Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Finnvera-konsernin Q4 ja tilinpäätös 1.1.–31.12.2014

27.02.2015

Finnveran rahoitusmahdollisuudet paranivat merkittävästi

Suomen rahoitusmarkkinoita leimasivat epäselvät talousnäkymät ja kiristyvän pankkisääntelyn vaikutukset, jotka tuntuivat erityisesti heikompien luotonottajien luottoehdoissa ja -marginaaleissa. Rahoituskysyntä painottui voimakkaasti käyttöpääomaan, ja investointihankkeita oli erittäin vähän. Valtio paransi julkisen rahoituksen mahdollisuuksia Finnveran osalta merkittävästi.

Konsernin taloudellinen kehitys

Finnvera-konsernin vuoden 2014 tulos oli 101 miljoonaa euroa eli 27 miljoonaa euroa edellisen vuoden tulosta parempi (75). Tuloksen paranemiseen vaikuttivat merkittävimmin 47 prosenttia alemmat 34 miljoonan euron saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot (64). Lisäksi tulosta paransivat hallintokulujen pieneneminen 5 prosentilla 41 miljoonaan euroon (43) sekä 3 prosenttia korkeampi palkkiotuottojen ja -kulujen nettomäärä 138 miljoonaa euroa (134). Tulosparannusta vastaavasti heikensivät muun muassa korkotason ja pk-rahoituksen luottokannan laskusta johtunut alempi korkokate 52 miljoonaa euroa (56), suuremmat tappiot pääomasijoitustoiminnasta sekä johdannaisten ja velkojen käypään arvoon arvostuksista yhteensä 10 miljoonaa euroa (2). Emoyhtiö Finnvera Oyj:n vuoden 2014 tulos oli 94 miljoonaa euroa (69).

Konsernin liikevoitto oli 102 miljoonaa euroa (75), ja se oli liiketoiminnoittain seuraava: pk-rahoituksen liikevoitto oli 6 miljoonaa euroa (7) ja viennin rahoituksen 104 miljoonaa euroa (74). Pääomasijoitustoiminnan liikevoitto oli 7 miljoonaa euroa tappiollinen (5).

Finnvera-konsernin vuoden 2014 viimeisen neljänneksen tulos oli 25 miljoonaa euroa eli selkeästi kolmannen neljänneksen tulosta heikompi (42). Tuloksen heikkenemiseen vaikuttivat merkittävimmin kolmatta neljännestä lähes kaksi kertaa eli 19 miljoonaa euroa suuremmat saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot.

Finnveran vastuukannat ja niiden riskitasot ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi. Vuonna 2014 pk-rahoituksen vastuukanta kuitenkin laski, eikä riskitaso enää noussut. Viennin rahoituksen vastuukanta kasvoi vuonna 2014, mutta pk-rahoitusta vastaavasti riskitasossa ei ollut nousua. Riskitasot ovat kuitenkin edelleen korkealla tasolla, mitä todentavat pk-rahoituksen viime vuosien suuret arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot, vaikka vuonna 2014 saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot olivat vuotta 2013 alemmalla tasolla. Viennin rahoituksessa ei ole viime vuosina eikä myöskään vuonna 2014 jouduttu kirjaamaan suuria tappioita. Arvioituja viennin rahoituksen tappiovarauksia pienennettiin vuonna 2014 edellisen vuoden tilinpäätöksen tappiovarausmäärästä.

Finnveran tuloksen ja pitkän aikavälin itsekannattavuuden toteutumiseen tulevina vuosina vaikuttavat merkittävästi yhtiön vastuukantojen suuruus ja riskisyys. Tulostarkasteluissa on tärkeää huomioida, että joulukuun 2014 lopussa Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kokonaisvastuut olivat 12,6 miljardia euroa sekä pk-rahoituksen luotto- ja takausvastuut sekä takaus- ja takuusaamiset 2,4 miljardia euroa. Näihin vastuisiin nähden taseen tappiopuskuria synnyttävä nettotulos on nyt vuositasolla noin 0,7 prosenttia ja oma pääoma 6 prosenttia.

Konsernin tunnusluvut 31.12.2014 (31.12.2013)

  • Vakavaraisuussuhde, Tier 2 18,6 % (16,9)
  • Kulu-tuotto-suhde 25,7 % (27,0)
  • Omavaraisuusaste 14,4 % (18,4)

Rahoituksen näkymät

Yhdysvaltojen talous on päässyt kasvu-uralle, mutta euroalueella talouskasvu polkee paikallaan. Venäjän talouteen kohdistuneet sanktiot, öljyn hinnan lasku ja poliittisen suunnan muutos johtivat vuoden 2014 lopulla maan talousvaikeuksiin. 

Tilanne vaikuttaa Finnveran viennin rahoituksen kysyntään ja riskiasemaan oleellisesti, mikäli epävarma poliittinen ja taloudellinen tilanne jatkuu. Finnveran rahoitus on yhä keskeisemmässä roolissa vientikauppojen syntymisessä. Tästä huolimatta viennin rahoituksen kysynnän odotetaan alentuvan edellisestä vuodesta, mikä johtuu epävarmuuden aiheuttamasta investointien vähyydestä. Finnveran mahdollisuus rahoittaa myös suuryritysten kotimaisia, vientiin suuntautuvia hankkeita konkretisoituu Finnveran osallistumisena vientiteollisuuden investointihankkeisiin kotimaassa.

Vaimea talouskasvu ja alhainen investointitaso pitävät pk-rahoituskysyntää maltillisena vuonna 2015. Finnveran arvion mukaan yhtiön saamat uudet mandaatit ja osaltaan myös pankkisääntely saattavat kuitenkin nostaa kysynnän kokonaistasoa. Rahoitustarpeet liittyvät edelleen valtaosin käyttöpääomaan.

Talouden epävarmuus vaikeuttaa tuloksen arviointia. Suurten yksittäisten vientitakuukorvausten  toteutuminen voi heikentää tilannetta arvioidusta olennaisesti. Tämän hetken arvion mukaan Finnvera-konsernin vuoden 2015 tulos toteutunee jonkin verran vuoden 2014 tulosta heikompana.

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä:
”Tehtyjen laki- ja sitoumusmuutosten myötä voimme lisätä riskinottoamme sekä pk-rahoituksessa että viennin rahoituksessa. Joukkovelkakirjarahoitus, suurten yritysten vientiin liittyvien kotimaisten investointien takaaminen ja EU:n pk-määritelmää suurempien yritysten rahoitusmahdollisuus laajensivat keinovalikoimaamme. Kun lakiesitys niin sanotusta jälleenrahoitustakauksesta toteutuu, voimme todeta olevamme valtuuksien ja rahoitusinstrumenttien osalta samalla tasolla tärkeimpien verrokkimaidemme kuten Ruotsin ja Saksan kanssa. 

Yksi tavoitteistamme on tunnistaa kasvuyrityksiä ja kannustaa niitä kansainväliseen kasvuun. Kotimarkkinayritysten osalta periaatteenamme on riskinjako siten, että pankki tai muu yksityinen rahoittaja, kuten esimerkiksi vakuutusyhtiö, on päärahoittaja. Kohdistamme rahoituksemme erityisesti yritysten muutostilanteisiin ja aloittavien yritysten perustamisvaiheessa tarvitsemaan rahoitukseen. Jatkamme osaltamme ponnisteluja siten, että rahoituksemme vaikuttavuus olisi mahdollisimman suuri ja kohdistuisi elinkeinopolitiikan kannalta tärkeimpiin kohteisiin.”

Tilinpäätös 2014 (PDF)

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2014 (PDF)

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400
talousjohtaja Ulla Hagman, puh. 029 460 2458

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Oslo Børs ASA
London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.finnvera.fi

Finnvera julkaisee 2014 vuosikertomuksen verkkojulkaisuna internet-sivuillaan viikolla 11 suomeksi ja englanniksi sekä lyhennelmän ruotsiksi. Myös yritysvastuuraportti on yhdistetty osaksi vuosikertomusta.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot