Etsi Finnverasta

Toiminta

Edellinen sivu

Toiminta

Finnvera haluaa rahoitustoiminnallaan vaikuttaa suomalaisten yritysten kilpailukykyyn - niiden mahdollisuuksiin toimia ja kasvaa Suomessa sekä kansainvälistyä. Finnvera etsii asiakkaikseen muutostilanteissa olevia yrityksiä, joilla on edellytykset menestyä.

Finnvera mahdollistaa kokonaisrahoitusratkaisuja, jotka koostuvat Finnvera-konsernin omista tuotteista sekä muiden julkisten ja yksityisten rahoittajien palvelutarjonnasta.

Rahoitustoiminta

Finnvera-konserni tarjoaa asiakkailleen lainoja, takauksia ja pääomasijoituksia sekä vienninrahoituspalveluja.

Finnvera hoitaa pääomasijoitustoimintaansa tytäryhtiöidensä Veraventure Oy:n ja Aloitusrahasto Vera Oy:n kautta.

Tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy hallinnoi OECD-ehtoisiin vientiluottoihin ja alusrahoitukseen liittyvää korontasausjärjestelmää.

Pk- ja midcap-yritykset

Vuonna 2016 Finnvera myönsi lainoja, takauksia, vientitakauksia ja vientitakuita pk- ja midcap-yrityksille kotimaassa yhteensä 1,0 miljardilla eurolla. Jakauma liiketoiminta-alueittain oli seuraava: paikalliset pienyritykset 0,1 mrd. €, kotimarkkinayritykset 0,5 mrd. €, kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset 0,4 mrd. €.

Suuryritykset

Vuonna 2016 suuryrityksille tarjottujen vientitakuiden ja erityistakausten määrä oli 4,2 miljardia euroa.

Tarjottu rahoitus (mrd. €)

2016

2015

2014

2013

2012

Pk- ja midcap-yritykset*

1,0

1,1

1,0

0,8

0,9

Suuryritykset**

4,2

6,6

5,0

3,3

5,3

* sisältää lainat, takaukset, vientitakaukset ja pk-vientitakuut
** sisältää vientitakuut ja erityistakaukset

Finnveran vastuut 31.12.2016 olivat yhteensä 20,7 miljardia euroa (19,7). Pk- ja midcap -yritysten vastuukanta oli 2,6 miljardia euroa ja suuryritysten vastuukanta 18,1 miljardia euroa.

Vastuukanta (mrd. €)

2016

2015

2014

2013

2012

Pk- ja midcap-yritykset*

2,6

2,7

2,8

3,0

3,0

Suuryritykset**

18,1

17,0

12,2

10,7

10,9

Yhteensä

20,7

19,7

15,0

13,6

13,9

* sisältää lainat, takaukset, vientitakaukset ja pk-vientitakuut
** sisältää vientitakuut ja erityistakaukset

Vuosikertomus 2015

Liiketoiminnan riski

Hallittu riskinotto on oleellinen osa Finnveran toimintaa. Finnveran toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite, jonka mukaan Finnveran tulee pitkällä aikavälillä kattaa omat toimintakustannuksensa sekä vastuullaan olevat luotto- ja takaustappiot liiketoiminnasta saamillaan tuloilla.

Finnvera toimii viime kädessä valtion vastuulla ja pystyy ottamaan yksityisiä rahoituslaitoksia enemmän luottoriskejä. Valtio korvaa Finnveralle noin puolet pk-rahoituksessa syntyneistä lopullisista luottotappioista. Tästä toiminnasta luottotappiokorvauksen jälkeen aiheutuva tappio katetaan taseessa olevasta kotimaan toiminnan rahastosta. Valtioneuvoston nykyisin voimassa olevan sitoumuksen mukaan valtio korvaa uusien luottojen osalta 75 prosenttia aloittaville ja kasvuyrityksille sekä 55 prosenttia muille yrityksille myönnetystä rahoituksesta syntyneistä luottotappioista.

Finnvera jakaa luottoriskiä muiden rahoittajien kanssa. Lainoja ja takauksia myönnetään lähes aina ilman turvaavia vakuuksia, ja rahoitus perustuu riskien ja yrityksen menestysmahdollisuuksien arviointiin sekä rahoituksella saavutettavaan vaikuttavuuteen.

Finnveran tarjoama rahoitus hinnoitellaan rahoituksen saajan liiketoimintariskien ja käytettävissä olevien vakuuksien arvioinnin perusteella. Viime vuosina Finnvera on lisännyt riskinottoaan sekä yritysten kotimaan toimintojen että vientikaupan rahoituksessa. Finnveran toteutuneet luottotappiot ovat olleet vuosittain noin 2,0–3,5 prosenttia vastuukannasta.

Vientitakuun hinnoittelu perustuu riskin kohteen luottoriskiä heijastavaan riskiluokkaan. Viennin rahoituksen mahdollinen tappiollinen tulos katetaan ensisijaisesti toiminnasta aikaisempina tilikausina syntyneistä voitoista, jotka on siirretty yhtiön taseessa olevaan vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon.

Lue lisää riskinotosta ja tunnusluvuista vuoden 2015 vuosikertomuksesta.

Terveyttäminen

Asiakasyritysten taloudellisen ja toiminnallisen tilanteen seuranta on osa Finnveran riskienhallintaa. Mikäli ongelmia havaitaan, niiden syitä selvitetään yhdessä asiakkaan ja muiden rahoittajien kanssa. Toiminnasta käytetään nimitystä ”terveyttäminen”.

Finnveran tavoitteena on reagoida asiakasyrityksen tilan heikentymiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta elinkelpoinen yritystoiminta ja omat saatavat voidaan turvata. Mikäli yrityksen normaalit kehittämistoimet eivät tuota toivottua tulosta, on perusteltua käyttää ulkopuolisten ammattilaisten apua. Finnveran omat terveyttämisen asiantuntijat auttavat avun etsimisessä.

Terveyttämisen avulla yritys selviää parhaassa tapauksessa taloudellisista vaikeuksistaan ja jatkaa toimintaansa kannattavana ja kilpailukykyisenä. Finnveralle onnistunut terveyttäminen merkitsee pienempiä luottotappioita. Nopea ja asiantunteva terveyttäminen on myös yhteiskunnan näkökulmasta hyödyllistä, sillä sen avulla voidaan välttää yritystä mahdollisesti uhkaava konkurssi ja työpaikkojen menetykset.

On kuitenkin hyväksyttävä, että jokaista asiakasyritystä ei voida terveyttää, varsinkaan silloin, jos ongelmiin on reagoitu liian myöhään. Vaikeassa taloustilanteessa on erityisen tärkeää huolehtia, että yrityksen oma raportointi on luotettavaa ja ajan tasalla sekä toiminta ennustettavaa.

Yrityksiltä edellytetään omaa aktiivisuutta; yrityksen ja sen sidosryhmien on sitouduttava sovittuihin toimenpiteisiin. Terveyttämistyössä hyödynnetään usein asiantuntevia, kokeneita konsultteja, taloushallinnon osaajia ja lakimiehiä.

Teknisesti terveyttäminen toteutetaan yleensä vapaaehtoisella terveyttämisohjelmalla tai yrityssaneerauslain tarkoittamalla virallisella saneerauksella. Joskus konkurssi jää ainoaksi vaihtoehdoksi, mutta näissäkin tilanteissa elinkelpoinen osa liiketoiminnasta voidaan usein myydä uudelle omistajalle.

Valtiontukisääntely

Julkisomisteisena rahoitusyhtiönä Finnvera Oyj:n tulee rahoituspalveluita tarjotessaan noudattaa EU:n valtiontukisääntelyä.

Finnveran myöntämiin lainoihin ja takauksiin katsotaan sisältyvän valtiontukea, mikäli yritykseltä rahoituksesta perittävä hinta on pienempi kuin EU-komission määrittelemä vertailuhinta. Finnvera tarkistaa jokaisen rahoituspäätöksen yhteydessä, voidaanko rahoitukseen sisällyttää laskennallista valtiontukea vai ei. Mikäli rahoituksen voidaan katsoa sisällytettävän tukea, Finnvera valitsee tapaukseen soveltuvan tukimuodon. Valtiontukisääntelystä johtuen viennin takaukset tulee kuitenkin aina hinnoitella siten, että niihin ei sisälly tukea.

Finnveran rahoituksen (laina tai takaus) sisältäessä tukea, tulee tuelle olla valtiontukisääntelyn mukainen peruste, jonka mukaisesti se on yhteismarkkinoille soveltuvana sallittu. Investointeihin myönnettävä Finnveran rahoitus voi sisältää EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista, pk-yrityksille myönnettävää hankekohtaista investointi- ja työllisyystukea (ns. pk-tuki). Vaihtoehtoisesti Finnveran rahoitus voi sisältää yrityskohtaisesti kertyvää, ns. vähämerkityksellistä tukea (de minimis -tuki), jonka enimmäismäärä yritykselle kolmen vuoden aikana on 200 000 euroa.

Lisätietoja EU:n valtiontukisääntelystä: http://tem.fi/eu-n-valtiontukisaantely

Keskeisimmät, Finnveran rahoitukselle merkitykselliset säädökset, joiden mukaan rahoitukseen sisältyvän tuen voidaan katsoa olevan yhteismarkkinoille soveltuvaa, ovat:

  • komission asetus vähämerkityksisestä tuesta (Asetus (EU) N:o 1407/2013)
  • komission antama yleinen ryhmäpoikkeusasetus (Asetus (EU) N:o 651/2014) 
  • komission referenssikorkotiedonanto ( Komission tiedonanto 2008/C 14/02)
  • komission takaustiedonanto (Komission tiedonanto 2008/C 155/02)
  • yhteisön suuntaviivat pelastamis- ja rakenneuudistustuesta (Komission tiedonanto 2014/C 249/01)

Finnverassa käytössä olevien tukiohjelmien kuvaukset ohessa:

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)

Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Muutokset maksuohjelmiin

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Muut muutokset

029 460 2791 (ark. 9.00–16.15)

Helsingin pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki

Kuopion pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio

Katso kaikki yhteystiedot