Med suveräna risker avses en situation där staten är kredittagare eller borgensman.

Täckningsgraden fastställs från fall till fall ock är högst 95 % för kommersiella risker och 100 % för politiska risker.

Köparkreditgarantin kan användas i olika köparkreditarrangemang med medellång eller lång betalningstid, såsom i köparkrediter för enskilda köp, i ramkrediter för enskilda banker eller projekt, i fartygsfinansiering samt i forfaiting- och leasingfinansiering.

Garantin kan också användas för export med kort betalningstid då exportören erhåller som betalning för köpesumman överförbara skuldförbindelser, dvs. accepterade växlar eller skuldebrev och då exporten riktas till länder som ej hör till de västra industriländerna.

Garantin kan beviljas inhemska eller utländska finansieringsinrättningar.

Som officiell exportgarantianstalt kan Finnvera, i enlighet med EU:s konkurrenslagstiftning, inte garantera exporthandel med betalningstider under två år till följande länder:

  • EU-länder utom Grekland* (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike)
  • Australien, Kanada, Island, Japan, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Förenta Staterna

*EU-kommissionen har beviljat ett temporärt tillstånd att garantera exportaffärer med kort betalningstid till Grekland fram till 30.6.2019.

EU-lagstiftningen gäller enbart traditionell kreditförsäkring för att täcka köparrisken men inte bankrisken för affärer med riskperiod på mindre än två år till dessa så kallade marknadsriskländer. Om betalningssättet är remburs och man använder en rembursgaranti eller en övrig garanti där en bank är riskobjekt, kan Finnvera enligt riskfördelningsprincipen överväga att bevilja garantier till dessa länder.