Ansvarstagande

Innehållsförteckning

Ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet och dess delområden, klimatförändringen, miljön och det sociala ansvaret samt det ekonomiska ansvaret utgör grunden för strategin.

I synnerhet åtgärderna för att stävja klimatförändringen har lyfts fram starkare än tidigare.

Miljöansvar och socialt ansvar 

Vi är en ansvarsfull finansiär vars verksamhet grundar sig på riskbaserad bedömning och internationellt kända standarder. Vi bedömer att de allvarligaste miljömässiga och sociala konsekvenserna och riskerna hänför sig till Finnveras finansieringsverksamhet och i synnerhet till projekt i sådana länder där det finns brister i regleringen och verkställigheten av statens miljömässiga och sociala frågor.

Läs mer om bedömningen av miljömässiga och sociala risker i finansieringsprojekten.

Vi främjar företagsverksamhet och sysselsättning överallt i Finland.

Vi värnar om gott arbetsklimat och utvecklar företagskulturen bland annat genom att regelbundet kartlägga arbetsklimatet och arbetshälsan och genom att snabbt ta tag i de utvecklingsobjekt som lyfts fram i kartläggningarna.

Vi ser till att personalen har aktuell kompetens.

Klimatförändringen

1) Vi hjälper företag att dra nytta av möjligheter med klimatåtgärderna

Finnveras finansiering riktas huvudsakligen till nya investeringar. Vanligen ersätter de nya investeringarna den gamla och mer förorenande teknologin. I samarbete med våra kunder strävar vi efter att i vår ansvarsstock öka mängden projekt som skapar lösningar på klimatförändringen.

Vi uppmuntrar våra kunder under genomförandet av de här projekten.

2) Vi mäter klimatkonsekvenserna

Vi mäter klimatkonsekvenserna av vår verksamhet och rapporterar om dem till intressentgrupperna. Vi ställer upp ett mätbart mål för vår ansvarsstock för att minska klimatkonsekvenserna.

3) Vi identifierar riskerna med klimatförändringen

Vi tryggar förutsättningarna för vår egen verksamhet genom att identifiera klimatförändringens risker och möjligheter i bedömningen av kreditrisken och i vår kapitalanskaffning. Vi gör konsekvenserna av klimatförändringen till en del av finansieringsbesluten och riskhanteringen och vi stöder våra kapitalanskaffningsmöjligheter genom att visa investerare hur Finnveras verksamhet inverkar på klimatförändringen.

Vi ställer också upp mål för att minska klimatkonsekvenserna av vår egen verksamhet.

Ekonomiskt ansvar

En av hörnstenarna i vår verksamhet är självbärande verksamhet på lång sikt, som vi säkerställer genom kontrollerad risktagning.

Vi utvecklar och effektiviserar riskhanterings- och risköverföringsmetoderna för stora åtaganden och riskkoncentrationer.

Med Finnveras ISO 9001-certifierade verksamhetssystem säkerställer vi en övergripande kvalitetskontroll.

Ansvarsfullhet i Finnveras strategi (PDF, på finska)

Ansvarsfullhet och genomslagskraft

Ansvar och genomslagskraft är sammanlänkade i Finnveras strategi. Ansvarsfullhet utgör grunden för strategin och genomslagskraft spetsen. För oss innebär genomslagskraft att våra kunder med hjälp av vår finansiering skapar och uppnår omsättning, ekonomiskt resultat och arbetsplatser som inte skulle ha varit möjliga utan finansieringen.

Finnvera har en betydande samhällelig roll som en aktör som möjliggör och ökar företagsverksamhet i Finland. Via exportlösningarna är Finnvera också med och exporterar finländsk kompetens till andra länder. Finnvera mäter sin framgång i ekonomiskt ansvar genom effekterna av finansiering och ekonomisk hållbarhet.

Miljö- och socialt ansvar övervakas främst genom de finansierade projekten. Detta är särskilt viktigt i exportkreditgarantiåtgärder där konsekvensbedömningar utförs enligt internationella standarder.

Ansvarsfull finansiering

Finnveras verksamhet styrs av lagar och internationella fördrag. Förutom dessa har bolaget fastställt sina egna principer om etisk verksamhet. De centrala målen för Finnveras verksamhet är förtroende och transparens.

I Finnveras verksamhet följs principerna om god förvaltning enligt förvaltningslagen och de interna instruktioner för organisationens etiska verksamhet som utarbetats utgående från dessa principer. De etiska anvisningarna binder alla anställda vid Finnvera.

Bekanta dig med Finnveras etiska anvisningar

Beträffande exportgarantiverksamheten följer vi de internationella spelreglerna för exportfinansiering. Vi deltar aktivt i den internationella utvecklingen och i det internationella samarbetet. Vi följer internationella principer och rekommendationer i fråga om ansvarsfullhet och Finnvera har en egen politik för hantering av miljömässiga och sociala risker. 

Principer som styr exportgarantiverksamheten och ansvarsfullheten

Dessutom vill Finnvera fästa garantitagarnas uppmärksamhet vid OECD:s riktlinjer om ansvarsfull affärsverksamhet för multinationella företag. Innehållet består bl.a. av principer som gäller respekt för mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och ansvarsfull kontroll av produktkedjan. Rekommendationerna gäller även öppenhet, sysselsättning och arbetstagarnas organisering.

Hantering av miljömässiga och sociala risker inom Finnveras exportfinansieringen

Finnveras policy för bedömning av projekts miljökonsekvenser och sociala konsekvenser.

Policyer som styr Finnveras finansiell verksamhet på sidan Affärsprinciper.

Poseidon Principles

Finnvera har anslutit sig till Poseidon Principles klimatanpassningsavtal avseende koldioxidutsläpp av Finnveras fartygsfinansieringsportfölj. Poseidon Principles -principerna överensstämmer med Internationella sjöfartsorganisationens policy och ambitioner att minska sjöfartens totala årliga utsläpp av växthusgaser med minst 50 % av 2008 års nivåer fram till 2050. Poseidon Principles ger en referensram med vilken Finnvera årligen kan mäta de faktiska koldioxidutsläppen från fartygsfinansiering och jämföra dem med den etablerade banan för avkolning. Engagemang för Poseidon Principles är ett konkret steg i Finnveras hållbarhet och företagsansvar. 

Ledning av företagsansvaret

Vid Finnvera övervakar styrgruppen att företagsansvaret förverkligas och bolagets styrelse och verkställande direktör bär ansvaret för detta. I praktiken styrs verksamheten av de principer om företagsansvar som Finnveras styrelse har godkänt:

  • Företagsansvarsarbetet på Finnvera är uppbyggt utifrån bolagets värderingar och god förvaltningssed.
  • Finnvera förverkligar sitt uppdrag och sin strategi i enlighet med de lagar, bestämmelser och näringspolitiska mål som styr bolagets verksamhet.
  • Finnvera iakttar ansvarsfulla verksamhetssätt gentemot alla intressentgrupper.
  • Företagsansvaret verkställs med hjälp av aktuella dagliga verktyg: miljöpolicyn, policyn för mänskliga rättigheter och övriga policyer samt verksamhetssystemet som är certifierat enligt ISO 9001.

Finnvera följer lagar och andra författningar, rekommendationer från olika myndigheter, internationella åtaganden och policyer definierade av Finnvera. Dessutom, Finnvera har Code of Conduct som täcker det viktigaste principer och praxis för gott uppförande.

Intressentgrupper

Finnveras nätverk av intressentgrupper är omfattande. Som sina viktigaste intressentgrupper har Finnvera identifierat kunder, inhemska och internationella organisationer, de anställda, banker, ägare och samarbetspartner som också innefattar Team Finlands aktörer.

En väsentlighetsanalys återspeglar Finnveras intressenters nuvarande förväntningar och effekterna av vår affärsverksamhet. Samtidigt analysen syftar till att beskriva Finnveras inverkan på ekonomiska, sociala och miljömässiga teman.

Vi följer aktivt motsvarande organisationer i andra länder och utvecklar våra finansieringstjänster så att de tillgodoser finländska företags föränderliga behov.

Rapportering om företagsansvar

Finnvera rapporterar årligen om företagsansvar på finska och engelska och har inkluderat ansvarsrapporteringen i årsberättelsen. Det är naturligt att sammanslå rapporterna eftersom bolagets verksamhet har en stor inverkan på den finländska företagsverksamheten och sysselsättningen och därigenom på hela det omgivande samhället. I sin rapportering fokuserar Finnvera på de frågor som är viktigast för bolagets verksamhet och intressentgrupper.

Finnveras ansvarsrapportering grundar sig på Global Reporting Initiatives GRI Standards grundläggande (Core) anvisningar. Uppgifterna i rapporten omfattar de ekonomiska, sociala och miljörelaterade verkningarna av Finnvera Abp:s egen verksamhet.

Kvalitetssystem

Finnvera handlar i enlighet med de servicesätt som fastställts för kundsegmenten och följer ett verksamhetssystem som är certifierat enligt ISO 9001. Verksamhetssystemet och dess effektivitet bedöms regelbundet både genom interna och externa utvärderingar. Verksamhetssystemet utvecklas kontinuerligt utgående från de observationer som gjorts under utvärderingarna. Dessutom åtgärdas eventuella avvikelser.