Sök i finnvera.fi

Introduktion

Tillbaka

Finnvera i korthet

Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker. Vi stärker verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för de finländska företagen genom lån, borgen och exportgarantier. Finnvera delar finansieringsriskerna med andra finansiärer.

Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA).

Finska exportföretag kan erhålla garantier mot politiska och kommersiella risker förknippade med exportverksamhet. Politiska risker avser ekonomiska och politiska risker i de länder där företagets kunder finns. Kommersiella risker hänför sig till köparen eller banken som finansierar köpet.

Finska statens ägar- och näringspolitiska mål styr Finnveras verksamhet. Målsättningen är att öka nyetableringen av företag, ordna finansiering till små och medelstora företag i förändring och främja företagens tillväxt, internationalisering och export. Verksamheten förutsätts vara självbärande.

Nyckeltal

Status
31.12.2019
Kunder
24 500
Personal
364

Ansvarsstock

SMF- och midcap-företag
2,3 md €
Stora företag
25,2 md €

Siffrorna gäller Finnverakoncernen.

Finnveras långfristiga kapitalanskaffning genomförs huvudsakligen genom att emittera masskuldebrevslån på kapitalmarknaden. Finnvera skaffar långfristig finansiering i huvudsak genom att emittera skuldebrev inom ramen för Euro Medium Term Note-låneprogrammet som finska staten gått i borgen för.
Mer information finns på våra investerarsidor.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information