Sök i finnvera.fi

Finansieringsverksamhet

Tillbaka

Finansieringsverksamhet

Finnvera vill genom sin finansieringsverksamhet förbättra finländska företags konkurrenskraft - deras möjligheter att verka och växa både hemma och internationellt. Finnvera söker företagskunder som befinner sig i ett förändringsskede och har förutsättningar att nå framgång.

Kunderna erbjuds kompletta finansieringslösningar, som omfattar Finnverakoncernens egna produkter samt service som tillhandahålls av offentliga och privata finansiärer.

Finnverakoncernen bistår sina kunder med lån, borgen, riskkapital och exportfinansiering.

Koncernens riskkapitalverksamhet bedrivs av dotterbolaget Veraventure Ab.

Dotterbolaget Finlands Exportkredit Ab administrerar ränteutjämningssystemet som avser OECD-villkorade exportkrediter och fartygsfinansiering.

SMF-och midcap företag

År 2018 beviljade Finnvera sammanlagt 0,9 miljarder euro i lån och borgen till SMF- och midcap företag i hemlandet. Finansiering fördelades engligt affärssegment på följande sätt: lokala små företag 11 %, hemmamarknadsföretag 47 %, växande och internationaliserande företag 41 %.

Storföretag

Antalet av offererade exportgarantier och specialborgensförbindelser till storföretag i 2018 var 3,0 miljarder euro.

Offererad finansiering, md €

1-5/2019

2018

2017

2016

2015

SMF-och midcap företag*

0,4

0,9

1,0

1,0

1,1

Storföretag**

2,0

3,0

7,5

4,2

6,6

* Inkluderar lån, borgen och SMF-exportgarantier
** Inkluderar exportgarantier och speialgarantier

Finnveras ansvar 31.12.2018 var sammanlagt 25,6 miljarder euro. SMF- och midcap-företagens ansvarsstock var 2,3 miljarder euro och storföretagens ansvarsstock var 23,3 miljarder euro.

Ansvarsstock (md €)

2018

2017

2016

2015

2014

SMF-och midcap företag*

2,3

2,5

2,6

2,7

2,8

Storföretag**

23,3

22,2

18,1

17,0

12,2

Total

25,6

24,7

20,7

19,7

15,0

* Inkluderar lån, borgen och SMF-exportgarantier
** Inkluderar exportgarantier och speialgarantier

Affärsrisker

Behärskad risktagning utgör en väsentlig del av Finnveras verksamhet. Målet med Finnveras verksamhet är att vara självbärande, vilket innebär att Finnvera på lång sikt ska täcka sina egna verksamhetskostnader samt de kredit- och borgensförluster som bolaget svarar för med inkomsterna från affärsverksamheten.

Finnvera fungerar i sista hand på statens ansvar och kan ta större kreditrisker än privata finansinstitut. Staten ersätter cirka hälften av de realiserade kreditförluster som uppkommit i SMF-finansieringen till Finnvera. Förlust som uppstår av denna verksamhet efter kreditförlustersättningar täcks ur fonden för den inhemska verksamheten i balansräkningen. Enligt statsrådets förändrad förbindelse ersätter staten 50 procent av kreditförluster som uppstår av finansiering av SMF- och midcapföretag. Den förändrade förbindelsen träder i kraft den 1 maj och den gäller hela beviljad kredit- och borgenstock och nya krediter och borgen från och med 1.1.2018. Tidigare varierade statens förlustersättning från fall till fall från 35 procent till 80 procent. År 2017 var förlustersättningen 59 procent av realiserade förluster.

Finnvera delar kreditrisken med andra finansiärer. Lån och borgen beviljas nästan alltid utan säkerheter och finansieringen grundar sig på en bedömning av riskerna och företagets möjligheter att nå framgång samt på effekten som kan nås med finansieringen.

Finnveras finansiering prissätts utifrån en analys av finansieringsmottagarens affärsrisker och tillgängliga säkerheter. Under de senaste åren har Finnvera utökat sin risktagning såväl när det gäller finansiering av inhemsk verksamhet som av exporthandel. De realiserade kreditförlusterna har årligen utgjort cirka 2,0–3,5 procent av ansvarsstocken.

Prissättningen av exportgarantierna grundar sig på den riskklass som återspeglar riskobjektets kreditrisk. Exportfinansieringens eventuella förlust täcks i första hand med vinster från tidigare räkenskapsperioder som har överförts till fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamhet i bolagets balansräkning.

Sanering:

Uppföljningen av kundföretagens ekonomiska och operativa ställning utgör en del av Finnveras riskhantering. Om det uppstår problem utreds orsakerna till dessa tillsammans med kunden och de övriga finansiärerna. För denna verksamhet används begreppet sanering.

Finnveras mål är att reagera i ett så tidigt skede som möjligt då kundföretagets läge försvagas för att en livskraftig företagsverksamhet och de egna fordringarna ska kunna tryggas. Om företagets normala utvecklingsåtgärder inte ger önskat resultat är det motiverat att anlita utomstående experter. Finnveras egna saneringsexperter hjälper företaget att söka hjälp.

Med hjälp av sanering klarar sig företaget i bästa fall ur de ekonomiska svårigheterna och idkar lönsam och konkurrenskraftig verksamhet i fortsättningen. För Finnvera betyder en lyckad sanering mindre kreditförluster. En snabb och sakkunnig sanering gagnar också samhället, då man därigenom kan undvika en konkurs som eventuellt hotar företaget samt förlusten av arbetsplatser.

Det måste dock accepteras att alla kundföretag inte kan saneras, särskilt om man reagerat på problemen för sent. I ett svårt ekonomiskt läge är det särskilt viktigt att se till att företagets egen rapportering är tillförlitlig och uppdaterad och att verksamheten kan förutspås.

Företagen måste själva vara aktiva: företaget och dess intressentgrupper ska binda sig till de avtalade åtgärderna. I saneringsarbetet anlitas ofta sakkunniga och erfarna konsulter, ekonomiförvaltningsexperter och jurister.

Det tekniska utförandet av saneringen görs vanligen med hjälp av ett frivilligt saneringsprogram eller med en officiell sanering som avses i lagen om företagssanering. Ibland är det enda alternativet konkurs, men även i dessa situationer kan den livskraftiga delen av affärsverksamheten ofta säljas till den nya ägaren.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information