Etsi Finnverasta

Strategia

Edellinen sivu

Strategia

Finnveraa koskeva lainsäädäntö määrittelee tehtävät, joilla yhtiö vaikuttaa yritystoiminnan ja työllisyyden kehittymiseen Suomessa. Rahoitustoiminta perustuu lainsäädäntöön, asetuksiin, kansainvälisiin sopimuksiin ja EU-säädöksiin, valtioneuvoston luotto- ja takaustappiositoumukseen sekä yhtiön hallituksen vahvistamaan luotto- ja takuupolitiikkaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa Finnveralle neljän vuoden jaksolle tavoitteet, jotka koskevat muun muassa yhtiön toiminnan suuntaamista, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja vakavaraisuutta.

Finnvera toimii asiakkuussegmenteille määriteltyjen palvelutapojen ja ISO 9001 -sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti. Toimintajärjestelmää ja sen vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti sekä sisäisillä että ulkoisilla arvioinneilla. Saatujen havaintojen perusteella toimintajärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Myös mahdollisiin poikkeamiin puututaan.

Toiminta-ajatus, arvot ja visio

Finnveran tehtävä on rahoituksen keinoin edistää yritysten kansainvälistymistä ja vientiä, korjata rahoituspalvelujen tarjonnassa esiintyviä puutteita ja edistää aluekehitystä Suomessa.

Finnveran arvot ovat luottamus, kumppanuus ja ratkaisuhakuisuus. Arvot kuvastavat tehtäväämme ja asiakaslupaustamme: Osaamisellamme ja aktiivisuudellamme autamme asiakkaitamme menestymään.

Visiomme on:

Asiakkaidemme menestys vahvistaa Suomen taloutta.

Strategiamme kärki on vaikuttavuus ja riskinotto. Meille vaikuttavuus tarkoittaa sitä, että pyrimme kohdentamaan valtaosan myöntämästämme rahoituksesta kasvaviin ja kansainvälisiin pk-yrityksiin. Huolehdimme siitä, että viennin rahoitusjärjestelmämme on kilpailukykyinen.

Strategiamme ja sitä kautta vaikuttavuutemme peruspilarit ovat asiakaskokemus, osaava henkilöstö, kumppaniverkosto ja digitalisaatio sekä ennen muuta itsekannattavuus. Riskienhallinnalla pyrimme varmistamaan itsekannattavuuden pitkällä aikavälillä.

Strategiset tavoitteet

Vaikuttavuutta seurataan Finnveran hallituksen vahvistamilla tavoitteilla:

  • Pk-rahoituksesta 80 % kohdennetaan aloittaviin, kasvaviin, kansainvälistyviin ja muutoshakuisiin yrityksiin sekä omistajanvaihdoksiin.
  • Viennin rahoitus on kansainvälisesti kilpailukykyistä. Riskinotossa ja hinnoittelussa olemme keskeisten kilpailijamaiden tasolla. Toimialaosaamisella ja ketterillä toimintatavoilla tähtäämme erinomaiseen asiakaskokemukseen.
  • Viennin rahoituksen palveluita käyttävien yritysten määrä kasvaa 30 %:lla; tämän edistämiseksi kehitämme pk-yritysten neuvontapalvelua.
  • Ennakoimme ja reagoimme markkinapuutteiden ja sääntelyn muutoksiin, vaikutamme rahoitusmarkkinoiden parempaan toimivuuteen, katalysoimme rahoitusta mahdollisuuksien mukaan sekä tuotamme uusia rahoitusratkaisuja.

Vaikuttavuuden peruspilarit

  • Asiakaskokemus ohjaa jokaisen finnveralaisen tekemistä.
  • Toimintatapamme mahdollistaa jatkuvan uudistumisen. Henkilöstömme osaaminen ja valmiudet ovat huipputasolla.
  • Olemme haluttu kumppani ja toimintamme verkostoissa tuottaa merkittävää hyötyä asiakkaille. Etsimme aktiivisesti uusia yhteistyömahdollisuuksia.
  • Digitalisoimme toimintaamme asiakkaidemme ja rahoittajakumppaneidemme tarpeisiin perustuen. Tehostamme rahoitusprosessia ja riskienhallintaa uudella yhtenäisellä rahoitusjärjestelmällä.
  • Varmistamme itsekannattavuuden luotto-, likviditeetti- ja markkinariskien hallinnalla. Luottotappiot pysyvät useimpina vuosina tuloja pienempinä ja suuretkin odottamattomat tappiot pysyvät puskureiden rajoissa. Hallitsemme keskittymäriskejä riskinjaolla.

Finnveran toiminta on kuvattu arvonluontimallissa, joka kertoo yhtiön tärkeimmät resurssit, liiketoimintamallin ja sen strategisen perustan sekä kuvaa toiminnan keskeiset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Strategiatyö on jatkuvaa

Finnveran strategiaa päivitetään vuosittain. Jatkuvalla strategiatyöllä Finnvera haluaa varmistaa ketterän uudistumisen. Päivitetty strategia ulottuu vuoteen 2022.

Strategiaprosessi käynnistyy alkuvuodesta, kun yhtiön hallitus tarkastelee edellisen vuoden tavoitteiden toteutumista ja keskustelee uusista tavoitteista. Työhön tarvittavat lähtötiedot saadaan omistajan asettamista tavoitteista, toimintaympäristöanalyyseistä, asiakaskyselyistä ja -odotuksista, henkilöstökyselyistä sekä kilpailijaseurannasta.

Hallitus linjaa tulevaa strategiaa toukokuussa, minkä pohjalta yhtiön johtoryhmä laatii strategiaehdotuksensa hallitukselle. Hallitus vahvistaa strategian syyskuussa.

Tämän jälkeen liiketoiminta- ja tukiyksiköt valmistelevat omat vuositavoitteensa, joita täsmennetään syksyllä vuosisuunnittelun ja budjetoinnin yhteydessä ja jotka hyväksytään johtoryhmässä. Finnveran hallitus vahvistaa vuositavoitteet ja budjetin joulukuussa.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot