Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Delårsrapport 1.1. – 30.6.2009 - Efterfrågan på finansiering på en hög nivå

28.08.2009

Efterfrågan på Finnveras inhemska finansiering mätt i euro överskred fjolårets nivå under samma period med 61 procent under årets första hälft. Mätt i antal steg efterfrågan på exportgarantier och specialborgen 133 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Kredit- och borgensförlusterna i den inhemska finansieringen ökade jämfört med året innan, vilket ledde till att resultaten för den inhemska verksamheten och Finnvera-koncernen under rapportperioden var negativa. Det separata resultatet för exportgaranti- och specialborgensverksamheten under rapportperioden var positivt.

– Företagen har framför allt ansökt om driftskapital på grund av den försämrade ekonomiska och finansiella situationen. Fortsättningsvis ansöker man till viss del om finansiering för investeringar, men i betydligt mindre omfattning än under de senaste åren, konstaterar vice verkställande direktör Veijo Ojala, som ansvarar för den inhemska regionala finansieringen.

Bolaget beviljade lån och borgen för sammanlagt 698,6 miljoner euro (513,6), dvs. 36 procent mer än under motsvarande period året innan. Av den beviljade finansieringen riktades 60 procent till olika industriella branscher, varav verkstadsindustrin fick mest finansiering.

I mars 2009 tog Finnvera i bruk konjunkturfinansieringsprodukterna och efterfrågan på dessa har varit stor. Konjunkturlån och -borgen kan beviljas till företag som sysselsätter högst 1 000 personer, vars finansieringssituation har försvårats på grund av recessionen.

Konjunkturlånens och -borgens andel av den beviljade inhemska finansieringen uppgick till 137,1 miljoner euro och dessa beviljades till totalt 327 företag under rapportperioden.
– I konjunkturfinansieringen kan Finnvera ta en större risk än normalt, konstaterar Ojala.

Antalet ansökningar ökade inom exportfinansieringen

Den globala ekonomiska krisen kunde fortfarande utläsas i efterfrågan på Finnveras exportfinansiering under årets första hälft. Efterfrågan på exportgarantier och specialborgen uppgick till 3 600,6 miljoner euro under perioden januari-juni. Sett till antalet steg efterfrågan med 133 procent, men i euro mätt sjönk efterfrågan med 51 procent jämfört med motsvarande period i fjol på grund av några enskilda storprojekt som behandlades under fjolåret.

Bolaget offererade exportgarantier och -borgen till ett värde av 3 820,8 miljoner euro (4 000,4). De största garantiofferterna riktades till telekommunikations- och varvsbranscherna. Exportgarantier trädde i kraft för sammanlagt 2 258,7 miljoner euro (1 047,8). Till kvantiteten var de ikraftträdande garantiernas antal 49 procent högre än under motsvarande period året innan.

– Finnvera behövs fortsättningsvis som garant av politiska och kommersiella risker och som riskpart. Nu kan vi också gå i borgen för exportaffärer med betalningstid på under två år i EU-länderna och i de övriga industriländerna i västvärlden, vilket i sin tur ökar efterfrågan på vår exportfinansiering, säger Topi Vesteri, Finnveras vice verkställande direktör för exportfinansieringen.

Inom exportfinansieringen togs en temporär återfinansieringsmodell i bruk under rapportperioden, enligt vilken den bank som finansierar den utländska köparen kan överföra en del av finansieringen till Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredits balansräkning. Vid utgången av rapportperioden uppgick den beviljade återfinansieringen till 500 miljoner euro.

Den ekonomiska utvecklingen

Den ekonomiska situationen och kundernas försvagade riskklassificeringar hade en betydande inverkan på Finnveras kreditrisker. Staten ersätter delvis förlusten som uppstår från krediter och borgen i hemlandet. På grund av ändringen i statens kredit- och borgensförlustförbindelse har statens ersättningsandel minskat med 4,0 miljoner euro i jämförelse med samma period året innan.

Finnverakoncernens resultat för rapportperioden uppgick till –2,7 miljoner euro. Resultatet för motsvarande period i fjol var 29,7 miljoner euro, vilket innebär att resultatet sjönk med 32,4 miljoner euro från motsvarande period i fjol.

Finnverakoncernens resultat försvagades tydligast av ökningen i nedskrivningsförlusterna på fordringar och i garanti- och borgensförlusterna på 31,9 miljoner euro, varav Finnvera Abp:s andel uppgick till 31,3 miljoner euro.

Rapportperiodens slutliga fastställda förluster för krediter och borgen i Finnvera Abp:s inhemska finansiering uppgick till 25,5 miljoner euro (19,1). Med återföringen av tidigare bokförda förluster, fordrings- och gruppbestämda nedskrivningar på lån samt en borgensförlustreservering medräknat, uppgick förlusterna på krediter och borgen till 45,2 miljoner euro. Statens ersättningsandel av förlusterna uppgick till 8,7 miljoner euro.

Förlusterna från exportgaranti- och specialborgensverksamheten uppgick till 6,6 miljoner euro, varav merparten utgjordes av förändringen av garantiförlustreserveringen. Det separata resultatet för exportgaranti- och specialborgensverksamheten under rapportperioden var positivt.

Dotterbolagens kreditförluster var 0,6 miljoner euro.

Om de årliga resultaten för Finnveras inhemska finansiering och exportfinansiering uppvisar vinst, överförs vinstmedlen till de separata fonderna för inhemsk verksamhet och för export i bolagets balansräkning. Om de årliga resultaten däremot uppvisar förlust täcks sålunda förlusterna för inhemsk verksamhet ur fonden för inhemsk verksamhet och förluster som uppstår i export- specialborgensverksamheten täcks ur fonden för export. Fonderna subventionerar inte varandra. Medlen i fonderna uppgick till 288 miljoner euro vid utgången av rapportperioden. Statsgarantifonden och staten ansvarar för ett förlustbringande resultat i Finnveras verksamhet först då medlen i Finnveras fonder för inhemsk verksamhet och för export inte räcker för att täcka förlusten.

– Den ekonomiska situationen fortsätter att vara utmanande den närmaste framtiden. Kreditriskerna i den inhemska verksamheten kommer att hållas på en hög nivå och riskerna kommer också att realiseras som kreditförluster oftare än tidigare. Genom sanering av företag som har råkat i svårigheter försöker vi återställa företagets lönsamma verksamhet i samarbete med de övriga finansiärerna. Tillsvidare har relativt få förluster realiserats inom exportgarantiverksamheten, men den fortsatt svåra ekonomiska situationen ökar risken för förluster i framtiden, säger Pauli Heikkilä.

Framtidsutsikter

Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä anser att den ekonomiska recessionen och situationen på finansmarknaden kommer att hålla efterfrågan på Finnveras finansiering på en hög nivå i hemlandet speciellt i fråga om konjunkturfinansieringen. Finnveras roll som en instans som kompletterar finansieringsmarknaden accentueras när det huvudsakliga målet är att få företagens verksamhet att fortsätta och utvecklas genom recessionen. Finnvera bedriver ett nära samarbete med privata finansiärer, företagarorganisationer, samt arbets- och näringsministeriet.

När antalet företag med problem ökar är det också sannolikt att kreditriskerna kommer att öka under årets senare hälft. Vissa branscher visar positiva tecken på en lätt återhämtning i exportefterfrågan i och med att lagren tömts.

– Under den senare hälften av år 2009 och under år 2010 förväntas tillväxten i ansvaren för kapitalvaruaffärernas köparkreditgarantier fortsätta stark speciellt inom rederi- och telekommunikationssektorerna när de offerter Finnvera redan givit träder i kraft. Likaså väntas efterfrågan på kreditförsäkringar fortsätta att öka under den andra hälften av år 2009. Den bakomliggande orsaken till tillväxten är det fortsatt utmanande marknadsläget och det tidsbestämda tillståndet Europeiska kommissionen har gett Finnvera att gå i borgen för exportaffärer med en betalningstid på under två år i EU-länderna och i de övriga industriländerna i västvärlden.

Enligt en bedömning av nuläget kommer resultatet för år 2009 att bli betydligt svagare än för år 2008. Situationen kan förändras på ett väsentligt sätt om risker förverkligas i större omfattning än väntat.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn + 358 20 460 7321
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn +358 20 460 7238 (exportfinansiering)
vice verkställande direktör Veijo Ojala, tfn +358 20 460 7405 (inhemsk finansiering)
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn +358 20 460 7409

kommunikationsdirektör Leena Jaakkola, tfn +358 40 352 9332

Delårsrapport

Finnvera Abp är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten. Finnvera erbjuder sina kundföretag lån, borgen, riskkapital och exportgarantier. Finnvera är Finlands officiella exportkreditanstalt, Export Credit Agency (ECA).

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information