Content Section
Nyheter

Stöd som ingår i Finnveras finansiering

Offentliga företagsstöd har under de senaste veckorna behandlats i den offentliga diskussionen. Även Finnvera är en statsägd specialfinansiär för företag, men bolaget beviljar inga bidrag eller direkta företagsstöd.

Finnveras inhemska finansiering kan dock i vissa situationer omfatta räntestöd samt så kallat kalkylmässigt statligt stöd enligt EU-reglerna. Eftersom staten också ersätter en del av Finnveras inhemska kredit- och borgensförluster kan Finnvera ta större risker än normalt. Finnveras exportgarantiverksamhet regleras av internationella konventioner som förutsätter att företagen är självbärande på lång sikt. Enligt konventionerna ska Finnveras garantier inte omfatta stöd.

Finnvera erbjuder finansiering mot vederlag, dvs. för lån, borgen och exportgarantier betalar kunden ett pris som motsvarar risken. Lån beviljade av Finnvera återbetalas på samma sätt som konventionella lån.

Finnveras verksamhet förutsätts vara självbärande. Detta innebär att bolaget på lång sikt ska kunna täcka utgifterna för verksamheten med inkomsterna från denna.

Inhemsk finansiering och kapitalinvesteringar
 
Under åren 2007–2009 beviljade Finnvera företag finansiering om ungefär 1 miljard euro per år, varav över 50 procent var borgen för banklån och resten var lån. Av de finansierade företagen utgjorde små och medelstora företag i genomsnitt ca 90 procent.

De medel som behövs för lån till företag skaffar Finnvera på marknaden genom att emittera statsgaranterade masskuldebrevslån. Denna kapitalanskaffning medför inga utgifter i stadsbudgeten.

Staten och Europeiska regionala utvecklingsfonden betalar räntestöd för krediter som Finnvera beviljar till regionpolitiska stödområden och EU:s målområden. Räntestödet sänker den ränta som kunderna betalar till Finnvera. År 2009 uppgick beloppet av räntestöd till 17,3 miljoner euro.

Finnveras balansräkning omfattar separata fonder i anknytning till både den inhemska verksamheten och exportfinansieringen. Till fonderna överförs årligen vinster som uppkommit i dessa verksamheter eller så täcks eventuella förluster med medel ur fonderna. Staten ersätter ungefär hälften av de kredit- och borgensförluster som uppkommit vid Finnveras inhemska finansiering. År 2009 var statens andel av förlusterna 32,2 miljoner euro.

För kapitalinvesteringar i nyetablerade tillväxtföretag har Finnvera fått kapitallån av staten. Investeringarna görs på normala villkor och det ekonomiska målet med investeringsverksamheten är att minst bevara realvärdet på det investerade kapitalet.

Exportgarantiverksamheten

Finnveras exportgarantier omfattar inget stöd. För exportgarantierna betalar kunderna en garantiavgift som motsvarar risken. Exportgarantier kan beviljas både för storföretag och för små och medelstora företag.

Eventuella förluster i anknytning till Finnveras exportgarantiverksamhet ersätts i första hand ur en exportfond i bolagets balansräkning vars medel härrör från tidigare års resultat. Om fondens tillgångar inte är tillräckliga ersätts förlusterna ur en statsgarantifond utanför statsbudgeten. Staten ansvarar i sista hand för eventuella exportgarantiförluster, om tillgångarna i nämnda fonder inte räcker till för att täcka dem. Finnveras exportgarantiverksamhet har uppvisat ett kumulativt överskott för hela den tid bolaget har haft verksamhet.