Content Section
Nyheter

Sydvästra Finlands regionsöversikt 1-6/2021: Finnveras driftskapitalfinansiering är nu inriktad på tillväxtfinansiering i Sydvästra Finland – Finansieringen av företagsförvärv ökade tydligt, i Satakunta ökade finansieringen av växande och internationalise

""
Published date

Tyngdpunkten för Finnveras finansiering överfördes i början av 2021 till det driftskapital som affärsverksamhetens tillväxt förutsätter, medan finansieringen föregående år fokuserade på att stärka företagens kassor på grund av coronakrisen. Finnvera beviljade i januari-juni 2021 finansiering till företag i Sydvästra Finland till ett belopp av 128 miljoner euro (144), vilket var 12 procent mindre än året innan. Finansieringen var främst inriktad på SMF- företag, samt några företag som anses vara stora. Inklusive inhemsk finansiering till stora företag uppgick Finnveras finansiering i Sydvästra Finland i början av 2021 till 344 miljoner euro. I siffran ingår en enda stor finansiering. Förändringen i finansieringens tyngdpunkt visar att företagens situation normaliseras. Av företagens positiva framtidsförväntningar torde också framgå att antalet företagsförvärv som Finnvera finansierar ökade betydligt.

I Sydvästra Finland finns stora lokbranscher, såsom varv, bilindustrin och till exempel läkemedelsindustrin, och till näringsstrukturen i regionen hör både internationella storföretag och ett stort antal små och medelstora företag.

År 2020 fick Finnvera fullmakt att bevilja driftskapitalfinansiering även till stora företag för finansieringsbehov som beror på coronasituationen. Detta har också synts i Sydvästra Finland.

- Storföretagen har stor inverkan via underleverantörskedjorna på små och medelstora företags orderstockar och därigenom på företagens tillväxtutsikter i stor utsträckning, säger Finnveras regiondirektör för Västra Finland Seija Pelkonen.

Ur ett landskapsperspektiv varierar finansieringsbeloppet stort. Finansieringen som beviljades i Satakunta ökade i början av året till 58 miljoner euro (42), vilket innebar en ökning på 38 procent jämfört med året innan. I Egentliga Finland beviljades 70 miljoner euro (95) i finansiering, vilket däremot var 26 procent mindre än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

- I Egentliga Finland är den finansiella situationen stabil och företagens kassasituation har stärkts. När konjunkturutsikten har blivit positivare får företagen bra bankfinansiering utan Finnveras medverkan. I Satakunta betonas i synnerhet finansieringen av växande företag som håller på att internationaliseras. Det är glädjande att företagen har vunnit exportaffärer som vi har finansierat från världen, berättar Pelkonen.

Återhämtningen av regionens ekonomi återspeglas också i ökningen av förvärv och ägarförändringar. Antalet företagsförvärv som Finnvera finansierar ökade med 19 procent i Sydvästra Finland från föregående år till 70 företag, och finansieringen som beviljades för företagsförvärv ökade med hela 43 procent till 16,4 miljoner euro.

Finnveras driftskapitalfinansiering är nu inriktad på tillväxtfinansiering – "När handel bedrivs finns det också efterfrågan på leveransgarantier"

Av Finnveras finansiering riktades 44 procent till driftskapital. Företagen har behövt finansiering när omsättningen och orderstocken har börjat öka. Detta syns också som en betydande andel av leveranssäkerheten (22%).

- När handel bedrivs finns det också efterfrågan på leveransgarantier. I Sydvästra Finland finns det många små och medelstora företag och midcap-företag som utför projektrelaterade leveranser och som behöver leveranssäkerhet i sin verksamhet. Även finansieringen av investeringar har varit på en hög nivå, vilket delvis förklaras av den ökade finansieringen av företagsförvärv, konstaterar Pelkonen.

""

Traditionella industribranscher betonas i finansieringen – flera av företagen är toppföretag med tanke på sin kompetens

I Sydvästra Finland skiljer sig tre branscher tydligt från Finnveras finansiering, dvs. tillverkning av metallprodukter (25%), övrig industri och tillverkning (21%) samt partihandel (10%). I Satakunta utgjorde metallbranschens och den övriga industrins och tillverkningens andel i början av året sammanlagt över 60 procent av Finnveras finansiering till små och medelstora företag. I Egentliga Finland fokuserade finansieringen på övrig industri och tillverkning, vars andel var cirka en femtedel av den beviljade finansieringen. Metallbranschens andel var 15 procent.

- I Finnveras finansiering betonas den tillverkande industrins branscher. Detta beror på näringsstrukturen i området. Även om branscherna verkar traditionella är många av dessa företag till sin kompetens toppföretag som vinner exportaffärer från världen, konstaterar Pelkonen.

Turismens svårigheter syntes i Ålands finansiering 2020 – finansieringssituationen har normaliserats efter en god sommar

I finansieringen av företag på Åland är förändringen mycket stor jämfört med året innan. På Åland beviljades i början av 2021 endast 1 miljon euro (7) i finansiering, dvs. beloppet sjönk med 90 procent.

- Efterfrågan på finansiering på Åland har återgått till sin normala nivå. Förra året präglades av coronabegränsningarnas utmaningar i ett landskap som i hög grad är beroende av turism, vilket ledde till att turismbranschen och affärsverksamheten i anslutning till den plötsligt kollapsade. Nu har vi en bra turistsommar bakom oss och företagen har klarat sig själva ekonomiskt.

Mer information:
 

Seija Pelkonen, regiondirektör, Västra Finland, Finnvera, tfn 029 460 2620

Bilaga: Sydvästra Finlands regionsöversikt 1-6/2021 (på finska, PDF)