Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Finnvera-konsernin tilinpäätös 1.1.–31.12.2012

15.03.2013

Strategian ytimessä kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset

Finnveran toiminnasta tehtiin vuoden 2012 alkupuolella ulkopuolinen, riippumaton kansainvälinen arviointi. Arvioinnissa yhtiön toiminta sai pääosin erinomaiset arvosanat, varsinkin verrattuna ulkomaisiin vastaaviin organisaatioihin. Arviointi tuotti myös hyviä aineksia Finnveran toiminnan kehittämiseen.

Arvioinnin johtopäätökset samoin kuin hallitusohjelmaan Finnveran osalta kirjatut asiat näkyvät yhtiön uudistetussa strategiassa. Keskeistä strategiassa on, että toiminta entistä voimakkaammin tukee Suomen hallituksen elinkeinopolitiikkaa, jonka ytimessä ovat kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset.

Liiketoiminta ja tuloskehitys

Tarjottujen vientitakuiden ja erityistakausten määrä nousi edellisvuodesta 41 prosenttia 5 351 miljoonaan euroon. Myös vientiluottojen kysyntä oli vilkasta. Pk-yritysrahoituksessa luottojen ja takausten määrä supistui 13 prosenttia 853 miljoonaan euroon. Suorien pääomasijoitusten määrä kasvoi edellisvuodesta.

Finnvera-konsernin tilikauden 2012 tulos oli 53 miljoonaa euroa voitollinen eli 11 prosenttia edellisen vuoden tulosta heikompi. Tuloksen heikkeneminen johtui merkittävimmin emoyhtiö Finnvera Oyj:n pk-yritysrahoituksen luottoriskien kasvusta ja sen seurauksena tehdyistä arvonalennuksista ja tappiovarauksista sekä käypään arvoon arvostettavien erien voittojen pienenemisestä.

Emoyhtiön 56 miljoonan euron tuloksesta viennin rahoituksen osuus oli 62 miljoonaa euroa ja pk-yritysrahoituksen osuus -6 miljoonaa euroa. Konserni- ja omistusyhteysyritysten vaikutus konsernitulokseen oli -3 miljoonaa euroa.

Konsernin loka-joulukuun tulos oli 23 miljoonaa euroa eli yli kaksinkertainen kolmannen neljänneksen 11 miljoonan euron tulokseen verrattuna. Neljännen vuosineljänneksen tulos muodosti yli 40 prosenttia koko tilikauden tuloksesta. Saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot olivat neljännellä vuosineljänneksellä selkeästi edellistä neljännestä pienemmät.

  • Konsernin vakavaraisuus oli joulukuun lopussa 15,9 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä edellisvuotta parempi.
  • Konsernin kulu-tuotto-prosentti parani edellisvuodesta 1,6 prosenttiyksikköä 27,6 prosenttiin.
  • Konsernin omavaraisuus heikkeni 4,4 prosenttiyksikköä ja oli joulukuun lopussa 20,3 prosenttia.

Tulevaisuuden näkymät ja lähiajan riskit

Talouskasvun ennakoidaan olevan hidasta Suomessa alkaneena vuonna. Vaisu kasvu ja pankkien mahdollisesti kiristyvä luotonanto voivat vaikeuttaa varsinkin pk-yritysten rahoitusasemaa. Tämä saattaa lisätä Finnveran palveluiden kysyntää.  Toisaalta investointien pysyminen matalalla tasolla vähentää rahoitustarpeita. Luottoriskit pysyvät korkealla tasolla. Viennin rahoituksen kysyntä vaihtelee yksittäisten suurten pääomatavarakauppojen myötä. Finnveran vientitakuukannan lyhyen aikavälin tappioennuste on alhainen, mutta riskikeskittymien vuoksi tilanne voi muuttua nopeastikin.

Talouskehitykseen liittyvät epävarmuustekijät vaikeuttavat tuloskehityksen arviointia. Tämän hetken arvion mukaan Finnvera-konsernin vuoden 2013 tulos toteutunee vuoden 2012 tuloksen tasoisena. Yksittäiset riskit voivat toteutuessaan heikentää tulosta tuntuvasti.

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä:

Vuotta 2012 leimasivat edelleen maailmantalouden heilahtelut, minkä vuoksi talouden suunta pysyi epävarmana koko vuoden.

Finnveran käsityksen mukaan yritysrahoituksen markkinatilanne Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa, on parempi ja vakaampi kuin Etelä- ja Keski-Euroopassa. Pankkien toimintaa sääntelevät jo päätetyt toimet sekä vielä käsiteltävinä olevat asiat vaikuttivat kuitenkin jo jossain määrin rahoituksen saatavuuteen. Pankeilla on tarve hallita taseitaan, mistä johtuen varsinkin uusien, suurten ja pitkäaikaisten luottojen järjestyminen hankaloitui. Pk-yrityksille tämä merkitsi monessa tapauksessa velkarahan kallistumista ja kohonneita rahoituksen vakuusvaatimuksia.

Toimintaympäristö on yrityksille haastava kovan kilpailun vuoksi. On todennäköistä, että epävakaa taloustilanne etenkin euroalueella jatkuu, mikä edelleen voi viivästyttää niin kotimaisten yritysten kuin niiden ulkomaisten asiakkaidenkin investointipäätöksiä.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400
talousjohtaja Ulla Hagman, puh. 029 460 2458

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot