Strategi

Innehållsförteckning

Strategi

Lagstiftningen som gäller Finnvera bestämmer de uppgifter genom vilka bolaget påverkar utvecklingen av företagsverksamheten och sysselsättningen i Finland. Finansieringsverksamheten grundar sig på lagstiftningen som gäller Finnvera, förordningar, internationella fördrag och EU-rättsakter, statsrådets förbindelse om ersättning av bolagets kredit- och borgensförluster samt den kredit- och garantipolicy som bolagets styrelse fastställer.

De mål som arbets- och näringsministeriet ställer upp för Finnvera för en fyraårsperiod gäller bland annat bolagets inriktning, verkningsfullhet, effektivitet och kapitaltäckning.

Finnvera handlar i enlighet med de servicesätt som fastställts för kundsegmenten och följer ett verksamhetssystem som är certifierat enligt ISO 9001. Verksamhetssystemet och dess effektivitet bedöms regelbundet både genom interna och externa utvärderingar. Verksamhetssystemet utvecklas kontinuerligt utgående från de observationer som gjorts under utvärderingarna. Dessutom åtgärdas eventuella avvikelser.

Verksamhetsidé, värderingar och vision

Finnvera har till uppgift att med hjälp av finansiering främja företagens internationalisering och export, rätta brister som förekommer i utbudet av finansieringstjänster och främja den regionala utvecklingen i Finland.

Finnveras värderingar är förtroende, partnerskap och lösningsinriktad verksamhet. Värderingarna återspeglar vårt uppdrag och kundlöfte: Med hjälp av vårt kunnande och vår aktivitet hjälper vi våra kunder att nå framgång.

Vår vision är:

Våra kunders framgång stärker Finlands ekonomi.

 

Vår spetsstrategi är genomslagskraft

Finnveras strategi uppdateras varje år. På grund av det exceptionella läget som coronaviruset orsakat introducerade Finnvera en kortsiktig strategi som täcker åren 2020-2021.

Under normala omständigheter är vårt strategiska mål att fokusera majoriteten av vår finansiering på växande och internationaliserande företag, investeringar, ägarbyten och export. I coronasituationen har vi utvidgat inriktningen på finansiering för att hjälpa alla livskraftiga företag att övervinna krisen.

Den långsiktiga strategin finns fortfarande i bakgrunden och strategin sträcker sig fram till 2023. Dess prioriteringar är:

För oss innebär genomslagskraft att våra kunder med hjälp av vår finansiering skapar och uppnår omsättning, ekonomiskt resultat och arbetsplatser som inte skulle ha varit möjliga utan finansieringen. Vi vill finna nya medel för att bättre kunna mäta genomslagskraften.

Finansiering och kontrollerad risktagning är vårt viktigaste medel för genomslagskraft. Vi kompletterar bristerna på finansmarknaden. Med internationell konkurrensförmåga avses att vi håller vår handlingsförmåga och våra tjänster på samma nivå som i de största konkurrentländerna. Vi inriktar vår finansiering på projekt och situationer som har en nationalekonomiskt betydande genomslagskraft och ett behov.

Digitaliseringen formar finansbranschen. Vi utvecklar tjänster till kunderna, gör vår verksamhet effektivare och ansluter oss till våra partners system.

Kundupplevelsen – vi bistår våra kunder på ett effektivt sätt genom överskådliga finansprodukter och bra förutsägbarhet samt rådgivning.

Kompetent personal – digitaliseringen och den föränderliga omvärlden ändrar på arbetet. Vi satsar på att personalens ska utvecklas kontinuerligt.

Partnerskap – Vi söker lösningar för kunderna tillsammans med privata finansiärer och nätverket Team Finland. Vi utnyttjar partnerskap i utvecklingen av våra tjänster och vår verksamhet.

Ansvar är en av hörnstenarna i vår strategi. Vår verksamhet är självbärande och riskhanteringen systematisk. Både vi och de projekt som vi finansierar är ansvarsfulla gentemot miljön och människorna.

Våra strategiska mål är

  • Våra finansieringslösningar möjliggör etablering av företag, deras tillväxt, förnyelse och internationalisering. Vi styr detta genom en kredit- och garantipolicy som uppdateras årligen.
  • Av SMF-finansieringen riktas 80 procent till företag som inleder sin verksamhet, växer och internationaliseras samt till ägarbyten och investeringar.
  • Vi utnyttjar effektivt de finansieringsinstrument som EU erbjuder.
  • När det gäller risktagning och prissättning inom exportfinansiering ligger vi på samma nivå som våra viktigaste konkurrentländer. Vårt mål är en utmärkt kundupplevelse med hjälp av branschkunnande och förutsägbarhet. Vår verksamhet är ansvarsfull i enlighet med vår policy för miljörisker och sociala risker.
  • Antalet företag som utnyttjar exportfinansieringstjänster (inklusive privata tjänster) växer.
  • Våra kunder drar nytta av våra nationella och internationella nätverk.
  • Vi säkerställer överskådliga och effektiva processer med början från kundbehoven i syfte att digitalisera den interna verksamheten och ansluta oss till våra partners system.
  • Vi identifierar förändringar i marknadsbrister och reglering och arbetar för en bättre fungerande finansmarknad.

Så här skapar Finnvera värde

Finnveras verksamhet beskrivs i modellen för värdeskapande (på engelska) som anger bolagets viktigaste resurser, affärsmodellen och dess strategiska grund samt beskriver de centrala konsekvenserna av verksamheten för det omgivande samhället.

Fortlöpande strategiarbete

Med hjälp av ett kontinuerligt strategiarbete vill Finnvera säkerställa en smidig förnyelse. 

Processen inleds i början av året när bolagets styrelse granskar hur målen för året innan har uppnåtts och diskuterar nya mål. Bakgrundsinformationen som behövs för arbetet fås via målen som ägaren ställt upp, analyser av verksamhetsmiljön, kundförfrågningar och -förväntningar, personalenkäter samt uppföljning av konkurrenterna. Styrelsen drar upp riktlinjerna för den nya strategin i maj. Utgående från dessa riktlinjer utarbetar ledningsgruppen sitt strategiförslag till styrelsen. Styrelsen fastställer strategin i september.

Därefter bereder affärsverksamhets- och stödenheterna sina egna årliga mål som specificeras på hösten i samband med årsplaneringen och budgeteringen och som godkänns i ledningsgruppen. Finnveras styrelse fastställer målen och budgeten i december.