Företagsansvarets betydelse ökar hela tiden. För att samhället eller ett företag som verkar i samhället ska kunna handla på ett genuint ansvarsfullt sätt måste man tillsammans fastställa och komma överens om vad ansvarsfullheten innebär i praktiken.

Dels får vi alla via författningar nya normer som ska iakttas. Dels har företagen dragit upp riktlinjer för sina egna principer om ansvarsfullhet antingen genom att precisera lagarnas innehåll eller genom en medveten beredskap att överskrida minimikraven.

Även Finnvera har utarbetat ett antal spelregler som rör företagsansvar och dess delområden (till exempel ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar) samt spelregler som gäller principer för etisk verksamhet.

När flera infallsvinklar oundvikligen börjar uppstå som ett resultat av olika tider och händelser blir det i något skede aktuellt att sammanställa dessa. Detta dokument, som har namnet ”Code of Conduct”, är en sammanställning över våra viktiga principer och praxis för god verksamhet som vi tillsammans vill följa. På detta sätt betjänar vi våra kunder och sköter vår viktiga samhälleliga uppgift förutom i fråga om resultatet även på ett korrekt och hållbart sätt som vi tillsammans kommit överens om.

Pauli Heikkilä
verkställande direktör