Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens delårsrapport för januari–juni 2012 - Efterfrågan på finansiering fortfarande störst för exporthandel och driftskapital

17.08.2012

Efterfrågan på exportgarantier och specialborgen ökade klart under perioden januari–juni jämfört med motsvarande period året innan. Efterfrågan på finansiering till små och medelstora företag var däremot svagare än under jämförelseperioden ifjol.

Under rapportperioden var antalet offerter i anslutning till exporthandel 14 procent lägre än året innan och även antalet finansieringsofferter inom finansieringen till små och medelstora företag var cirka en femtedel mindre än ett år tidigare.

Förlusterna från finansieringen till små och medelstora företag ökade avsevärt jämfört med motsvarande period ifjol på grund av nedskrivningar och förlustreserveringar som gjordes på grund av ökade kreditrisker. Inom exportfinansieringen var förlusterna fortfarande på låg nivå. Exportfinansieringens resultat var positivt under rapportperioden, medan resultatet inom finansieringen till små och medelstora företag var negativt.

Nyckeltal 1.1–30.6.2012

  • Beviljade lån, borgen och exportgarantier (finansiering till små och medelstora företag): 492 miljoner euro (H1/2011: 572 mn euro)
  • Beviljade exportgarantier och specialborgen: 2 037 miljoner euro (H1/2011: 2 332 mn euro)
  • Ansvarsstocken inom finansieringen till små och medelstora företag: 3 150 miljoner euro (12/2011: 3 149 mn euro)
  • Ansvarsstocken inom exportfinansieringen: 11 040 miljoner euro (12/2011: 10 256 mn euro)
  • Finnverakoncernens resultat: 19 miljoner euro (H1/2011: 28 mn euro)
  • Finnvera Abp:s resultat: 24 miljoner euro (H1/2011: 23 mn euro)
  • Finnverakoncernens förluster, nedskrivningar och avsättningar: 58 miljoner euro (H1/2011: 42 mn euro)

Verkställande direktör Pauli Heikkilä:

Den första hälften av år 2012 var tudelad. I många av våra kundföretag har situationen varit bättre än året innan, men å andra sidan har exempelvis den fortsatta eurokrisen medfört osäkerhet om framtiden. Företagen har varit försiktiga speciellt då det gäller att inleda investeringar. Efterfrågan på Finnveras finansiering till små och medelstora företag gällde främst finansiering av driftskapital och var på något mindre än året innan. Inom exportfinansieringen bidrog däremot problemen att få internationell finansiering till en klar ökning av antalet ansökningar. Förutom på exportgarantier var även efterfrågan på exportkrediter på hög nivå. Inom kapitalinvesteringsverksamheten ökade andelen privata investeringar i Finnveras investeringsobjekt. Även antalet privata investerare som anslöt sig till nätverket av affärsänglar ökade.

Den ekonomiska utvecklingen

Finnverakoncernens resultat försvagades klart jämfört med året innan. Finnverakoncernens resultat för perioden januari–juni var 19 miljoner euro, dvs. 9 miljoner svagare än resultatet under motsvarande period i fjol (28). Dotterbolagens förlustbringande kapitalinvesteringsverksamhet var den största bidragande orsaken till det negativa resultatet. Koncern- och ägarintresseföretagens inverkan på resultatet var totalt -4 miljoner euro (5).

Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat för januari–juni var 24 miljoner euro, vilket är på nästan samma nivå som ett år tidigare (23). Nedskrivningarna på fordringar samt borgens- och garantiförlusterna ökade avsevärt under rapportperioden, dvs. cirka 11 miljoner euro, men ökningen kompenseras av en nästan lika stor ökning av provisionsintäkterna.

Utsikter för årets senare hälft

De osäkra ekonomiska utsikterna har i någon mån ökat antalet små och medelstora företag som har svårigheter att uppnå de omsättnings- och lönsamhetsmål för affärsverksamheten som skötseln av företagets skulder förutsätter. Det åtstramade läget på finansmarknaden och bankernas nya skärpta reglering kan också försvaga en del av de små och medelstora företagens finansieringsställning.

Exporten torde återhämta sig långsammare än förväntat. Graden av inhemskt ursprung i fråga om de realiserade exportaffärerna har minskat. Efterfrågan på exportfinansiering är i stor grad beroende av den ekonomiska utvecklingen i Finlands viktigaste exportländer.

Den osäkra ekonomiska utvecklingen försvårar bedömningen av Finnveras resultatutveckling. Enligt en bedömning för tillfället förväntas moderbolagets resultat hållas på samma nivå som året innan, men koncernens resultat väntas vara svagare än året innan. Stora osäkerhetsfaktorer är förknippade med resultatet av kapitalinvesteringsverksamheten. Enskilda risker inom exportfinansieringen och finansieringen till små och medelstora företag kan, om de realiseras, försvaga resultatet avsevärt.

Ytterligare information:

verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn +358 20 460 2458
kommunikationschef Kaisa Sailas, tfn +358 29 460 2422

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information