Exportfinansiärer

Garantier som beviljas exportfinansiärer

För att en exportaffär ska förverkligas kan det krävas finansieringsarrangemang för den utländska köparen. Köparen kan begära en finansieringsoffert redan i affärens anbudsskede, varvid möjligheten att ordna finansiering är en konkurrensfördel för exportföretaget.

En utländsk köpare beviljas köparkredit av en bank. Finnvera kan dela risken med banken genom att bevilja banken köparkreditgaranti. Diskussionerna med eventuella banker som finansierar köparkrediten ska inledas redan när Finnvera kontaktas.

Betalningstiden för köparkrediterna är två år eller mer, varvid Finnvera kan delta i finansieringsarrangemanget inom ramen för OECD-exportkreditavtalet. Köparkreditgaranti kan också användas vid export med kort betalningstid.  I dessa fall är betalningsinstrumentet en växel, en promissory note eller något annat överförbart skuldinstrument. Exporten ska gå till ett land utanför EU och de övriga industriländerna i västvärlden.

Remburs är ett säkert betalningssätt vid exporthandel. Finnveras rembursgaranti ökar bankernas beredskap att bekräfta remburser som öppnats av en utländsk bank. Garantin beviljas den bank som bekräftat rembursen och skyddar banken mot politiska och kommersiella risker som rör banken som öppnat rembursen.

Köparkreditgaranti

Köparkreditgarantin utgör en säkerhet för kreditgivaren mot kreditrisker föranledda av utländsk köpare, köparens bank eller köparens land. För exportören innebär garantiarrangemanget att köpesumman fås kontant och kreditriskerna överförs på kreditgivaren. Garantin täcker kommersiella och/eller politiska/ suveräna risker.

Rembursgaranti

Rembursgarantin skyddar banken mot kommersiella och/eller politiska/suveränä risker i anslutning till den exportremburs banken bekräftat. Garantin söks av den bank som bekräftat rembursen. Banken kan välja mellan två alternativa rembursgarantiformer: garanti med normal täckningsgrad eller riskfördelningsmodell.

Bankriskgaranti

Bankriskgarantin skyddar ett inhemskt exportföretags bank mot risker förknippade med en bankgaranti som tryggar betalningen av köpesumman och som banken beviljat företaget.

Motgaranti

Med motgarantin kan exportören försäkra de garantier som ställts till förmån för en utländsk köpare, såsom offert-, förskotts-, leverans- och ansvarstidsgarantier.

Finansieringsgaranti

Finnveras finansieringsgaranti är en säkerhet för den kredit exportören erhållit för finansiering av sin export. Garantin tryggar kreditgivaren mot risker i anslutning till återbetalningen av krediten. För exportören innebär garantin att säkerhetsarrangemangen i samband med finansieringen underlättas.

Råvarugaranti

Råvarugarantin (importgarantin) utgör en säkerhet för sådan kredit, som beviljats utländsk gäldenär i samband med långvariga avtal om basråvaruleveranser.

Växelgaranti

Finnveras växelgaranti skyddar banken mot kreditrisker vid växelfinansiering. Tack vare garantin kan en exportaffär få bankfinansiering då kredithandlingen är en växel.