Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finansiering av driftskapital i SMF-företag och exportgarantier för långsiktiga finansieringsarrangemang

26.01.2012

Information om Finnveras verksamhet år 2011

År 2011 var verksamheten inom finansieringen av SMF-företag livligare än året innan, och efterfrågan ökade med 13 procent jämfört med 2010. Efterfrågan på exportgarantier och specialborgen gick däremot ned med nästan en tredjedel jämfört med 2010. Nedgången berodde delvis på säsongvariationerna för enskilda kapitalvaruaffärer, men också på osäkerhetsfaktorer som gör att företagen skjuter upp sina investeringsbeslut. Finnvera gav fler finansieringsofferter speciellt inom exportfinansieringen, vilket berodde på den kraftiga ökningen i efterfrågan på exportgarantier året innan.

− Våren 2011 började tillväxten ta fart, men på sommaren hände något som ändrade stämningen på marknaden totalt. På hösten var eurokrisen det stora samtalsämnet i medierna, men trots detta fungerade företagsfinansieringen i Finland nästan som normalt, och realekonomin försvagades inte märkbart. Tillsammans finansierade de i Finland verksamma bankerna och Finnvera till och med fler företag än år 2010, säger Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.

SMF-företagen behövde driftskapital

Under rapportperioden finansierade Finnvera den inhemska företagsverksamheten med 866 miljoner euro, vilket är 3 procent mer än året innan. På grund av det ekonomiska läget stöter företagen också på helt andra slags utmaningar med finansieringen, och för många har lösningen varit konjunkturfinansiering. Finnvera beviljade över hälften mera konjunkturfinansiering jämfört med året innan, totalt 173 miljoner euro till 410 företag. Finnvera kan erbjuda konjunkturfinansiering fram till utgången av 2012.

Finnvera gav ett stort antal exportgarantiofferter

Exportgarantier och specialborgen offererades för totalt 3,9 miljarder euro, vilket är drygt 1,5 gånger mer än året innan (2,4). IT-branschens andel av de givna offerterna var 28 procent. De viktigaste enskilda länder dit garantier beviljades var Uruguay, Tyskland, Sydafrika och Ryssland. Det faktum att antalet garantiofferter ökade samtidigt som antalet ansökningar minskade visar att handelsförhandlingarna inom kapitalvaruexporten tar sin tid. Den första kontakten med Finnvera sker flera månader, ibland till och med flera år innan affären verkställs.

- Osäkerheten och den avtagande ekonomiska tillväxten återspeglades i form av en nedgång i efterfrågan på Finnveras exportgarantier år 2011. Nedgången i efterfrågan var delvis också en följd av att tillgången på långfristig finansiering vid exportaffärer försämrades. Bankernas roll som långsiktiga finansiärer ser ut att i större utsträckning förändras till att arrangera stora exportkrediter, orsaken till detta kan ses i den rådande situationen och i ändringen av regleringarna på finansmarknaden, säger Heikkilä.

Nya verktyg för exportfinansiering

I början av detta år började Finnvera finansiera exportkrediter. Det nya exportfinansieringssystemet bidrar till att trygga de finländska exportföretagens konkurrensposition. Systemet ska tillämpas vid långsiktiga finansieringsarrangemang för utländska kunder som köper finländska kapitalvaror.

Finnvera har inlett ett nytt program Finansiering av exporthandel för SMF-företag. Tillsammans med bankerna erbjuder Finnvera SMF-företag som aktivt bedriver direkt export en möjlighet att i praktiken ta närmare del av olika betalningssätt och finansieringsarrangemang vid export. Företagen väljs till programmet utifrån ansökan, och ansökningstiden till den första omgången går ut 24.2.2012.

Framtidsutsikter

Oron på finansmarknaden och de osäkra utsikterna för världsekonomin bromsar upp den ekonomiska tillväxten även i Finland. Enligt Finnveras första statistik detta år finns det ett fortsatt behov av driftskapitalfinansiering i SMF-företag. Det nära samarbetet mellan Finnvera och bankerna tryggar finansieringen i SMF-företag som har förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet även vid en lågkonjunktur.

Osäkerheten på finansmarknaden, som började med hög skuldsättning i flera utvecklade ekonomier, har försvagat exportföretagens framtidsutsikter. Det sannolikt att Finnveras andel i köparkreditarrangemangen ökar i och med den nya finansieringen av exportkrediter som bankerna beviljar.

Finnveras bokslut och årsberättelse 2011 publiceras 20.3.2012 på bolagets webbplats www.finnvera.fi.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 020 460 7321
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn 020 460 7238 (exportfinansiering)
affärsområdesdirektör Annamarja Paloheimo, tfn 020 460 7267 (SMF-företagsfinansiering)

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information