Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens bokslut 1.1–31.12.2016

28.02.2017

Ett år av ökad efterfrågan och nya fullmakter.

År 2016 uppvisade den globala ekonomin positiva tecken trots viktiga politiska händelser som medförde osäkerhet. Även de finländska företagen signalerade om en ökad efterfrågan och ökade investeringar, och enskilda stora exportaffärer piggade äntligen upp Finlands i övrigt svaga export. Till följd av den förutspådda ökade efterfrågan på finansieringstjänster inom exporten och den ökade ansvarsstocken höjdes Finnveras fullmakter att finansiera export. Dessutom fick bolaget nya mandat, varav ett var mellanfinansieringsprodukten tillväxtlån. Under året hämtade Finnvera nya finansieringslösningar som gynnar även små exportaffärer till marknaden.

Affärsverksamhet och resultatutveckling

Under 2016 erbjöd Finnvera lån och borgen till SMF-företag och midcap-företag till ett belopp som var 7 procent mindre än året innan. Finansieringen till företag som söker tillväxt och internationalisering samt till ägarbyten ökade emellertid i enlighet med strategin. Företag som söker tillväxt och internationalisering fick 6 procent och ägarbyten 21 procent mer finansiering än året innan.

Under 2016 ökade efterfrågan på exportgarantier och specialborgen till 14,6 miljarder euro, vilket innebär en ökning på 50 procent. Också efterfrågan på exportkrediter ökade och var 12,5 miljarder euro, det vill säga på en 74 procent högre nivå än året innan. Även om exportgarantier och specialborgen samt exportkrediter efterfrågades i högre grad än föregående år gav Finnvera 34 procent färre offererade exportgarantier och specialborgen samt 82 procent färre offererade exportkrediter än året innan eftersom en del projekt eller deras kreditavtal ännu var i förhandlingsskedet i slutet av översiktsperioden.

Finnverakoncernen

 

 

 

 

1.1–31.12.2016

1.1–31.12.2015

Förändring %

Offererad finansiering, mn euro

 

 

 

    Lån och borgen

845

906

-7 %

    Exportgarantier och specialborgen 

4 438

6 760

-34 %

    Exportkrediter

760

4 131

-82 %

 

 

 

 

 

31.12.2016

31.12.2015

Förändring %

Ansvarsstock, mn euro

 

 

 

    Lån och borgen

2 261

2 285

-1 %

    Exportgarantier och specialborgen 

18 426

17 436

6 %

    Exportkrediter

4 782

4 240

13 %

 

 

 

 

 

1.1–31.12.2016

1.1–31.12.2015

Förändring %

Räntebidrag och provisionsintäkter och -kostnader (netto), mn euro

194

197

-2 %

Rörelsevinst, mn euro

69

114

-39 %

Resultat, mn euro

70

111

-37 %

 

 

 

 

 

31.12.2016

31.12.2015

Förändring %

Balansomslutning, mn euro

9 498

8 418

13 %

Eget kapital, mn euro

1 207

1 121

8 %

 - varav fria fonder, mn euro

955

871

10 %

 

 

 

 

 

31.12.2016

31.12.2015

Förändring %-enh.

Soliditet, %

12,7

13,3

-0,6

Kapitaltäckning, Tier 2, %

24,3

19,6

4,7

Förhållandet kostnader-intäkter, %

27,0

28,3

-1,3

Den främsta orsaken till det förbättrade resultatet för juli–december 2016 jämfört med årets första halva var att moderbolaget Finnvera Abp:s exportgarantiverksamhet hade mindre förluster och förlustreserveringar. Under perioden juli–december uppgick exportgarantiförlusterna och reserveringarna endast till 2 miljoner euro, medan det under perioden januari–juni registrerades förluster och lades till reserveringar till ett belopp av 66 miljoner euro. Under halvårsöversiktsperioden för januari–juni gjordes en garantiförlustreservering på 55 miljoner euro till den brasilianska koncernen Oi S.A. då det framgick att det finns en tydlig risk i anslutning till fordringarna på bolaget. Vid den tidpunkt då bokslutet gjordes upp bedömde Finnvera att den förlust som Oi S.A.-koncernen orsakar Finnvera är i storlek med den förlustreservering som gjordes i början av året.

Finnverakoncernens resultat för 2016 var 70 miljoner euro (111). Resultatet försämrades med 41 miljoner euro, det vill säga 37 procent, jämfört med föregående år. Det försämrade resultatet påverkades av ovan nämnda förluster och förlustreserveringar inom moderbolaget Finnveras exportgarantiverksamhet som genomfördes under årets första halva och som var betydligt större än under jämförelseåret.

Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat för 2016 var 65 miljoner euro (95), varav resultatet av affärsverksamheten inom storföretag uppgick till 33 miljoner euro (82) och affärsverksamheten inom SMF-företag och midcap-företag till 32 miljoner euro (38). Resultatet av affärsverksamheten inom storföretag var klart sämre än under föregående år medan resultatet av affärsverksamheten inom SMF-företag och midcap-företag låg på en bra nivå för andra året i rad. Koncern- och ägarintresseföretagens inverkan på koncernens resultat var 6 miljoner euro (16).

Finnverakoncernen

H2/2016

H1/2016

Förändring

H2/2015

2016

2015

Förändring

Förändring

 

mn euro

mn euro

%

mn euro

mn euro

mn euro

mn euro

%

Räntenetto

24

27

-11

28

50

56

-6

-10

Provisionsintäkter och -kostnader (netto)

77

67

16

68

144

141

3

2

Vinster/förluster från poster som värderats till verkligt värde

-10

-10

0,3

-15

-20

-21

-1

-6

Nettointäkter av investeringsverksamhet

0,2

0,1

16

0,4

0,3

0,1

0,2

133

Övriga rörelseintäkter

12

0,2

-

2

12

2

10

-

Administrationskostnader

-22

-22

-4

-22

-44

-44

0,1

0

Avskrivningar och nedskrivningar

-2

-1

157

-1

-2

-1

1

124

Övriga rörelsekostnader

-2

-3

-31

-3

-4

-6

-1

-22

Nedskrivningar av fordringar, borgens- och garantiförluster (netto)

-0,2

-65

-100

-0,2

-66

-15

51

348

Nedskrivningsförlust av övriga finansiella tillgångar

-2

0

-

0

-2

0

2

-

Rörelseresultat

77

-7

-

58

69

114

-44

-39

Räkenskapsperiodens resultat

77

-7

-

57

70

111

-41

-37

Finansieringsutsikter

Konjunkturutsikterna för SMF-företag och midcap-företag är försiktigt positiva, vilket bedöms ha en positiv inverkan på Finnveras finansiering av SMF-företag och midcap-företag under 2017. Detta framhävs i synnerhet i finansieringen av företag som söker tillväxt och internationalisering, och finansieringen av dessa företags investeringar kan fortsätta öka efter den vändning som skedde år 2016. Finnveras finansiering av ägarbyten bedöms bibehållas på samma starka nivå år 2017 som året innan. SMF-företagens och midcap-företagens aktivitet kring masskuldebrev bedöms allmänt bli aningen livligare och synas även i Finnveras finansiering.

När det gäller storföretag och affärer där kapitaltillgångar säljs för export är Finnveras finansieringslösningar för köparen avgörande. Efterfrågan på exportgarantier och -krediter förväntas öka jämfört med föregående år, men det totala antalet påverkas av tidpunkten för enskilda stora exportaffärer. Enligt prognoserna står fortsättningsvis fartygsindustrin, teleindustrin och skogsindustrin för den största delen av exportefterfrågan hos storföretagen. Av de nya marknader som öppnas riktas den största efterfrågan till Iran och Argentina. År 2016 minskade ansvaren i Ryssland efter att köparna senarelagt investeringar, men under 2017 förväntas ny efterfrågan. Indien och Mexiko är övriga länder där efterfrågan på Finnveras garantier förväntas öka i framtiden. I dessa länder medför reformer för att förnya infrastrukturen exportmöjligheter för finländska företag. I Finland påverkas efterfrågan på garantier av hur stora investeringsprojekt som främjar exporten framskrider.

2017 förväntas bli ett år av ökad efterfrågan. Genomförandet av strategin inom koncernen bedöms framskrida enligt planerna och verksamheten förbli självbärande även under kommande räkenskapsperiod. Det råder osäkerhet kring utvecklingen av nedskrivningarna av fordringar samt borgens- och garantiförlusterna, och därför kan de resultat som förverkligas i ganska betydande grad avvika från uppskattningen.

Verkställande direktör Pauli Heikkilä:

”Finnveras år 2016 tog fart i synnerhet tack vare den ökade efterfrågan på exportfinansiering och den betydande ökningen av antalet ägarbyten.  Utvecklandet av Team Finland-verksamheten fortsatte och tack vare detta arbete fick 370 företag som eftersträvar internationalisering ett skräddarsytt serviceförslag. Riksdagens beslut om att höja Finnveras fullmakter garanterar att vi även i fortsättningen kan främja finländska företags möjligheter att nå framgång på internationella marknader.

Vad gäller bildandet av ett ekonomiskt resultat skiljer sig det gångna året från åren innan. I fråga om finansiering i hemlandet låg kreditportföljens struktur och resultatet av detta på en bra nivå. Vad gäller exportgarantier omfattades 2016 däremot av en större risk som realiserades, nämligen att en stor brasiliansk teleoperatör ansökte om skuldsanering, och till följd av detta var bolagsnivån lägre än tidigare år. Finnveras lagstadgade uppgift är att bära en del av de kreditrisker som oundvikligen förknippas med exportaffärer.

År 2017 kommer sannolikt att stämplas av en allt större efterfrågan på Finnveras finansieringstjänster för export. Inom finansieringen av SMF-företag bedöms antalet ägarbyten förbli på en hög nivå. Finnvera startar en europeisk EFSI-finansiering om kommersiella aktörer inte börjar förmedla finansiering. Den internationella verksamhetsmiljön förblir osäker. För att få till stånd tillväxt i hemlandet behövs långsiktiga förbättringar av strukturen och kostnadskonkurrenskraften inom den finländska exportsektorn.”

Ytterligare information:
Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460   2400
Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn 029 460   2458

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information