Content Section
Nyheter

Finnvera, Tekes och närings-, trafik- och miljöcentralerna har börjat utbyta kundinformation

Finnvera, Tekes och närings-, trafik- och miljöcentralerna, som tillhandahåller offentliga företagstjänster, har börjat utbyta kundinformation sinsemellan. Målet är att göra kundservicen för företag bättre, snabbare och enhetligare. Samtidigt minskar det överlappande arbetet i olika organisationer.

Informationsutbytet gäller noggrant avgränsade kunduppgifter och sker genom ett elektroniskt system som utvecklats för ändamålet. De uppgifter som utbyts gäller bland annat kontaktpersoner, kundens servicehistoria, beviljade stöd, finansiering, riskklassificering och korrigerade bokslutsuppgifter.

Allt utbyte av upplysningar baserar sig på konfidentialitet och sekretess. Även bankhemligheten i anslutning till uppgifter som fåtts från Finnvera gäller alla som får ta del av informationen.

Lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (kallas på finska ASKO 2 -laki) trädde i kraft den 15 december 2010. Lagen möjliggör ett bredare samarbete mellan offentliga finansiärer och andra offentliga aktörer, när det gäller att få och att lämna ut kundinformation.

Tekes, Finnvera och närings-, trafik- och miljöcentralerna hör till ANM-koncernen, som bildas av arbets- och näringsministeriet och de över 30 organisationer som lyder under ministeriet.

Ytterligare upplysningar:
Jukka Suokas, tfn 020 460 7406
Leena Tonttila, tfn 020 460 7247
Markus Laakkonen, tfn 020 460 3401