Content Section
Nyheter

Genomförda och planerade ändringar i Finnveras finansieringsmöjligheter

Under finanskrisen strävar finska staten efter att trygga finansieringen av affärsverksamhet som bedöms vara lönsam genom flera olika åtgärder. Ansvarstaken för Finnveras finansiering höjdes redan vid årsskiftet inom både den inhemska finansieringen och exportgarantierna. Finnvera kan underlätta exportfinansiärernas likviditetsproblem genom återfinansiering. Lagändringarna gällande både ansvarstaken och återfinansieringen trädde i kraft vid årsskiftet.

Ett nytt projekt som underlättar företagsfinansieringen och som inkluderar flera nya åtgärder har presenterats för Finnvera. Dessa åtgärder grundar sig på minister Antti Tanskanens förslag som offentliggjordes den 8 januari.

Den 13 januari lade arbets- och näringsministeriet fram ett förslag om att Finnvera ska vidta åtgärder som anknyter till SMF-finansieringen, konjunkturprodukterna och finansieringen av exportföretag.

Ansvarstaken höjdes vid årsskiftet

Ansvarstaket för Finnveras finansiering finns stadgade i lag, och det begränsar totalansvaret för de lån, borgen och exportgarantier som Finnvera beviljar. Ansvarstaket för den inhemska finansieringen har genom en lagändring som har godkänts av presidenten höjts från 2,6 miljarder euro till 3,2 miljarder euro och för exportgarantierna från 7,9 miljarder euro till 10 miljarder euro. Lagändringen trädde i kraft 1.1.2009.

När efterfrågan på finansiering ökar möjliggör höjningen av ansvarstaken finansiering av allt fler projekt som bedöms vara lönsamma. Finansieringsbeslutet grundar sig alltid på en företagsundersökning, där man utreder om företaget har förutsättningar för att bedriva lönsam affärsverksamhet inom den närmaste framtiden.

En ny återfinansieringsmodell träder i kraft

Exportfinansiärernas likviditetsproblem underlättas genom den s.k. återfinansieringsmodellen. Enligt modellen kan finländska eller utländska banker som finansierar utländska köpare överföra hela köparkrediten i anknytning till exporten eller en del av den till Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab för finansiering, om de inte får finansiering för sina projekt på rimliga villkor av någon annan instans.

Enligt en lag som trädde i kraft i början av januari kan Finlands Exportkredit återfinansiera exportprojekt för maximalt 1,2 miljarder euro.

Dessutom höjdes Finlands Exportkredits befogenhet att bevilja export- och fartygskrediter inom ramen för ränteutjämningsavtalet och -offerterna för åren 1997–2010 från 5 miljarder euro till 6 miljarder euro.

Förslag i Antti Tanskanens rapport

Minister Antti Tanskanen har sammanställt en rapport för utvecklingen av företagsfinansieringen som innehåller flera åtgärdsförslag gällande Finnveras verksamhet. Den 13 januari föreslog arbets- och näringsministeriet att följande av dessa åtgärder ska genomföras:

  • Ansvartaket för den inhemska finansieringen höjs från 3,2 miljarder euro till 4,2 miljarder euro
  • Konjunkturslån och -borgen tas i bruk inom ramen för ovan nämnda ansvarstak
  • Den ersättning som staten betalar till Finnvera Abp för kredit- och borgensförluster höjs
  • Återfinansieringen av export som genomförs som medelanskaffning till staten höjs från 1,2 miljarder euro till 6,2 miljarder euro
  • Ansvarstaket för exportgarantier höjs till 5 miljarder euro
  • Kapitalisering av Finnvera åren 2009–2012 till följd av det ökande ansvaret.

De årliga beviljandebefogenheterna höjdes

Arbets- och näringsministeriet fastställer årligen det maximala årliga beloppet på de räntestödsfria lån och borgen som Finnvera beviljar. Till följd av den ökande efterfrågan på finansiering höjdes denna årliga beviljandebefogenhet redan under år 2008, på hösten med 60 miljoner euro och före årsskiftet med 33 miljoner euro.

Höjningarna av beviljandebefogenheten gällde de räntestödsfria lån och borgen som beviljades år 2008.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 020 460 7321 tai 0400 429 210
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn 020 460 7238 eller 0400 702 002 (exportfinansiering)
vice verkställande direktör Veijo Ojala, tfn 020 460 7405 eller 0400 672 401 (inhemsk finansiering)
kommunikationsdirektör Leena Jaakkola, tfn 020 460 7232 eller 040 352 9332