Sök i finnvera.fi

Administration

Tillbaka

Administration

Förvaltningen av Finnvera och dess dotterbolag sköts i enlighet med aktiebolagslagen och bestämmelser i speciallagar som gäller bolag. Förutom gällande lagstiftning och bolagsordning följer Finnvera Finansinspektionens rekommendationer samt förvaltningskoden för finländska börsnoterade företag tillämpliga delar.

Ägarskap och ägarpolicy

Finska staten äger hela Finnvera Abp:s aktiestock.

Lagstiftningen gällande Finnvera definierar de uppgifter med vilka Finnvera påverkar utvecklingen av företagsverksamhet och sysselsättning i Finland.

Arbets- och näringsministeriets närings- och innovationsavdelning ansvarar för Finnveras ägar- och näringspolitiska styrning. Arbets- och näringsministeriet styr och övervakar Finnveras verksamhet och ställer upp mål för Finnvera för en fyraårsperiod. Då målen fastställs har finska statens regeringsprogram, ministeriets koncernstrategi, de eftersträvade riktlinjerna som gäller ministeriets förvaltningsområde samt målen för EU-programmen beaktats. Utgående från de uppställda målen bedöms hur Finnvera har lyckats bl.a. med att främja företagsverksamhet, sysselsättning, företagens tillväxt och internationalisering samt export. De ägarpolitiska målen gäller effektiviteten och soliditeten i bolagets verksamhet. Effektiviteten utvärderas huvudsakligen utifrån kostnadseffektivitetsförhållandet. Bolagets soliditet ska vara tillräcklig för att säkerställa bolagets risktäckningskapacitet och hålla kapitalanskaffningskostnaderna på en så rimlig nivå som möjligt.

God förvaltningssed

Finnvera iakttar god förvaltningssed och vårt mål är en transparent verksamhet på alla nivåer i organisationen.

Finnveras styrelse har godkänt de viktigaste policyerna, riktlinjerna, principerna och anvisningarna som styr bolagets operativa verksamhet.

Finnveras verksamhet styrs av de affärsprinciper –  Code of Conduct – som styrelsen fastställt. De består av både etiska principer och juridiska regler, vilka vi följer i vår verksamhet och som vi har förbundit oss till.

Code of conduct preciseras av Finnveras etiska anvisningar, som består av principer för god verksamhet, direktiv för säkerställande av opartiskhet i beslutsfattande och beredning, anvisningar för sekretess och informationsutbyte samt av insideranvisningar. Code of conduct och de etiska anvisningarna gäller både Finnveras tjänstemän och medlemmarna i bolagets förvaltningsorgan.

Bolagsstämman

Bolagsstämman kan fatta beslut i de ärenden som lagar och bolagsordningen fastställt för bolagsstämman. Bolagsstämman väljer ledamöterna, ordföranden och vice ordföranden i både förvaltningsrådet och styrelsen samt revisorer.

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av juni månad.

 

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet övervakar bolagets förvaltning. Det avger ett bokslutsutlåtande och ett utlåtande om revisionsberättelsen till ordinarie bolagsstämman samt ger anvisningar i ärenden som gäller omfattande inskränkning eller utvidgning av bolagets verksamhet eller väsentliga organisationsförändringar. Förvaltningsrådet ger dessutom styrelsen anvisningar i vittgående och principiellt viktiga frågor. Förvaltningsrådet består av minst åtta och högst arton medlemmar. Medlemmarna i förvaltningsrådet väljs på bolagsstämman för ett år åt gången.

År 2018 hade förvaltningsrådet 18 ledamöter och det sammanträdde 7 (7) gånger. Närvaroprocenten vid förvaltningsrådets sammanträden var i genomsnitt 92 (87).

Medlemmar i förvaltningsrådet

 

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt ordnad, godkänner bolagets strategi och årsplaner, halvårsrapporter och årsbokslut samt principerna för riskhantering. Styrelsen främjar bolagets utveckling och säkerställer att verksamheten följer lagen och uppfyller de mål som ägaren har ställt. Styrelsen kan även fatta enskilda betydande finansieringsbeslut.

Styrelsen styr och övervakar bolagets operativa ledning samt utnämner och avsätter verkställande direktören samt övriga personer som hör till högsta ledningen. Styrelsen har inom sig tillsatt ett revisionsutskott och ett belöningsutskott som bistår styrelsen i skötseln av de uppgifter som åligger styrelsen.

Bolagets styrelse består av minst sex och högst nio ledamöter. Till styrelseledamöter väljs en kandidat som utsetts av arbets- och näringsministeriet och en som utsetts av finansministeriet. Styrelseledamöterna väljs för ett år åt gången.

År 2018 hade styrelsen 7 ledamöter, av vilka fyra var kvinnor och tre män. Styrelsen sammanträdde 16 (19) gånger. Närvaroprocent på styrelsemötena var i genomsnitt 95 (92).

Styrelseledamöter

 

Bolagets förvaltning

Verkställande direktören ansvarar för bolagets operativa förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och uppdrag. I de uppgifter som stadgas aktiebolagslagen har verkställande direktören hjälp av en ledningsgrupp och en direktion.

Arvoden

Vid belöningen av Finnveras förvaltningsorgan och ledning tillämpas de anvisningar för belöning som statsrådet har gett för ägarstyrning. Förvaltningsorganens arvoden fastställs av bolagsstämman.

Bolagets styrelse fattar beslut om belöning av verkställande direktören och ledningsgruppen på framställning av belöningsutskottet. Ledningsgruppens resultatbonussystem stöder uppfyllandet av bolagets strategiska mål och andra mål.

Syftet med bolagets incitamentbonussystem för personalen är att belöna för utomordentliga prestationer.

Förvaltningsrådets arvoden

 • Förvaltningsrådets medlemmar mötesnärvaro och arvoden 2018

  Ordinarie bolagsstämman fattade 16.3.2018 beslut om följande arvoden för förvaltningsrådet.

  • mötesarvode till ordföranden 800 e
  • mötesarvode till vice ordföranden 600 e
  • mötesarvode till medlemmar 500 e

  Förvaltningsrådets medlemmar hade en mötesnärvaro på 87 procent.

  Medlem

  Medlemskap 2018

  Närvaro pä möten

  Mötesarvoden

  ordförande Antti Rantakangas

  1.1.–31.12.

  7/7

  5 600

  vice ordförande Krista Kiuru

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 600

  Pia Björkbacka

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Eeva-Johanna Eloranta

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Lasse Hautala

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Laura Huhtasaari

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 000

  Timo Kalli

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 000

  Pia Kauma

  16.3.–31.12.

  5/5

  2 500

  Leila Kurki

  1.1.–31.12.

  5/7

  2 500

  Anne Louhelainen

  16.3.–31.12.

  5/5

  2 500

  Kari Luoto

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 000

  Veli-Matti Mattila

  1.1.–31.12

  7/7

  3 500

  Ville Niinistö

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 000

  Carita Orlando

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Olli Rantanen

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Timo Saranpää

  16.3.–31.12.

  5/5

  2 500

  Eero Suutari

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 000

  Tommi Toivola

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 000

   

   

   

   

  Medlemmar till 16.3.2018

   

   

  Kari Kulmala

  1.1.–16.3.

  2/2

  1 000

  Christel Tjeder

  1.1.–16.3.

  2/2

  1 00

  Sofia Vikman

  1.1.–16.3.

  1/2

  1 500

   

 • Förvaltningsrådets medlemmar mötesärvaro och arvoden 2017

  Ordinarie bolagsstämman fattade 7.4.2017 beslut om följande arvoden för förvaltningsrådet.

  • mötesarvode till ordföranden 800 e
  • mötesarvode till vice ordföranden 600 e
  • mötesarvode till medlemmar 500 e

  Förvaltningsrådets medlemmar hade en mötesnärvaro på 87 procent.

  Medlem

  Medlemskap 2017

  Närvaro pä möten

  Mötesarvoden

  ordförande Antti Rantakangas

  1.1.–31.12.

  7/7

  5 600

  vice ordförande Krista Kiuru

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 600

  Pia Björkbacka

  7.4.–31.12.

  3/4

  1 500

  Eeva-Johanna Eloranta

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 000

  Lasse Hautala

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Laura Huhtasaari

  1.1.–31.12.

  5/7

  2 500

  Timo Kalli

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Kari Kulmala

  1.1.–31.12.

  4/7

  2 000

  Leila Kurki

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Kari Luoto

  1.1.–31.12.

  5/7

  2 500

  Veli-Matti Mattila

  1.1.–31.12

  7/7

  3 500

  Ville Niinistö

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Carita Orlando

  1.1.–31.12.

  4/7

  2 000

  Olli Rantanen

  7.4.–31.12.

  4/4

  2 000

  Eero Suutari

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Tommi Toivola

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Christel Tjeder

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 000

  Sofia Vikman

  1.1.–31.12.

  5/7

  2 500

  Medlemmar till 7.4.2017

  Mika Harjunen

  1.1.–7.4.

  3/3

  1 500

  Olli Koski

  1.1.–7.4.

  3/3

  1 500

 • Förvaltningsrådets medlemmar mötesärvaro och arvoden 2016

  Ordinarie bolagsstämman fattade 23.3.2016 beslut om följande arvoden för förvaltningsrådet.

  • mötesarvode till ordföranden 800 e
  • mötesarvode till vice ordföranden 600 e
  • mötesarvode till medlemmar 500 e

  Förvaltningsrådets medlemmar hade en mötesnärvaro på 83 procent.

  Medlem

  Medlemskap 2016

  Närvaro pä möten

  Mötesarvoden

  ordförande Antti Rantakangas

  1.1.–31.12.

  6/6

  3 900

  vice ordförande Krista Kiuru

  23.3.–31.12.

  4/4

  1 800

  Eeva-Johanna Eloranta

  1.1.–31.12.

  5/6

  2 500

  Mika Harjunen

  1.1.–31.12

  6/6

  3 000

  Lasse Hautala

  1.1.–31.12.

  6/6

  3 000

  Laura Huhtasaari

  23.3.–31.12.

  4/4

  1 500

  Timo Kalli

  23.3.–31.12.

  4/4

  1 500

  Olli Koski

  1.1.–31.12.

  4/6

  2 000

  Kari Kulmala

  23.3.–31.12.

  4/4

  1 500

  Leila Kurki

  1.1.–31.12.

  5/6

  2 500

  Kari Luoto

  23.3.–31.12.

  3/4

  1 000

  Veli-Matti Mattila

  1.1.–31.12

  5/6

  2 500

  Ville Niinistö

  23.3.–31.12.

  2/4

  500

  Carita Orlando

  23.3.–31.12.

  2/4

  1 000

  Eero Suutari

  23.3.–31.12.

  3/4

  1 000

  Tommi Toivola

  1.1.–31.12.

  4/6

  2 500

  Christel Tjeder

  23.3.–31.12.

  3/4

  1 200

  Sofia Vikman

  1.1.–31.12.

  5/6

  2 000

  Medlemmar till 23.3.2016

  Lauri Heikkilä

  1.1.–23.3.

  2/2

  1 800

  Paula Aikio-Tallgren

  1.1.–23.3.

  1/2

  1 500

  Esko Kurvinen

  1.1.–23.3.

  2/2

  1 500

  Ann-Louise Laaksonen

  1.1.–23.3.

  2/2

  1 500

  Anna Lavikkala

  1.1.–23.3.

  1/2

  0 500

  Lea Mäkipää

  1.1.–23.3.

  2/2

  1 500

  Hanna Sarkkinen

  1.1.–23.3.

  2/2

  1 500

  Osmo Soininvaara

  1.1.–23.3.

  1/2

  1 000

 • Förvaltningsrådets medlemmar mötesärvaro och arvoden 2015

  Ordinarie bolagsstämman fattade 9.4.2015 beslut om följande arvoden för förvaltningsrådet.

  • mötesarvode till ordföranden 800 e
  • mötesarvode till vice ordföranden 600 e
  • mötesarvode till medlemmar 500 e

  Förvaltningsrådets medlemmar hade en mötesnärvaro på 87 procent.

  Medlem

  Medlemskap 2015

  Närvaro pä möten

  Mötesarvoden

  ordförande Johannes Koskinen

  1.1.–1.9.

  5/5

  4 800

  vice ordförande Lauri Heikkilä

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 900

  Paula Aikio-Tallgren

  1.1.–31.12.

  7/8

  3 000

  Eeva-Johanna Eloranta

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Mika Harjunen

  9.4.–31.12

  5/5

  2 000

  Lasse Hautala

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Olli Koski

  1.1.–31.12.

  7/8

  3 500

  Leila Kurki

  1.1.–31.12.

  7/8

  3 500

  Esko Kurvinen

  1.1.–31.12.

  7/8

  3 500

  Ann-Louise Laaksonen

  9.4.–31.12.

  5/5

  2 000

  Anna Lavikkala

  1.1.–31.12

  3/8

  2 000

  Veli-Matti Mattila

  9.4.–31.12

  5/5

  2 000

  Lea Mäkipää

  1.1.–31.12.

  5/8

  2 500

  Antti Rantakangas

  1.1.–31.12.

  7/8

  3 500

  Hanna Sarkkinen

  9.4.–31.12.

  3/5

  1 000

  Osmo Soininvaara

  1.1.–31.12

  6/8

  3 000

  Tommi Toivola

  9.4.–31.12.

  4/5

  1 500

  Sofia Vikman

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Medlemmar till 9.4.2015

  Kaija Erjanti

  1.1.–9.4.

  3/3

  2 000

  Helena Hakkarainen

  1.1.–9.4.

  3/3

  2 000

  Jari Myllykoski

  1.1.–9.4.

  3/3

  2 000

  Timo Saranpää

  1.1.–9.4.

  2/3

  1 500

  Antti Zitting

  1.1.–9.4.

  3/3

  2 000

  64 200

 • Förvaltningsrådets medlemmar mötesnärvaro och arvoden 2014

  Ordinarie bolagsstämman fattade 16.4.2014 beslut om följande arvoden för förvaltningsrådet:

  • mötesarvode till ordföranden 800 €
  • mötesarvode till vice ordföranden 600 €
  • mötesarvode till medlemmar 500 €

  Förvaltningsrådets möten 2014

  Förvaltningsrådets medlemmar hade en mötesnärvaro på 91 procent.

  Medlem

  Medlemskap 
  2014

  Närvaro på möten*

  Mötesarvoden

  ordförande Johannes Koskinen

  1.1.–31.12.

  8/8

  6 400

  vice ordförande Lauri Heikkilä

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 700

  Paula Aikio-Tallgren

  1.1.–31.12.

  6/8

  3 000

  Eeva-Johanna Eloranta

  1.1.–31.12

  2/3

  1 000

  Kaija Erjanti

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Helena Hakkarainen

  26.4.–31.12.

  8/8

  4 000

  Lasse Hautala

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Olli Koski

  1.1.–31.12.

  5/5

  2 000

  Miiapetra Kumpula-Natri

  1.1.–31.12.

  4/4

  2 500

  Leila Kurki

  1.1.–31.12.

  7/8

  3 500

  Esko Kurvinen

  26.4.–31.12.

  7/5

  3 000

  Anna Lavikkala

  1.1.–31.12.

  6/8

  3 000

  Jari Myllykoski

  26.4.–31.12.

  6/5

  3 000

  Lea Mäkipää

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Antti Rantakangas

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Timo Saranpää

  1.1.–31.12.

  4/5

  1 500

  Osmo Soininvaara

  1.1.–31.12.

  6/8

  3 000

  Sofia Vikman

  26.4.–31.12.

  7/8

  3 500

  Antti Zitting

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Medlemmar till 16.4.2014

   

   

   

  Kasper Launis

  1.1.–26.4.

  3/3

  2 000

  Timo Vallittu

  1.1.–26.4.

  3/3

  1 500

 • Förvaltningsrådets medlemmar mötesnärvaro och arvoden 2013

  Ordinarie bolagsstämman fattade 26.4.2013 beslut om följande arvoden för förvaltningsrådet:

  • mötesarvode till ordföranden 800 €
  • mötesarvode till vice ordföranden 600 €
  • mötesarvode till medlemmar 500 €

  Förvaltningsrådets möten 2013

  Förvaltningsrådets medlemmar hade en mötesnärvaro på 84 procent.

  Medlem

  Medlemskap 2013

  Närvaro på möten*

  Mötesarvoden

  ordförande Johannes Koskinen

  1.1.–31.12.

  8/8

  6 400

  vice ordförande Lauri Heikkilä

  1.1.–31.12.

  7/8

  4 200

  Paula Aikio-Tallgren

  1.1.–31.12.

  6/8

  3 000

  Kaija Erjanti

  1.1.–31.12

  8/8

  4 000

  Lasse Hautala

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Helena Hakkarainen

  26.4.–31.12.

  5/5

  2 000

  Miapetra Kumpula-Natri

  1.1.–31.12.

  7/8

  3 500

  Leila Kurki

  1.1.–31.12.

  5/8

  2 500

  Esko Kurvinen

  1.1.–31.12.

  6/8

  3 000

  Kasperi Launis

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Anna Lavikka

  26.4.–31.12.

  4/5

  1 500

  Jari Myllykoski

  1.1.–31.12.

  4/8

  1 500

  Lea Mäkipää

  26.4.–31.12.

  5/5

  2 000

  Antti Rantakangas

  1.1.–31.12.

  7/8

  3 500

  Osmo Soininvaara

  1.1.–31.12.

  6/8

  2 500

  Timo Vallittu

  1.1.–31.12.

  5/8

  3 000

  Sofia Vikman

  1.1.–31.12.

  6/8

  3 000

  Antti Zitting

  26.4.–31.12.

  5/5

  2 000

  Medlemmar till 26.4.2013

   

   

   

  Liisa Mariapori

  1.1.–26.4.

  3/3

  2 000

  Tapio Mäkeläinen

  1.1.–26.4.

  3/3

  1 500

  Hannele Pohjola

  1.1.–26.4.

  2/3

  1 500

  Olli Rantanen

  1.1.–26.4.

  3/3

  2 000

  * Tre av årets åtta möten hölls före bolagsstämman 26.4.2013

 • Förvaltningsrådets medlemmar mötesnärvaro och arvoden 2012

  Ordinarie bolagsstämman fattade 30.3.2012 beslut om följande arvoden för förvaltningsrådet:

  • mötesarvode till ordföranden 800 €
  • mötesarvode till vice ordföranden 600 €
  • mötesarvode till medlemmar 500 €

  Förvaltningsrådets arvoden enligt bolagsstämmans beslut 8.4.2011, vilka gällde fram till 30.3.2012:

  • månadsarvode till ordföranden 1 000 €
  • månadsarvode till vice ordföranden 600 €
  • månadsarvode till medlemmar 500 €
  • mötesarvode till de ovan nämnda 200 €

  Förvaltningsrådets möten 2012

  Förvaltningsrådets medlemmar hade en mötesnärvaro på 79 procent.

  Medlem

  Medlemskap 2012

  Närvaro pä möten*

  ordförande Johannes Koskinen

  1.1.–31.12.

  8/8

  vice ordförande Lauri Heikkilä

  30.3.–31.12.

  6/6

  Paula Aikio-Tallgren

  30.3.–31.12.

  5/6

  Kaija Erjanti

  1.1.–31.12

  8/8

  Lasse Hautala

  1.1.–31.12.

  8/8

  Miapetra Kumpula-Natri

  30.3.–31.12.

  4/6

  Leila Kurki

  1.1.–31.12.

  5/8

  Esko Kurvinen

  30.3.–31.12.

  6/6

  Kasperi Launis

  30.3.–31.12.

  6/6

  Liisa Mariapori

  30.3.–31.12.

  6/6

  Jari Myllykoski

  1.1.–31.12.

  5/8

  Tapio Mäkeläinen

  1.1.–31.12.

  3/8

  Hannele Pohjola

  1.1.–31.12.

  7/8

  Antti Rantakangas

  30.3.–31.12.

  5/6

  Olli Rantanen

  1.1.–31.12.

  8/8

  Osmo Soininvaara

  30.3.–31.12.

  3/6

  Timo Vallittu

  1.1.–31.12.

  6/8

  Sofia Vikman

  30.3.–31.12.

  5/6

  Medlemmar till 30.3.2012

   

   

  Maria Bäck

  1.1.–29.3.

  2/2

  Sinikka Hurskainen

  1.1.–29.3.

  2/2

  I vice ordförande Kyösti Karjula

  1.1.–29.3.

  2/2

  Timo Leppänen

  1.1.–29.3.

  1/2

  II vice ordförande Reijo Paajanen

  1.1.–29.3.

  1/2

  Petri Pihlajaniemi

  1.1.–29.3.

  1/2

  Tuomo Puumala

  1.1.–29.3.

  1/2

  * Två av årets åtta möten hölls före bolagsstämman 30.3.2012

  Arvoden till förvaltningsrådets medlemmar 2012

  Medlem

  Månadsarvoden*

  Mötesarvoden

  Totalt

  ordförande Johannes Koskinen

  2 400

  4 800

  7 200

  vice ordförande Lauri Heikkilä

   

  3 600

  3 600

  Paula Aikio-Tallgren

   

  2 500

  2 500

  Kaija Erjanti

  1 400

  3 000

  4 400

  Lasse Hautala

  1 400

  3 000

  4 400

  Miapetra Kumpula-Natri

   

  2 000

  2 000

  Leila Kurki

  1 400

  1 500

  2 900

  Esko Kurvinen

   

  3 000

  3 000

  Kasperi Launis

   

  3 000

  3 000

  Liisa Mariapori

   

  3 000

  3 000

  Jari Myllykoski

  1 400

  1 500

  2 900

  Tapio Mäkeläinen

  1 400

  500

  1 900

  Hannele Pohjola

  1 000

  2 900

  3 900

  Antti Rantakangas

   

  2 000

  2 000

  Olli Rantanen

  1 000

  3 400

  4 400

  Osmo Soininvaara

   

  1 500

  1 500

  Timo Vallittu

  1 400

  3 000

  4 400

  Sofia Vikman

   

  2 500

  2 500

  Medelammar till 30.3.2012

   

   

   

  Maria Bäck

  1 000

  400

  1 400

  Sinikka Hurskainen

  1 000

  400

  1 400

  I vice ordförande Kyösti Karjula

  1 000

  400

  1 400

  Timo Leppänen

  500

  200

  700

  II vice ordförande Reijo Paajanen

  500

  200

  700

  Petri Pihlajaniemi

  500

  200

  700

  Tuomo Puumala

  500

  200

  700

  *Månadsarvoden som tillämpades före bolagsstämman 30.3.2012

Styrelsens arvoden

 • Styrelsemedlemmarna mötesnärarvaro och arvoden 2018

  Ordinarie bolagsstämman fattade 16.3.2018 beslut om följande arvoden för styrelsen

  • månadsarvode till ordföranden 1 500 e
  • månadsarvode till vice ordföranden 850 e
  • månadsarvode till utskottsordföranden 850 e
  • månadsarvode till ordinarie medlemmar 700 e
  • mötesarvode för styrelsens och dess utskotts möten 500 e

  De ordinarie styrelsemedlemmarna hade en mötesnärvaro på 95 procent.

  Medlem

  Medlemskap 2018

  Medlemskap i utskott

  Styrelse

  Utskott

  ordförande Pentti Hakkarainen

  1.1.–31.12.

  kompensationskommitté

  16/16

  5/5

  I vice ordförande Tomi Lounema

  15.6.–31.12.

  kompensationskommitté

  8/8

  1/1

  II vice ordförande Terhi Järvikare

  1.1.–31.12.

  revisionsutskott

  14/16

  5/5

  Kirsi Komi

  1.1.–31.12

  revisionsutskott

  15/16

  5/5

  Ritva Laukkanen

  7.4.–31.12.

  kompensationskommitté

  16/16

  5/5

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  1.1.–31.12.

  revisionsutskott

  14/16

  5/5

  Antti Zitting

  1.1.–31.12.

  revisionsutskott

  15/16

  4/5

   

   

   

   

   

  Medlemmar till 31.5.2018

   

   

   

   

  I vice ordförande Pekka Timonen

  1.1.–31.5.

  kompensationskommitté

  8/8

  4/4

  Arvoden till styrelsemedlemmarna 2018

  Medlem

  Månadsarvoden totalt

  Arvoden för styrelsemöten

  Arvoden för utskottsmöten

  Total

  ordförande Pentti Hakkarainen

  18 000

  8 000

  2 500

  28 500

  I vice ordförande Tomi Lounema

  5 100

  4 000

  500

  9 600

  II vice ordförande Terhi Järvikare

  10 200

  7 000

  2 500

  19 700

  Kirsi Komi

  10 200

  7 500

  2 500

  20 200

  Ritva Laukkanen

  8 400

  8 000

  2 500

  18 900

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  8 400

  7 000

  2 500

  17 900

  Antti Zitting

  8 400

  7 500

  2 000

  17 900

   

   

   

   

   

  Medlemmar till 31.5.2018

   

   

   

   

  I vice ordförande Pekka Timonen

  4 250

  4 000

  2 000

  10 250

  TOTAL

  72 950

  53 000

  17 000

  142 950

 • Styrelsemedlemmarna mötesnärarvaro och arvoden 2017

  Ordinarie bolagsstämman fattade 7.4.2017 beslut om följande arvoden för styrelsen

  • månadsarvode till ordföranden 1 500 e
  • månadsarvode till vice ordföranden 850 e
  • månadsarvode till utskottsordföranden 850 e
  • månadsarvode till ordinarie medlemmar 700 e
  • mötesarvode för styrelsens och dess utskotts möten 500 e

  De ordinarie styrelsemedlemmarna hade en mötesnärvaro på 92 procent.

  Medlem

  Medlemskap 2016

  Medlemskap i utskott

  Styrelse

  Utskott

  ordförande Pentti Hakkarainen

  7.4.–31.12.

  kompensationskommitté

  13/13

  3/3

  I vice ordförande Pekka Timonen

  1.1.–31.12.

  kompensationskommitté

  19/19

  2/2

  II vice ordförande Terhi Järvikare

  7.4.–31.12.

  revisionsutskott

  13/13

  2/3

  Kirsi Komi

  1.1.–31.12

  revisionsutskott

  18/19

  4/4

  Ritva Laukkanen

  7.4.–31.12.

  kompensationskommitté

  11/13

  3/3

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  1.1.–31.12.

  revisionsutskott

  19/19

  4/4

  Antti Zitting

  1.1.–31.12.

  revisionsutskott

  15/19

  4/4

  Medlemmar till 7.4.2017

  ordförande Markku Pohjola

  1.1.–7.4.

  kompensationskommitté

  5/6

  2/2

  II vice ordförande Marianna Uotinen

  1.1.–7.4.

  revisionsutskott

  6/6

  1/1

  Harri Sailas

  1.1.–7.4.

  kompensationskommitté

  3/6

  2/2

  Arvoden till styrelsemedlemmarna 2017

  Medlem

  Månadsarvoden totalt

  Arvoden för styrelsemöten

  Arvoden för utskottsmöten

  Total

  ordförande Pentti Hakkarainen

  13 500

  6 500

  1 500

  21 500

  ordförande Markku Pohjola

  4 500

  2 500

  1 000

  8 000

  I vice ordförande Pekka Timonen

  10 200

  9 500

  2 500

  22 200

  II vice ordförande Terhi Järvikare

  7 650

  6 500

  1 000

  15 150

  II vice ordförande Marianna Uotinen

  2 550

  3 000

  500

  6 050

  Kirsi Komi

  10 200

  9 000

  2 000

  21 200

  Ritva Laukkanen

  6 300

  5 500

  1 500

  13 300

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  8 400

  9 500

  2 000

  19 900

  Harri Sailas

  2 100

  1 500

  1 000

  4 600

  Antti Zitting

  8 400

  7 500

  2 000

  17 900

  TOTAL

  73 800

  61 000

  15 000

  149 800

 • Styrelsemedlemmarna mötesnärarvaro och arvoden 2016

  Ordinarie bolagsstämman fattade 23.3.2016 beslut om följande arvoden för styrelsen

  • månadsarvode till ordföranden 1 500 e
  • månadsarvode till vice ordföranden 850 e
  • månadsarvode till utskottsordföranden 850 e
  • månadsarvode till ordinarie medlemmar 700 e
  • mötesarvode för styrelsens och dess utskotts möten 500 e

  De ordinarie styrelsemedlemmarna hade en mötesnärvaro på 95 procent.

  Medlem

  Medlemskap 2016

  Medlemskap i utskott

  Styrelse

  Utskott

  ordförande Markku Pohjola

  1.1.–31.12.

  kompensationskommitté

  15/15

  2/2

  I vice ordförande Pekka Timonen

  1.1.–31.12.

  kompensationskommitté

  14/15

  2/2

  II vice ordförande Marianna Uotinen

  1.1.–31.12.

  revisionsutskott

  13/15

  5/5

  Kirsi Komi

  1.1.–31.12

  revisionsutskott

  14/15

  5/5

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  1.1.–31.12.

  revisionsutskott

  14/15

  5/5

  Harri Sailas

  1.1.–31.12.

  kompensationskommitté

  15/15

  2/2

  Antti Zitting

  1.1.–31.12.

  revisionsutskott

  15/15

  5/5

  Arvoden till styrelsemedlemmarna 2016

  Medlem

  Månadsarvoden totalt

  Arvoden för styrelsemöten

  Arvoden för utskottsmöten

  Total

  ordförande Markku Pohjola

  18 000

  7 500

  500

  26 000

  I vice ordförande Pekka Timonen

  10 200

  7 000

  500

  17 700

  II vice ordförande Marianna Uotinen

  10 200

  6 500

  2 500

  19 200

  Kirsi Komi

  10 200

  7 000

  2 500

  19 700

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  8 400

  7 000

  2 500

  17 900

  Harri Sailas

  8 400

  7 500

  500

  16 400

  Antti Zitting

  8 400

  7 500

  2 500

  18 400

  TOTAL

  73 800

  50 000

  11 500

  135 300

 • Styrelsemedlemmarna mötesnärarvaro och arvoden 2015

  Ordinarie bolagsstämman fattade 9.4.2015 beslut om följande arvoden för styrelsen

  • månadsarvode till ordföranden 1 500 e
  • månadsarvode till vice ordföranden 850 e
  • månadsarvode till utskottsordföranden 850 e
  • månadsarvode till ordinarie medlemmar 700 e
  • mötesarvode för styrelsens och dess utskotts möten 500 e

  De ordinarie styrelsemedlemmarna hade en mötesnärvaro på 95 procent.

  Medlem

  Medlemskap 2015

  Medlemskap i utskott

  Styrelse

  Utskott

  ordförande Markku Pohjola

  1.1.–31.12.

  remuneration committee

  16/16

  5/5

  I vice ordförande Pekka Timonen

  1.1.–31.12.

  remuneration committee

  16/16

  5/5

  II vice ordförande Marianna Uotinen

  1.1.–31.12.

  inspection committee

  16/16

  4/4

  Kirsi Komi

  1.1.–31.12

  inspection committee

  15/16

  4/4

  Harri Sailas

  9.4.–31.12.

  remuneration committee

  11/12

  4/4

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  1.1.–31.12.

  inspection committee

  16/16

  4/4

  Antti Zitting

  9.4..–31.12.

  inspection committee

  10/12

  3/3

  Medlemmar till 9.4.2015

  Vesa Luhtanen

  1.1.–9.4.

  remuneration committee

  3/4

  1/1

  Risto Paaermaa

  1.1.–9.4.

  inspection committee

  4/4

  1/1

  Arvoden till styrelsemedlemmarna 2015

  Medlem

  Månadsarvoden totalt

  Arvoden för styrelsemöten

  Arvoden för utskottsmöten

  Total

  pj. Markku Pohjola

  18 000

  8 000

  3 500

  29 500

  I vpj. Pekka Timonen

  10 200

  8 000

  3 500

  21 700

  II vpj. Marianna Uotinen

  10 200

  7 500

  2 000

  19 700

  Kirsi Komi

  10 200

  7 500

  2 000

  19 700

  Vesa Luhtanen

  2 800

  2 000

  1 500

  6 300

  Risto Paaermaa

  2 800

  2 500

  500

  5 800

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  8 400

  8 000

  2 000

  18 400

  Harri Sailas

  5 600

  5 000

  2 000

  12 600

  Antti Zitting

  5 600

  4 500

  1 500

  11 600

  145 300

 • Styrelsemedlemmarna mötesnärvaro och arvoden 2014

  Ordinarie bolagsstämman fattade 16.4.2014 beslut om följande arvoden för styrelsen:

  • månadsarvode till ordföranden 1 500 €
  • månadsarvode till vice ordföranden 850 €
  • månadsarvode till utskottsordföranden 850 e
  • månadsarvode till ordinarie medlemmar 700 €
  • mötesarvode för styrelsens och dess utskotts möten 500 €

  Styrelsens möten 2014

  De ordinarie styrelsemedlemmarna hade en mötesnärvaro på 94 procent.

  Medlem

  Medlemskap i utskott

  Styrelse

  Utskott

  ordförande Markku Pohjola

  remuneration committee

  19/20

  6/6

  I vice ordförande Pekka Timonen

  remuneration committee

  20/20

  5/6

  II vice ordförande Marianne Uotinen

  inspection committee

  19/20

  3/4

  Kirsi Komi

  inspection committee

  20/20

  4/4

  Pekka Luhtanen

  remuneration committee

  15/20

  6/6

  Risto Paaermaa

  inspection committee

  20/20

  4/4

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  inspection committee

  19/20

  4/4

  Styrelsen hade totalt 20 möten 2014. Fyra av dem hölls före bolagsstämman 16.4.2014.

  Arvoden till styrelsemedlemmarna 2014

  Medlem

  Månadsarvoden totalt

  Arvoden för styrelsemöten

  Arvoden för utskottsmöten

  Total

  ordförande Markku Pohjola

  18 000

  10 000

  2 000

  30 000

  I vice ordförande Pekka Timonen

  10 200

  10 500

  1 500

  22 200

  II vice ordförande Marianne Uotinen

  10 200

  10 000

  1 500

  21 700

  Kirsi Komi

  9 600

  10 500

  2 000

  10 400

  Pekka Luhtanen

  8 400

  8 000

  2 000

  18 400

  Risto Paaermaa

  8 400

  10 500

  2 000

  20 900

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  8 400

  10 000

   2 000

  20 400

 • Styrelsemedlemmarna mötesnärvaro och arvoden 2013

  Ordinarie bolagsstämman fattade 26.4.2013 beslut om följande arvoden för styrelsen:

  • månadsarvode till ordföranden 1 500 €
  • månadsarvode till vice ordföranden 850 €
  • månadsarvode till ordinarie medlemmar 700 €
  • mötesarvode för styrelsens och dess utskotts möten 500 €

  Styrelsens möten 2013

  De ordinarie styrelsemedlemmarna hade en mötesnärvaro på 96 procent.

  Medlem

  Medlemskap i utskott

  Styrelse

  Utskott

  ordförande Markku Pohjola

  inspection committee + remuneration committee

  24/24

  6/6

  I vice ordförande Risto Paaermaa **)

  inspection committee

  10/10

  0/1

  Risto Paaermaa *)

  inspection committee

  14/14

  3/3

  II vice ordförande Kristina Sarjo **)

  remuneration committee

  10/10

  2/2

  I vice ordförande Pekka Timonen *)

  remuneration committee

  14/14

  3/3

  II vice ordförande Marianna Uotinen *)

  inspection committee

  14/14

  3/3

  Marjaana Aarnikka **)

   

  10/10

   

  Johanna Ala-Nikkola **)

   

  8/10

   

  Leila Helaakoski **)

   

  10/10

   

  Timo Kekkonen **)

  inspection committee

  10/10

  1/1

  Timo Lindholm **)

  remuneration committee

  9/10

  2/2

  Petri Vanhala **)

   

  9/10

   

  Kirsi Komi *)

  inspection committee

  12/14

  3/3

  Vesa Luhtanen *)

  remuneration committee

  11/14

  3/3

  Pirkko Rantanen-Kervinen *)

  inspection committee

  14/14

  3/3

  I suppleant Elise Pekkala **)

   

  1/10

   

  II suppleant Heikki Solttila **)

   

  0/10

   

  *) I styrelsen 26.4.-31.12.2013
  **) I styrelsen 1.1.-26.4.2013

  Styrelsen hade totalt 24 möten 2013. Fem av dem hölls före bolagsstämman 26.4.2013.

  Arvoden till styrelsemedlemmarna 2013

  Medlem

  Månadsarvoden totalt

  Arvoden för styrelsemöten

  Arvoden för utskottsmöten

  Total

  ordförande Markku Pohjola

  18 000

  12000

  3 000

  33 000

  I vice ordförande Risto Paaermaa **)

  3 400

  5000

  0

  8 400

  Risto Paaermaa *)

  5 600

  6500

  1 500

  13 600

  II vice ordförande Kristina Sarjo **)

  3 400

  6000

  1 000

  10 400

  I vice ordförande Pekka Timonen *)

  6 800

  6000

  1 500

  14 300

  II vice ordförande Marianna Uotinen *)

  6 800

  6000

  1 500

  14 300

  Marjaana Aarnikka **)

  2800

  5500

   

  8 300

  Johanna Ala-Nikkola **)

  2 800

  4500

   

  7 300

  Leila Helaakoski **)

  2 800

  5500

   

  8 300

  Timo Kekkonen **)

  2 800

  5500

  500

  8 800

  Timo Lindholm **)

  2 800

  5500

  1 000

  9 300

  Petri Vanhala **)

  2 800

  5000

   

  7 800

  Kirsi Komi *)

  5 600

  5000

  1 500

  12 100

  Vesa Luhtanen *)

  5 600

  4500

  1 500

  11 600

  Pirkko Rantanen-Kervinen *)

  5 600

  6000

  1 500

  13 100

  I suppleant Elise Pekkala **)

  1 600

  500

   

  2 100

  II suppleant Heikki Solttila **)

  1 600

  0

   

  1 600

  *) I styrelsen 26.4.-31.12.2013
  **) I styrelsen 1.1.-26.4.2013

 • Styrelsemedlemmarna mötesnärvaro och arvoden 2012

  Ordinarie bolagsstämman fattade 30.3.2012 beslut om följande arvoden för styrelsen:

  • månadsarvode till ordföranden 1 500 €
  • månadsarvode till vice ordföranden 850 €
  • månadsarvode till ordinarie medlemmar 700 €
  • mötesarvode för styrelsens och dess utskotts möten 500 €

  Styrelsens möten 2012

  De ordinarie styrelsemedlemmarna hade en mötesnärvaro på 91 procent.

  Medlem

  Medlemskap i utskott

  Styrelse

  Utskott

  ordförande Markku Pohjola *)

  revisionsutskott + kompensationskommitté

  10/10

  5/5

  I vice ordförande Risto Paaermaa *)

  revisionsutskott

  8/10

  3/3

  I vice ordförande Kristina Sarjo *)

  kompensationskommitté

  9/10

  2/2

  Marjaana Aarnikka

   

  13/15

   

  Johanna Ala-Nikkola *)

   

  9/10

   

  Leila Helaakoski *)

   

  9/10

   

  Timo Kekkonen

  revisionsutskott

  14/15

  4/4

  Timo Lindholm

  kompensationskommitté

  14/15

  2/2

  Petri Vanhala *)

   

  9/10

   

  II vice ordförande Esko Hamilo **)

   

  4/5

   

  Pirkko-Liisa Hyttinen **)

   

  5/5

   

  ordförande Kalle J. Korhonen **)

  revisionsutskott till 30.3.2012

  5/5

  1/1

  I vice ordförande Heikki Solttila **)

  revisionsutskott till 30.3.2012

  5/5

  1/1

  I suppleant Elise Pekkala

   

  8/15

   

  II suppleant Kristiina Sarjo**

   

  3/5

   

  II suppleant Heikki Solttila*

   

  4/10

   

  *) I styrelsen 30.3.-31.12.2012
  **) I styrelsen 1.1.-29.3.2012

  Styrelsen hade totalt 15 möten 2012. Fem av dem hölls före bolagsstämman 30.3.2012.

  Arvoden till styrelsemedlemmarna 2012

  Medlem

  Månadsarvoden totalt

  Arvoden för styrelsemöten

  Arvoden för utskottsmöten

  Totalt         

  ordförande Markku Pohjola *)

  13 500

  5 000

  2 500

  21 000

  I vice ordförande Risto Paaermaa *)

  7 650

  4 000

  1 500

  13 150

  I vice ordförande Kristina Sarjo *)

  7 650

  4 500

  1 000

  13 150

  Marjaana Aarnikka

  8 400

  6 500

   

  14 900

  Johanna Ala-Nikkola *)

  6 300

  4 500

   

  10 800

  Leila Helaakoski *)

  6 300

  4 500

   

  10 800

  Timo Kekkonen

  8 400

  7 000

  2 000

  17 400

  Timo Lindholm

  8 400

  7 000

  1 000

  16 400

  Petri Vanhala *)

  6 300

  4 500

   

  10 800

  II vice ordförande Esko Hamilo **)

  2 550

  2 000

   

  4 550

  Pirkko-Liisa Hyttinen **)

  2 100

  2 500

   

  4 600

  pj. Kalle J. Korhonen **)

  4 500

  2 500

  500

  7 500

  I vice ordförande Heikki Solttila **)

  2 550

  2 500

  500

  5 550

  I suppleant Elise Pekkala

  4 800

  4 000

   

  8 800

  II suppleant Kristiina Sarjo**

  1 200

  1 500

   

  2 700

  II suppleant Heikki Solttila*

  3 600

  2 000

   

  5 600

  *) I styrelsen30.3.-31.12.2012
  **) I styrelsen 1.1.-29.3.2012

Belöning till verkställande direktören och ledningsgruppen

Bolagets styrelse bestämmer på framställning av belöningsutskottet om lönerna för verkställande direktören och ledningsgruppen. Lönerna för medlemmarna i bolagets ledningsgrupp baserar sig på totallön. Bilförmån och telefonförmån kan utgöra en del av totallönen för medlemmarna i ledningsgruppen. Dessutom har medlemmarna i ledningsgruppen lunchförmån.

Bolagets styrelse fastställer varje år principerna för ledningsgruppens resultatbonussystem samt målen för resultatlönerna. Resultatbonussystemet är förenligt med statens anvisningar om belöning av högsta ledningen. Resultatbonussystemet omfattar verkställande direktören och medlemmarna i ledningsgruppen. Styrelsen fattar beslut om utbetalningen och beloppet av resultatbonus på framställning av belöningsutskottet.

Ledningsgruppens resultatbonus uppgår till maximalt 15 procent av årsinkomsten om den så kallade målnivån uppnås eller till maximalt 30 procent av årsinkomsten om bolaget och mottagaren av bonus har presterat exceptionellt bra.

En allmän förutsättning för resultatbonus är att resultatet för räkenskapsperioden är positivt. Styrelsen utvärderar förutsättningarna för att utbetala resultatbonus utifrån ledningsgruppens arbete inom fyra gemensamma delområden samt separat utifrån respektive medlems personliga prestation. Indikatorer samt mål- och maximinivåer har fastställts för varje delområde.

Resultatbonus fastställs utifrån från följande fyra delområden samt utifrån personliga prestationer:

 • Kunder och intressentgrupper
 • Ägaren
 • Personal
 • Bolagets ekonomi

Verkställande direktör (1 000 e)

 • Lön och arvoden 2018: 399 (2017: 413)
 • Tilläggspensionspremier 2018: 46 (2017: 39)

Den övriga ledningsgruppen (1 000 e)

 • Löner och arvoden 2018: 1 026 (2017: 1 051)
 • Tilläggspensionspremier 2018: 76 (2017: 96)

Verkställande direktörens anställningsförmåner

I totallönen ingår bilförmånens beskattningsvärde.

Pensionsarrangemang: Verkställande direktören omfattas av ett premiebaserat pensionsarrangemang, enligt vilket pensionsåldern är 63 år.

Grupptilläggspensionssystemet ändrades den 1 januari 2013 från förmånsbestämt till avgiftsbaserat. Verkställande direktörens eftersträvade pension är från och med pensionsåldern 63 år 66 procent och den fasta tilläggspensionspremieprocenten 11,47 procent av ArPL-inkomsten med bonus och andra resultatbundna löneposter avdragna.

Verkställande direktörens uppsägningstid är sex månader och därtill betalas ett avgångsvederlag som motsvarar 18 månaders lön om uppsägningen sker på bolagets initiativ.

Incitamentbonus

Finnveras styrelse har godkänt det vedertagna systemet med incitamentbonus som omfattar hela personalen. Bonus av engångsnatur kan betalas av särskild anledning till ett belopp som motsvarar lönen för en till fyra veckor.

Med bonus belönas de anställda för exceptionellt goda arbetsprestationer, medverkan i olika projekt, utbildning eller en för övrigt föredömlig verksamhet. Bonussystemet berör inte medlemmarna i bolagets ledningsgrupp.

Riskhantering

Riskhanteringen är viktig för att bevara bolagets risktagningsförmåga, hantera kapital och nå de ekonomiska målen på lång sikt. Syftet med riskhanteringen är också att trygga förutsättningarna för förverkligandet av strategin.

Bolagets styrelse och högsta ledning ansvarar för att arrangera och organisera den interna övervakningen samt för riskhanteringen. Styrelsen godkänner beslutsbefogenheterna, principerna för riskhanteringen samt riskpolitiken. En rapport om koncernens totala riskposition och förändringar i denna lämnas till styrelsen och dess revisionsutskott kvartalsvis.

Det primära ansvaret för den interna kontrollen och riskhanteringen ligger hos affärsverksamhetsenheterna och koncernbolagen som dagligen leder affärsverksamheten och ansvarar för riskhanteringsåtgärderna. Dessa åtgärder har inkluderats i verksamhetssystemets processer och de genomförs av hela organisationen.

Riskövervakningsåtgärder, complianceåtgärder och andra stödjande åtgärder som är oberoende av bolagets affärsverksamhet stöder affärsverksamhetsenheterna i riskhantering och intern kontroll. Riskövervakningsfunktionen ansvarar för att utveckla riskhanteringsmetoderna, styra verksamheten, följa koncernens riskposition och rapportera till styrelsen och bolagets operativa ledning.

Förfarande vid riskhantering

Finnveras styrelse fastställer koncernens riskhanteringsprinciper, målen för risktagningen, de policyer som ska följas, riktlinjerna för risktagningen samt beslutsbefogenheterna.
Finnveras risker kan indelas på följande sätt:

 • Kredit-, borgens- och garantirisker
 • Operativa risker
 • Likviditets- och marknadsrisker
 • Övriga risker.

Risktagningsviljan per risktyp har definierats så att de tillgängliga kapitalen och andra riskbuffertar är på en tillräcklig nivå i förhållande till den planerade verksamhetens risknivå. Beträffande kreditrisken påverkas risktagningsviljan bland annat av kreditförlustersättningsbeloppet från staten som är graderat enligt företagstyp. Kapitalens tillräcklighet bedöms regelbundet.

Operativa risker i anslutning till den ekonomiska rapporteringen identifieras, bedöms och övervakas som en del av hanteringen av de operativa riskerna.

Riskhanteringens system för intern rapportering fungerar på alla nivåer i koncernen. Moderbolaget hanterar de risker som uppstår i dotterbolagen genom ägarstyrning och genom att inkludera alla koncernens dotterbolag i riskhanteringen.

Statens ansvar för bolagets förbindelser

Finnvera ska sträva efter att verksamhetsutgifterna på lång sikt kan finansieras med inkomster från bolagets verksamhet. I statsbudgeten anslås nödvändiga medel för att täcka sådana åtgärder från Finnveras sida som staten beslutar att stödja separat.

De årliga vinstbringande resultaten från den inhemska finansieringen och exportfinansieringen överförs till de separata fonderna för inhemsk verksamhet och för exportverksamheten i bolagets balansräkning. På motsvarande sätt täcks förluster inom den inhemska verksamheten ur fonden för inhemsk verksamhet och förluster av exportgaranti- och specialborgensverksamheten ur fonden för export. Fonderna subventionerar inte varandra. Medlen i fonden för inhemsk verksamhet uppgick vid utgången av 2018 till 244 miljoner euro.

Statsgarantifonden och staten ansvarar för ett förlustbringande resultat i Finnveras verksamhet först då medlen i Finnveras fonder för inhemsk verksamhet eller för export inte är tillräckliga. Vid utgången av 2018 uppgick medlen i Finnveras fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet och i Statsgarantifonden sammanlagt cirka 1,8 miljarder euro.

Statsgarantifonden fungerar som en buffert mellan statsbudgeten och förlust som uppstår i den exportgaranti- och specialborgensverksamhet som staten i sista hand ansvarar för i enlighet med 4 § i lagen om statsgarantifonden. Med medel ur statsgarantifonden täcks också den ansvarsstock som uppkommer i anknytning till de garantiförbindelser, borgensförbindelser och andra förbindelser som har beviljats av Statsgaranticentralen, som har anslutits till Finnvera, samt dess föregångare.

Staten har gett bolaget förbindelser för ersättning av kredit- och borgensförluster och betalning av ränteoch borgensprovisionsstöd.

Statens ansvarsförbindelser ger Finnvera möjlighet att ta högre risker än kommersiella finansinstitut i den inhemska affärsverksamheten. Dessutom har statsrådet rätt att ställa statens proprieborgen som säkerhet för bolagets inhemska och utländska lån.

I det fria egna kapitalet i Finnveras balansräkning ingår dessutom en fond för kapitalinvesteringsverksamhet genom vilken medlen i Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som anvisas för kapitalinvesteringsverksamheten följs.

Kapitalanskaffning

Finnveras långfristiga kapitalanskaffning genomförs huvudsakligen genom att emittera masskuldebrevslån på kapitalmarknaden.

Finnvera skaffar långfristig finansiering i huvudsak genom att emittera skuldebrev inom ramen för Euro Medium Term Note-låneprogrammet som finska staten gått i borgen för.

Staten kan ge proprieborgen för lån som Finnvera tar samt som säkerhet för ränte- och valutaswapavtal i anknytning till dessa. Beträffande statsgaranterade lån kan Finnvera enligt bolagslagen ha utestående kapital som motsvarar högst 15,0 miljarder euro. Statens maximala borgensbelopp var 8,7 miljarder euro vid utgången av år 2018 (6,5).

Uppföljning

Styrelsen och den operativa ledningen följer verksamhetens resultat via den regelbundna rapporteringen. Därtill får de rapporter om riskhantering, evaluering av kvalitetssystemet, internrevisionen och revisionen. Styrelsen har också ett separat revisionsutskott, som bistår styrelsen i olika övervakningsuppgifter.

Övervakningsfunktioner

Finnveras verksamhetspolicy och instruktioner säkerställer kontroll över de centrala funktionerna. Ekonomi- och IT-enheten ansvarar för processerna som gäller ekonomisk rapportering och utvecklingen av dessa. Riskövervakningsfunktionen deltar i utvecklingen av soliditetsutvärdering och redovisningsprinciper för beräkning av nedskrivningar.

Internrevision

Internrevisionen stöder Finnverakoncernen och dess högsta ledning att uppnå de uppställda målen genom att på ett systematiskt sätt bedöma och utveckla funktionen och effektiviteten i organisationens interna övervakning, riskhantering samt lednings- och förvaltningsprocesser.

Internrevisionen är oavhängig i förhållande till affärsverksamheten under Finnvera Abp:s verkställande direktör och rapporterar direkt till styrelsen och styrelsens revisionsutskott. Bolagets styrelse godkänner verksamhetsanvisningarna och årsplanen för internrevisionen. I revisionsverksamheten följs branschens internationella yrkesmässiga standarder.

Externrevision

Enligt beslut av bolagsstämman har Finnvera minst en och högst två revisorer. Revisorerna ska vara revisorer eller revisorssamfund som godkänts av Centralhandelskammaren.

Till Finnverakoncernens revisionssamfund valdes KPMG Oy Ab vid en anbudstävlan som arrangerades 2012. Bolagsstämman väljer den ansvariga revisorn årligen. Revisorn deltar kvartalsvis i styrelsens revisionsutskotts sammanträden och avger halvårsvis en separat rapport till styrelsen och styrelsens revisionsutskott. Därtill lämnas revisorns revisionsberättelse till förvaltningsrådet.

Finansinspektionen övervakar Finnveras emittering av masskuldebrevslån. I övrigt sköts Finnveras finansinspektion av en revisionsgrupp från Arbets- och näringsministeriet som tillämpar Finansinspektionens standarder.

Arbets- och näringsministeriets innovationer och företagsfinansieringsavdelning övervakar hur de näringspolitiska målen som ministeriet har uppställt för Finnvera uppnås utifrån de rapporter som överlämnas två gånger per år.

År 2018 betalade Finnverakoncernen 99 000 euro i revisionsarvoden till revisorerna och därtill betalades 86 000 euro för rådgivningstjänster till revisionssamfundet.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information