Sök i finnvera.fi

Introduktion

Tillbaka

Finnvera i korthet

Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker. Vi stärker verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för de finländska företagen genom lån, borgen och exportgarantier. Finnvera delar finansieringsriskerna med andra finansiärer.

Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA).

Finska exportföretag kan erhålla garantier mot politiska och kommersiella risker förknippade med exportverksamhet. Politiska risker avser ekonomiska och politiska risker i de länder där företagets kunder finns. Kommersiella risker hänför sig till köparen eller banken som finansierar köpet.

Finska statens ägar- och näringspolitiska mål styr Finnveras verksamhet. Målsättningen är att öka nyetableringen av företag, ordna finansiering till små och medelstora företag i förändring och främja företagens tillväxt, internationalisering och export. Verksamheten förutsätts vara självbärande.

Nyckeltal

Status
31.12.2017
Kunder
27 300
Personal
371

Ansvarsstock

SMF-finansiering
2,5 md €
Exportfinansiering
22,2 md €

Siffrorna gäller moderbolaget Finnvera Abp.

Bolaget vänder sig till den internationella finansmarknaden för att skaffa det kapital som behövs för finansiering av exportkrediter och den inhemska verksamheten. Enligt Finnveralagen kan Finnvera erhålla statliga garantier för enskilda lån och låneprogram i sin kapitalanskaffning. Bolaget har tillgång till ett statsgaranterat EMTN-låneprogram på 6 miljarder euro med följande kreditbetyg:

  • Moody’s: Aa1
  • Standard & Poor’s: AA+

Finnveras skuldebrev som emitterats inom ramen för låneprogrammet per 31.12.2017:

  • EUR 4.250.000.000
  • USD 2.000.000.000
  • SEK 5.500.000.000

Dessutom hade Finnvera Abp i slutet av 2017 andra långfristig skuld 187,6 euro och kapitallån beviljade av staten 20,03 miljoner euro.

Eftersom staten är med om att täcka Finnveras kredit- och borgensförluster kan bolaget ta större risker i sin utlåningsverksamhet än bankerna i allmänhet.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )

Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )

Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )

Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors

Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio

All kontakt information