Strategi

Innehållsförteckning

En innovativ och ansvarsfull finansiär av tillväxt och internationalisering

Finnvera har till uppgift att med hjälp av finansiering främja företagens internationalisering och export, rätta brister som förekommer i utbudet av finansieringstjänster och främja den regionala utvecklingen i Finland.

Finnveras värderingar är förtroende, partnerskap och lösningsinriktad verksamhet. Värderingarna återspeglar vårt uppdrag och kundlöfte: Med hjälp av vårt kunnande och vår aktivitet hjälper vi våra kunder att nå framgång.

Vår vision är:

Våra kunders framgång stärker Finlands ekonomi.

 

 

Läs också: Varje kris kan skapa något nytt. Finansiering kan accelerera tillväxt (på finska)

Finnveras strategi 2021–2024

I sin strategi för 2021–2024 övergår Finnvera från en kortsiktig strategi till en längre planeringsperiod, under vilken coronapandemin antas avta. Utgångspunkten för den nya strategin är Finnveras grundläggande uppgift: att främja företagens internationalisering och export, komplettera finansieringstjänsterna och bidra till en positiv regionutveckling. I strategin har man beaktat den internationella utvecklingen av finansmarknaden, digitaliseringen och bekämpningen av klimatförändringen.

De fyra målen i vår strategi är:

  • Vi är en stabil exportfrämjare
  • Vi gör finansieringslösningarna mångsidigare för att möjliggöra tillväxt
  • Vi värnar om kundupplevelsen och digitaliserar vår verksamhet
  • Vi stärker partnerskap och samarbetsmodeller

Spetsen av strategin är genomslagskraft. För oss innebär genomslagskraft att våra kunder med hjälp av vår finansiering skapar och uppnår omsättning, ekonomiskt resultat och arbetsplatser som inte skulle ha varit möjliga utan finansieringen.

Ansvarsfullhet och dess delområden, klimatförändringen, miljön och det sociala ansvaret samt det ekonomiska ansvaret utgör grunden för strategin, och i synnerhet åtgärderna för att stävja klimatförändringen har lyfts fram starkare än tidigare.

 

""

Finnveras strategiska mål

Strategin har fått namnet En innovativ och ansvarsfull finansiär av tillväxt och internationalisering. I vart och ett av de fyra målen i strategin ingår målsättningar, med vilka vi stärker och gör våra tjänster och vår verksamhet mångsidigare. 

Bekanta dig med strategin

Läs mer om vår strategi och mål i PDF-publikationen (på finska)

Vår verksamhet är ansvarsfull

Hela vår strategi och verksamhet bygger på ansvarsfullhet. Vi delar in ansvarstagandet i tre delområden: klimatförändringen, miljön och det sociala ansvaret samt det ekonomiska ansvaret. Vi berättar aktivt om vår verksamhet.

Läs mer om Finnveras ledning av företagsansvaret och ansvarsfull finansiering på sidan Ansvarstagande.

Så här skapar Finnvera värde

Finnveras verksamhet beskrivs i modellen för värdeskapande (på finska) som anger bolagets viktigaste resurser, affärsmodellen och dess strategiska grund samt beskriver de centrala konsekvenserna av verksamheten för det omgivande samhället.