Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

De garantier som Finnvera beviljar kommer i likhet med lånen att omfattas av granskningen av statliga stöd

15.01.2010

Som ett offentligt ägt finansbolag ska Finnvera Abp iaktta EU:s regler om statligt stöd när bolaget tillhandahåller finansieringstjänster. Från och med början av år 2010 omfattar granskningen av statliga stöd förutom lånen även de garantier som Finnvera beviljar.

De lån och garantier som Finnvera beviljar anses innefatta statligt stöd om det pris för finansiering som bolaget tar ut av företag är lägre än det jämförelsepris som Europeiska kommissionen har fastställt. Finnvera kontrollerar i anslutning till varje finansieringsbeslut om finansieringen innefattar beräkningsmässigt statligt stöd eller inte. Om Finnvera anser att finansieringen innefattar stöd, väljer bolaget den stödform som ska tillämpas i fallet och ser till att de villkor som anknyter till ifrågavarande stödform iakttas i finansieringen. På grund av internationella avtal ska exportgarantierna dock alltid prissättas så att de inte innefattar stöd.

Oavsett stödformer utgår Finnveras beviljande av finansiering alltid från en bedömning från fall till fall, och priset på finansieringen påverkas av bl.a. kundens uppskattade återbetalningsförmåga och de tillgängliga säkerheterna.

Granskning av stöd

Beroende på utvald stödform görs granskningen av statliga stöd antingen enligt per projekt eller enligt företag. I de projektspecifika stöden får stödbeloppet inte överstiga en viss andel av projektkostnaderna, vilken Europeiska kommissionen har fastställt. För de företagsspecifika stöden har man däremot fastställt ett maximibelopp som företagen kan få under en tidsperiod på tre år.

Vid granskningen av stöden beaktas även de stöd som företagen får eller har fått av andra offentliga instanser, t.ex. kommuner, ELY-centraler och Tekes. En förutsättning för den företagsspecifika granskningen av stöden är därför att företaget självt har vetskap om det totala beloppet av det företagsspecifika stöd som företaget under granskningsperioden har fått av olika instanser.

En skriftlig beräkning av det företagsspecifika stödet som ingår i Finnveras finansiering lämnas till företaget när företaget första gången lyfter det lån som innefattar stöd eller när den garanti som innefattar stöd börjar gälla.

Stödformer

Finnveras finansiering som beviljas för investeringar kan innefatta investerings- och sysselsättningsstöd (s.k. stöd för SMF-företag) enligt den allmänna gruppundantagsförordningen, som beviljas små och medelstora företag. Stödet för SMF-företag är ett projektspecifikt stöd, och dess andel får inte överstiga 20 procent av investeringskostnaderna för små företag och 10 procent för medelstora företag.

Finnveras finansiering kan även innefatta s.k. stöd av mindre betydelse som fastställs enligt företag. I stöd av mindre betydelse kan Finnvera bevilja tillfälliga stöd för 500 000 euro fram till slutet av år 2010. Fram till dess ersätter detta stöd det s.k. de minimis-stödet. Från början av 2011 används återigen de minimis-stöd, vars maximibelopp för ett företag under tre år är 200 000 euro.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information