Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Finnvera-konsernin Q4 ja tilinpäätös 1.1.–31.12.2015

26.02.2016

Vaihteleva ja ennätyksellinen vuosi

Vuonna 2015 maailmantalous sai edelliseen vuoteen verrattuna hieman vauhtia. Talouskehitys ei kuitenkaan ollut yhtenäistä, vaan tilanteet ja erisuuntaiset arviot vaihtelivat pitkin vuotta. Vaisut vientinäkymät ja kotimarkkinoiden alakulo pitivät pk-yritysten rahoituksen kysynnän investointeihin vaimeana. Sen sijaan käyttöpääomarahoitusta ja omistusvaihdoksiin tarvittavia luottoja kysyttiin vilkkaasti. Laivatilaukset olivat puolestaan suurin yksittäinen kysyntää kasvattanut tekijä viennin rahoituksessa. Myös muissa isoissa vientihankkeissa tarvittiin Finnveran mukanaoloa.

Liiketoiminta ja tuloskehitys

Finnvera antoi vuonna 2015 vientitakuutarjouksia 28 prosenttia ja vientiluottojen rahoitustarjouksia 46 prosenttia edellisvuotta enemmän. Pk-yrityksille ja EU:n pk-määritelmää suuremmille yrityksille myönnettyjen lainojen ja takausten määrä kasvoi vuotta aiemmasta 19 prosenttia.

Finnvera-konserni
   

 1.1.-31.12.2015

 1.1.-31.12.2014

 Muutos %

Rahoituspäätökset

 

 

 

    Lainat ja takaukset

906 Me

763 Me

19 %

    Vientitakuut ja erityistakaukset 

6 760 Me

5 274 Me

28 %

    Vientiluotot

4 131 Me

2 829 Me

46 %

 

31.12.2015

31.12.2014

Muutos

Vastuut

 

    Lainat ja takaukset

2 285 Me

2 378 Me

-4 %

    Vientitakuut ja erityistakaukset 

17 436 Me

12 600 Me

38 %

    Vientiluotot

4 240 Me

3 330 Me

27 %

 

1.1.-31.12.2015

1.1.-31.12.2014

Muutos %

Korkokate sekä palkkiotuotot ja -kulut (netto) 

197 Me

189 Me

4 %

Liikevoitto

114 Me

101 Me

13 %

Tulos 

111 Me

100 Me

11 %

 

31.12.2015

31.12.2014

Muutos %-yks.

Omavaraisuus 

13,3 %

15,2 %

-1,9 %

Vakavaraisuus, Tier 2 

19,6 %

18,6 %

1 %

Kulu-tuotto-suhde

28,3 %

25,9 %

2,4 %

Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen tulos oli 5 miljoonaa euroa. Tulos oli 46 miljoonaa euroa edellisen neljänneksen   tulosta (51) heikompi. Tuloksen heikkenemiseen vaikuttivat merkittävimmin edellistä neljännestä 33 miljoonaa euroa suuremmat saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot. Saamisten arvonalentumisten sekä takaus- ja takuutappioiden kasvuun neljännesten välillä vaikuttivat edellisellä neljänneksellä tehdyt arvonalentumisten ja tappiovarausten purkamiset ja pienentämiset.

Konsernin vuoden 2015 tulos oli 111 miljoonaa euroa (100). Tulos parani edellisvuodesta 11 prosenttia. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat merkittävimmin 57 prosenttia ja 19 miljoonaa euroa pienemmät saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot. Lisäksi tulosta paransivat 8 prosenttia korkeampi korkokate sekä 3 prosenttia suurempi palkkiotuottojen ja -kulujen nettomäärä.

Emoyhtiö Finnvera Oyj:n vuoden 2015 tulos oli 95 miljoonaa euroa (92). Tulos kasvoi edellisvuodesta 3 prosenttia. Liike- toiminnoittain tarkasteltuna emoyhtiön tulos oli seuraava: viennin rahoituksen tulos oli 82 miljoonaa euroa (96) ja pk-rahoituksen tulos 38miljoonaa euroa (6). Emoyhtiön tulokseen vaikutti lisäksi sijoitusvastuista tehdyt arvonalentumiskirjaukset 25 miljoonaa euroa (9).

Finnvera-konserni

Q4/2015

Q3/2015

Muutos

Q4/2014

Muutos

*2015

*2014

Muutos

Tulos

Me

Me

%

Me

%

Me

Me

%

Korkokate

13

15

-12

10

35

56

52

8

Palkkiotuotot ja -kulut (netto)

34

34

-1

35

-4

141

137

3

Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä

-13

-2

-

4

-

-21

-10

108

Liiketoiminnan muut tuotot

2

0

-

0

-

2

2

43

Hallintokulut

-12

-9

32

-11

9

-44

-41

8

Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot

-17

16

201

-9

84

-15

-34

-57

    Luotoista ja takauksista

-21

6

444

-26

-22

-87

-105

-18

    Luottotappiokorvaus valtiolta

13

9

42

18

-28

83

64

30

    Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta

-9

1

927

-1

-

-10

8

232

Liikevoitto

5

53

-90

27

-81

114

101

13

Tilikauden voitto

5

51

-90

25

-80

111

100

11

Rahoituksen näkymät

Talouskasvu ja investoinnit pysynevät vuonna 2016 alhaisella tasolla, ja käyttöpääomarahoitus on edelleen pk-rahoituksen keskiössä. Lisääntyneiden omistajanvaihdosten sekä suuryritysten julkistettujen investointien odotetaan kuitenkin vaikuttavan pk-yritysten rahoituskysyntään myönteisesti. Lisäksi Finnveran uudet mandaatit ja rahoitustuotteet tukevat rahoitusvolyymikehitystä pk-yritykset-liiketoiminnassa.

Ostajalle tarjottavat rahoitusratkaisut ovat edelleen keskeisessä asemassa suuryritysten myymien pääomahyödykkeiden vientikaupoissa. Vientitakuiden ja -luottojen kysynnän odotetaan hieman laskevan edellisvuodesta, jos yksittäisiä suuria tilauksia ei ajoitu vuodelle 2016. Kysynnän alus, tele ja metsäteollisuus toimialoille odotetaan yhä muodostavan merkittävimmän osan suuryritysten vientikauppoihin liittyvästä kysynnästä.

Tämän hetken arvion mukaan Finnvera-konsernin vuoden 2016 tulos toteutunee vuoden 2015 tulosta heikompana. Talouskehitykseen liittyvät epävarmuustekijät vaikeuttavat tuloskehityksen arviointia, ja ennakoitua suurempi riskien toteutuminen voi heikentää tilannetta arvioidusta olennaisesti.

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä:

”Vuotta vauhdittivat ja rahoituskysyntää lisäsivät saamamme uudet tehtävät. Myönsimme pk-yrityksille selvästi edellisvuotta enemmän rahoitusta. Kasvuun vaikuttivat ennen kaikkea uudet mandaattimme sekä ilahduttavasti lisääntyneet omistajanvaihdokset. Investoinnit eivät kuitenkaan vielä käynnistyneet, vaan pk-rahoitusta tarvittiin edelleen enimmäkseen käyttöpääomatarpeisiin.

Vientikauppoihin liittyvien tarjousten määrä oli ennätyksellisen korkea. Vuoden valopilkku oli ehdottomasti teollisuushistoriallisesti merkittävää Turun telakan omistusjärjestelyä seuranneet laivatilaukset, jotka näkyivät viennin rahoituksessamme. Käytännössä isoihin laivakauppoihin tarvitaan lähes aina ostajan rahoittamiseksi vientitakuita tai mahdollisesti valmistusaikaista rahoitusta. Tämän vuoksi alusrahoituksen osuus tulee olemaan poikkeuksellisen suuri, noin kolmannes voimassa olevista vastuistamme. Telakka on merkittävä työllistäjä Turun seudulla, ja sillä on myös useita satoja alihankkijoita, joissa työskentelee kymmeniä tuhansia henkilöitä.”

Tilinpäätös 2015 (PDF)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 (PDF)

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400
talousjohtaja Ulla Hagman, puh. 029 460 2458

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.finnvera.fi

Finnvera julkaisee 2015 vuosikertomuksen verkkojulkaisuna internet-sivuillaan viikolla 10 suomeksi ja englanniksi. Myös yritysvastuuraportti on yhdistetty osaksi vuosikertomusta. Yhtiön puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2016 julkaistaan 11.8.2016.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot