Etsi Finnverasta

Hallinnointi

Edellinen sivu

Hallinnointi

Finnveran ja sen tytäryhtiöiden hallintoa hoidetaan osakeyhtiölain ja yhtiöitä koskevien erityislakien säännösten mukaisesti. Voimassa olevan lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen lisäksi Finnvera noudattaa Finanssivalvonnan ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia soveltuvin osin.

Omistus ja omistajapolitiikka

Suomen valtio omistaa Finnvera Oyj:n koko osakekannan.

Finnveraa koskeva lainsäädäntö määrittelee tehtävät, joilla yhtiö vaikuttaa yritystoiminnan ja työllisyyden kehittymiseen Suomessa.

Finnveran omistaja- ja elinkeinopoliittisesta ohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osasto. Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa ja valvoo Finnveran toimintaa ja asettaa Finnveralle neljän vuoden jaksolle tavoitteet. Tavoitteita määritettäessä on otettu huomioon Suomen valtion hallitusohjelma, ministeriön konsernistrategia, ministeriön hallinnonalaa koskevat tavoitelinjaukset sekä EU-ohjelmien tavoitteet. Asetettujen tavoitteiden perusteella arvioidaan Finnveran onnistumista mm. yritystoiminnan, työllisyyden, yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä viennin edistäjänä. Omistajapoliittiset tavoitteet koskevat yhtiön toiminnan tehokkuutta ja vakavaraisuutta. Tehokkuutta arvioidaan ensisijaisesti kustannustehokkuussuhteella. Vakavaraisuuden tulee olla riittävä yhtiön riskinkantokyvyn varmistamiseksi ja varainhankintakulujen pitämiseksi mahdollisimman kohtuullisina.

Hyvä hallinnointitapa

Finnvera noudattaa hyvää hallinnointitapaa, ja tavoitteenamme on toiminnan läpinäkyvyys kaikilla organisaatiotasoilla.

Finnveran hallitus on hyväksynyt yhtiön operatiivista toimintaa ohjaavat keskeiset politiikat, linjaukset, periaatteet ja ohjeistukset.

Finnveran toimintaa ohjaavat hallituksen vahvistamat liiketoimintaperiaatteet –  Code of Conduct. Se kokoaa yhteen sekä eettiset periaatteet että juridiset säännöt, joita toiminnassamme noudatamme ja joihin olemme sitoutuneet

Code of Conductia täsmentävät Finnveran eettiset ohjeet, jotka koostuvat hyvän toiminnan periaatteista, toimintaohjeesta puolueettomuuden varmistamiseksi päätöksenteossa ja valmistelussa, salassapito ja tiedonvaihto-ohjeistuksesta sekä sisäpiiriohjeistuksesta. Code of Conduct ja eettiset ohjeet koskevat sekä Finnveran toimihenkilöitä että sen hallintoelinten jäseniä.

Yhtiökokous

Yhtiökokous voi päättää laeissa ja yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle määritellyistä tehtävistä. Yhtiökokous valitsee sekä hallintoneuvoston että hallituksen jäsenet, molempien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä tilintarkastajat.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto valvoo yhtiön hallintoa. Se antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta sekä ohjeistaa asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa supistamista, laajentamista tai organisaation olennaista muuttamista. Lisäksi hallintoneuvosto antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisista tai periaatteellisesti tärkeistä asioista. Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kahdeksan ja enintään kahdeksantoista jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan.

Vuonna 2019 hallintoneuvostossa oli 18 jäsentä. Hallintoneuvosto kokoontui 7 (7) kertaa vuonna 2019. Keskimääräinen läsnäoloprosentti hallintoneuvoston kokouksissa oli 91 prosenttia (92).

Hallintoneuvoston jäsenet 

Hallitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, hyväksyy yhtiön strategian, vuosisuunnitelmat, puolivuosikatsaukset ja vuositilinpäätöksen sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus edistää yhtiön kehitystä ja varmistaa, että toiminta on lainmukaista ja täyttää omistajan sille asettamat tavoitteet. Myös yksittäiset, merkittävät rahoitusratkaisut kuuluvat hallituksen toimivaltaan.

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa sekä nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä muut ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt. Hallitus on asettanut keskuudestaan tarkastus-, palkitsemis- ja riskivaliokunnat, jotka avustavat hallitusta sille kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenistä yksi valitaan työ- ja elinkeinoministeriön ja yksi valtiovarainministeriön nimeämistä ehdokkaista. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Vuonna 2019 hallituksessa oli seitsemän jäsentä, joista naisia oli kolme ja miehiä neljä. Hallitus kokoontui vuonna 2019 yhteensä 15 (16) kertaa. Keskimääräinen läsnäoloprosentti hallituksen kokouksissa oli 92 prosenttia (95).

Hallituksen jäsenet 

Yhtiön johtaminen

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta hallinnosta hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajaa avustavat osakeyhtiölain mukaisten tehtävien hoidossa johtoryhmä ja johtajisto.

Palkitseminen

Finnveran hallintoelinten ja johdon palkitsemisessa sovelletaan valtioneuvoston omistajaohjauksen antamia palkitsemisohjeita. Hallintoelinten palkkiot vahvistaa yhtiökokous.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta päättää palkitsemisvaliokunnan esityksestä yhtiön hallitus. Johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmä tukee yhtiölle asetettujen strategisten ja muiden tavoitteiden saavuttamista.

Henkilöstöä koskevan kannustinpalkkiojärjestelmän tavoitteena on palkita erinomaisista suorituksista.

Hallintoneuvoston palkkiot

 • Hallintoneuvoston kokousaktiivisuus ja jäsenille maksetut palkkiot 2019

  Varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2019 päättämät palkkiot hallintoneuvostolle

  • puheenjohtajan kokouspalkkio 800 e
  • varapuheenjohtajan kokouspalkkio 600 e
  • jäsenen kokouspalkkio 500 e

  Hallintoneuvoston jäsenten läsnäoloprosentti 2019 kokouksissa oli 91 %.

  Jäsen

  Jäsenyys 2019

  Läsnäolo kokouksissa

  Maksetut palkkiot €

  pj. Sofia Vikman

  7.10.–31.12.

  2/2

  800

  pj. Antti Rantakangas

  1.1.–7.10.

  5/5

  4 800

  vpj. Johannes Koskinen

  7.10.–31.12.

  2/2

  600

  vpj. Krista Kiuru

  1.1.–5.6.

  3/3

  2 400

  Pia Björkbacka

  1.1.–31.12.

  5/7

  2 500

  Eeva-Johanna Eloranta

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Lasse Hautala

  1.1.–7.10.

  5/5

  3 000

  Mari Holopainen

  7.10.–31.12.

  2/2

  500

  Laura Huhtasaari

  1.1.–30.6.

  3/4

  2 000

  Timo Kalli

  1.1.–7.10.

  4/5

  2 500

  Anne Kalmari

  7.10.–31.12.

  2/2

  500

  Pia Kauma

  1.1.–7.10.

  2/2

  3 000

  Juho Kautto

   7.10.–31.12.

  2/2

  500

  Leila Kurki

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 000

  Anne Louhelainen

  1.1.–7.10.

  4/5

  2 500

  Kari Luoto

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Veli-Matti Mattila

  1.1.–31.12

  7/7

  3 500

  Jaana Möntti

  29.3.–31.12.

  5/5

  2 000

  Ville Niinistö

  1.1.–7.10.

  3/5

  2 000

  Carita Orlando

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Juha Pylväs

  7.10.–31.12.

  2/2

  500

  Lulu Ranne

  7.10.–31.12.

  2/2

  500

  Olli Rantanen

  1.1.–29.3.

  2/2

  1 500

  Wille Rydman

   7.10.–31.12.

  1/2

  500

  Timo Saranpää

  1.1.–29.3.

  1/2

  1 000

  Joakim Strand

  7.10.–31.12.

  1/2

  0

  Eero Suutari

  1.1.–7.10.

  4/5

  2 500

  Tommi Toivola

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Anette Vaini-Antila

  29.3.–31.12.

  5/5

  2 000

  Hallintoneuvoston palkkiot yhteensä 

   

   

  58 600

 • Hallintoneuvoston kokousaktiivisuus ja jäsenille maksetut palkkiot 2018

  Varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2018 päättämät palkkiot hallintoneuvostolle

  • puheenjohtajan kokouspalkkio 800 e
  • varapuheenjohtajan kokouspalkkio 600 e
  • jäsenen kokouspalkkio 500 e

  Hallintoneuvoston jäsenten läsnäoloprosentti 2018 kokouksissa oli 92 %.

  Jäsen

  Jäsenyys 2018

  Läsnäolo kokouksissa

  Maksetut palkkiot €

  pj. Antti Rantakangas

  1.1.–31.12.

  7/7

  5 600

  vpj. Krista Kiuru

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 600

  Pia Björkbacka

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Eeva-Johanna Eloranta

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Lasse Hautala

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Laura Huhtasaari

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 000

  Timo Kalli

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 000

  Pia Kauma

  16.3.–31.12.

  5/5

  2 500

  Leila Kurki

  1.1.–31.12.

  5/7

  2 500

  Anne Louhelainen

  16.3.–31.12.

  5/5

  2 500

  Kari Luoto

  1.1.–31.12

  6/7

  3 000

  Veli-Matti Mattila

  1.1.–31.12

  7/7

  3 500

  Ville Niinistö

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 000

  Carita Orlando

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Olli Rantanen

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Timo Saranpää

  16.3–31.12.

  5/5

  2 500

  Eero Suutari

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 000

  Tommi Toivola

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 000

   

   

   

   

  Jäsenet 16.3. asti

   

   

   

  Christel Tjeder

  1.1.–16.3.

  2/2

  1 000

  Sofia Vikman

  1.1.–16.3.

  1/2

    500

  Kari Kulmala

  1.1.–16.3.

   2/2

  1 000

 • Hallintoneuvoston kokousaktiivisuus ja jäsenille maksetut palkkiot 2017

  Varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2017 päättämät palkkiot hallintoneuvostolle

  • puheenjohtajan kokouspalkkio 800 e
  • varapuheenjohtajan kokouspalkkio 600 e
  • jäsenen kokouspalkkio 500 e

  Hallintoneuvoston jäsenten läsnäoloprosentti 2017 kokouksissa oli 87 %.

  Jäsen

  Jäsenyys 2017

  Läsnäolo kokouksissa

  Maksetut palkkiot €

  pj. Antti Rantakangas

  1.1.–31.12.

  7/7

  5 600

  vpj. Krista Kiuru

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 600

  Pia Björkbacka

  7.4.–31.12.

  3/4

  1 500

  Eeva-Johanna Eloranta

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 000

  Lasse Hautala

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Laura Huhtasaari

  1.1.–31.12.

  5/7

  2 500

  Timo Kalli

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Kari Kulmala

  1.1.–31.12.

  4/7

  2 000

  Leila Kurki

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Kari Luoto

  1.1.–31.12.

  5/7

  2 500

  Veli-Matti Mattila

  1.1.–31.12

  7/7

  3 500

  Ville Niinistö

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Carita Orlando

  1.1.–31.12.

  4/7

  2 000

  Olli Rantanen

  7.4.–31.12.

  4/4

  2 000

  Eero Suutari

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Tommi Toivola

  1.1.–31.12.

  7/7

  3 500

  Christel Tjeder

  1.1.–31.12.

  6/7

  3 000

  Sofia Vikman

  1.1.–31.12.

  5/7

  2 500

  Jäsenet 7.4.2017 asti

  Mika Harjunen

  1.1.–7.4.

  3/3

  1 500

  Olli Koski

  1.1.–7.4.

  3/3

  1 500

 • Hallintoneuvoston kokousaktiivisuus ja jäsenille maksetut palkkiot 2016

  Varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2016 päättämät palkkiot hallintoneuvostolle

  • puheenjohtajan kokouspalkkio 800 e
  • varapuheenjohtajan kokouspalkkio 600 e
  • jäsenen kokouspalkkio 500 e

  Hallintoneuvoston jäsenten läsnäoloprosentti 2016 kokouksissa oli 83 %.

  Jäsen

  Jäsenyys 2016

  Läsnäolo kokouksissa

  Maksetut palkkiot €

  pj. Antti Rantakangas

  1.1.–31.12.

  6/6

  3 900

  vpj. Krista Kiuru

  23.3.–31.12.

  4/4

  1 800

  Eeva-Johanna Eloranta

  1.1.–31.12.

  5/6

  2 500

  Mika Harjunen

  1.1.–31.12

  6/6

  3 000

  Lasse Hautala

  1.1.–31.12.

  6/6

  3 000

  Laura Huhtasaari

  23.3.–31.12.

  4/4

  1 500

  Timo Kalli

  23.3.–31.12.

  4/4

  1 500

  Olli Koski

  1.1.–31.12.

  4/6

  2 000

  Kari Kulmala

  23.3.–31.12.

  4/4

  1 500

  Leila Kurki

  1.1.–31.12.

  5/6

  2 500

  Kari Luoto

  23.3.–31.12.

  3/4

  1 000

  Veli-Matti Mattila

  1.1.–31.12

  5/6

  2 500

  Ville Niinistö

  23.3.–31.12.

  2/4

  0 500

  Carita Orlando

  23.3.–31.12.

  2/4

  1 000

  Eero Suutari

  23.3.–31.12.

  3/4

  1 000

  Tommi Toivola

  1.1.–31.12.

  4/6

  2 500

  Christel Tjeder

  23.3.–31.12.

  3/4

  1 200

  Sofia Vikman

  1.1.–31.12.

  5/6

  2 000

  Jäsenet 23.3.2016 asti

  Lauri Heikkilä

  1.1.–23.3.

  2/2

  1 800

  Paula Aikio-Tallgren

  1.1.–23.3.

  1/2

  1 500

  Esko Kurvinen

  1.1.–23.3.

  2/2

  1 500

  Ann-Louise Laaksonen

  1.1.–23.3.

  2/2

  1 500

  Anna Lavikkala

  1.1.–23.3.

  1/2

  500

  Lea Mäkipää

  1.1.–23.3.

  2/2

  1 500

  Hanna Sarkkinen

  1.1.–23.3.

  2/2

  1 500

  Osmo Soininvaara

  1.1.–23.3.

  1/2

  1 000

 • Hallintoneuvoston kokousaktiivisuus ja jäsenille maksetut palkkiot 2015

  Varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2015 päättämät palkkiot hallintoneuvostolle

  • puheenjohtajan kokouspalkkio 800 e
  • varapuheenjohtajan kokouspalkkio 600 e
  • jäsenen kokouspalkkio 500 e

  Hallintoneuvoston jäsenten läsnäoloprosentti 2015 kokouksissa oli 87%.

  Jäsen

  Jäsenyys 2015

  Läsnäolo kokouksissa

  Maksetut palkkiot €

  pj. Johannes Koskinen

  1.1.–1.9.

  5/5

  4 800

  vpj. Lauri Heikkilä

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 900

  Paula Aikio-Tallgren

  1.1.–31.12.

  7/8

  3 000

  Eeva-Johanna Eloranta

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Mika Harjunen

  9.4.–31.12

  5/5

  2 000

  Lasse Hautala

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Olli Koski

  1.1.–31.12.

  7/8

  3 500

  Leila Kurki

  1.1.–31.12.

  7/8

  3 500

  Esko Kurvinen

  1.1.–31.12.

  7/8

  3 500

  Ann-Louise Laaksonen

  9.4.–31.12.

  5/5

  2 000

  Anna Lavikkala

  1.1.–31.12

  3/8

  2 000

  Veli-Matti Mattila

  9.4.–31.12

  5/5

  2 000

  Lea Mäkipää

  1.1.–31.12.

  5/8

  2 500

  Antti Rantakangas

  1.1.–31.12.

  7/8

  3 500

  Hanna Sarkkinen

  9.4.–31.12.

  3/5

  1 000

  Osmo Soininvaara

  1.1.–31.12

  6/8

  3 000

  Tommi Toivola

  9.4.–31.12.

  4/5

  1 500

  Sofia Vikman

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Jäsenet 9.4.2015 asti

  Kaija Erjanti

  1.1.–9.4.

  3/3

  2 000

  Helena Hakkarainen

  1.1.–9.4.

  3/3

  2 000

  Jari Myllykoski

  1.1.–9.4.

  3/3

  2 000

  Timo Saranpää

  1.1.–9.4.

  2/3

  1 500

  Antti Zitting

  1.1.–9.4.

  3/3

  2 000

  64 200

 • Hallintoneuvoston kokousaktiivisuus ja jäsenille maksetut palkkiot 2014

  Varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2014 päättämät palkkiot hallintoneuvostolle:

  • puheenjohtajan kokouspalkkio 800 e
  • varapuheenjohtajan kokouspalkkio 600 e
  • jäsenen kokouspalkkio 500 e

  Hallintoneuvoston jäsenten läsnäoloprosentti kokouksissa oli 91 %.

  Jäsen

  Jäsenyys 2014

  Läsnäolo kokouksissa*

  Maksetut palkkiot

  pj. Johannes Koskinen

  1.1.–31.12.

  8/8

  6 400

  vpj. Lauri Heikkilä

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 700

  Paula Aikio-Tallgren

  1.1.–31.12.

  6/8

  3 000

  Eeva-Johanna Eloranta

  1.1.–31.12

  2/3

  1 000

  Kaija Erjanti

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Helena Hakkarainen

  26.4.–31.12.

  8/8

  4 000

  Lasse Hautala

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Olli Koski

  1.1.–31.12.

  5/5

  2 000

  Miiapetra Kumpula-Natri

  1.1.–31.12.

  4/4

  2 500

  Leila Kurki

  1.1.–31.12.

  7/8

  3 500

  Esko Kurvinen

  26.4.–31.12.

  7/5

  3 000

  Anna Lavikkala

  1.1.–31.12.

  6/8

  3 000

  Jari Myllykoski

  26.4.–31.12.

  6/5

  3 000

  Lea Mäkipää

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Antti Rantakangas

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Timo Saranpää

  1.1.–31.12.

  4/5

  1 500

  Osmo Soininvaara

  1.1.–31.12.

  6/8

  3 000

  Sofia Vikman

  26.4.–31.12.

  7/8

  3 500

  Antti Zitting

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Jäsenet 16.4.2014 asti

   

   

   

  Kasper Launis

  1.1.–26.4.

  3/3

  2 000

  Timo Vallittu

  1.1.–26.4.

  3/3

  1 500

  * Vuoden kahdeksasta kokouksesta kolme oli ennen yhtiökokousta 16.4.2014

 • Hallintoneuvoston kokousaktiivisuus ja jäsenille maksetut palkkiot 2013

  Varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2013 päättämät palkkiot hallintoneuvostolle:

  • puheenjohtajan kokouspalkkio 800 e
  • varapuheenjohtajan kokouspalkkio 600 e
  • jäsenen kokouspalkkio 500 e

  Hallintoneuvoston kokousaktiivisuus ja jäsenille maksetut palkkiot 2013

  Hallintoneuvoston jäsenten läsnäoloprosentti kokouksissa oli 84 %.

  Jäsen

  Jäsenyys 2013

  Läsnäolo kokouksissa*

  Maksetut palkkiot

  pj. Johannes Koskinen

  1.1.–31.12.

  8/8

  6 400

  vpj. Lauri Heikkilä

  1.1.–31.12.

  7/8

  4 200

  Paula Aikio-Tallgren

  1.1.–31.12.

  6/8

  3 000

  Kaija Erjanti

  1.1.–31.12

  8/8

  4 000

  Lasse Hautala

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Helena Hakkarainen

  26.4.–31.12.

  5/5

  2 000

  Miapetra Kumpula-Natri

  1.1.–31.12.

  7/8

  3 500

  Leila Kurki

  1.1.–31.12.

  5/8

  2 500

  Esko Kurvinen

  1.1.–31.12.

  6/8

  3 000

  Kasperi Launis

  1.1.–31.12.

  8/8

  4 000

  Anna Lavikka

  26.4.–31.12.

  4/5

  1 500

  Jari Myllykoski

  1.1.–31.12.

  4/8

  1 500

  Lea Mäkipää

  26.4.–31.12.

  5/5

  2 000

  Antti Rantakangas

  1.1.–31.12.

  7/8

  3 500

  Osmo Soininvaara

  1.1.–31.12.

  6/8

  2 500

  Timo Vallittu

  1.1.–31.12.

  5/8

  3 000

  Sofia Vikman

  1.1.–31.12.

  6/8

  3 000

  Antti Zitting

  26.4.–31.12.

  5/5

  2 000

  Jäsenet 26.4.2013 asti 

  Liisa Mariapori

  1.1.–26.4.

  3/3

  2 000

  Tapio Mäkeläinen

  1.1.–26.4.

  3/3

  1 500

  Hannele Pohjola

  1.1.–26.4.

  2/3

  1 500

  Olli Rantanen

  1.1.–26.4.

  3/3

  2 000

  * Vuoden kahdeksasta kokouksesta kolme oli ennen yhtiökokousta 26.4.2013

 • Hallintoneuvoston kokousaktiivisuus ja jäsenille maksetut palkkiot 2012

  Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2012 päättämät palkkiot hallintoneuvostolle:

  • puheenjohtajan kokouspalkkio 800 e
  • varapuheenjohtajan kokouspalkkio 600 e
  • jäsenen kokouspalkkio 500 e

  Yhtiökokouksen 8.4.2011 päättämät hallintoneuvoston palkkiot, jotka olivat voimassa 30.3.2012 asti:

  • puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 000 e
  • varapuheenjohtaja kuukausipalkkio 600 e
  • jäsenen kuukausipalkkio  500 e
  • edellämainittujen kokouspalkkio 200 e

  Hallintoneuvoston kokousaktiivisuus 2012

  Hallintoneuvoston jäsenten läsnäoloprosentti kokouksissa oli 79 %.

  Jäsen

  Jäsenyys 2012

  Läsnäolo kokouksissa*

  pj. Johannes Koskinen

  1.1.–31.12.

  8/8

  vpj. Lauri Heikkilä

  30.3.–31.12.

  6/6

  Paula Aikio-Tallgren

  30.3.–31.12.

  5/6

  Kaija Erjanti

  1.1.–31.12

  8/8

  Lasse Hautala

  1.1.–31.12.

  8/8

  Miapetra Kumpula-Natri

  30.3.–31.12.

  4/6

  Leila Kurki

  1.1.–31.12.

  5/8

  Esko Kurvinen

  30.3.–31.12.

  6/6

  Kasperi Launis

  30.3.–31.12.

  6/6

  Liisa Mariapori

  30.3.–31.12.

  6/6

  Jari Myllykoski

  1.1.–31.12.

  5/8

  Tapio Mäkeläinen

  1.1.–31.12.

  3/8

  Hannele Pohjola

  1.1.–31.12.

  7/8

  Antti Rantakangas

  30.3.–31.12.

  5/6

  Olli Rantanen

  1.1.–31.12.

  8/8

  Osmo Soininvaara

  30.3.–31.12.

  3/6

  Timo Vallittu

  1.1.–31.12.

  6/8

  Sofia Vikman

  30.3.–31.12.

  5/6

  Jäsenet 30.3.2012 asti

  Maria Bäck

  1.1.–29.3.

  2/2

  Sinikka Hurskainen

  1.1.–29.3.

  2/2

  I vpj. Kyösti Karjula

  1.1.–29.3.

  2/2

  Timo Leppänen

  1.1.–29.3.

  1/2

  II vpj. Reijo Paajanen

  1.1.–29.3.

  1/2

  Petri Pihlajaniemi

  1.1.–29.3.

  1/2

  Tuomo Puumala

  1.1.–29.3.

  1/2

  * Vuoden kahdeksasta kokouksesta kaksi oli ennen yhtiökokousta 30.3.2012

   

  Hallintoneuvoston jäsenille maksetut palkkiot 2012

  Jäsen

  Kk-palkkiot*

  Kokouspalkkiot

  Yhteensä

  pj. Johannes Koskinen

  2 400

  4 800

  7 200

  vpj. Lauri Heikkilä

   

  3 600

  3 600

  Paula Aikio-Tallgren

   

  2 500

  2 500

  Kaija Erjanti

  1 400

  3 000

  4 400

  Lasse Hautala

  1 400

  3 000

  4 400

  Miapetra Kumpula-Natri

   

  2 000

  2 000

  Leila Kurki

  1 400

  1 500

  2 900

  Esko Kurvinen

   

  3 000

  3 000

  Kasperi Launis

   

  3 000

  3 000

  Liisa Mariapori

   

  3 000

  3 000

  Jari Myllykoski

  1 400

  1 500

  2 900

  Tapio Mäkeläinen

  1 400

  500

  1 900

  Hannele Pohjola

  1 000

  2 900

  3 900

  Antti Rantakangas

   

  2 000

  2 000

  Olli Rantanen

  1 000

  3 400

  4 400

  Osmo Soininvaara

   

  1 500

  1 500

  Timo Vallittu

  1 400

  3 000

  4 400

  Sofia Vikman

   

  2 500

  2 500

  Jäsenet 30.3.2012 asti 

  Maria Bäck

  1 000

  400

  1 400

  Sinikka Hurskainen

  1 000

  400

  1 400

  I vpj. Kyösti Karjula

  1 000

  400

  1 400

  Timo Leppänen

  500

  200

  700

  II vpj. Reijo Paajanen

  500

  200

  700

  Petri Pihlajaniemi

  500

  200

  700

  Tuomo Puumala

  500

  200

  700

  *Kuukausipalkkiot käytössä ennen yhtiökokousta 30.3.2012

Hallituksen palkkiot

 • Hallituksen kokousaktiivisuus ja maksetut palkkiot 2019

  Varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2019 päättämät palkkiot hallitukselle

  • puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 500 e
  • varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 850 e
  • valiokunnan puheenjohtajana toimivan jäsenen kuukausipalkkio 850 e
  • jäsenen kuukausipalkkio 700 e
  • kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 500 e

  Hallituksen jäsenten läsnäoloprosentti kokouksissa oli 95 %.

  Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2019

  Jäsen

  Jäsenyys 2019

  Valiokuntajäsenyys

  Hallitus

  Valiokunta

  Kk-palkkiot 

  Maksetut yhteensä €

  pj. Pentti Hakkarainen

  1.1.–31.12.

  palkitsemisvaliokunta

  15/15

  8/8

  18 000

  29 500

  I vpj. Antti Neimala

  29.3.–31.12.

  palkitsemisvaliokunta

  10/11

  5/5

  7 650

  14 150

  I vpj. Tomi Lounema

  1.1.–29.3.

  palkitsemisvaliokunta

  3/4

  3/3

  2 550

  6 550

  II vpj. Terhi Järvikare

  1.1.–31.12.

  tarkastusvaliokunta

  14/15

  5/5

  10 200

  20 200

  Kirsi Komi

  1.1.–29.3.

  tarkastusvaliokunta

  4/4

  2/2

  2 100

  6 550

  Ritva Laukkanen

  29.3.–31.12.

  1.1.–29.3.

  tarkastusvaliokunta

  palkitsemisvaliokunta

  14/15

  3/3

  3/3

  9 750

  20 250

  Pekka Nuuttila

  29.3.–31.12.

  tarkastusvaliokunta

  11/11

  2/3

  6 300

  12 300

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  1.1.–31.12.

  tarkastusvaliokunta

  13/15

  5/5

  8 400

  17 900

  Antti Zitting

  29.3.–31.12.

  1.1.–29.3.

  palkitsemisvaliokunta

  tarkastusvaliokunta

  13/15

  5/5

  2/2

  8 400

  18 400

  YHTEENSÄ

  145 800

 • Hallituksen kokousaktiivisuus ja maksetut palkkiot 2018

  Varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2018 päättämät palkkiot hallitukselle

  • puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 500 e
  • varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 850 e
  • valiokunnan puheenjohtajana toimivan jäsenen kuukausipalkkio 850 e
  • jäsenen kuukausipalkkio 700 e
  • kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 500 e

  Hallituksen jäsenten läsnäoloprosentti kokouksissa oli 95 %.

  Jäsen

  Jäsenyys 2018

  Valiokuntajäsenyys

  Hallitus

  Valiokunta

  pj. Pentti Hakkarainen

  1.1.–31.12.

  palkitsemisvaliokunta

  16/16

  5/5

  I vpj. Tomi Lounema

  15.6.–31.12.

  palkitsemisvaliokunta

  8/8

  1/1

  II vpj. Terhi Järvikare

  1.1.–31.12.

  tarkastusvaliokunta

  14/16

  5/5

  Kirsi Komi

  1.1.–31.12

  tarkastusvaliokunta

  15/16

  5/5

  Ritva Laukkanen

  1.1.–31.12.

  palkitsemisvaliokunta

  16/16

  5/5

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  1.1.–31.12.

  tarkastusvaliokunta

  14/16

  5/5

  Antti Zitting

  1.1.–31.12.

  tarkastusvaliokunta

  15/16

  4/5

   

   

   

   

   

  Jäsenet 31.5.2018 asti

   

   

   

   

  I vpj. Pekka Timonen

  1.1.–31.5.

  palkitsemisvaliokunta

  8/8

  4/4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2018

  Jäsen

  Kk-palkkiot €

  Palkkiot hallituksen kokouksista €

  Palkkiot valiokunnan kokouksista €

  Yhteensä €

  pj. Pentti Hakkarainen

  18 000

  8 000

  2 500

  28 500

  I vpj. Tomi Lounema

  5 100

  4 000

  500

  9 600

  II vpj. Terhi Järvikare

  10 200

  7 000

  2 500

  19 700

  Kirsi Komi

  10 200

  8 000

  2 500

  20 200

  Ritva Laukkanen

  8 400

  8 000

  2 500

  18 900

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  8 400

  7 000

  2 500

  17 900

  Antti Zitting

  8 400

  7 500

  2 000

  17 900

   

   

   

   

   

  Jäsenet 31.5.2018 asti

   

   

   

   

  I vpj. Pekka Timonen

  4 250

  4 000

  2 000

   10 250

   

  YHTEENSÄ

  72 950

  53 000

  17 000

  142 950

 • Hallituksen kokousaktiivisuus ja maksetut palkkiot 2017

  Varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2017 päättämät palkkiot hallitukselle

  • puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 500
  • varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 850 e
  • valiokunnan puheenjohtajana toimivan jäsenen kuukausipalkkio 850 e
  • jäsenen kuukausipalkkio 700 e
  • kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 500 e

  Hallituksen jäsenten läsnäoloprosentti kokouksissa oli 92 %.

  Jäsen

  Jäsenyys 2017

  Valiokuntajäsenyys

  Hallitus

  Valiokunta

  pj. Pentti Hakkarainen

  7.4.–31.12.

  palkitsemisvaliokunta

  13/13

  3/3

  I vpj. Pekka Timonen

  1.1.–31.12.

  palkitsemisvaliokunta

  19/19

  5/5

  II vpj. Terhi Järvikare

  7.4.–31.12.

  tarkastusvaliokunta

  13/13

  2/3

  Kirsi Komi

  1.1.–31.12

  tarkastusvaliokunta

  18/19

  4/4

  Ritva Laukkanen

  7.4.–31.12.

  palkitsemisvaliokunta

  11/13

  3/3

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  1.1.–31.12.

  tarkastusvaliokunta

  19/19

  4/4

  Antti Zitting

  1.1.–31.12.

  tarkastusvaliokunta

  15/19

  4/4

  Jäsenet 7.4.2017 asti

  pj. Markku Pohjola

  1.1.–7.4.

  palkitsemisvaliokunta

  5/6

  2/2

  II vpj. Marianna Uotinen

  1.1.–7.4.

  tarkastusvaliokunta

  6/6

  1/1

  Harri Sailas

  1.1.–7.4.

  palkitsemisvaliokunta

  3/6

  2/2

  Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2017

  Jäsen

  Kk-palkkiot €

  Palkkiot hallituksen kokouksista €

  Palkkiot valiokunnan kokouksista €

  Yhteensä €

  pj. Pentti Hakkarainen

  13 500

  6 500

  1 500

  21 500

  pj. Markku Pohjola

  4 500

  2 500

  1 000

  8 000

  I vpj. Pekka Timonen

  10 200

  9 500

  2 500

  22 200

  II vpj. Terhi Järvikare

  7 650

  6 500

  1 000

  15 150

  II vpj. Marianna Uotinen

  2 550

  3 000

  500

  6 050

  Kirsi Komi

  10 200

  9 000

  2 000

  21 200

  Ritva Laukkanen

  6 300

  5 500

  1 500

  13 300

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  8 400

  9 500

  2 000

  19 900

  Harri Sailas

  2 100

  1 500

  1 000

  4 600

  Antti Zitting

  8 400

  7 500

  2 000

  17 900

  YHTEENSÄ

  73 800

  61 000

  15 000

  149 800

 • Hallituksen kokousaktiivisuus ja maksetut palkkiot 2016

  Varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2016 päättämät palkkiot hallitukselle

  • puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 500
  • varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 850 e
  • valiokunnan puheenjohtajana toimivan jäsenen kuukausipalkkio 850 e
  • jäsenen kuukausipalkkio 700 e
  • kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 500 e

  Hallituksen jäsenten läsnäoloprosentti kokouksissa oli 95 %.

  Jäsen

  Jäsenyys 2016

  Valiokuntajäsenyys

  Hallitus

  Valiokunta

  pj. Markku Pohjola

  1.1.–31.12.

  palkitsemisvaliokunta

  15/15

  2/2

  I vpj. Pekka Timonen

  1.1.–31.12.

  palkitsemisvaliokunta

  14/15

  2/2

  II vpj. Marianna Uotinen

  1.1.–31.12.

  tarkastusvaliokunta

  13/15

  5/5

  Kirsi Komi

  1.1.–31.12

  tarkastusvaliokunta

  14/15

  5/5

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  1.1.–31.12.

  tarkastusvaliokunta

  14/15

  5/5

  Harri Sailas

  1.1.–31.12.

  palkitsemisvaliokunta

  15/15

  2/2

  Antti Zitting

  1.1.–31.12.

  tarkastusvaliokunta

  15/15

  5/5

  Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2016

  Jäsen

  Kk-palkkiot €

  Palkkiot hallituksen kokouksista €

  Palkkiot valiokunnan kokouksista €

  Yhteensä €

  pj. Markku Pohjola

  18 000

  7 500

  500

  26 000

  I vpj. Pekka Timonen

  10 200

  7 000

  500

  17 700

  II vpj. Marianna Uotinen

  10 200

  6 500

  2 500

  19 200

  Kirsi Komi

  10 200

  7 000

  2 500

  19 700

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  8 400

  7 000

  2 500

  17 900

  Harri Sailas

  8 400

  7 500

  500

  16 400

  Antti Zitting

  8 400

  7 500

  2 500

  18 400

  YHTEENSÄ

  73 800

  50 000

  11 500

  135 300

 • Hallituksen kokousaktiivisuus ja maksetut palkkiot 2015

  Varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2015 päättämät palkkiot hallitukselle

  • puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 500
  • varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 850 e
  • valiokunnan puheenjohtajana toimivan jäsenen kuukausipalkkio 850 e
  • jäsenen kuukausipalkkio 700 e
  • kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 500 e

  Hallituksen jäsenten läsnäoloprosentti kokouksissa oli 95 %.

  Jäsen

  Jäsenyys 2015

  Valiokuntajäsenyys

  Hallitus

  Valiokunta

  pj. Markku Pohjola

  1.1.–31.12.

  palkitsemisvaliokunta

  16/16

  5/5

  I vpj. Pekka Timonen

  1.1.–31.12.

  palkitsemisvaliokunta

  16/16

  5/5

  II vpj. Marianna Uotinen

  1.1.–31.12.

  tarkastusvaliokunta

  16/16

  4/4

  Kirsi Komi

  1.1.–31.12

  tarkastusvaliokunta

  15/16

  4/4

  Harri Sailas

  9.4.–31.12.

  palkitsemisvaliokunta

  11/12

  4/4

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  1.1.–31.12.

  tarkastusvaliokunta

  16/16

  4/4

  Antti Zitting

  9.4..–31.12.

  tarkastusvaliokunta

  10/12

  3/3

  Jäsenet 9.4.2015 asti

  Vesa Luhtanen

  1.1.–9.4.

  palkitsemisvaliokunta

  3/4

  1/1

  Risto Paaermaa

  1.1.–9.4.

  tarkastusvaliokunta

  4/4

  1/1

  Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2015

  Jäsen

  Kk-palkkiot €

  Palkkiot hallituksen kokouksista €

  Palkkiot valiokunnan kokouksista €

  Yhteensä €

  pj. Markku Pohjola

  18 000

  8 000

  3 500

  29 500

  I vpj. Pekka Timonen

  10 200

  8 000

  3 500

  21 700

  II vpj. Marianna Uotinen

  10 200

  7 500

  2 000

  19 700

  Kirsi Komi

  10 200

  7 500

  2 000

  19 700

  Vesa Luhtanen

  2 800

  2 000

  1 500

  6 300

  Risto Paaermaa

  2 800

  2 500

  500

  5 800

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  8 400

  8 000

  2 000

  18 400

  Harri Sailas

  5 600

  5 000

  2 000

  12 600

  Antti Zitting

  5 600

  4 500

  1 500

  11 600

  145 300

 • Hallituksen kokousaktiivisuus ja maksetut palkkiot 2014

  Hallituksen kokousaktiivisuus 2014

  Hallituksen varsinaisten jäsenten läsnäoloprosentti kokouksissa oli 94 %.

  Jäsen

  Valiokuntajäsenyys

  Hallitus

  Valiokunta

  pj. Markku Pohjola

  palkitsemisvaliokunta

  19/20

  6/6

  I vpj. Pekka Timonen

  palkitsemisvaliokunta

  20/20

  5/6

  II vpj. Marianne Uotinen

  tarkastusvaliokunta

  19/20

  3/4

  Kirsi Komi

  tarkastusvaliokunta

  20/20

  4/4

  Pekka Luhtanen

  palkitsemisvaliokunta

  15/20

  6/6

  Risto Paaermaa

  tarkastusvaliokunta

  20/20

  4/4

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  tarkastusvaliokunta

  19/20

  4/4

  Hallituksen kokouksia oli vuonna 2014 yhteensä 20 kpl. Näistä neljä oli ennen yhtiökokousta 16.4.2014.

  Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2014

  Jäsen

  Kk-palkkiot yht.

  Palkkiot hallituken kokouksista

  Palkkiot valiokunnan kokouksista

  Yhteensä

  pj. Markku Pohjola

  18 000

  10 000

  2 000

  30 000

  I vpj. Pekka Timonen

  10 200

  10 500

  1 500

  22 200

  II vpj. Marianne Uotinen

  10 200

  10 000

  1 500

  21 700

  Kirsi Komi

  9 600

  10 500

  2 000

  10 400

  Pekka Luhtanen

  8 400

  8 000

  2 000

  18 400

  Risto Paaermaa

  8 400

  10 500

  2 000

  20 900

  Pirkko Rantanen-Kervinen

  8 400

  10 000

   2 000

  20 400

 • Hallituksen kokousaktiivisuus ja maksetut palkkiot 2013

  Varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2013 päättämät palkkiot hallitukselle:

  • puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 500 e
  • varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 850 e
  • varsinaisen jäsenen kuukausipalkkio 700 e
  • kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 500 e
  • varajäsenen kuukausipalkkio 400 e (varsinainen yhtiökokous 30.3.2012)

  Hallituksen kokousaktiivisuus 2013

  Hallituksen varsinaisten jäsenten läsnäoloprosentti kokouksissa oli 96 %.

  Jäsen

  Valiokuntajäsenyys

  Hallitus

  Valiokunta

  pj. Markku Pohjola

  tarkastusvaliokunta (x1) + palkitsemisvaliokunta

  24/24

  6/6

  I vpj. Risto Paaermaa **)

  tarkastusvaliokunta

  10/10

  0/1

  Risto Paaermaa *)

  tarkastusvaliokunta

  14/14

  3/3

  II vpj. Kristina Sarjo **)

  palkitsemisvaliokunta

  10/10

  2/2

  I vpj. Pekka Timonen *)

  palkitsemisvaliokunta

  14/14

  3/3

  II vpj. Marianna Uotinen *)

  tarkastusvaliokunta

  14/14

  3/3

  Marjaana Aarnikka **)

   

  10/10

   

  Johanna Ala-Nikkola **)

   

  8/10

   

  Leila Helaakoski **)

   

  10/10

   

  Timo Kekkonen **)

  tarkastusvaliokunta 

  10/10

  1/1

  Timo Lindholm **)

  palkitsemisvaliokunta 

  9/10

  2/2

  Petri Vanhala **)

   

  9/10

   

  Kirsi Komi *)

  tarkastusvaliokunta

  12/14

  3/3

  Vesa Luhtanen *)

  palkitsemisvaliokunta

  11/14

  3/3

  Pirkko Rantanen-Kervinen *)

  tarkastusvaliokunta

  14/14

  3/3

  I varajäs. Elise Pekkala **)

   

  1/10

   

  II varajäsen Heikki Solttila **)

   

  0/10

   

  *) Hallituksessa 26.4.-31.12.2013
  **) Hallituksessa 1.1.-26.4.2013

  Hallituksen kokouksia oli vuonna 2013 yhteensä 24 kpl. Näistä viisi oli ennen yhtiökokousta 26.4.2013.

  Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2013

  Jäsen

  Kk-palkkiot yht.

  Palkkiot hallituken kokouksista

  Palkkiot valiokunnan kokouksista

  Yhteensä

  pj. Markku Pohjola

  18 000

  12000

  3 000

  33 000

  I vpj. Risto Paaermaa **)

  3 400

  5000

  0

  8 400

  Risto Paaermaa *)

  5 600

  6500

  1 500

  13 600

  II vpj. Kristina Sarjo **)

  3 400

  6000

  1 000

  10 400

  I vpj. Pekka Timonen *)

  6 800

  6000

  1 500

  14 300

  II vpj. Marianna Uotinen *)

  6 800

  6000

  1 500

  14 300

  Marjaana Aarnikka **)

  2800

  5500

   

  8 300

  Johanna Ala-Nikkola **)

  2 800

  4500

   

  7 300

  Leila Helaakoski **)

  2 800

  5500

   

  8 300

  Timo Kekkonen **)

  2 800

  5500

  500

  8 800

  Timo Lindholm **)

  2 800

  5500

  1 000

  9 300

  Petri Vanhala **)

  2 800

  5000

   

  7 800

  Kirsi Komi *)

  5 600

  5000

  1 500

  12 100

  Vesa Luhtanen *)

  5 600

  4500

  1 500

  11 600

  Pirkko Rantanen-Kervinen *)

  5 600

  6000

  1 500

  13 100

  I varajäs. Elise Pekkala **)

  1 600

  500

   

  2 100

  II varajäsen Heikki Solttila **)

  1 600

  0

   

  1 600

  *) Hallituksessa 26.4.-31.12.2013
  **) Hallituksessa 1.1.-26.4.2013

 • Hallituksen kokousaktiivisuus ja maksetut palkkiot 2012

  Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2012 päättämät palkkiot hallitukselle:

  • puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 500 e
  • varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 850 e
  • varsinaisen jäsenen kuukausipalkkio 700 e
  • kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 500 e

  Hallituksen kokousaktiivisuus 2012

  Hallituksen varsinaisten jäsenten läsnäoloprosentti kokouksissa oli 91 %.

  Jäsen

  Valiokuntajäsenyys

  Hallitus

  Valiokunta

  pj. Markku Pohjola *)

  tarkastusvaliokunta + palkitsemisvaliokunta

  10/10

  5/5

  I vpj. Risto Paaermaa *)

  tarkastusvaliokunta

  8/10

  3/3

  I vpj. Kristina Sarjo *)

  palkitsemisvaliokunta

  9/10

  2/2

  Marjaana Aarnikka

   

  13/15

   

  Johanna Ala-Nikkola *)

   

  9/10

   

  Leila Helaakoski *)

   

  9/10

   

  Timo Kekkonen

  tarkastusvaliokunta 

  14/15

  4/4

  Timo Lindholm

  palkitsemisvaliokunta 

  14/15

  2/2

  Petri Vanhala *)

   

  9/10

   

  II vpj. Esko Hamilo **)

   

  4/5

   

  Pirkko-Liisa Hyttinen **)

   

  5/5

   

  pj. Kalle J. Korhonen **)

  tarkastusvaliokunta 30.3.2012 asti

  5/5

  1/1

  I vpj. Heikki Solttila **)

  tarkastusvaliokunta 30.3.2012 asti

  5/5

  1/1

  I varajäs. Elise Pekkala

   

  8/15

   

  II varajäs. Kristiina Sarjo**

   

  3/5

   

  II varajäsen Heikki Solttila*

   

  4/10

   

  *) Hallituksessa 30.3.-31.12.2012
  **) Hallituksessa 1.1.-29.3.2012

  Hallituksen kokouksia oli vuonna 2012 yhteensä 15 kpl. Näistä viisi oli ennen yhtiökokousta 30.3.2012.

  Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2012

  Jäsen          

  Kk-palkkiot yht.

  Palkkiot hallituksen kokouksista

  Palkkiot valiokunnan kokouksista

  Yhteensä

  pj. Markku Pohjola *)

  13 500

  5 000

  2 500

  21 000

  I vpj. Risto Paaermaa *)

  7 650

  4 000

  1 500

  13 150

  I vpj. Kristina Sarjo *)

  7 650

  4 500

  1 000

  13 150

  Marjaana Aarnikka

  8 400

  6 500

   

  14 900

  Johanna Ala-Nikkola *)

  6 300

  4 500

   

  10 800

  Leila Helaakoski *)

  6 300

  4 500

   

  10 800

  Timo Kekkonen

  8 400

  7 000

  2 000

  17 400

  Timo Lindholm

  8 400

  7 000

  1 000

  16 400

  Petri Vanhala *)

  6 300

  4 500

   

  10 800

  II vpj. Esko Hamilo **)

  2 550

  2 000

   

  4 550

  Pirkko-Liisa Hyttinen **)

  2 100

  2 500

   

  4 600

  pj. Kalle J. Korhonen **)

  4 500

  2 500

  500

  7 500

  I vpj. Heikki Solttila **)

  2 550

  2 500

  500

  5 550

  I varajäs. Elise Pekkala

  4 800

  4 000

   

  8 800

  II varajäs. Kristiina Sarjo**

  1 200

  1 500

   

  2 700

  II varajäsen Heikki Solttila*

  3 600

  2 000

   

  5 600

  *) Hallituksessa 30.3.-31.12.2012
  **) Hallituksessa 1.1.-29.3.2012

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkoista päättää palkitsemisvaliokunnan esityksestä yhtiön hallitus. Yhtiön johtoryhmän jäsenten palkat perustuvat kokonaispalkkaukseen. Johtoryhmän jäsenillä voi olla osana kokonaispalkkaa autoetu sekä puhelinetu. Lisäksi johtoryhmän jäsenillä on lounasetu.

Yhtiön hallitus vahvistaa vuosittain yhtiön johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmän periaatteet sekä tulospalkkiotavoitteet. Tulospalkkiojärjestelmä vastaa valtio-omistajan antamaa ohjeistusta ylimmän johdon palkitsemisesta. Tulospalkkiojärjestelmän piirissä ovat toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet. Hallitus päättää palkitsemisvaliokunnan esityksestä tulospalkkion maksamisesta ja määrästä.

Johtoryhmän tulospalkkio voi olla enintään 15 % vuosiansioista niin sanotun tavoitetason toteutuessa ja 30 % vuosiansioista, mikäli yhtiön ja palkkionsaajan suoritus on ollut poikkeuksellisen hyvä.

Tulospalkkion maksamisen yleisenä edellytyksenä on, että tilikauden tulos on voitollinen. Hallitus arvioi tulospalkkion maksamisen edellytyksinä johtoryhmän toimintaa neljällä yhteisellä osa-alueella sekä kunkin johtoryhmän jäsenen henkilökohtaista suoriutumista erikseen. Kullekin osa-alueelle on määritelty mittarit sekä tavoite- ja maksimitasot.

Tulospalkkio määräytyy seuraavien neljän osa-alueen sekä henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella:

 • Asiakkaat ja sidosryhmät
 • Omistaja
 • Henkilöstö
 • Yhtiön talous.

Toimitusjohtaja (1 000 e)

 • Palkka ja palkkiot 2019: 410 (2018: 399)
 • Lisäeläkemaksut 2019: 46 (2018: 46)

Muu johtoryhmä (1 000 e)

 • Palkat ja palkkiot 2019: 977 (2018: 1 026)
 • Lisäeläkemaksut 2019: 76 (2018: 76)

Toimitusjohtajan työsuhteen edut

Kokonaispalkkaan sisältyy autoedun verotusarvo.

Eläkejärjestely: Toimitusjohtaja kuuluu maksuperusteisen eläkejärjestelyn piiriin, jonka mukainen eläkeikä on 63 vuotta.

Ryhmälisäeläkejärjestelmä muutettiin 1.1.2013 alkaen etuusperusteisesta maksuperusteiseksi. Toimitusjohtajan tavoite-eläke on 66 prosenttia 63 vuoden eläke-iästä alkaen ja lisäeläkemaksuprosentti kiinteä 11,47 % bonuksilla ja muilla tulosidonnaisilla palkanerillä vähennetystä TyEL-ansiosta.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, minkä lisäksi maksetaan 18 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus, jos irtisanominen tapahtuu yhtiön toimesta.

Kannustinpalkkio

Finnveran hallitus on vahvistanut käytössä olevan, koko henkilöstöä koskevan, kannustinpalkkiojärjestelmän. Kertaluonteisia erillispalkkioita voidaan maksaa erityisestä syystä 1–4 viikon palkan suuruisena.

Kannustinpalkkioilla palkitaan poikkeuksellisen hyviä työsuorituksia, osallistumista erilaisiin projekteihin, kouluttautumista ja muuten esimerkillistä toimintaa. Kannustinpalkkiojärjestelmä ei koske yhtiön johtoryhmän jäseniä.

Riskienhallinta

Riskienhallinnalla on keskeinen merkitys yhtiön riskinottokyvyn säilyttämisessä, pääomien hallinnassa sekä taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa pitkällä aikavälillä. Riskienhallinnan tavoitteena on omalta osaltaan turvata strategian toteuttamisen edellytykset.

Yhtiön hallitus ja ylin johto vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä organisoinnista. Hallitus hyväksyy päätöksentekovaltuudet, riskienhallinnan periaatteet ja riskipolitiikat. Hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle raportoidaan neljännesvuosittain konsernin kokonaisriskiasema ja siinä tapahtuneet muutokset.

Ensisijainen vastuu sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on liiketoimintayksiköillä ja konserniyhtiöillä, jotka vastaavat liiketoiminnan päivittäisestä johtamisesta ja riskienhallintatoimenpiteistä. Nämä toimenpiteet on sisällytetty toimintajärjestelmän prosesseihin ja niitä toteuttaa koko organisaatio.

Yhtiön liiketoiminnoista riippumattomat riskienvalvonta-, compliance- ja muut tukitoiminnot tukevat liiketoimintayksiköitä riskienhallinnassa ja sisäisessä valvonnassa. Riskienvalvontatoiminnon vastuulla ovat riskienhallinnan menetelmien kehittäminen, toiminnan ohjeistus, konsernin riskiaseman seuranta sekä raportointi hallitukselle ja yhtiön toimivalle johdolle.

Riskienhallinnan menettelyt

Finnveran hallitus vahvistaa konsernin riskienhallinnan periaatteet, riskinoton tavoitteet, noudatettavat politiikat ja riskinoton linjaukset sekä päätösvaltuudet.

Finnveran riskit voidaan ryhmitellä seuraavasti:

 • Strategiset riskit
 • Luotto-, takaus- ja takuuriskit
 • Maksuvalmiusriskit
 • Markkinariskit
 • Operatiiviset riskit.

Riskinottohalukkuus riskityypeittäin on määritelty siten, että käytössä olevat pääomat ja muut riskipuskurit ovat riittävällä tasolla suunnitellun toiminnan riskitasoon nähden. Luottoriskin osalta riskinottohalukkuuteen vaikuttaa muun muassa toiminnan suuntaaminen strategian mukaisille painopistealueille. Pääomien riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti.

Taloudelliseen raportointiin liittyviä operatiivisia riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja valvotaan osana operatiivisten riskien hallintaa.

Riskienhallinnan sisäinen raportointi toimii konsernin kaikilla tasoilla. Emoyhtiö hallitsee tytäryhtiöissä syntyviä riskejä omistajaohjauksella ja pitämällä kaikki tytäryhtiöt konsernissa noudatettavan riskienhallinnan piirissä.

Valtion vastuu yhtiön sitoumuksista

Finnveran on pyrittävä siihen, että sen toiminnan menot voidaan pitkällä aikavälillä kattaa yhtiön toiminnasta saatavilla tuloilla. Valtion talousarvioon otetaan tarvittavat määrärahat kattamaan yhtiön sellaiset toimet, joita valtio päättää erikseen tukea.

Kotimaan ja viennin rahoituksen vuosittaiset voitolliset tulokset siirretään yhtiön taseessa oleviin erillisiin kotimaan ja viennin rahastoihin. Vastaavasti kotimaan toiminnan tappiot katetaan kotimaan rahastosta ja vienti- ja erityistakaustoiminnan tappiot viennin rahastosta. Rahastot eivät subventoi toisiaan. Kotimaan rahaston varat olivat vuoden 2018 lopussa 244 miljoonaa euroa.

Valtiontakuurahasto ja valtio vastaavat Finnveran toiminnan tappiollisesta tuloksesta vasta sen jälkeen, kun Finnveran kotimaan tai viennin rahaston varat eivät riitä. Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston ja valtiontakuurahaston yhteenlasketut puskurivarat olivat vuoden 2018 lopussa noin 1,8 miljardia euroa.

Valtiontakuurahasto toimii puskurina valtion talousarvion ja valtiontakuurahastolain 4 §:n mukaisen, viime kädessä valtion vastuulla olevan vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta syntyvän tappion välillä. Valtiontakuurahastosta katetaan myös Finnveraan liitetyn Valtiontakuukeskuksen ja sen edeltäjien antamien takuu-, takaus- ja muiden vastuusitoumusten muodostama vastuukanta.

Valtio on antanut yhtiölle sitoumukset luotto- ja takaustappioiden korvaamisesta sekä korko- ja takausprovisiotuen maksamisesta.

Valtion vastuusitoumukset antavat Finnveralle mahdollisuuden ottaa kotimaan liiketoiminnassa kaupallisia rahoituslaitoksia korkeampia riskejä. Lisäksi valtioneuvostolla on oikeus antaa valtion omavelkaisia takauksia yhtiön ottamien kotimaisten ja ulkomaisten lainojen vakuudeksi.

Finnveran taseen vapaaseen omaan pääomaan sisältyy lisäksi pääomasijoitustoiminnan rahasto, jonka kautta seurataan pääomasijoitustoimintaan kohdennettavia Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoja.

Varainhankinta

Finnveran pitkäaikainen varainhankinta toteutetaan valtaosin laskemalla liikkeelle joukkovelkakirjalainoja pääomamarkkinoilla. Finnvera hankkii pitkäaikaista rahoitusta pääasiassa laskemalla liikkeelle velkakirjoja Suomen valtion takaaman Euro Medium Term Note -lainaohjelman alla.

Tarkemmat tiedot varainhankinnasta löydät sijoittajasivustoltamme.

Seuranta

Hallitus ja toimiva johto seuraavat toiminnan tuloksia säännöllisen raportoinnin avulla. Lisäksi heille toimitetaan raportteja riskienhallinnasta, laatujärjestelmän arvioinneista, sisäisestä tarkastuksesta ja tilintarkastuksesta. Hallituksella on lisäksi erillinen tarkastusvaliokunta, joka avustaa hallitusta valvontatehtävissä.

Valvontatoiminnot

Finnveran toimintapolitiikat ja ohjeistus varmistavat kaikkien keskeisten toimintojen hallinnan. Talous- ja IT-yksikkö vastaa taloudellisen raportoinnin prosesseista ja niiden kehittämisestä. Riskienvalvonta-toiminto on mukana vakavaraisuuslaskennan ja arvonalentumisten laskentaperiaatteiden tuottamisessa.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus tukee Finnvera-konsernia ja sen ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation sisäisen valvonnan, riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintoprosessien toimivuuden ja tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäinen tarkastus toimii liiketoiminnasta riippumattomana toimintona hallinnollisesti toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi suoraan hallitukselle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Yhtiön hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman. Tarkastustoiminnassa noudatetaan alan kansainvälisiä ammatillisia standardeja.

Ulkoinen tarkastus

Finnveralla on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Tilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.

Finnvera-konsernin tilintarkastusyhteisöksi valittiin vuonna 2012 järjestetyssä kilpailutuksessa KPMG Oy Ab. Yhtiökokous valitsee päävastuullisen tilintarkastajan vuosittain. Tilintarkastaja osallistuu neljännesvuosittain hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksiin ja laatii puolivuosittain erillisen raportin hallitukselle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Tilintarkastajan tarkastuskertomus toimitetaan lisäksi hallintoneuvostolle.

Finanssivalvonta valvoo Finnveran joukkovelkakirjojen liikkeellelaskua. Muutoin Finnveran rahoitusvalvontaa hoitaa työ- ja elinkeinoministeriön tarkastusyksikkö Finanssivalvonnan standardeja soveltaen.

Työ- ja elinkeinoministeriön Finnveralle antamien elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttamista valvoo ministeriön innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto, jolle raportoidaan kaksi kertaa vuodessa.

Vuonna 2018 Finnvera-konsernin tilintarkastajille maksama tilintarkastuspalkkio oli 99 000 euroa, jonka lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin neuvontapalveluista 86 000 euroa.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot