora offerter i fartygs- och telekombranscherna som lämnades förra året.

30.6.2018 (31.12.2017)

 • Ansvarsstock, lån och borgen för SMF- och midcap-företag 2,1 md euro (2,1), förändring -3 %
  • Lagenlig fullmakt 4,2 md euro, varav 2,1 md euro använt (2,1)
 • Ansvarsstock, exportgarantier och specialborgen, inklusive SMF- och midcap-exportgarantier: 23,3 md euro (22,6), förändring 3 %, varav lyfta ansvar 10,0 md euro (9,1), förändring 9 %
  • Lagenlig fullmakt 27,0 md euro, varav 18,8 md euro använt (18,7)
 • Ansvarsstock, exportkrediter: 5,6 md euro (4,8), förändring 17 %
 • Finlands Exportkredit Ab:s kreditrisk gällande exportkrediter täcks av moderbolaget Finnvera Abp:s exportgaranti.
  • Lagenlig fullmakt 22,0 md euro, varav 11,8 md euro använt (11,2)

 

Kumulativt självbärande har realiserats i enlighet med målen,
Finnveras verksamhet har varit självbärande under bolagets närmare 20 verksamhetsår.

Räntebidrag och provisionsintäkter och -kostnader (netto)
H1/2018
88 mn €
(H1/2017: 90), förändring -2 %

Nedskrivningar, borgens- och garantiförluster (netto)
H1/2018
15 mn €
(H1/2017: 9), förändring 68 %

Resultat
H1/2018
49 mn €
(H1/2017: 57), förändring -14 %

Balansomslutning
30.6.2018
12,3 md €
(31 Dec 2017: 10,3), förändring 19%

Fritt eget kapital och Statsgarantifonden
30.6.2018
1,8 md €
(31.12.2017: 1,7), change 1 %

Antal anställda i genomsnitt
H1/2018
 376 pers.
(H1/2017: 381), förändring -1 %

Soliditet
30.6.2018
10,2 %
(31.12.2017: 12,7)

Kapitaltäckning, Tier 1,
 inhemsk verksamhet 30.6.2018
25,8 %
(31.12.2017: 25,3)

Förhållandet
kostnader-intäkter
H1/2018
28,1%
(H1/2017: 25,4)

Koncernens resultat för januari–juni, 49 miljoner euro (57) var 14 procent lägre än året innan. Detta påverkades mest av moderbolaget Finnvera Abp:s större nedskrivningar av SMF- och midcap-finansieringslån samt borgensförluster och förlustavsättningar. Den lägre statliga kredit- och borgensförlustersättningen på 50 procent, som togs i bruk inom SMF- och midcap-finansiering i början av år 2018, ökade mängden förluster som koncernen ansvarar för. Därutöver trädde standarden IFRS 9 Finansiella instrument i kraft i början av år 2018, vilket påverkade de redovisade nedskrivningarna och förlustreserverna samt minskade ackumulerade vinstmedel i balansräkningen. Standardens resultateffekter kan i även i fortsättningen vara betydande, särskilt för exportfinansiering.

Finnverakoncernen
Resultatutväckling

H1/2018
Mn euro

H1/2017
Mn euro

Förändring
Mn euro

Förändring
%

2017
Mn euro

Räntebidrag

23

23

-1

-3 %

46

Provisionsintäkter och -kostnader (netto)

65

66

-1

-2 %

127

Vinster/ förluster från poster som värderats till verkligt värde via resultaträkningen

0,1

3

-2

-95 %

1

Administrationskostnader

-23

-22

1

4 %

-43

 - varav personalkostnader

-14

-15

-0,1

-1 %

-29

Nedskrivningar på fordringar samt borgens- och garantiförluster (brutto)

-27

-20

7

38 %

-41

Kredit förlustersättning från staten

13

11

2

14 %

23

Rörelsevinst

51

60

-9

-15 %

109

Räkenskapsperiodens resultat

49

57

-8

-14 %

107

Finansieringsutsikter

Finlands Bank höjde i juni sin tillväxtprognos för Finlands ekonomi, och enligt den kommer bruttonationalprodukten att i år växa med 2,9 procent. Investeringarnas andel i SMF- och midcap-företags projekt där Finnvera är delfinansiär ökade med närmare 6 procentenheter från året innan, och i den goda konjunkturen torde investeringarna och tillväxten fortsätta. Räknat i euro väntar vi att efterfrågan på finansiering och beviljad finansiering hos Finnvera i år kommer att ligga på samma nivå som förra året. I enlighet med vår strategi riktar vi finansieringen i SMF- och midcap-finansiering till företagsverksamheten startskede, tillväxt och internationalisering samt ägarbyten, vilka redan står för 86 procent av vår finansiering.

Exportfinansieringen för SMF- och midcap-företag ökade med 17 procent under årets första hälft jämfört med förra året och exportens andel av SMF-företagens totala finansiering ökade. Ett viktigt fokusområde är en ökad export- och exportfinansieringskunskap hos SMF-företag. I år kommer vi att främja detta med ett omfattande samarbetsnätverk av finansiärer och rådgivningstjänster. Vi väntar att detta ska öka efterfrågan på finansiering i fortsättningen. Vi fortsätter påskynda ägarbyten inom företag, och tillhörande efterfrågan på finansiering torde ligga kvar på samma nivå som tidigare år.

Stora företags efterfrågan på exportfinansiering till västliga industriländer torde vara fortsatt stark. I fråga om Ryssland, som hör till de största ansvarsländerna för Finnvera, väntar vi oss att ansvarsstocken kommer att minska ytterligare. Efterfrågan är svag, och den ökande osäkerheten i affärsmiljön har gjort att investeringsbesluten skjuts upp. I de stora ansvarsländerna skapar administrationen i Brasilien osäkerhet, men landets ekonomi väntas växa och efterfrågan på borgen så småningom att börja öka. De största projekten finns i träförädlingssektorn och efterfrågan på mindre projekt torde fördelas mellan olika branscher. Finnvera ansvarsstock i Kina har länge varit låg, men nu kan en svag ökning i efterfrågan skönjas. Möjligheten till allt större protektionism ökar dock osäkerheten. Tills vidare stöder den positiva ekonomiska konjunkturen företagens möjligheter att skaffa finansiering, men på grund av den ökande politiska osäkerheten är det svårt att bedöma den kommande utvecklingen.

Ytterligare information:
Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400
Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn 029 460 2458

Bilagor:
Halvårsöversikt 1.1–30.6.2018 (PDF) på engelska

Distribution:
NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, centrala massmedier, www.finnvera.fi

Finnverakoncernens halvårsöversikt innehåller i fortsättningen endast koncernens uppgifter. Tidigare innehåll halvårsöversikten förutom koncernen även moderbolagets uppgifter. Halvårsöversikten är tillgänglig på finska och engelska via www.finnvera.fi/finansiella_rapporter

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information