En utländsk köpare beviljas köparkredit av en bank. Finnvera kan dela risken med banken genom att bevilja banken köparkreditgaranti. Diskussionerna med eventuella banker som finansierar köparkrediten ska inledas redan när Finnvera kontaktas.

Betalningstiden för köparkrediterna är två år eller mer, varvid Finnvera kan delta i finansieringsarrangemanget inom ramen för OECD-exportkreditavtalet. Köparkreditgaranti kan också användas vid export med kort betalningstid.  I dessa fall är betalningsinstrumentet en växel, en promissory note eller något annat överförbart skuldinstrument. Exporten ska gå till ett land utanför EU och de övriga industriländerna i västvärlden.

Remburs är ett säkert betalningssätt vid exporthandel. Finnveras rembursgaranti ökar bankernas beredskap att bekräfta remburser som öppnats av en utländsk bank. Garantin beviljas den bank som bekräftat rembursen och skyddar banken mot politiska och kommersiella risker som rör banken som öppnat rembursen.

Läs mer om produktern:

 • Köparkreditgaranti

  Köparkreditgarantin utgör en säkerhet för kreditgivaren mot kreditrisker föranledda av utländsk köpare, köparens bank eller köparens land. För exportören innebär garantiarrangemanget att köpesumman fås kontant och kreditriskerna överförs på kreditgivaren. Garantin täcker kommersiella och/eller politiska/ suveräna risker.

  Läs mer
 • Rembursgaranti

  Rembursgarantin skyddar banken mot kommersiella och/eller politiska/suveränä risker i anslutning till den exportremburs banken bekräftat. Banken kan ansöka om garanti också för remburs som den bekräftat ensidigt (utan bekräftelseuppdrag).

  Läs mer
 • Bankriskgaranti

  Finnveras bankriskgaranti beviljas banker som skydd mot risker i anknytning till bankgarantier banken beviljat exportföretag för tryggandet av köpesumman i samband med exportaffärer. Bankgarantin bör ha en motgaranti av köparens bank. Garantin påminner således om rembursrgarantin och täcker på motsvarande sätt utländsk bankrisk.

  Läs mer
 • Motgaranti

  Med motgarantin kan exportören försäkra de garantier som ställts till förmån för en utländsk köpare, såsom offert-, förskotts-, leverans- och ansvarstidsgarantier.

  Läs mer
 • Finansieringsgaranti

  Finansieringsgarantin är en säkerhet för banken eller annan kreditgivare som beviljar kredit till exportören för finansiering av export. För exportören innebär garantin att säkerhetsarrangemangen underlättas vid finansiering av export.

  Läs mer
 • Råvarugaranti

  Råvarugarantin (importgarantin) utgör en säkerhet för sådan kredit, som beviljats utländsk gäldenär i samband med långvariga avtal om basråvaruleveranser. Det långvariga avtalet skall vara av nationalekonomisk betydelse för Finland. Garantivillkoren följer i hög grad de principer som tillämpas på exportgarantier.

  Läs mer
 • Växelgaranti

  Finnveras växelgaranti skyddar banken mot kreditrisker vid växelfinansiering. Tack vare garantin kan en exportaffär få bankfinansiering då kredithandlingen är en växel.

  Läs mer