Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finnvera och Handelskammaren: Finländska företag går miste om exportaffärer – finansieringsmöjligheterna okända

13.06.2018

Det är mycket sannolikt att finländska SMF-exportföretag går miste om exportaffärer, eftersom de inte känner till vilka finansieringsmöjligheter som erbjuds köparen. Man är inte medveten om köparfinansieringens betydelse som konkurrensfördel för företaget. Vart femte exportföretag har under de senaste fem åren orsakats kreditförluster på grund av att köparen inte har betalat räkningen. Exporthandeln bromsas av en rädsla för kreditförluster. Samtidigt upplever många företag att de inte behöver hantera finansieringsriskerna inom exporthandeln. Detta framgår av en finansieringsbarometer för exporthandeln som Finnvera, Centralhandelskammaren och Internationella Handelskammaren ICC låtit utföra.

Större företag, som bedriver mycket exporthandel, känner rätt väl till hanteringen av kreditrisker och köparfinansiering i exporthandel. I medelstora och mindre företag är kännedomen om exporthandelsrutiner och tjänster ställvis förvånansvärt liten.

– Finlands ekonomi är exportdriven, men beroende av stora företag. SMF-företagens andel av exporten är bland de lägsta i Norden. Enligt vår undersökning har företag förlorat exportaffärer på grund av omständigheter relaterade till finansiering eller hantering av kreditrisker. Därför skulle en ökning av finansieringskunskaperna medföra att de tar hem fler affärer, säger Pauli Heikkilä, verkställande direktör på Finnvera.

Av de företag som gått miste om exportaffärer uppger 39 procent att köparen inte kunnat ordna finansiering. Dessutom svarade 11 procent att de fått finansiering på bättre villkor av en utländsk konkurrent. Exportföretaget skulle kunna påverka bägge fallen med hjälp av en bank och ett exportkreditgarantiinstitut. Det är oroväckande att det är särskilt tillväxtorienterade företag, med den största internationaliseringspotentialen, som har lidit av bristen på köparfinansiering.

Vart femte exportföretag skyddar sig inte alls mot kreditrisker i exporthandeln

Hälften av de finländska exportföretagen bedriver exporthandel mot faktura och ger på så sätt köparen betalningstid – om än kort. Försäljning med betalningstid är dock alltid förknippad med en risk för kreditförluster, eftersom köparen kan låta bli att betala fakturan.

Tre av fyra företag använder förskottsbetalning för att skydda sig mot kreditrisker vid exporthandel. Remburs, bankgaranti, kreditförsäkring eller Finnveras exportgarantier är kända i huvudsak i större exportföretag. En femtedel av alla företag som svarade på enkäten hade inte skyddat sina exportaffärer på något sätt. Närmare hälften av dessa bedömde att skyddssätten inte är nödvändiga. En liten del medger att de inte känner till de olika sätten tillräckligt väl.

– Större delen av SMF-företagen känner inte till sätt för att gardera sig mot kreditrisker och kan således inte utnyttja fördelarna med dem för att få fart på exporthandeln. Företagen går miste om affärer eller håller sig borta från exportmarknaden i rädsla för kreditrisker. Närmare 60 procent av företagen som svarade upplever att en enskild förlust kan äventyra verksamhetsbetingelserna för en lång tid, konstaterar Timo Vuori, landschef för Internationella Handelskammaren ICC.

Finansiärer, kreditförsäkrare och handelskamrar startar samarbete för att öka företagens finansieringskompetens

På initiativ av Finnvera, Centralhandelskammaren och Internationella Handelskammaren ICC har exportfinansiärer och kreditförsäkrare beslutat att starta ett omfattande samarbete för att stärka SMF-företagens finansieringskompetens. Under 2018–2019 genomförs en regional finansieringsturné för exporthandeln, där Finnvera, regionala handelskamrar och de största bankerna som är verksamma i Finland och alla privata kreditförsäkrare medverkar.

– Vi har ett gemensamt intresse och mål att främja finländsk export och ekonomisk tillväxt. Vi kommer att öka rådgivningen och med början i höst anordna finansieringsworkshoppar för företag på olika håll i landet. Vi åker ut till företagen och sänker tröskeln för att uppnå det nationellt uttalade målet om att öka antalet SMF-exportföretag, poängterar Heikkilä och Vuori.

Undersökningen genomfördes av Taloustutkimus på uppdrag av Finnvera, Centralhandelskammaren och Internationella Handelskammaren ICC i april–maj 2018 som en webbenkät och telefonintervjuer. Undersökningen besvarades av 654 finländska företag som sysslar med direkt exporthandel. I företagen som svarade utgjorde exporten 42 procent av den totala omsättningen och deras exportomsättning var i genomsnitt 12,7 miljoner euro.

Ytterligare information:

Pauli Heikkilä, verkställande direktör, Finnvera, tfn 029 460 2400, pauli.heikkila@finnvera.fi

Timo Vuori, landschef, Internationella Handelskammaren ICC; direktör, Centralhandelskammaren, tfn 050 553 5319, timo.vuori@chamber.fi

Bilaga: Sammandrag över undersökning (PDF, in Finnish)

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information