Finansieringsverksamhet

Innehållsförteckning

Finansieringsverksamhet

Finnvera vill genom sin finansieringsverksamhet förbättra finländska företags konkurrenskraft - deras möjligheter att verka och växa både hemma och internationellt. 

Finnverakoncernen bistår sina kunder med lån, borgen, riskkapital och exportfinansiering.Kunderna erbjuds kompletta finansieringslösningar, som omfattar Finnverakoncernens egna produkter samt service som tillhandahålls av offentliga och privata finansiärer.

Koncernens riskkapitalverksamhet bedrivs av dotterbolaget Veraventure Ab.

Dotterbolaget Finlands Exportkredit Ab administrerar ränteutjämningssystemet som avser OECD-villkorade exportkrediter och fartygsfinansiering.

Finansiering och anvarsstock enligt affärsenheter

Offererad finansiering, md €

1-6/2022

2021

2020

2019

2018

Inhemsk finansiering*

0,7

1,7

1,7

1,0

0,9

Exportfinansiering**

2,2

4,3

2,9

5,2

3,0

Total

2,9

6,1

4,6

6,2

3,9

* Inkluderar lån, borgen och SMF-exportgarantier
** Inkluderar exportkreditgarantier och specialgarantier

Ansvarsstock (md €)

6/2022

2021

2020

2019

2018

Inhemsk finansiering*

2,8

3,1

2,9

2,3

2,3

Exportfinansiering**

22,0

22,2

22,0

25,2

23,3

Total

24,8

25,3

24,9

27,4

25,6

* Inkluderar lån, borgen, SMF-exportgarantier samt garanti- och exportgarantifordringar
** Inkluderar exportkreditgarantier och specialgarantier

Inhemsk finansiering enligt huvudbranscher

 

1-6/
2022

 

1-6/
2021

 

1-6/
2020
  1-6/
2019
 
 

Milj.
euro

%

Milj.
euro

%

Milj.
euro 

%

Milj.
euro

%

Industri

316

51 %

698

67 %

417

41 %

285

56 %

Företagstjänster

145

23 %

157

15 %

248

24 %

113

22 %

Handel och
konsumenttjänster

119

19 %

104

10 %

190

19 %

73

14 %

Turism

36

6 %

67

6 %

145

14 %

29

6 %

Landsbygdsnäringar

7

1 %

15

1 %

12

1 %

7

1 %

Total

623

100 %

1040

100 %

1013

100 %

506

100%

Läs mer:

Finnveras halvårsöversikt 2022 (PDF) på engelska

Finansiella rapporter och åsikter (på engelska)

Branscher som Finnvera inte kan finansiera

Följande branscher omfattas inte av Finnveras finansiella verksamhet i enlighet med den lagstiftning som reglerar Finnveras verksamhet eller bolagets egen policy:

  • Egentlig lantbruk och skogsbruk *
  • Grynderentreprenad * och fastighetsinvesteringar
  • Finansiell, investerings- och försäkringsverksamhet och verksamhet baserad på kryptovalutor
  • Spelverksamhet
  • Pornografisk vuxenunderhållning
  • Koleldade kraftverk, kolbrytning och infrastrukturprojekt inom sektorn **
  • Exportgarantier för nya torvkraftverksprojekt utomlands

* Finnveras finansieringsverksamhet regleras i dessa avseenden av lagen om det statliga specialkreditbolagets kredit-, garanti- och riskkapitalverksamhet. Företag som är verksamma inom speciella jordbruks- och skogsbrukssektorer, såsom växthusodling, pälsuppfödning, plantodling, skogsbrukstjänster och timmerskörd, är berättigade till finansiering.

** Begränsningen gäller inte metallurgiskt kol som används vid tillverkning av stål. Åtgärder för att minska föroreningarna från befintliga kraftverk är tillåtna när kraftverkets livslängd eller kapacitet inte ökar. Ett kraftverk med CCUS-teknik (anläggningar för avskiljning, användning och lagring av kol) eller dess installation är inte förbjudet.

Oavsett bransch är betydande negativa miljömässiga och sociala konsekvenser skäl för kreditavvisning.

Risktakning

Behärskad risktagning utgör en väsentlig del av Finnveras verksamhet. Målet med Finnveras verksamhet är att vara självbärande, vilket innebär att Finnvera på lång sikt ska täcka sina egna verksamhetskostnader samt de kredit- och borgensförluster som bolaget svarar för med inkomsterna från affärsverksamheten.

Finnvera fungerar i sista hand på statens ansvar och kan ta större kreditrisker än privata finansinstitut. Enligt statsrådets förbindelse från år 2018 ersätter staten 50 procent av kreditförluster som uppstår av finansiering av SMF- och midcapföretag. Förlust som uppstår av denna verksamhet efter kreditförlustersättningar täcks ur fonden för den inhemska verksamheten i balansräkningen. På grund av coronaviruspandemin höjdes kreditförlustersättningen från 50 procent tille 80 procent retroaktivt från och med början av 2020.

Finnvera delar kreditrisken med andra finansiärer. Lån och borgen beviljas nästan alltid utan säkerheter och finansieringen grundar sig på en bedömning av riskerna och företagets möjligheter att nå framgång samt på effekten som kan nås med finansieringen.

Finnveras finansiering prissätts utifrån en analys av finansieringsmottagarens affärsrisker och tillgängliga säkerheter. Under de senaste åren har Finnvera utökat sin risktagning såväl när det gäller finansiering av inhemsk verksamhet som av exporthandel. De realiserade kreditförlusterna har årligen utgjort cirka 2,0–3,5 procent av ansvarsstocken.

Prissättningen av exportgarantierna grundar sig på den riskklass som återspeglar riskobjektets kreditrisk. Exportfinansieringens eventuella förlust täcks i första hand med vinster från tidigare räkenskapsperioder som har överförts till fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamhet i bolagets balansräkning.

Sanering

Uppföljningen av kundföretagens ekonomiska och operativa ställning utgör en del av Finnveras riskhantering. Finnveras mål är att reagera i ett så tidigt skede som möjligt då kundföretagets läge försvagas för att en livskraftig företagsverksamhet.

Om företagets normala utvecklingsåtgärder inte ger önskat resultat är det motiverat att anlita utomstående experter. Finnveras egna saneringsexperter hjälper företaget att söka hjälp.

Med hjälp av sanering klarar sig företaget i bästa fall ur de ekonomiska svårigheterna och idkar lönsam och konkurrenskraftig verksamhet i fortsättningen. För Finnvera betyder en lyckad sanering mindre kreditförluster. En snabb och sakkunnig sanering gagnar också samhället, då man därigenom kan undvika en konkurs som eventuellt hotar företaget samt förlusten av arbetsplatser.

Det tekniska utförandet av saneringen görs vanligen med hjälp av ett frivilligt saneringsprogram eller med en officiell sanering som avses i lagen om företagssanering. Ibland är det enda alternativet konkurs, men även i dessa situationer kan den livskraftiga delen av affärsverksamheten ofta säljas till den nya ägaren.