Finnveran vuosi 2020

Tervetuloa tutustumaan Finnvera-konsernin vuoden 2020 vuosikertomukseen. Tältä sivulta löydät koosteen vuoden tärkeimmistä tapahtumista ja avainluvuista sekä pdf-raportit.
Sisällysluettelo

Toimitusjohtajalta

Koronapandemiassa Finnvera keskittyi turvaamaan elinkelpoisten yritysten lainarahoituksen saatavuutta ja varmistamaan viennin rahoituksen toimintaedellytysten säilymistä kriisitilanteessa. Kriisin hoito teki näkyväksi yhteistyömallien tärkeyden. Risteilytoimialan vaikeudet heijastuivat Finnveraan, jonka tulos oli luottotappiovarausten seurauksena merkittävästi tappiollinen. Vuoden 2021 kannalta on tärkeää, että suomalaisyritykset pääsevät mukaan maailmanmarkkinoiden elpymiseen, sanoo toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

PDF-raportit

Lataa Finnveran vuodesta kertovat raportit PDF-tiedostoina.

Finnveran vuosikatsaus ja yritysvastuu 2020 (PDF)

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 (PDF)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 (PDF)

Avainluvut

Myönnetty kotimaan rahoitus

1,7 mrd. e
(1,0)

Kotimaan rahoituksen vastuukanta toimialoittain, yht. 2 620 Me. Teollisuuden osuus on suurin 45 %.

23 700
Vuonna 2020 tehtiin yhteensä  23 700 kotimaan rahoitus- ja muutospäätöstä.

Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset
2,9 mrd. e

(5,2)

Vientitakuiden ja erityistakausten vastuukanta toimialoittain 31.12.2020, yht. 22 172 milj. euroa. Alus ja telakkasektorin osuus on suurin, 49 % vastuukannasta.

4,4 mrd. e
Nostetuista vastuista 4,4 miljardia euroa liittyy risteilyaluksiin ja telakoihin. Nostettuja vastuita on noin puolet vientitakuiden ja erityistakausten koko vastuukannasta.

Myönnetyt vientiluotot

1,1 mrd. e
(2,5)

Vientitakuiden ja erityistakausten vastuukanta riskiluokittain 31.12.2020. Luokkaan B kuuluu 38 % vastuukannasta ja luokkiin BB+BBB yhteensä 36 % vastuukannasta.

26 500
Asiakasmäärä kasvoi ja oli vuoden lopussa 26 500. Mikroyrityksiä oli 87 %, muita pk- ja midcap-yrityksiä 13 % ja suuryrityksiä 0,6 %.

Näin Finnvera luo arvoa

Finnvera-konsernin toiminta on kuvattu arvonluontimallissa, joka kertoo yhtiön tärkeimmät resurssit, liiketoimintamallin ja sen strategisen perustan sekä kuvaa toiminnan keskeiset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.
Visio
Finnvera parantaa ja monipuolistaa suomalaisten yritysten rahoitusmahdollisuuksia sekä täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää yritystoiminnan ja viennin kehitystä.
""
Resurssit

Taloudelliset resurssit

Tase 12,7 miljardia euroa

Oma pääoma 0,7 miljardia euroa, josta vapaa oma pääoma 0,5 miljardia euroa

Varainhankinta kansainvälisiltä joukkovelkakirjamarkkinoilta 1,01,5 miljardia euroa/vuosi

Henkilöstö

Keskimäärin 360 työntekijää 16 paikkakunnalla Suomessa

Työsuhteiden keskipituus 15,6 vuotta

Laaja kokemus ja osaaminen rahoitusalasta ja riskienarvioinnista

Sidosryhmäsuhteet

4500 asiakas- ja sidosryhmätapaamista ja -kontaktia

Kumppaniverkostot pankkien ja yksityisten rahoittajien kanssa

Yritysten kansainvälistymistä edistävä Team Finland -verkosto

Kotimaiset järjestöt, kuten Suomen Yrittäjät, kauppakamarit ja EK

Kansainväliset järjestöt, kuten Bernin Unioni, Montreal Group, OECD, EU, Pariisin klubi, NEFI ja AECM

Vaikutukset

Yhteiskunnalliset & taloudelliset vaikutukset

Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

Rahoitetut aloittavat
yritykset 2 697 kpl

Kotimaan rahoituksella myötävaikutetut
uudet työpaikat 8 717 kpl

768 rahoitettua omistajanvaihdosta, 141 miljoonaa euroa

Vientitakuilla katettu vienti

3,2 miljardia euroa yli 90 maahan

Tavoitteena varmistaa taloudellisen itsekannattavuuden toteutuminen

Vienninrahoituksen hankkeiden kautta kohdemaiden kehittäminen

Sosiaaliset vaikutukset

Henkilöstökulut 29 miljoonaa euroa ja koulutukseen 0,3 miljoonaa euroa

Henkilöstön työvirekartoituksen tulos 4,2/5 

Sairauspoissaoloprosentti 1,7 %

Rahoitettavien hankkeiden sosiaalisia ja ihmisoikeuksia koskevien riskien arviointi ja niiden seuraaminen

Vaikutukset sidosryhmäsuhteisiin

Jatkuva asiakaskokemuksen mittaus: suositteluhalukkuuden (NPS) keskiarvo 56

Laaja asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyystutkimus joka 2. vuosi: NPS:n keskiarvo 74,8 (2019)

Ympäristövaikutukset

Rahoitettavien hankkeiden ympäristöriskien arviointi ja niiden seuraaminen

Liiketoiminta

Asiakasmäärä 31.12.2020:
26 500

Mikroyritykset: 87 %
Muut pk- ja midcap-yritykset: 13 %
Suuryritykset: 0,6 %

Tuotteet ja palvelut
1
12/2020

Myönnetyt lainat ja takaukset
Yhteensä 1,4 miljardia euroa 

Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset
Yhteensä 3,2 miljardia euroa

Myönnetyt vientiluotot
Yhteensä 1,1 miljardia euroa

Vientitakuulain mukainen vastuukanta kattaa voimassa olevat kokonaisvastuut ja puolet tarjousvastuista päätöspäivän valuuttakurssilla. Vientitakuulain mukainen vastuukanta 31.12.2020 oli 19,5 miljardia euroa. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kokonaisvastuut kattavat voimassa olevat ja tarjousvastuut raportointipäivän valuuttakurssilla.

Valtuudet ja vastuut 31.12.2020

Lainat ja takaukset
valtuus 12,0 miljardia euroa 
vastuukanta 2,5 miljardia euroa, sisältää takaus- ja takuusaamiset 
32 miljoonaa euroa

Vientitakuut 
valtuus 38,0 miljardia euroa 
vastuukanta 22,1 miljardia euroa, sisältää vientitakuusaamiset 
40 miljoonaa euroa

Vientiluotot 
valtuus 35,0 miljardia euroa 
vastuukanta 7,6 miljardia euroa

Erityistakaukset (alus- ja ympäristötakaukset sekä raaka-ainetakuut)
valtuus 3,2 miljardia euroa 
vastuukanta 0,4 miljardia euroa

Strategian perustana on vastuullisuus

Rahoituksen vaikuttavuus ja vastuullisuus liittyvät tiiviisti toisiinsa. Strategian mukaisesti Finnvera ja sen rahoittamat hankkeet ovat vastuullisia ympäristöä ja ihmisiä kohtaan. Taloudellinen vastuullisuus nousi vahvasti esille sidosryhmäkyselyssä, kun Finnvera ryhtyi kirkastamaan vastuullisuuttaan kartoittamalla vastuullisuuden olennaiset aiheet. Myös ESG-teemat tulivat selvästi esille. Työ jatkuu vuonna 2021.

Vuoden kohokohdat

Kotimaan rahoitus ennätystasolle

Koronapandemian kiihdyttämä rahoituskysyntä oli voimakkaimmillaan maalis–toukokuussa. Finnvera teki nopealla aikataululla muutoksia tuotteisiinsa ja palveluihinsa. Finnvera myönsi yrityksille rahoitusta kotimaassa yhteensä 1,7 miljardia euroa (1,0). Yritysten rahoitustarve tasaantui loppuvuotta kohden.

Viennin rahoitus laski edellisvuodesta

Finnvera myönsi pääasiassa suuryritysten vientikauppoihin vientitakuita ja erityistakauksia 2,9 miljardia (5,2). Viennin rahoitus laski euromääräisesti, mutta kasvoi kappalemääräisesti edellisvuodesta johtuen muun muassa luottovakuutusten kasvaneesta kysynnästä. Vientiluottoja myönnettiin 1,1 miljardia euroa (2,5).

Finnveran tulos 2020 tappiollinen

Koronapandemia iski erittäin voimakkaasti risteilyalustoimialaan, ja Finnvera joutui tekemään vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta mittavat luottotappiovaraukset. Finnvera-konsernin vuoden 2020 tulos oli 748 miljoonaa euroa tappiollinen valtiontakuurahaston 349 miljoonan euron rahastomaksun jälkeen.

Riskienhallinnassa korostui yhteistyö

Riskienhallinnan kannalta pandemian haaste oli, että se vaikutti globaalisti ja yli toimialarajojen. Vuosi korosti yhteistyön ja jatkuvan seurannan tärkeyttä. Finnveran riskienhallinta oli jo ennen pandemiaa kansainvälisesti arvioiden hyvällä tasolla, mikä oli etu kriisin edetessä. Kriisin koko vakavuus nähdään vasta tulevaisuudessa.

Rahoitustoiminnan ympäristö- ja sosiaaliset riskit

Ympäristö-, sosiaalisten ja hallinnollisten riskien hallinnalla Finnvera varmistaa rahoitustoimintansa vastuullisuutta, mutta toimenpiteet ovat myös olennainen osa rahoitustoiminnan riskienhallintaa. Rahoitettavien hankkeiden huolellinen arviointi liittyy erottamattomasti Finnveran hallittuun riskinottoon, joka on yhtiön strategian ytimessä.

Ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset näkyvät aiempaa enemmän

Uuden politiikan mukaiset kysymykset tulevat näkyviin uusissa vientitakuuhakemuksissa. Mukana on kysymyksiä muun muassa vientituotteen käytöstä, sijainnista sekä mahdollisista ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista ja riskeistä. Ennakkokartoituksella pyritään helpottamaan takuuhakemuksen käsittelyä ja seulontaa. 

Vientitakuulaitos takaa vientiä ja arvioi riskejä pitkäjänteisesti

Rahoituksen pitkäjänteisyys on keskeinen tekijä siinä, että suomalaiset vientiyritykset ja ulkomaiset ostajat voivat sitoutua kauppoihin. Kauppaneuvottelut ovat pitkiä prosesseja, etenkin kun kyseessä on risteilyaluksen kaltainen suuren mittaluokan hyödyke.

Analyysi: Pandemia pysäytti risteilytoimialan

Toistaiseksi arvioimme toimialan kysynnän palautuvan sen kilpailuetujen ja erityisesti Aasian kasvupotentiaalin vuoksi, mutta tartuntapelon poistumisen jälkeenkin kuluttajakysyntää tulee todennäköisesti heikentämään heikko globaali taloussuhdanne. Entiselle tasolle päästäneen aikaisintaan vuosina 2023–2024.

Vuoden 2020 ilmiöt Suomen taloudessa

Vuosi 2020 jää historiaan vuotena, jonka korona mullisti ja jolloin taloudessa lähes kaikki meni toisin kuin tammikuussa kuvittelimme. Moni asia on tämän jälkeen pysyvästi toisin. Kaikki koetut yllätykset eivät kuitenkaan ole negatiivisia.

Näin Finnveran rahoitus kehittyi keväällä 2020

Maalis–toukokuun 2020 aikana noin yli 4 000 pk-yritystä sai Finnverasta myönteisen rahoituspäätöksen takaushakemukseen. Liikkeellä olivat erityisesti pienet yritykset.