Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens delårsrapport för januari-mars 2015

29.04.2015

Efterfrågan på finansiering kvicknade till trots osäkerheten

Ur ekonomins synvinkel var den första tredjedelen av 2015 mångfasetterad. Trots de instabila och negativa konjunkturutsikterna innebar försvagningen av euron en liten ljuspunkt för exportföretagen.
SMF-finansiering söktes aktivt och med sina utvidgade finansieringsmöjligheter gjorde Finnvera sitt bästa för att uppfylla företagens förväntningar. Största delen av företagen får finansiering för lönsamma projekt utan problem även om bankerna har skärpt specialvillkoren och kraven på säkerheter i anslutning till lån. Till följd av stora enskilda projekt mångdubblades exportgarantiernas eurobelopp jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.
Finnveras risker som är förknippade med Ryssland har ökat. Bolaget beviljar fortfarande exportgarantier för finländska exportörers projekt riktade till Ryssland, men den ryska motpartens kreditvärdighet fastställs noggrannare än tidigare. Finnvera följer utvecklingen av ansvarsstocken och återbetalningstiderna.

Affärsverksamhet och resultatutveckling
            
Offerterna beträffande exportaffärer som Finnvera gav i januari–mars var mätt i euro mer än tre gånger så stora som för ett år sedan. Lån och borgen beviljades mer än 40 procent mer än föregående år till SMF-företag samt från och med ingången av 2015 i enlighet med den fullmakt som Finnvera fått även till företag som är större än EU:s definition av SMF-företag.
Finnverakoncernens resultat för januari–mars uppgick till 26 miljoner euro, vilket är 19 miljoner euro bättre än resultatet för motsvarande period föregående år (8). Till det förbättrade resultatet bidrog främst minskade nedskrivningar på fordringar, borgens- och garantiförluster samt vinster från poster som värderats till verkligt värde.
Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat var 26 miljoner euro (10). Koncern- och ägarintresseföretagens inverkan på koncernresultatet var en miljon euro (-3). Den andel av kapitalinvesteringsverksamheten som redovisas med resultatpåverkan uppgick till -0,5 miljoner euro (-3,3) samt Finlands Exportkredit Ab:s ränteutjämning och finansieringen av exportkrediter till 1,1 miljoner euro (0,7).
Resultaten både inom moderbolagets exportfinansiering och SMF-finansiering var positiva: det separata resultatet av exportgaranti- och specialborgensverksamheten uppgick till 24 miljoner euro (5) och resultatet av kredit- och borgensverksamheten inom SMF-finansieringen uppgick till 0,3 miljoner euro (5). I moderbolagets resultat ingick ett överskott på 2 miljoner euro (0,2) inom finansieringen av exportkrediter.

Koncernens nyckeltal 31.3.2015 (31.12.2014)
 
• Soliditet                                         13,9 % (14,4 %)                                      
• Kapitaltäckning, Tier 2                      18,1 % (18,6 %)                 
• Förhållandet kostnader-intäkter          24,1 % (25,7 %)             
    
Utsikter för efterfrågan på finansiering

Efterfrågan på Finnveras SMF-finansiering var i början av året livligare än under motsvarande period i fjol. Antalet finansieringsansökningar ökade med nästan 50 procent. Projektflödet för tillväxt- och internationaliseringsfinansiering är med all sannolikhet tillfredsställande även framöver och tecken på återhämtning kan skönjas även i stora företags underleverantörskedjor. Största delen av efterfrågan på SMF-finansiering gäller dock fortfarande driftskapital, vilket förebådar en fortsättningsvis låg nivå även på investeringarna.
Jämfört med föregående år kan en uppgång i efterfrågan på exportfinansiering konstateras. Efterfrågan på fartygsfinansiering ökar till följd av ägarlösningarna i varvsindustrin. Efterfrågan på exportgarantier ökar också till följd av att Finnvera kan finansiera storföretags inhemska projekt som är inriktade på export.  Efterfrågan på garantier för finansiering av affärer riktade till Ryssland har under årets första månader varit mycket stor trots att Finlands export till Ryssland har minskat. Enligt Finnveras bedömning kommer andelen av det ryska ansvaret inte att öka.

Verkställande direktör Pauli Heikkilä:

"Den internationella marknaden har dragningskraft trots att de ekonomiska utsikterna i Finland är oklara. Finnveras finansieringsmöjligheter har utökats bland annat genom att bolaget kan teckna masskuldebrevslån samt finansiera inhemska exportfrämjande investeringar och större företag än tidigare. Detta återspeglades i att efterfrågan på finansiering under början av året var klart större än föregående år mätt i euro. Det är glädjande att även relativt stora investeringar är i sikte för första gången på länge, även om företagens efterfrågan på finansiering fortfarande främst gäller behov av driftskapital.
I den utmanande ekonomiska situationen kräver bankerna mer självfinansieringsandelar av företagen än tidigare, vilket kan försvåra företagets möjlighet att få finansiering. Det vore viktigt att stärka andelen eget kapital i finländska företag."

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +29 460 2400
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn +29 460 2458

Delårsrapporten är tillgänglig på finska och engelska på adressen www.finnvera.fi > Finnvera > Publikationer > Årsöversikter och delårsrapporter.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information