Content Section
Nyheter

Finnveras borgensandel kan uppgå till 90 procent om det krävs för att ordna finansiering

""
Published date

Finnvera förbereder sig på olika finansieringsbehov som den fortgående coronaviruspandemin ger upphov till genom att höja sin borgensandel till maximalt 90 procent. Finnveras borgensandel kommer även i fortsättningen att i första hand vara 80 procent, men borgen på 90 procent kan beviljas för att borga skuldebrevskrediter beviljade av en bank om det absolut krävs för att ordna finansiering för ett SMF-företag.

För att nyttan med den högre borgensandelen fullt ska riktas till företag fastställer Finnvera samtidigt ett pristak på de borgade banklånen och begränsar maximimarginalen och expeditionsavgiften på den ränta banken debiterar för lånet.

– Det viktigaste är att företaget fortfarande först kontaktar den egna banken vid finansieringsbehov. De flesta företagen kommer enligt vår bedömning även i fortsättningen att få bankfinansiering även med lägre borgensandel och därför är det inte motiverat att generellt höja Finnveras borgensandel till 90 procent. Dessutom innebär det alltid ökade finansieringskostnader för företaget, konstaterar Finnveras affärsdirektör Juuso Heinilä.

Vid beviljande av borgen på 90 procent används, för beräkning av EU:s reglering av statsstöd, det nya coronastödet som statligt stödform som för sin del ställer villkor på beviljandet av en förhöjd borgen. Finnvera måste ge information om alla de företag som fått en borgen på 90 procent till EU-kommissionen som publicerar informationen om företagen på sin webbplats. Finnvera följer i sin egen verksamhet sekretessbestämmelsen enligt vilken kunduppgifter inte är offentliga.

Förhöjd borgensandel kan sökas genast och användas fram till slutet av 2020.

Villkoren för förhöjd borgensandel

Förhöjd borgensandel på 90 procent kan användas om den sökande är ett SMF-företag som behöver finansiering för investeringar eller driftskapital och om finansiering utan förhöjd borgensandel annars inte kan ordnas.

Borgen kan hänföra sig till skuldbrevskrediter på minst 50 000 euro beviljade av en bank med en lånetid på högst 6 år och amorteringsfrihet på högst 12 månader. Lånebeloppet kan vara högst två gånger företagets lönekostnader år 2019 eller högst 25 procent av företagets omsättning år 2019.

Skuldebrevskrediter kan beviljas både för investeringar och som driftskapitalfinansiering. Företag kan inte med det borgade lånet betala befintliga åtaganden till banken och det kan inte heller användas som insättningsgaranti.

Förhöjd borgensandel används efter en bedömning från fall till fall och Finnvera förutsätter säkerheter i enlighet med sin normala kreditpolicy.

Räntemarginalen på bankens kredit kan vara högst 2 % p. a. och expeditionskostnaderna högst 1 % av kreditkapitalets belopp. Kreditkostnader får inte höjas utan Finnveras samtycke. Kreditgivaren ger alla finansieringar som den tidigare beviljat kredittagaren en amorteringsfri period på minst 12 månader genom att förlänga kredittiden och förlänger giltighetstiden på limiter med minst 12 månader. Den lyfta kreditens kapital får inte användas för att betala åtaganden som kreditgivaren har beviljat för kredittagaren, för att pantsätta eller annars ge som säkerhet eller låna ut.

Borgensprovisionen för Finnveras borgen på 90 procent är högst 2,55 % p. a. beroende på företagets riskklass och lånetid. Finnveras borgen täcker 90 procent av kreditrisken och Finnvera måste genom prissättningen täcka sin del av kreditförlusten.

I SMF-borgen är Finnveras borgensandel fortfarande 80 procent och i begynnelseborgen högst 80 procent.

Ytterligare information:

Juuso Heinilä, affärsdirektör, Finnvera, tfn 029 460 2576

Aktuell information om Finnveras finansieringstjänster under coronavirusläget finns på finnvera.fi/korona.