Ansvarstagande

Innehållsförteckning

Ansvarstagande

Vid Finnvera är ansvarstagande fast förbundet med det vardagliga arbetet.  Hörnstenen i Finnveras strategi är företagsansvar.

Vid Finnvera är ansvarstagande fast förbundet med det vardagliga arbetet. Hörnstenen i Finnveras strategi är företagsansvar. Följaktligen, Finnvera och de finansierade transaktioner, ansvarar för miljön och människor. Särskild vikt har lagts på ekonomiskt ansvar, vilket kan ses i målet om självhållbarhet och systematisk riskhantering. Företagets styrelse och verkställande direktör bär ansvaret för företagsansvar. Dess genomförande övervakas av styrgruppen.

Ledning av företagsansvaret

Vid Finnvera övervakar styrgruppen att företagsansvaret förverkligas och bolagets styrelse och verkställande direktör bär ansvaret för detta. I praktiken styrs verksamheten av de principer om företagsansvar som Finnveras styrelse har godkänt:

  • Företagsansvarsarbetet på Finnvera är uppbyggt utifrån bolagets värderingar och god förvaltningssed.
  • Finnvera förverkligar sitt uppdrag och sin strategi i enlighet med de lagar, bestämmelser och näringspolitiska mål som styr bolagets verksamhet.
  • Finnvera iakttar ansvarsfulla verksamhetssätt gentemot alla intressentgrupper.
  • Företagsansvaret verkställs med hjälp av aktuella dagliga verktyg: miljöpolicyn, policyn för mänskliga rättigheter och övriga policyer samt verksamhetssystemet som är certifierat enligt ISO 9001.

Finnvera följer lagar och andra författningar, rekommendationer från olika myndigheter, internationella åtaganden och policyer definierade av Finnvera. Dessutom, Finnvera har Code of Conduct som täcker det viktigaste principer och praxis för gott uppförande.

Intressentgrupper

Finnveras nätverk av intressentgrupper är omfattande. Som sina viktigaste intressentgrupper har Finnvera identifierat kunder, inhemska och internationella organisationer, de anställda, banker, ägare och samarbetspartner som också innefattar Team Finlands aktörer.

Vi följer aktivt motsvarande organisationer i andra länder och utvecklar våra finansieringstjänster så att de tillgodoser finländska företags föränderliga behov.

Roll i samhälle

Finnvera har en betydande samhällelig roll som en aktör som möjliggör och ökar företagsverksamhet i Finland. Via exportlösningarna är Finnvera också med och exporterar finländsk kompetens till andra länder. Finnvera mäter sin framgång i ekonomiskt ansvar genom effekterna av finansiering och ekonomisk hållbarhet. Miljö- och socialt ansvar övervakas främst genom de finansierade projekten. Detta är särskilt viktigt i exportkreditgarantiåtgärder där konsekvensbedömningar utförs enligt internationella standarder.

Viktiga mätare av effektiviteten är bland annat antalet nya företag och arbetsplatser som uppstått med hjälp av finansieringen samt hur stor del av Finlands totalexport som utgörs av export som täcks med exportgarantier.

Som ett statsägt bolag kan Finnvera i sin finansiering ta en större risk än bankerna. Enligt målet om självbärande verksamhet som ställts upp för verksamheten bör bolaget på lång sikt täcka verksamhetskostnaderna samt de kredit-, borgens- och garantiförluster som bolaget ansvarar för med intäkterna från affärsverksamheten.

Ansvarsfull finansiering

Finnveras verksamhet styrs av lagar och internationella fördrag. Förutom dessa har bolaget fastställt sina egna principer om etisk verksamhet. De centrala målen för Finnveras verksamhet är förtroende och transparens. I Finnveras verksamhet följs principerna om god förvaltning enligt förvaltningslagen och de interna instruktioner för organisationens etiska verksamhet som utarbetats utgående från dessa principer. De etiska anvisningarna binder alla anställda vid Finnvera.

Principerna om god förvaltning omfattar bland annat följande:

  • Verksamhetens opartiskhet, dvs. bestämmelserna om jäv
  • Gästfrihetsanvisningarna där försiktighetsprincipen iakttas: en anställd vid Finnvera får inte godkänna eller ta emot en ekonomisk eller någon annan förmån om denna kan försvaga förtroendet för honom eller henne eller för Finnveras opartiska verksamhet
  • Likabehandling av kunderna som regleras i enlighet med allmänt godtagbara och jämlikt tillämpliga principer.

Alla nya anställda görs förtrogna med Finnveras etiska anvisningar i samband med introduktionen och utbildning i de olika delområdena i instruktionerna ges vid behov. Anställda vid Finnvera berörs i sista hand av de straffrättsliga tjänsteansvarsbestämmelserna som bland annat omfattar bestämmelser om sanktioner vid bestickningsförseelser och -brott.

Beträffande exportgarantiverksamheten följer Finnvera följande OECD:s principer och avtal om ansvarsfull affärsverksamhet:

  • Hållbar långivning till de fattigaste länder
  • Åtgärder mot korruption i exportgarantiverksamheten
  • Policy för bedömning av projekts miljökonsekvenser och sociala konsekvenser.

Dessutom vill Finnvera fästa garantitagarnas uppmärksamhet vid OECD:s riktlinjer om ansvarsfull affärsverksamhet för multinationella företag. Innehållet består bl.a. av principer som gäller respekt för mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och ansvarsfull kontroll av produktkedjan. Rekommendationerna gäller även öppenhet, sysselsättning och arbetstagarnas organisering.

Mera information om OECD:s rekommendationer till exportgarantianstalter.

Finnveras policy för bedömning av projekts miljökonsekvenser och sociala konsekvenser.

Poseidon Principles

Finnvera har anslutit sig till Poseidon Principles klimatanpassningsavtal avseende koldioxidutsläpp av Finnveras fartygsfinansieringsportfölj. Poseidon Principles -principerna överensstämmer med Internationella sjöfartsorganisationens policy och ambitioner att minska sjöfartens totala årliga utsläpp av växthusgaser med minst 50 % av 2008 års nivåer fram till 2050. Poseidon Principles ger en referensram med vilken Finnvera årligen kan mäta de faktiska koldioxidutsläppen från fartygsfinansiering och jämföra dem med den etablerade banan för avkolning. Engagemang för Poseidon Principles är ett konkret steg i Finnveras hållbarhet och företagsansvar. 

Rapportering om företagsansvar

Finnvera rapporterar årligen om företagsansvar på finska och engelska och har inkluderat ansvarsrapporteringen i årsberättelsen. Det är naturligt att sammanslå rapporterna eftersom bolagets verksamhet har en stor inverkan på den finländska företagsverksamheten och sysselsättningen och därigenom på hela det omgivande samhället. I sin rapportering fokuserar Finnvera på de frågor som är viktigast för bolagets verksamhet och intressentgrupper.

I slutet av 2020, en ny omfattande väsentlighetsanalys genomfördes. Det återspeglar Finnveras intressenters nuvarande förväntningar och effekterna av vår affärsverksamhet. Samtidigt analysen syftar till att beskriva Finnveras inverkan på ekonomiska, sociala och miljömässiga teman.

Finnveras ansvarsrapportering grundar sig på Global Reporting Initiatives GRI Standards grundläggande (Core) anvisningar. Uppgifterna i rapporten omfattar de ekonomiska, sociala och miljörelaterade verkningarna av Finnvera Abp:s egen verksamhet.

Kvalitetssystem

Finnvera Abp och dess dotterbolag Veraventure Ab och Finlands Exportkredit Ab beviljades certifiering ISO 9001 den 2 december 2019 (original certifiering 7.12.2010). Kvalitetscertifieringen omfattar bolagens finansieringsverksamhet och samtliga kontor. Certifieringen gäller till och med 7.12.2022.

Links and attachments