Content Section
Nyheter

Finnvera: Fortsatt god tillgång till finansiering, trots att coronakrisen har gjort företagsverksamheten svårare. SMF-företagens konjunkturförväntningar föll drastiskt

henkilökuva Timo Lindholm
Published date

Budskapet från den färska SMF-företagsbarometern är rätt dyster: saldotalen föll tydligt inom alla delområden på grund av coronakrisen. Krisen har också ökat företagens finansieringsbehov. Enligt barometern steg företagens användning av extern finansiering med sju procentenheter från siffrorna i den föregående barometern. Nu rapporterade 32 procent av företagen att de anlitat extern finansiering under de senaste 12 månaderna.

Trots krisen har tillgången till finansiering fortfarande legat på en god nivå, eftersom bara 5 procent av företagen säger sig ha fått avslag på sina finansieringsansökningar. Detta framgår av SMF-företagsbarometern som Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet lät göra och som besvarades av närmare 5 100 SMF-företag i juni–juli.

– Enligt barometern fungerar finansieringen väl trots det försämrade läget i ekonomin. I tidigare ekonomiska kriser har friktionen på finansmarknaden ofta antingen startat krisen eller åtminstone fördjupat den, säger Timo Lindholm, chefsekonom på Finnvera.

Användningen av extern finansiering var vanligast i SMF-företag med över tio personer. Användningen av finansiering har emellertid ökat också i mindre företag, av vilka vart fjärde har skaffat bank- eller annan finansiering under det senaste året.

Svårigheterna på grund av coronakrisen syns i att andelen företag som ansöker om finansiering av driftskapital fördubblades jämfört med den föregående barometern. Det är emellertid positivt att företagens tillväxt och utvecklingsprojekt är de viktigaste anledningarna till att ansöka om finansiering. 39 procent av företagen kommer att ansöka om finansiering för maskiner och inventarier, närmare 30 procent för utvecklingsprojekt och 23 procent för tillväxt eller internationalisering.

Finansiering beviljad av Finnvera fördubblades under början av året

Ökningen i efterfrågan på extern finansiering syntes väldigt tydligt i siffrorna i Finnveras halvårsöversikt. SMF-företagens finansieringsefterfrågan hos Finnvera ökade avsevärt mellan januari och juli. Sammanlagt beviljades 926 miljoner euro i inhemska lån och borgen, vilket är hela 115 procent mer jämfört med motsvarande period året innan.

– En smidig offentlig företagsfinansiering är en viktig del av näringspolitiken, och dess betydelse understryks i de nuvarande förhållanden, säger  Timo Lindholm.

Finnvera är förberett att trygga tillgången till finansiering för livsdugliga företag i alla skeden av krisen. Det kan väntas att det allmänna läget inom företagsfinansiering kommer att skärpas inom den närmaste framtiden, redan under hösten. Trots att Finnveras fokus fortfarande ligger på borgen, kan företagen nu också ansöka om lån direkt hos Finnvera, om det behövs för att ordna finansiering.

Den närmaste framtiden är grå

Saldotalet, som beskriver SMF-företagens konjunkturförväntningar, föll i barometern till -11, då en tredjedel av företagen uppskattade att konjunkturerna kommer att försämras ytterligare under de närmast följande 12 månaderna. Inom industrin är utsikterna för de följande 12 månaderna något sämre än i andra branscher. Coronakrisens andra skede syns särskilt i att förväntningarna blev sämre särskilt inom större SMF-företag, som sysselsätter över 50 personer.

– Detta är ett tecken på att coronakrisen är tuffare än tidigare i stora exportföretag inom industrin, säger Lindholm. Det är emellertid positivt att investerings- och utvecklingsvilligheten är starkare inom industrin jämfört med andra branscher. Små och medelstora industriföretag ser också att deras lönsamhet bevaras bättre än företag i andra branscher.

Mer information:

Timo Lindholm, chefsekonom, Finnvera Abp, tfn 029 460 2910

Läs rapporten om SMF-företagsbarometern på Företagarna i Finlands webbplats.​ ​