Etiska anvisningar

Innehållsförteckning

Etiska anvisningar

Genom att följa principer för god förvaltning i enlighet med förvaltningslagen stärker Finnveras personal företagets anseende och hjälper det samtidigt att uppnå sitt mål som en expert och specialfinansiär som kunderna uppskattar.

Jämlikhet

Finnvera ser till att förtroendet för att Finnveras verksamhet är jämlik och oberoende upprätthålls. Finnvera accepterar olikhet och behandlar alla som handlar med företaget jämlikt.

Beslutsprocessen i Finnvera följer allmänt accepterade principer som tillämpas jämlikt. Beslutsprocessen i Finnvera är konsekvent och jämlik så att fakta bedöms i likartade fall på samma grunder.

Ändamålsbundenhet

Finnvera utövar sina befogenheter endast för ändamål som gäller Finnvera och som bestäms i lagar.

Finnvera främjar inte ändamål som inte hör till dess befogenheter och missbrukar inte heller i övrigt de befogenheter som förordnats det.

Objektivitet

Finnveras verksamhet är oberoende och kan motiveras såväl objektivt som sakligt. Finnveras beslut är baserade på fakta och fakta bedöms opartiskt.

Finnveras verksamhet får inte basera sig på osakliga ändamål eller andra ändamål som är främmande för verksamheten. Personalen deltar inte i affärer där en intressekonflikt kan uppstå på grund av deras egen eller en närståendes ekonomiska ställning och erbjuder, kräver eller mottar inga obehöriga gåvor, betalningar eller resor.

Relativitet

Finnveras åtgärder ska vara ändamålsenliga och skäliga med tanke på de eftersträvade målen.

Finnvera ska se till att dess åtgärder är motiverade och står i rätt relation med tanke på arten och betydelsen av det behandlade ärendet.

Förtroende

Finnvera ser till att det allmänna förtroendet för att dess verksamhet är korrekt och felfri samt för att beslut en är bestående bevaras.

I sin verksamhet iakttar Finnvera lagar, beslut som fattats och löften som avgetts.

Serviceprincipen

Finnvera betjänar sina kunder högklassigt, ansvarsfullt och professionellt. Tjänsterna genomförs på ett resultatrikt sätt med hänsyn till de mål och det syfte som bestäms i lagen.

Finnvera ger sina kunder råd och ser till att ärenden utreds i tillräcklig omfattning och på ett ändamålsenligt sätt.

Finnveras beslut är till innehållet motiverade, konsekventa och lättförståeliga.

Ärenden behandlas utan ogrundat dröjsmål och utan att de drar ut på tiden i onödan.

Offentlighetsprincipen

Finnveras verksamhet utgår från, såtillvida inget annat föranleds av lagar som gäller detta, transparens och en så omfattande öppenhet som möjligt. Finnvera får dock inte röja en kunds eller annan persons ekonomiska ställning, en privatpersons personliga förhållanden eller omständigheter rörande en affärs- eller yrkeshemlighet för utomstående.

Bestämmelsen förhindrar även röjande av en kundrelation. Kundens samtycke krävs alltid för detta, liksom även för att röja en affärs- eller yrkeshemlighet. Ärenden och handlingar som räknas till Finnveras egna affärshemligheter är inte offentliga.

Säkerställande av opartiskhet på Finnvera

Målet med anvisningen är att säkerställa att Finnveras verksamhet är opartisk, objektiv och oberoende. Anvisningen innehåller verksamhetssätt i anslutning till jävighet, bisysslor, gåvor och gästfrihet. I praktiken ska anställda vid Finnvera själva bedöma och konstatera sin jävighet i ett ärende som behandlas och avstå från att ta del i behandling av ärendet.

Jäv

Finnvera-medarbetarna ska avhålla sig från beslutsfattande, beredning, förordande och föredragande av beslut där de är jäviga. Jävsprinciperna ingår i förvaltningslagen.

För att trygga förtroendet ska jäv alltid granskas objektivt, dvs. hur situationen ser ut för en utomstående, även om jävet inte uppenbarligen skulle påverka eller ens kunna påverka behandlingen av ärendet eller beslut som fattas i det.
Finnvera-medarbetarna ska själva bedöma och konstatera att de är jäviga i ett ärende som behandlas. En medlem eller föredragande i ett kollegialt organ beslutar dock inte själv om sin jävighet, utan jävigheten bedöms och avgörs av hela organet efter att ha hört den berörda personen.

Den som är jävig får inte delta i behandlingen av ärendet eller vara närvarande när ärendet behandlas. Förbudet gäller förutom beslutsfattandet även föredragandet av ärendet och beredningen av beslutets innehåll, men inte sedvanligt kontorsarbete, som kopiering och sändning av handlingen.

Bisysslor

Med bisyssla avses tjänst, avlönat arbete och avlönat uppdrag samt yrke, näring och rörelse. En bisyssla är till exempel ett tjänste- eller anställningsförhållande med en annan arbetsgivare än Finnvera, ett annat anställningsförhållande samt utövande av ombudsuppdrag eller företagsverksamhet.

Bisysslor kan enkelt medföra sådana bindningar som är ägnade att försvaga förtroendet för att Finnveras beslutsprocess eller beredningen av ärenden är opartisk. Därför ska arbetsgivaren informeras om alla bisysslor och en bisyssla är tillåten endast med arbetsgivarens tillstånd.

Vid prövning av tillståndet för bisyssla beaktas även om bisysslan äventyrar förtroendet för opartiskhet vid skötseln av uppdraget eller om den i övrigt försvårar en behörig skötsel av uppdraget eller uppenbart skadar arbetsgivaren som konkurrerande verksamhet. Samtycke kan inte ges om Finnvera-medarbetaren på grund av bisysslan blir jävig i sina centrala arbetsuppgifter, om inte detta sker sporadiskt och tillfälligt.

Gåvor och gästfrihet

Finnvera-medarbetare får inte acceptera eller ta emot ekonomiska eller andra förmåner, om de är ägnade att försvaga förtroendet för att den berördas eller Finnveras verksamhet är jämlik.

Enligt försiktighetsprincipen ska Finnvera-medarbetare avhålla sig från en förmån som han eller hon misstänker att inte kan accepteras. Förtroendet kan äventyras, även om en ekonomisk eller annan förmån inte de facto skulle påverka våra arbetsuppgifter.

Det är tillåtet att ta emot en sådan skälig och sedvanlig ekonomisk förmån eller gåva som även Finnvera-medarbetarna erbjuder sina kunder och samarbetspartner. Till exempel kan rimliga och sedvanliga gåvor på bemärkelsedagar och julgåvor tas emot.

Mottagandet av en förmån eller gästfrihet förutsätter alltid prövning från fall till fall. Som stöd för detta kan följande bedömningsgrunder användas:

  • Förmånens penningvärde
  • Förmånens skälighet och sedvanlighet
  • Förmånens nödvändighet och behövlighet med tanke på arbetsuppgifterna
  • Arten av ärenden som gäller den som erbjuder förmånen hos Finnvera
  • Förmånstagarens ställning och påverkansmöjligheter
  • Incitamenten för den som erbjuder förmånen.