Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnverakoncernens bokslut 1.1–31.12.2012

15.03.2013

Strategisk fokus på företag som växer och internationalisera

I början av år 2012 genomfördes en utomstående, oberoende och internationell evaluering av Finnveras verksamhet. Bolagets verksamhet fick i huvudsak utmärkta betyg i evalueringen, speciellt jämfört med motsvarande utländska organisationer. Evalueringen gav också underlag för verksamhetsutvecklingen i Finnvera.

Slutledningarna av evalueringen, liksom även de ärenden som intagits i regeringsprogrammet angående Finnvera syns i bolagets reviderade strategi. Det väsentliga i strategin är att verksamheten nu i allt större omfattning stöder regeringens näringspolitik, som fokuserar på företag som söker tillväxt och internationalisering.

Affärsverksamhet och resultatutveckling

Antalet offererade exportgarantier och specialborgensförbindelser ökade med 41 procent till 5 351 miljoner euro. Även efterfrågan på exportkrediter var livlig. Inom finansieringen till små och medelstora företag minskade beloppet krediter och garantier med 13 procent till 853 miljoner euro. Antalet direkta kapitalinvesteringar ökade från året innan.

Finnverakoncernen redovisade en vinst på 53 miljoner euro under för räkenskapsperioden 2012, vilket innebär att resultatet var 11 procent svagare än året innan. Det försvagade resultatet berodde till största delen på ökade kreditrisker inom Finnvera Abp:s SMF-finansiering och de nedskrivningar och förlustreserveringar som gjordes som en följd av dessa samt på mindre vinster för de poster som värderas till verkligt värde

Av moderbolagets resultat på 56 miljoner euro var exportfinansieringens andel 62 miljoner euro och SMF-finansieringens andel -6 miljoner euro. Koncern- och ägarintresseföretagens inverkan på koncernresultatet var -3 miljoner euro.

Koncernens resultat i oktober–december var 23 miljoner euro, dvs. mer än dubbelt jämfört med resultatet på 11 miljoner euro för det tredje kvartalet. Resultatet under det fjärde kvartalet utgjorde över 40 procent av resultatet för hela räkenskapsperioden. Nedskrivningarna på fordringar samt borgens- och garantiförlusterna var klart mindre under det fjärde kvartalet än under kvartalet innan.

  • Koncernens kapitaltäckning var vid utgången av december 15,9 procent, vilket var 0,4 procentenheter bättre än föregående år.
  • Förhållandet mellan koncernens kostnader och intäkter förbättrades från året innan med 1,6 procentenheter till 27,6 procent.
  • Koncernens soliditet försvagades med 4,4 procentenheter och den uppgick vid utgången av december till 20,3 procent.

Framtidsutsikter och riskerna inom den närmaste framtiden

I Finland väntas den ekonomiska tillväxten fortsättningsvis vara svag innevarande år. Den svaga tillväxten och en eventuell åtstramning av bankernas kreditgivning kan försvåra finansieringsställningen för speciellt små och medelstora företag. Detta kan öka efterfrågan på Finnveras tjänster.  Å andra sidan minskar en fortsatt låg investeringsnivå finansieringsbehoven. Kreditriskerna håller sig på en hög nivå. Efterfrågan på exportfinansiering varierar i och med enskilda stora kapitalvaruaffärer. Förlustprognosen på kort sikt för Finnveras exportgarantistock är låg, men på grund av riskkoncentrationer kan situationen förändras mycket snabbt.
Osäkerhetsfaktorerna i anslutning till den ekonomiska utvecklingen försvårar bedömningen av resultatutvecklingen. Enligt en bedömning av nuläget torde Finnverakoncernens resultat för år 2013 att vara på samma nivå som år 2012. Enskilda risker kan, om de förverkligas, försvaga resultatet avsevärt.  

Verkställande direktör Pauli Heikkilä:

År 2012 präglades fortsättningsvis av fluktuationerna inom världsekonomin, vilket innebar att den ekonomiska riktningen förblev osäker under hela året.

Enligt Finnveras uppfattning är marknadssituationen för företagsfinansiering i Finland, liksom även i de övriga nordiska länderna, bättre och stabilare än i Syd- och Centraleuropa. De åtgärder för regleringen av bankernas verksamhet som redan beslutats om, samt de åtgärder som ännu är under behandling, inverkar emellertid redan i viss mån på tillgången till finansiering. Bankerna har ett behov av att hantera sin balansräkning, vilket innebär att det blir svårare att ordna speciellt nya, stora och långfristiga krediter. För små och medelstora företag innebär detta i många fall att skuldpengarna blir dyrare och att kraven på säkerheter för att få finansiering ökar.

För företagen är omvärlden krävande på grund av den hårda konkurrensen. Det instabila ekonomiska läget kommer sannolikt att fortsätta, speciellt inom euroområdet, vilket kan leda till att både de inhemska företagen och deras utländska kunder låter vänta med sina investeringsbeslut.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn 029 460 2458

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information