Finansieringsverksamhet

Innehållsförteckning

Finansieringsverksamhet

Finnvera vill genom sin finansieringsverksamhet förbättra finländska företags konkurrenskraft - deras möjligheter att verka och växa både hemma och internationellt. 

Finnverakoncernen bistår sina kunder med lån, borgen, riskkapital och exportfinansiering.Kunderna erbjuds kompletta finansieringslösningar, som omfattar Finnverakoncernens egna produkter samt service som tillhandahålls av offentliga och privata finansiärer.

Koncernens riskkapitalverksamhet bedrivs av dotterbolaget Veraventure Ab.

Dotterbolaget Finlands Exportkredit Ab administrerar ränteutjämningssystemet som avser OECD-villkorade exportkrediter och fartygsfinansiering.

Inhemsk finansiering

 

1.1.-28.2.2021

1.1.-29.2.2020

Förändring

Efterfrågan på finansiering; lån, borgen och exportgarantier

miljoner euro

373

233

60 %

st.

1 706

1 650

3 %

Finansieringsbeslut; lån, borgen och exportgarantier

miljoner euro

156

120

30 %

st.

1 209

1 084

12 %

Omorganiseringar av finansiering

st.

1 212

817

48 %

 

Inhemsk finansiering enligt huvudbranscher

 

1-2/
2021

 

1-2/
2020

 

1-2/
2019

 

1-2/
2018

 

Milj. euro

%

Milj. euro

%

Milj. euro

%

Milj. euro

%

Industri

59,1

38 %

55,3

46 %

69,8

54 %

82,2

59 %

Företagstjänster

33,9

22 %

28,6

24 %

27,1

21 %

22,8

16 %

Handel och
konsumenttjänster

30,4

20 %

24,3

20 %

19,3

15 %

21,0

15 %

Turism

27,5

18 %

11,2

9 %

8,4

7 %

11,8

9 %

Landsbygdsnäringar

4,7

3 %

10,2

0 %

3,9

3 %

0,4

0 %

Total

155,6

100 %

119,6

100 %

128,4

100 %

138,3

100 %

Finansiering och anvarsstock enligt affärsenheter

Offererad finansiering, md €

2020

2019

2018

2017

2016

Inhemsk finansiering*

1,7

1,0

0,9

1,0

1,0

Exportfinansiering**

2,9

5,2

3,0

7,5

4,2

Total

4,6

6,2

3,9

8,5

5,3

* Inkluderar lån, borgen och SMF-exportgarantier
** Inkluderar exportgarantier och specialgarantier

 

Ansvarsstock (md €)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Inhemsk finansiering*

2,9

2,3

2,3

2,5

2,6

2,7

Exportfinansiering**

22,0

25,2

23,3

22,2

18,1

17,0

Total

24,9

27,4

25,6

24,7

20,7

19,7

Ansvarsstockssuppgifterna uppdateras kvartalsvis

* Inkluderar lån, borgen och SMF-exportgarantier
** Inkluderar exportgarantier och specialgarantier

Läs mer:

Finnveras år 2020 (på engelska)

Financiella rapporter och åsikter (på engelska)

Affärsrisker

Behärskad risktagning utgör en väsentlig del av Finnveras verksamhet. Målet med Finnveras verksamhet är att vara självbärande, vilket innebär att Finnvera på lång sikt ska täcka sina egna verksamhetskostnader samt de kredit- och borgensförluster som bolaget svarar för med inkomsterna från affärsverksamheten.

Finnvera fungerar i sista hand på statens ansvar och kan ta större kreditrisker än privata finansinstitut. Enligt statsrådets förbindelse från år 2018 ersätter staten 50 procent av kreditförluster som uppstår av finansiering av SMF- och midcapföretag. Förlust som uppstår av denna verksamhet efter kreditförlustersättningar täcks ur fonden för den inhemska verksamheten i balansräkningen. På grund av coronaviruspandemin höjdes kreditförlustersättningen från 50 procent tille 80 procent retroaktivt från och med början av 2020.

Finnvera delar kreditrisken med andra finansiärer. Lån och borgen beviljas nästan alltid utan säkerheter och finansieringen grundar sig på en bedömning av riskerna och företagets möjligheter att nå framgång samt på effekten som kan nås med finansieringen.

Finnveras finansiering prissätts utifrån en analys av finansieringsmottagarens affärsrisker och tillgängliga säkerheter. Under de senaste åren har Finnvera utökat sin risktagning såväl när det gäller finansiering av inhemsk verksamhet som av exporthandel. De realiserade kreditförlusterna har årligen utgjort cirka 2,0–3,5 procent av ansvarsstocken.

Prissättningen av exportgarantierna grundar sig på den riskklass som återspeglar riskobjektets kreditrisk. Exportfinansieringens eventuella förlust täcks i första hand med vinster från tidigare räkenskapsperioder som har överförts till fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamhet i bolagets balansräkning.

Sanering

Uppföljningen av kundföretagens ekonomiska och operativa ställning utgör en del av Finnveras riskhantering. Finnveras mål är att reagera i ett så tidigt skede som möjligt då kundföretagets läge försvagas för att en livskraftig företagsverksamhet.

Om företagets normala utvecklingsåtgärder inte ger önskat resultat är det motiverat att anlita utomstående experter. Finnveras egna saneringsexperter hjälper företaget att söka hjälp.

Med hjälp av sanering klarar sig företaget i bästa fall ur de ekonomiska svårigheterna och idkar lönsam och konkurrenskraftig verksamhet i fortsättningen. För Finnvera betyder en lyckad sanering mindre kreditförluster. En snabb och sakkunnig sanering gagnar också samhället, då man därigenom kan undvika en konkurs som eventuellt hotar företaget samt förlusten av arbetsplatser.

Det tekniska utförandet av saneringen görs vanligen med hjälp av ett frivilligt saneringsprogram eller med en officiell sanering som avses i lagen om företagssanering. Ibland är det enda alternativet konkurs, men även i dessa situationer kan den livskraftiga delen av affärsverksamheten ofta säljas till den nya ägaren.