Organisation

Innehållsförteckning

Organisation

""

 

Förvaltningsrådet

Ordförande

Sofia Vikman

riksdagsledamot (Samlingspartiet)

Vice ordförande

Johannes Koskinen

rikdagsledamot (Finlands Socialdemokratiska Partiet)

Medlemmar

Eeva-Johanna Eloranta

rikdagsledamot (Finlands Socialdemokratiska Partiet)

Mari Holopainen

riksdagsledamot (De Gröna)

Anne Kalmari

riksdagsledamot (Centern)

Juho Kautto

riksdagsledamot (Vänsterförbundet)

Leila Kurki

Expert (Tjänstemannacentralorganisationen STTK)

Kari Luoto

verkställande direktör (Päivittäistavarakauppa ry)

Veli-Matti Mattila

Direktör, chefsekonom (Finance Finland FFI)

Anni Marttinen

Ekonom (Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC)

Anne Niemi

Vice ordfördande vid Företagarna i Finland (Företagarna i Finland)

Martin Paasi

Ordförande (Finlands Ekonomer)

Arja Parkkinen

utvecklingschef (Finnvera)

Juha Pylväs

riksdagsledamot (Centern)

Lulu Ranne

riksdagsledamot (Sannfinländarna)

Wille Rydman

riksdagsledamot (Samlingspartiet)

Joakim Strand

riksdagsledamot (Svenska folkpartiet)

Tommi Toivola

Direktör (Finlands Näringsliv EK)

Styrelse

Ordförande

Petri Ekman, dipl. ing.

Petri Ekman är ordförande i Finnveras styrelse och styrelsens risksutskott från och med 12.3.2021. Han har verkat i expert- och ledningsuppdrag inom företagsbankverksamhet mer än 20 år sedan 1987 i Postipankki, ABN AMRO Bank och Pohjola Bank, samt i ledande befattningar inom företagsförsäkring i If Skadeförsäkring och Pohjola Försäkring under åren 2005‒2017. För närvarande verkar Ekman som oberoende konsult, är styrelseordförande i Euroclear Finland och styrelseledamot i XMLdation Oy.

I vice ordförande

Antti Neimala (1963), överdirektör, JK, vicehäradshövding

Antti Neimala är medlem i Finnveras styrelse och styrelsens belöningsutskott och risksutskott. Neimala verkar som chef för arbets- och näringsministeriets sektion för sysselsättning och fungerande marknader sedan augusti 2018. Dessförinnan var han överdirektör för Konkurrens- och konsumentverkets konsumentansvarsområde och konsumentombudsman. Niemala verkade som vice vd och i andra ledningsuppgifter inom Företagarna i Finland åren 2001–2004 och 2007–2017, som projektledare inom handels- och industriministeriet åren 2004–2007 och som direktör för Finlands Näringsliv EK:s enhet för små och medelstora företag år 2010.

II vice ordförande

Terhi Järvikare (1970), EL

Terhi Järvikare har varit medlem i Finnveras styrelse sedan 2017 och är ordsförande av styrelsens revisionsutskott. Hon har arbetat som överdirektör för finansministeriets skattesektion sedan 2015. Åren 2012-2015 verkade Järvikare som direktör med ansvar för beskattningen inom Centralhandelskammaren. Dessförinnan arbetade hon inom finansministeriet åren 2005-2012 som förhandlande tjänsteman och åren 1996–2005 som överinspektör.

Hannu Jaatinen, EM

Hannu Jaatinen är medlem i Finnveras styrelse och styrelsens risksutskott från och med 12.3.2021. Han verkade år 1985‒2020 i expert- och ledningspositioner i OP Gruppens företagsforskning, riskhantering och företagsbankverksamhet, senast som vice verkställande direktör för OP Företagsbanken Abp.

Ritva Laukkanen (1954), EM

Ritva Laukkanen har varit medlem i Finnveras styrelse sedan 2017. Hon är ordförande för Finnveras styrelses risksutskott. Åren 1990–2011 innehade hon flera ledningsuppdrag inom det internationella finansieringsbolaget IFC, som hör till Världsbankgruppen. Innan hon kom till IFC arbetade Laukkanen i tio års tid i olika uppgifter inom American Scandinavian Banking Corporation i New York, bland annat i ledningen för bankens utlåningsverksamhet. Sedan 2012 har hon arbetat med olika styrelseuppdrag. Laukkanen är styrelsemedlem i AccessHolding Microfinance AG Berlin.

Pirkko Rantanen-Kervinen (1949), ekonom

Pirkko Rantanen-Kervinen har varit medlem i Finnveras styrelse sedan 2013 och är också medlem av styrelsens revisionsutskott. Rantanen-Kervinen verkade som styrelsemedlem inom LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag fram till slutet av 2018. Åren 1974–2010 arbetade Rantanen-Kervinen med olika ledningsuppdrag inom Saga Furs Oyj, senast som verkställande direktör.

Antti Zitting (1956), DI

Antti Zitting har varit medlem i Finnveras styrelse sedan 2015 och är medlem i styrelsens belöningsutskott och revisionsutskott. Fram till 2014 arbetade han som företagare inom Sacotec Components Oy, och numera är han styrelseordförande för Sacotec-bolagen. Zitting har också suttit i styrelsen för följande bolag och organisationer. Olympiska kommittén, Sten&Co Oy Ab och Plastep Oy. Han är styrelseordförande för Teknologiateollisuus ry:s 100-årsstiftelse och Finlands korgbollsförbund. Zitting var också styrelseråds viceordförande för Sysselsättningsfonden år 2019.

Ledningsgrupp och direktion

Ledningsgruppen behandlar frågor med anknytning till strategin, riktlinjerna för affärsverksamhet och kundarbete samt ägarestyrningen. Till ledningsgruppen hör verkställande direktören, vice verkställande direktören, affärsverksamhetsdirektör för SMF-företag, affärsverksamhetsdirektör för stora företag, ekonomidirektören, förvaltningsdirektören, direktör ansvarig för kreditbeslut, utvecklingsdirektör för digitalisation, direktören som ansvarar för risk- och kvalitetskontroll och kommunikations- och hr-direktören. 

Pauli Heikkilä (1962), Tekn. dr.
verkställande direktör

Ordförande för ledningsgruppen, direktionen och finansieringsledningsgruppen 2005–
Laatukeskus Excellence Finland, ledamot i förhandlingsdelegationen 2005–
Finlands Exportkredit Ab, styrelseordförande 2019–

Jussi Haarasilta (1973) jur. mag., EM
affärsverksamhetsdirektör, stora företag

Medlem i ledningsgruppen 2015–
Medlem i direktionen och finansieringsledningsgruppen 2015–
Finlands Exportkredit Ab, styrelseledamot 2016–
Finnfund, styrelseledamot 2019–

Juuso Heinilä (1978), DI, EM
affärsverksamhetsdirektör, SMF-företag

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 1.9.2018

Ulla Hagman (1969), EM
ekonomidirektör, finans och treasury

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 1.9.2007
Företagsanalys rf:s styrelseledamot 2004–
Företagsanalys rf, ordförande för arbetsgruppen Yritystutkijan auktorisointi 2004–
Suomen Vientiluotto Oy, styrelseledamot 2010-

Risto Huopaniemi (1975), JK
förvaltningsdirektör, juridiska ärenden och administration

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 15.12.2009
Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry, styrelseledamot, 2010–

Tapio Jordan (1967), EM, AFK
Group Chief Credit Officer

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 5.4.2019

Minna Kaarto (1980), DI
Utväcklingsdirektör, (CDO, Chief Digitalisation Officer)

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 1.6.2019

Tina Schumacher (1967), EM, CEFA
direktör, riskkontrol

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 20.11.2019

Tarja Svartström (1971), AFM
kommunikationsdirektör, kommunikation och HR

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 9.5.2011

Direktionen

Direktionen behandlar frågor som har en väsentlig inverka på personalen på Finnvera. Till direktionen hör förutom ledningsgruppens medlemmar även Östra-Finlands regiondirektör och personalföreningarnas representanter.

Mikko Vänttinen (1964), student-merkonom, eMBA
regiondirektör, Östra Finland

Medlem i direktionen fr.o.m. 1.1.2018

Heikki Lähdesmäki (1961), EM
finansieringschef

Medlem i direktionen 2006–
Finnveran Akavalaiset ry

Ilse Salonen (1959), merkonom
sakkunnig

Medlem i direktionen 2019–
Finnveran Toimihenkilöt ry

Mika Johansson (1981), FM
finansieringschef

Medlem i direktionen 2019–
Erityisrahoituksen Ammattilaiset ERA Pro ry

Regionorganisation

Södra Finland
Helsingfors, Villmanstrand, Kotka

Regiondirektör Anna Karppinen
Regionchef Janne Koivuniemi
Regionchef Matti Reijonen

Västra Finland
Björneborg, Åbo, Vasa

Regiondirektör Seija Pelkonen
Regionchef Päivi Kinnunen
Regionchef Pia Kiuru

Östra Finland
Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, S:t Michel

Regiondirektör Mikko Vänttinen
Regionchef Hannu Puhakka

Central Finland
Lahtis, Seinäjoki, Tammerfors

Regiondirektör Juha Ketola
Regionchef Kari Hytönen
Regionchef Heli Liinanki

Norra Finland
Kajana, Uleåborg, Rovaniemi

Regiondirektör Pasi Vartiainen
Regionchef Risto Koskiniemi
Regionchef Kari Tuominen