Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Vastuukantojen riskitasot ovat kasvaneet - Finnvera-konsernin tilinpäätös 1.1.-31.12.2011

20.03.2012

Finnveran vuosi 2011 oli pk-yritysrahoituksessa edellisvuotta vilkkaampi, ja tarjotun rahoituksen määrä kasvoi edellisvuodesta selkeästi. Myös vientitakuu- ja erityistakaustarjouksia annettiin reilut puolitoista kertaa enemmän kuin vuonna 2010. Pk-yritysrahoituksen tappiot kasvoivat edellisvuodesta noin viidenneksen, mikä pienensi emoyhtiön tulosta. Viennin rahoituksessa tappiot olivat edelleen matalalla tasolla. Sekä konsernin että emoyhtiön tulokset olivat kuitenkin edellisen vuoden tapaan selkeästi voitolliset.

Finnvera rahoitti katsauskaudella kotimaista yritystoimintaa 977 miljoonalla eurolla (914). Vientitakuu- ja erityistakaustarjouksia annettiin yhteensä 3 796 miljoonaa euroa (2 380).

–    Investoinnit olivat edelleen matalalla tasolla, ja yli puolet tarjotusta pk-yritysrahoituksesta kohdistui käyttöpääomaan. Voimaan tulleiden vientitakuiden määrä kasvoi voimakkaasti ja lisäsi palkkiotuottoja. Tämän vuoksi kasvaneista luottotappioista huolimatta katsauskauden tulos kokonaisuutena pysyi hyvällä tasolla, toimitusjohtaja Pauli Heikkilä toteaa.

Tilikauden tulos

Finnvera-konsernin tulos oli 64 miljoonaa euroa eli miljoona euroa edellisen vuoden tulosta parempi. Tulosparannukseen vaikuttivat merkittävimmin pääomasijoitusten käyvän arvon muutokset ja korkokatteen kasvu. Tulosta heikensivät emoyhtiön luotto-, takaus ja takuutappioiden kasvu.

Emoyhtiön 58 miljoonan euron tuloksesta (66) viennin rahoituksen osuus oli 54 miljoonaa euroa. Loppuosa tuloksesta kertyi Aloitusrahasto Vera Oy:n vuoden 2010 tappiollisen tuloksen perusteella saadusta pääomalainan anteeksiannosta. Konkurssien ja yrityssaneerausten määrä pysyi Suomessa korkealla tasolla. Toteutuneiden tappioiden ja emoyhtiön 6 miljoonan euron tappiokorvausten lisäomavastuun takia pk-yritysrahoitus teki nollatuloksen.

Konkurssien määrä kasvatti luottotappioita

Pk-yritysrahoituksen luotto- ja takaustappiot sekä saamisten arvonalentumiset olivat ennen valtion luottotappiokorvausta 83 miljoonaa euroa (68) eli 21 prosenttia edellisvuotta suuremmat. Valtiolta saatu luottotappiokorvaus oli 32 miljoonaa euroa (25).

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappioiden ja tappiovarausten taso oli edelleen matala 4 miljoonaa euroa (5).

Vastuukannat kasvaneet ja riskitaso noussut

Finnveran vastuukannat ja niiden riskitasot ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi. Tämä näkyy muun muassa pk-yritysrahoituksessa asiakasyritysten riskiluokitusten heikentymisenä sekä järjestämättömien saamisten ja rästien suhteellisen osuuden nousuna. Vastuukannan riskitason kasvu näkyi myös vuonna 2011 pk-yritysrahoituksen edellisvuotta selkeästi suurempina tappioina. Viennin rahoituksen vastuukanta on neljässä vuodessa yli kaksinkertaistunut. Viennin rahoituksessa ei katsauskaudella kuitenkaan kirjattu suuria tappioita eikä lisätty merkittävästi tappiovarauksia.

Vakavaraisuus

Finnvera-konsernin vakavaraisuussuhde oli vuoden 2011 lopussa 15,5 prosenttia (14,6). Tavoitteeksi on asetettu vähintään 12 prosentin vakavaraisuussuhde. Finnvera Oyj:n vakavaraisuus oli 15,2 prosenttia (14,5).

Tulevaisuuden näkymät

Rahoitusmarkkinoiden rauhattomuus ja maailmantalouden epävarmat näkymät hidastavat talouskasvua myös Suomessa. Pk-yritysten käyttöpääomarahoitukselle on edelleen tarvetta. Finnveran rahoituskysyntää vähentää yritysten investointien vähäisyys, mutta toisaalta pankit toivovat Finnveraa mukaan yhä useampaan rahoitushankkeeseen riskiä jakamaan.

Kehittyneiden talouksien velkaantumisesta alkanut epävarmuus rahoitusmarkkinoilla on heikentänyt vientiyritysten tulevaisuudenodotuksia. Uuden, pankkien myöntämien vientiluottojen rahoittamiseen luodun instrumentin myötä on todennäköistä, että Finnveran osuus ostajaluottojärjestelyistä kasvaa. Viennin rahoituksen kysyntään vaikuttaa merkittävästi se, miten Suomelle tärkeiden vientimaiden, kuten Ruotsin, Venäjän ja Saksan taloudet kehittyvät ja miten Suomen oma hintakilpailukyky kehittyy.

Talouskehitykseen liittyvät epävarmuustekijät vaikeuttavat tuloskehityksen arviointia. Tämän hetken näkemyksen mukaan vuoden 2012 tulos toteutunee vuoden 2011 tulosta heikompana.

Finnvera julkaisee ensimmäistä kertaa vuosikertomuksen verkkojulkaisuna internet-sivuillaan. Vuosikertomus koostuu aikaisempina vuosina julkaistuista Vuosikatsaus ja Taloudellinen katsaus -raporteista. Myös yritysvastuuraportti on yhdistetty osaksi vuosikertomusta.

Tutustu vuosikertomukseen: www.finnvera.fi/vuosikertomus2011

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 020 460 7321
talousjohtaja Ulla Hagman, puh. 020 460 7409

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot